חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אורי ורטהיימר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ( לאחר שבוצעה במרפאה ביקורת פתע נמצא כי הנקבל עסק בריפוי שיניים ללא רישיון, ונצפה מטפל באדם במעבדה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ( לאחר שבוצעה במרפאה ביקורת פתע נמצא כי הנקבל עסק בריפוי שיניים ללא רישיון, ונצפה מטפל באדם במעבדה)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחודש שהוכרה ע"י המנכ"ל בגין תקופת אי עבודתו של הנקבל כתקופת ההתליה, תקופת ההתליה הסתימה
התלית רישיון לחודש שהוכרה ע"י המנכ"ל בגין תקופת אי עבודתו של הנקבל כתקופת ההתליה, תקופת ההתליה הסתימה

f

ועדה לפי תקנה 26 לתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי
השיניים והסדרתה) התשמ"ו 1986

לכבוד

מנכ"ל משרד הבריאות
מר משה בר סימן טוב

בעניין:

מנכייל משרד הבריאות

באמצעות באת – כוחו עוה"ד לילך מהודר
לשכת היועמ"ש, משרד התובע הראשי
משרד הבריאות, ירושלים

אורי ורטהיימר

1. הנקבל הינו טכנאי שיניים מוסמך

בגד

הקובלנה

הקובל

הנקבל

3.11.2019

ובעל רישיון טכנאי שיניים

2. לנקבל מעבדת שיניים הנמצאת בקניון אבנית בראש פינה (להלן: "המעבד היי).

3. כתוצאה מתלונה שהתקבלה במשרד הבריאות, בוצעה במרפאה ביקורת פתע שנערכה ביום
13.3.2018 עייר דייר חורי גובראיל, רופא השיניים המחוזי במחוז צפון.

4. עייפ ממצאי הבדיקה של ד"ר חורי, עסק הנקבל בריפוי שיניים ללא רישיון בניגוד לסעיף 3
לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש] תשל"ט-1979 (להלן: "הפקודה") בכך שנצפה מטפל בפין
של אדם במעבדה. ובנסיבות אלה עבר הנקבל עבירה לפי סעיף 1 לתקנות רופאי השיניים
(הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרוה) התשמ"ו 1986 וכן נמצא כי עבד

בניגוד לנוהל 1.9 של משרד הבריאות הנחיות לבטיחות וגיהות במעבדות שיניים".

5. בסופו של דבר הואשם הנקבל בכך שנהג בדרך שאינה הולמת טכנאי שיניים בניגוד לסעיף
26(א)(5) לתקנות.

1. הוועדה

חברי הוועדה: דייר דן דקל – יוייר, מר ברוך ליבוביץ – חבר, ערייך משה ארד – חבר, מונו עיר
המנהל הכללי של משרד הבריאות לדון בקובלנה.

2

2. הסדר טיעון

א. ביום 7.3.2019 התקיים, בפני ועדה זו, דיון בעניינו של הנקבל וכבר בתחילת הדיון
הודיעו בייב הקובל והנקבל כי הגיעו להסדר טיעון לפיו יודה הנקבל בעבירות המשמעת
המיוחסות לו בכתב הקובלנה וכי יבקשו במשותף להטיל עליו אמצעי משמעת של
התליית רישיונו של הנקבל מלעסוק בטכנאות שיניים לתקופה של חודש שתחל בתום
חודש ימים מיום הדיון דהיינו ביום 7.4.2019.

ב. מאחר שהנקבל לא היה מיוצג, בחנה הועדה את אופי הודייתו של הנקבל ואם אכן מבין
את משמעות הודייתו וכן את העובדה כי הוועדה אינה צד להסדר ואינה כפופה ומחויבת
לקבל את הסדר הטיעון וכי יכולה לקבל החלטה אחרת.

ג. הנקבל הודיע כי הוא מבין היטב את ההסבר שניתן ע"י הוועדה ואת משמעות ההסדר וכי
הוא עדיין מסכים וכי הוא עומד על הודייתו ועל הסכמתו לאמצעי המשמעת עליו הוסכם

בהסדר הטיעון.

ד. בעקבות הודיית הנקבל בעבירות המשמעת המיוחסות לו הומלץ בו ביום להרשיעו בהן.

3. דיון

לאחר ששמענו את הצדדים ואת הסדר הטיעון אליו הגיעו ובעקבות הפסיקה הענפה בעניין
זה והפרקטיקה הנוהגת לפיה יש לאמץ הסדרי טיעון ובלבד שאינם חורגים מאמות מידה
סבירות וכי רק לעיונים רחוקות בלבד ואף נדירות, לא מאומץ הסדר הטיעון, הוחלט לאמץ
את ההסדר האמור ובעקבות כך להמליץ בפני המנהל הכללי של משרד הבריאות להטיל על
הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיונו של הנקבל לתקופה של חודש ימים שתחל ביום

.7.4.2019

בשל תקלה לא הועברה המלצה זו במועדה דהיינו ביום 12.3.2019 ובשל כך גם לא הופקד
הרישיון במועדו. לאור האמור ממליצה הוועדה לקבל את ההמלצה ולהתלות את רישיונו של
הנקבל במועד שיבחר המנכ"ל.

דייר דן דקל יו"ר

מר ברוך ליבוביץ חבר

עוייד משה ארד, חבר

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן