חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר משה דודאי – התנהגות שאינה הולמת רשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רשלנות חמורה (טיפול לא ראוי בביצוע ניתוחים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רשלנות חמורה (טיפול לא ראוי בביצוע ניתוחים)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-11 חודשים
התליית רישיון ל-11 חודשים

צו לפי סעיף 41 לפקודו: הרי ם (נוסח חדש) תשל"ז – 1976

נגד דייר משה דודאי (להלן – הנקבל) הוגשה קובלנה, שלאחר תיקונה ב- 6.2.07, ייחסה לו
התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה כאמור בסעיף 41 (1) לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז
– 1976 (להלן הפקודה), וכן רשלנות חמורה במילוי תפקידו כאמור בסעיף 41 (5).

התשתית העובדתית עליה סומכת הקובלנה את מסקנותיה האמורות, פורטה פרוט נרחב למדי
בקובלנה, וענינה הוא טפול לא ראוי בביצוע ניתוחים, באי עריכת בדיקות, וברישום שאינו תואם
את המציאות במכתבי שחרור שנתן למטופלים שונים.

הקובלנה המקורית (מ- 22.10.00) כללה גם נדבך נוסף של התנהגות לא ראויה, שהתבטא בהצגת
הנקבל את עצמו באופן שוטף וקבוע כפרופסור, זאת בכתב ובעל פה "מבלי שניתן לו תואר כזה על
ידי אוניברסיטה מוכרת בארץ ובניגוד לסעיף 9 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז – 1976".

כשהוגשה הקובלנה מינה שר הבריאות ועדה כמצוות סעיף 44 לפקודה. על הועדה הוטל לשמוע

את שיש לנקבל מה לאמר, וכן לרכז את החומר כולו, ולהמליץ בפני השר מה ייעשה בנקבל.

דיוני הועדה היו ארוכים למדי, ובשלב מסוים שלהם הודיעו הצדדים לועדה כי הגיעו להסדר טעון.
הסדר הטעון מפורט בדויית הועדה (בו חסר התאריך) שהוגש לשר הבריאות. דויין זה הועבר אלי
נוכת האצלתן אלי על ידי שר הבריאות של סמכויות הענישה המשמעתית המסורות לו לפי האמור
בסעיף 41 לפקודן.

פרטי ההסדר שהושג מפורטים בדויים הועדה שהעתק הימנו מצורף כנספח אי לצו זה. הדויית כולל
גם עובדות ומימצאים שאל חלק מהם אתיחס בהמשך.

י

לפי ההסדר הועדה אמורה להמליץ בפני שר הבריאות על הרשעתו של הנקבל בשתים מתוך חמשת
הפרשות נשוא הקובלנה. ההסדר שהושג היה מקובל על שנים מחברי הועדה. החבר השלישי
הסתייג ממנו כמפורט בהמשך. עמדת הרוב היתה שבשני המקרים בהם הודה הנקבל הוא נהג
בדרך שאינה הולמת רופא, בעיקר משום שלא בדק את החולות כראוי לאחר הניתוחים וכן על כך
שהוא יעשה פרסום לשיטת הניתוח שהשתמש בה כמהלך קצר וקל שיש בו רק סיבוכים מועטים".

ההסדר האמור התיחס גם לענישה המשמעתית ולפי האמור בו על הועדה להמליץ בפני השר על
התלית רשיון ל-11 חדשים. הטלת מגבלות על עריכת ניתוחים להצרת קיבה וכן המנעות
מלהשתמש בתואר פרופסור, אלא אם יציג בפני היועצת המשפטית של משרד הבריאות אישור
מאוניברסיטה המזכה אותו בכך, להנחת דעתה".

דויית הועדה הגיע אלי כשהוא מלווה בחומר שנצטבר בו. עיון בכל אלו העלה שדבר תיקון
הקובלנה הוסכם אמנם בין הצדדים, ואולם, כפי שנאמר במכתב אותו שיגרתי ביום 12.5.09
(שהעתקו רצוף לכאן כנספח ב') "לא הוגשה קובלנה מתוקנתי, בנוסף לא נרשם דבר הודאת
הנקבל"י.

במצב זה,וכפי שנאמר במכתב האמור ביקש ב"כ הקובל לברר אם רצונו של הנקבל הוא להשלים
את הדיונים בפני הועדה או לחילופין שיהיה מקובל על הצדדים לראות את המצב כאילו ניתנה
ונרשמה הודאת הנקבל וכאילו הוגשה קובלנה מתוקנת.

בייב הקובל הודיעתני יישאין ברצונו (של עוייד בלכר – ב"כ הנקבל) ליתן הסכמה כלשהי.

כאמור בסוף מכתבי הנייל, נוצר איפוא מצב בו ייאין מנוס מהחזרת התיק לועדה" לשם השלמת
ההליכים בנקודות החסרות ולשם מתן החלטות בנקודות החסרות. את החזרת התיק לועדה

הוריתי לעכב ל-10 ימים כדי לאפשר לועדה להגיע להסדר יהפותר או מבהיר את החסר".

***

בין לבין קיבל הקובל החלטה שייכדי למנוע עיכובים נוספים בתיק, ולאור הטעון הארועים נשוא
הקובלנה, ולאור העובדה כי הנקבל התחייב לא להשתמש בתואר פרופסור …. אנו מוכנים
להסכים לבטול סעיף 6 לקובלנה המתוקנת המתיחס לענין שימוש בתואר פרופסור שלא כדין"
מכתב אלי שלי בייב הקובל מיום 9.09 צורף כנספח ג'). בסוף מכתב זה נאמר שייפניות

ותזכורות טלפוניותיי לא נענו.

בי 28.12.00 כתב עוייד בלכר לב"כ הקובל שהנקבל "אינו עוסק בתחום מומחיותו מזה שלוש
שנים, וכי זה יהא מצבו עד סוף שנת 2010 לפחות. עוד נאמר במכתב שהוא סובל מנזק בגבו ומנזק
נוירולוגי בלתי הפיך, אשר מונעים ממנו את יכולתו לנתח…". בהמשך מבוקש שנוכח נסיבות אלו
העונש המסוכס של 11 חדשי התליהיי יומר בעונש של נזיפה.

לבקשה זו השיבה ב"כ הקובל בשלילה. מאז עוכב הדיון משום שתיקו של הנקבל לא אותר.

השנים שנקפו מאז הארועים נשוא הקובלנה (רובם ארע בשנת 1987 היינו לפני 14 שנה!) כוללים
כ-11 שנים שחלפו מאז הוגשה הקובלנה. זהו כמובן מצב בלתי נסבל, ונראה הדבר שבמצב כזה

MACL

To:5657799

AIMJOW MEWJPATLI

3

ניתן היום

ה שבפתרונות הוא החזרת התיק לועדה. דבר שחיה טרם בהכרח לדחיה נוספת בסיום הליכי

המשמעת.

בחינת השתלשלות המאורעות מצביעה על כך שלצד הפתרון הרע הזה יש פתרון אחר, גם הוא רע,
ואולם נראה כי הוא רע פחות. ממכתבו של עו"ד בלט מיום 28.12.03 מקופלת המו והסכמתו
שההסדר שהושג בזמט, כפי שפרט בדעת הרוב של הועדה עדו שריר וקיים, הצדדים נותר
אמנם חלוק באותו שלב בנושא השימוש הלא ראוי בתואר פרופסור שגם הוא יחס לנקבל,
ואולם כפי שכבר נאמר פריט זה נמחק מהקובלנה כך שלא נותר עד עין כלשהו השטי במחלוקת
בכל הנוגע להסדר שהוצג.

0ooooo000

המעשים המיוחסים לקבל בחם הוא הורשע משמעתית הם חמורים מאד, הוונש שעשה חבר
חמט בחוות דעת ממקדים עוד יותר את החומות שבהם. במצב כזה יתכן שהיה מקום לשקול
ענישה קשה יותר מזו הכלל בהסדר הטיעון, אלא שייפגעי הזמן" שתואר לעיל פועלים את
פעלתס כך שהרע במיעוטו הוא אישור הסדר חטען. צמצום ענישה זו לנזיפה" כמטקש על ידי
הנקבל, היתה הופכת את ההליך לפרשה המשדרת מסר שלילי לקהל הרחב ולצבור הרופאים.

33. .

אני מאשר את הסוד הטעון כמופת בוויית המיעוט של תועות, תקופת החתליה בת 11 החודשים
תחל ב- 1.6.2011.

ברשיון הנקבל תיו שממה המגבשת הכלולות בהטור האמור.

23-FE3-2011 09:22 From:
LR OER cos

40.40

174.1

נשא גיוס) של מחמש המחוזי בירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן