חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אהוד מירון – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה לשנה
התליה לשנה

כ לבקנה קיזחה ,ןכ ומכ – 120 םיניטק לש תויומד םהבו ,הבעות רמוח םיליכמה םינוטרס העשתו תונומת
ניטק תוברל ,םיניטקה לש ןימה ירבאב תודקמתמה תונומת ,יקלח וא אלמ םוריעב יסחי םימייקמו םיננואמ םי
םע ןימ רחא םיניטק .םי

2 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב ןורימ טפשמ תיבל םושיא בתכ פ"ת( הפיחב םולשה 12715-01-09 ) ,
הסחוי וב ול ריבע ה לש תקזחה הבעות םוסרפ ןיטק לש ותומד ובו – ףיעס לע הריבע 241 ב( 3 קוחל )
ז"לשתה ,ןישנועה – 1977 .

3 . טפשמה תיבב המשאב הדוה לבקנה תריזג םרט ,ןחבמ ריקסת תלבקל חלשנו ,ותאדוה ס"ע עשרוה ,
ךשמל ןחבמ וצ וילע ןתיל ,םשאנה לש ותעשרה לוטיב תא לוקשל ץילמה ןחבמה תוריש .ושנוע 18 ,םישדח
ךשמל )צ"לש( רוביצה תלעותל תורישל וצ וילע ליטהל ןכו 300 ןחבמה תורש .תיכוניח השינעכ תועש
ב יכ ששח םג םייק יכ ,ןייצ ,הנידמה תוריש תרגסמב אפורכ ותדובעב ךישמהל לכוי אל ,עשרוי םשאנהו הדימ
יאו תרגובמה היסולכואל אפור םויכ שמשמ אוהש םג המ .ותדובע תרגסמב םיניטק םע שגפנ ונ

הטלחה 21 – 15

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע

ר"ד ןורימ דוהא לבקנה
כ"ב י"ע – טלבסיו ינור ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומיד

טפשמה יתב תקיספ

תודבועה

4 דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,וילע ורזגנש םישנעהו ול וסחויש םישעמב לבקנה לש ותעשרה תובקעב .
תואירבה , פורפ וטורג רמתיא ' ךכ לע ,ודגנכ הנלבוק , כ ותיבב םיישיאה ויבשחמב קיזחהש – 129 םיצבק
תדוקפ יפל אלש תילילפ הריבעב עשרוה ןכו ,תוטועפו םיניטק לש םהיתויומד םהבו הבעות ירמוח םיללוכה
.םיאפורה לבקנה הליג ךכב ו השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה ןכ יעס יפל ,תילילפ הריבעב עשרוה ף
45 (1 ףיעסו ) 45 (5 ז"לשתה ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ) – 1977 .

5 :בכרהב ,הב ןודל תעמשמ תדעו התנומ ,הנלבוקה תשגה םע . רדות ןורוד 'רד – ןיקנבט הוח 'פורפ ,ר"וי
תויח לאגי ד"ועו – םוימ הדעווה תבישיב .םירבח 24.6.21 ועיגה יכ הדעוול םידדצה ועידוה רדסהל ןועיט
הדוי לבקנה ,ויפל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא וילע ליטהל וצילמי םהו ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב
לפטי אלש ןפואב ,םינש שולש ךשמל לבגוי לבקנה לש ונוישיר יכ ,םכסוה ןכ ומכ .םישדח השולש ךשמל
פואב ריגב יוויל אלל ,םיניטקב והשלכ ן

6 םויב הדעווה השיגהש חודב . 1.11.21 ,םידדצה י"ע עצוהש ןועיטה רדסה תא תוחדל הדעווה הצילממ ,
:הדעווה תבתוכ ךכו .לבקנה לש ושנעב רימחהלו

" ויבשחמב קיזחה לבקנה …לבקנה עשרוה םניגב םישעמה תא הרתי הרמוחב האור הדעווה
כ ותיבב םיישיאה – 129 :הבעות רמוח םיליכמה םיצבק 120 הבעות ירמוח תוליכמה תונומת
תוירזיב תוינימ תוחונתבו םוריעב םיניטק לש םימולצת וללכ רשא םייליפודפ םינכתו
ו ,ןימ יסחי םימייקמ – 9 "םימוד םינכת ילעב םינוטרס .

הייפצב אלא ,תימעפ דח הדיעמב רבודמ ןיא יכ ,הדעווה תעבוק דוע ןמז ךרואל הכשמנש תוגהנתה ,ןכ ומכ .
יא וזכ רנ ויה אל הקיתאהו רסומה יכרע יכו ,יביטמרונ םדא תנייפאמ הנ לבקנה לש וילגרל המכ תחא לע ,
הדעווה ןושלכ ,"תוניגהבו תוירחאב ,תויעוצקמב גוהנל תאש רתיב שרדנה" אפורב רבודמ רשאכ המכו
.הדבכנה

ועצוהש תעמשמה יעצמא" םייתדימ םניא ןועיטה רדסהב םיטוס םה יכו ,םיריבסו הדימב
םימלוההו םייוארה םיעצמאהמ תיתועמשמ רדסהה לש ודוביכ .ונינפלש הרקמה תוביסנב
"האופרה עוצקמ לש ודובכו ותימדתב ,םיאפורב רוביצה ןומיאב תושק עוגפל לולע .

ףיעס יפל תואירבה רש לש ותוכמס 41 םויב יל הלצאוה םיאפורה תדוקפל 22.11.11 , .יתטלחה ןלהלו

7 .ולבקל ןיאש האצמו עצומה ןועיטה רדסה תא הנחב יכ הדעווה תעבוק ,ןכ לע רשא . :הדעווה תעדל

וה הצילממ ,תאז רואל .הנש לש הפוקתל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הדעו

2

תעמשמה תדעו ח"וד

הנלבוקה

החלטה

8. אמת נכון, כי ככלל מן הראוי לאמץ הסדרי טיעון עליהם ממליצים הצדדים, אולם לכל כלל יש יוצא מן
הכלל. תמים דעים אני עם עמדת הוועדה כי נוכח חומרתם היתרה של מעשיו של הנקבל, העובדה שאין
מדובר בכשלון מקרי וחד פעמי, והפגיעה הקשה בקטינים באשר הם, תוך עידוד תעשיית הפדופיליה, גם
אם בעקיפין – אכן הצדיקו שלא לכבד את הסדר הטיעון, במקרה דנן. סבורני, כי אמצעי המשמעת המקל
המוצע על ידי הצדדים, אכן סוטה במידה משמעותית מהאמצעי הראוי, עד שהענין הציבורי הדורש לסטות
מן ההסדר המוצע, גובר על העניין הציבורי שבקיום ההסכם.

9. מקרה דומה מאד לזה שבפנינו, נדון בהחלטה 6-13, מיום 3.3.13, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
נ. דר' אברהם ברקאי. באותו מקרה, נהג הרופא לצפות בסרטים ובתמונות תועבה, לאסוף אותם
מהאינטרנט ואף להפיצם ולפרסמם באמצעות המחשב שהיה ברשותו. ועדת המשמעת המליצה להתלות את
רישיונו לעסוק ברפואה למשך שנתיים, וההמלצה אומצה על ידי. אמור מעתה, בגין עבירות מכוערות
ופוגעניות בשלום הציבור ובשלומם של קטינים כגון דא, יש להטיל אמצעי משמעת של התליית רישיון
לתקופות ארוכות – שנים ולא חודשים.

10. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצות הוועדה, ולהתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר אהוד
מירון, מלעסוק ברפואה במשך שנה אחת. תחילת תקופת ההתלייה היא מיום

ניתנה היום, 9.11.21, ה' כסלו תשפ"ב.

המזכירות תפיץ החלטה זו, כמקובל.

.15.12.21

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן