חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: איימן אלעמור – התנהגות שאינה הולמת, והרשעה פלילית

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת, והרשעה פלילית (הנקבל ביצע הזמנות של מאות תרופות תוך מצג שווא, כמו כן השמיד תרופות והרס שלא כדין תרופות מצילות חייים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת, והרשעה פלילית (הנקבל ביצע הזמנות של מאות תרופות תוך מצג שווא, כמו כן השמיד תרופות והרס שלא כדין תרופות מצילות חייים)
מה חשוב לדעת? נזיפה, התליית רישיון ל-7 חודשים
נזיפה, התליית רישיון ל-7 חודשים

רש הרש ,בל ,תישארה תעבותה, ד"וע ,תואירבה דרשמ תועצמאב ד"וע ,גרב ןתנוי דרשמ
,ישארה עבותה .םילשורי תואירבה דרשמ

הליג לבקנה היפ לע רשא .)הנלבוקה תא תמלוה הניאש תוגהנתה ,תוחקורה עוצקמ

תילילפ הריבעב עשרוהו , וקוסיע לע תוכלשה הל שיש ,יפוס ןיד קספב ףיעסב רומאכ

לבקנה

לבוקה
דגנ

56 ()א( 1 ו ) – (7 ,) תדוקפל םיחקורה שדח חסונ( ) א"משתה – 1981 : ןלהל(

ו דע ת תעמשמ ףיעס יפל 56 'ב תדוקפל םיחקורה )שדח חסונ( א"משתה – 1981

חקורה רומעלא ןמייא חקור ,השרומ י"ע ד"וע 'כב .ןמגרות ןועמש

1

הטלחה

)"הדוקפה" .

1. הנלבוקה :

27.7.2020

:ןיינעב

ג. םינשב 2014 תנש ףוסל דעו 2015 ךומסב וא לבקנה לעפ ,ךכל תויתטישב ,יבקעו ףיצר ןפואב
"תיללכ" לש םילוח תפוקב עוגפל םוכחתבו תולועפב טקונו אווש גצמ גיצמ אוהש ךות ,
הרתסה .תופורת לבקל הרטמב וישעמל

1. ךיראתב 18.7.2018 עשרוה )"לבקנה" :ןלהל( םשאנה ,ןועיט רדסה תרגסמב טפשמה תיבב
יזוחמה ראבב – ,עבש ב פ"ת 65167-06-17 )דחוימ קזיה(ןודזב קזיה לש הריבעב – ףיעס יפל הריבע
453 ז"לשת ,ןישנועה קוחל )ג( – 1977 . .ב"צמ םושיאה בתכ

ד. תרכס ילוחל ודעויש תופורת תואמ לש תונמזה עציב רשאכ אווש גצמ גיצה בקנה , םד ץחל
אלו ,"תיללכה" יחטובמל תע התואב תוצוחנ ויה אל ולא תופורת לעופב רשאכ ,ןטרסו
.ךמסומה םרוגה י"ע ונמזוה

ו. בקנה י"ע ודמשוהו המרמב ולבקתהש תופורתה יווש לש ךס לע ודמע ל 750,000 .חש ףלא

ןלהל( הנלבוקב ןודתש הדעו תויהל הטמ םימותחה תא הנימ תואירבה רש הדעווה" : .)"

א. שמיש םושיאה בתכל םייטנבלרה םינמזב לבקנה ח"פוק םעטמ חקורכ " תיללכ תיבב "
.םחורי ריעב תחקרמ תיב ףנסבו הנומיד ריעב תחקרמ

ב. דא חוכ תורקב ,יאלמ ינוקית ,יאלמ תריפס לע ןומא היה ודיקפת תרגסמב תדמשהו ם
.תופורת

2

2. :םושיאה בתכבש תודבעה רוציק ןלהל

3 . נלבוקה עקרבש םיעוריאה ה

2 הדעווה .

בוע אל םישעמהש רסמ תרבעה ,דחא דצמ לש ןוזיא גשומ ךכבש םיר

תובשחתה תרשפאמ ינש דצמו ,תיתועמשמ תיתעמשמ היצקנס ילב

הדעוול שיגמ לבקנה 'כב ריש יריקסתמ קתעה ושגוהש ןחבמה תו

הנפמ לבקנה 'כב תא ראתמש ,םחורי בושיה בר לש תדחוימ הצלמהל

הליהקל רזעש בוט שיאכ ,םינפ רואמ לעבכ לבקנה . םג רוכזל ךירצ

תימורדה הירפירפב תומוקמב דבע לבקנהש . אל םישנאש תומוקמב

םיבהלנ םש דובעל . םיירפכה םירוזאב ,הנומידב ,םחוריב . וז הנוכת

יבשותמ םיבר ןכאו ,ורוביד ןונגסב ןה ,ולצא תרכינ התייה בוט בל לש

ינפ לע ושענש םישעמב רבודמ םנמא .דואמל דע ותוא וכירעה ריעה

,תאז לכב םה לבא ,ירבח ןייצ ,קדצבש יפכ ימעפ דח ןפואב אלו הפוקת

ייח ףונב םיגירח םה ,םיגירח םה םג הז תא םיאור .לבקנה לש ו

םיכרע םע םדא לע םירבדמ ןחבמה תוריש יריקסת ,םיריקסתהמ

ישיא רבשמ רבע תמאבש ,ללכ ךרדב היואר תוגהנתה םע ,םייביטמרונ

ויקיסעמ םע ויסחיב השק . לופיטל סנכנ םג אוה הזה רבשמה תובקעב

תועטה לש רוקמה תא ,היעבה לש רוקמה תא ןיבהל תנמ לע ,ימצע

לש התוא ןקתל תמאבו ו . שיו הבוט איהו תיבויח איה םש הזונגורפה

שמחו עברא טעמכ ינפל ,םינש רפסמ ינפל ורבענש תוריבעב רבודמ

עוצקמב דובעל ךישמה אוה ןבומכ זאמו ,םינש . םוש ומשרנ אל

תוגהנתהבו ותולהנתהב תוגירח ו . לכתסהל םכל רשפאמ הזו ,רמולכ

רחאלש הביטקפסרפב היהיש המ לע םג אלא היהש המ לע קר אל

בקנה לש וניינעב , ו גשוהש ןוישירה ללוכ הצלמה יבתכמ .

.ןתוא יתנייצ ינאש יפכ תוביסנב תמיוסמ

11

.בוט ןוויכ

תאשל רבח הדעווה : אל ירהש ,וישעמל לבקנה לש םיעינמה ויה המ

םהמ רכשינ אצי :לבקנה 'כב בישה . רותפל רשפא א אוהש דיגהלו הז ת

הכזי אוהש ללוש ותוא וכילוהש הזב הפוקה ידי לע המור אוהש שיגרה

והשימש וגאד זוחמ חקפמ תויהל ,זרכמב הכזי רחא . ול דמע אל וחוכ

לומ לא ,הפוקב םדקתהל םולחב ,הווקתה לש תוצפנתהב ,הבזכאב

ול השענש הזה ףקעמה . הזה השעמה תא קידצמ אל ינא . דמועה אוה

ןוישירה תיילתה לע טילחת הדעווהו הדימב שקבמ – תפוקתש

הילתהה לעופב היהת הילתההש הדימב .יאנת לע היהת – תפוקתש

ייק תללכמב הצרמ ינא ,רומעלא םיהארבא רוטקוד ימש . רגוב ינא

הרומ ,ךוניחב ישילשו ינש ,ןושאר ראות ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא

ל באו יושנ ינא ,ןושאר ראות ,תילגנאל – 13 אוה םהב לודגה ,םידלי

להנמ ןגס ןוימ רדח םילוח תיבב הקורוס עבש ראב . ,םיחא וא םלוכ

הנומ איהש ,החפשמה ךותב ונל שי 100 הנומש הב שי ,םישנא

לעמ הב שי ,םיחקור 57 וא 58 השיש הב שיו ךוניח ישנא ,םירומ

ינומכ םיצרמ השימח הב שיו ,םיאפור . הזה הרקמה ונל באכ דואמ

חקור תויהל זרכמב .ול המרגנש לוועה תשוחת לש ןבומב .יזוחמ

,רפס תיבב םירומ וא םיאפור וא תויחא 13 .םידלי

.תורישה תדובע תפוקת תא ףופחת הילתהה

:לבקנה םעטמ דע .)דוד ןב(

.ימצעב שייבתמ םימעפלו

.תוירחאהו הטרחה בלב

12

.תודחוימ דואמ

אל ,הימדקא ישנא ,ךוניח ישנא ונחנא ,הלעמל שאר םע תכלל דימת

קהבומ הימדקא שיא ,ןמייא ,םג ומצעב אוהו ,הלאה םירבדה ישנא

ו קיזמ דואמ הז ,לבא ,תוחקור רגובו היעבב ונחנא . םייקנ יכה םישנאה

,השק לבס םירבוע םינש רפסמ רבכ ונחנא הדעווהמ םישקבמ ונחנא

עשרוה לבקנה ןועיט רדסה תרגסמב ,ותאדוה יפ לע טפשמה תיבב

יזוחמה ראבב – עבש ריבעב ה ילילפ )דחוימ קזיה( ןודזב קזיה לש ת

ול וקספנ לבקנה לע טשוהש ןידה רזגב ואבוהש יפכ םישנועה

טפושה דובכ י"ע יזוחמה טפשמה תיבב ןתינש ןידה רזגב לאינד

דבוע יסחי וניינעש ןגומה ךרעב תועגופ הריבעה…" – ןומאהו דיבעמ

וקיסעמ י"ע דבועה ידיב ןתינש . רישי ןפואבו תילכלכ קוזינ קיסעמה

. חקלה תא ונלוכ ונדמל .םישדח םייחל הינש תונמדזה לבקנל תתל

ףיעס תוארוהל םאתהב 453 ז"לשתה ןישנועה קוחל)ג( – 1977 .

ונייה .רזגמב ,ונומכ ויהיש םיווקמ םישנאה לכש םישנא ,דואמ

לבקנה .ןוילעה טפשמה תיבל ורוערעמ וב רזח

הלילוט ןב רמאנ :רתיה ןיב

:תעמשמה יעצמא ןיינעל

5. הדעווה תצלמה :

13

.ליעל

לש תילכתה ןמ הנוש תילכת תרשל דעונ יתעמשמה ןידה .תילכתה ןימ עבונ לדבהה"
ךרוצה .ירוביצה תורישה לע הנגה איה יתעמשמה ןידה לש תילכתה רקיע .ילילפה ןידה
פה ךילהב םא םג .ילילפה ךילהב אלמ יוטיב ידיל אב וניא תורישה לע הנגהב לע רזגנ יליל
טוקנל יואר םא ררבל ךרוצ שי ןידע ,רחא שנוע וא רסאמ ,סנק לש שנוע רוביצה דבוע
תימדת לע ןגהל ידכ וא דבוע ותואב תפסונ העיגפ עונמל ידכ תאזו …יתעמשמ ךילה
ידבוע עיתרהלו ירוביצה תורישב תולוספ תועפות שרשל ידכ ןכו רוביצה ןומא לעו תורישה
תהמ םירחא רוביצ מ"שע ( ."תורישה תא תמלוה הניאש תוגהנ 00 1928 לארשי תנידמ
)ןיכורב סומע דגנ .

ןיבל תוילילפ תוריבע לשב לטומה שנועה ןיב ינורקע לדבה םייק הרומאה תילכתה חכונל
ידב םילטומה תעמשמ יעצמא .יתעמשמה ן

רוביצל שיש סרטניאה לע הנגה לש לוקישה וניה םייתעמשמ םיכילהב יזכרמה לוקישה"
לע הרימשב יכ קספנ ךכיפל .םיאפורב רוביצה ןומיא לעו האופרה עוצקמ לש ודובכו ותמר
סרטניא אוה ויניע דגנל תוושל טילחמה םרוגה לעש יזכרמה לוקישה הז ןיממ םיכילהב
,רוביצה נע םה וינפב דמועה תעמשמה ןיירבעל םיעגונה םייפיצפסה םילוקישה וליאו ינשמ ןיי
."ללכב םא ולקשל שיש

יעצמא רשאמ רתוי העינמ יעצמא שמשל רומא תעמשמה יעצמא יתעמשמה ןידב "
פ עונמל רומאכ איה תעמשמה יעצמא לש תירקיעה תילכתה .השינע תיתועמשמ העיג
יחרכה יאנת איה היואר תימדת ןכש הז תוריש תימדתב וא הנידמה תוריש לש דוקפתב
מ"שע ( ".תורישה לש הניקת תוליעפל 98 5828 .)בתכ רמת דגנ לארשי תנידמ

ב – א"ע 10979/04 :ןמקלדכ תויח.א תטפושה דובכ תרמוא תואירבה רש .נ ויביל 'רד

15

:ןוילעה טפשמה תיב קספ הלא לע

רמוא :ןוילעה טפשמה תיב

ובג םינגומה םייתרבחה םיכרעב ותעיגפ" לבקנה לש וישעמ לולכמב יכ הרובס הדעווה ."הה
רוביצ דבוע ותויהב ,ויתורשל קקזנה ,רוביצה ןומיאב עגפ ,רומאכ ,תינודזה ותוגהנתהב תימדתבו ,
.תוחקורה עוצקמו םיחקורה רוביצ

הדעווה טפשמה תיב קספש רומחה שנועהו ןידה רזגב רומאה תרמוח תא הביל תמושתל החקל .

הדעווה הרמוחב האור הרתי לבקנה לש וישעמ תא ןהב , ודיבעמ ןומיאב הליעמ תרגסמב
חקורכ ודיקפת , שוכרב ןודזב העיגפ וקיסעמ ןונכת םהל ומדקש םישעמ .ךשמתמו השק ןפואב
םקרש תינודז תינכותמ קלחכ הבשחמו ידכ עוגפל שוכרב וקיסעמ תופורת דימשהש ךכ י"ע
םילקש יפלא תואמ לש יוושב תוניקת ולא לכ ותושעב . ןיאו ,וקוסיע תא תמלוה הניאש ךרדב גהנ
,עוצקמב קוסעל יואר אוה ל םאתהב הריבע ףיעס 56 (א 1 ו ) -(7) .הדוקפל

רשקב הטבלתה הדעווה לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמאל . םישעמה תרמוח ,דחמ
ריבעהו ה ,ליעל ראותמכ ,לבקנה עציבש .טפשמה תיב וילע רזגש הרימחמה השינעהו ,ךדיאמ
,הלוקל ודיבעמל יפסכה קזנהמ רכינ קלח תבשה ,םילוחה רוביצב הרישי העיגפ המרגנ אל ,
ןחבמה יריקסתב רומאה ,הריבעה עוציבמ ןמזה ףולח ,הנכ הטרח תעבהו תוירחא תחיקל
.לביקש הצלמהה יבתכמו

הנכסה תרמוח תא…" ,אפורה לש וישעמ תונשיהמ רוביצל תפקשנה םיכרצ, םיכרע םג ךא
.ןגהל תיתעמשמה השינעה האב םהילע םירחא םיימיטיגל םיסרטניאו תא תונמל ןתינ וליא ןיב
,תיללכ העתרהב םיסרטניאה ,עוצקמה דובכ לע הרימשב ךרוצה תאו רוביצה ןומיא תאו
.'וגו…"עוצקמב

ה ,הלוקלו הרמוחל ,םילוקישה לולכמב הטילחמ הדעוו תעמשמה יעצמא תא לבקנה לע ליטהל
:םיאבה

ב – א"ע 50/91 םילוקישה ןיינעב רגמש אישנה דובכ רמוא תואירבה רש .נ ןיביס רגדא 'רד
:ןמקלדכ, יתעמשמה שנועה תעיבקב םייטנוולרה

16

1. ףיעסל םאתהב ,הפיזנ 56 (זט 2 .הדוקפל )

דובכ א תטפושה . :הי'צקורפ

2. לש הפוקתל ןוישיר תיילתה 7 םישדוח ףיעסל םאתהב , 56 (זט 4 .הדוקפל )

17

רשא הרמוחל תוביסנ לש ףצרב רבודמ השעמל .ההובג הנה םינגומה

םשאנ לע דמלמ לולכמה כחותמ ם י ומצעל םשש ע השק ןפואב עוגפל ד

.לוכסתו םקנ תשוחת ךותמ ,תיללכ םילוח תפוק לש השוכרב ךשמתמו

תרגסמב ןומא היה הליחתכלמש ימ לע רבדמ ןקותמה םושיאה בתכ

חוכ תורקב ,יאלמה ינקת ,יאלמה תריפס תכירע לע ,חקורכ ודיקפת

םחוריבו הנומידב ,תקחרמ יתב ינשב תופורת תדמשהו םדא ש"מהבל .

ז. יסכנ ןהש ,תורחאו תויגולוקנוא ,םייח תוליצמ תופורת ןידכ אלש סרהו דימשה ולא וישעמב
לש ףקיהב "תיללכ" 750,000 תפוקב עוגפל עינמ ךותמ ,דיזמב השע תאזו .חש ףלא לש םילוח
"תיללכה" .

ותוא העישרה הדעווה ,לבקנה תאדוה רואל ל וסחויש תוריבעבו תודבועב ו ב הנלבוקה בתכ –
הריבעב וא עוצקמב קוסעל יואר וניאש ךכבו ,וקוסיע תא תמלוה הניאש ךרדב גהנש ךכב
וקוסיע לע הכלשה הל שיש – ףיעס יפל תוריבע 56 )א( 1 – (ו 7 ) .הדוקפל

9 .תוריש תודובע לש ךרדב וצוריש לעופב רסאמ םישדוח
4 ךשמל יאנת לע רסאמ םישדוח 3 ןישנועה קוחל 'אי קרפ יפל תוריבע רובעי אלש ,םינש
ףיעס יפל הריבע וא ,ןווע גוסמ 452 ועה קוחל .ןישנ
8 ךשמל יאנת לע רסאמ םישדוח 3 ןישנועה קוחל 'אי קרפ יפל תוריבע רובעי אלש ,םינש
ףיעס יפל הריבע וא ,עשפ גוסמ 453 .ןישנועה קוחל
140,00 ."תיללכ" םילוח תפוקל יוציפ חש ףלא
8000 וא סנק חש 20 .ותרומת רסאמ ימי

םויב הדעווה תבישיב 21.6.2020 , .הנלבוקה בתכבש תוריבעבו תודבועב הדוה לבקנה

ח. :ןמקלדכ םישנועה וילע ולטוהו ןיד רזג ןתינ ךיראת ותואב .ןידה רזג ב"צמ

3

:תעמשמה יעצמא ןיינעל םידדצה ינועיט

ירקיע :לבוקה 'כב ינועיט

4 הצלמהו ןויד.

ידועייו תואנ לופיט ךרטצי דמלנה יפכש שוכר ,דיבעמה לש ושוכרב

א ידי לע שש שוכר ,םשאנה תמגודכ עוצקמ שי וו י וישעמ .רתויב בר

תוברל ,אשנ ותוא דיקפתל קודהו רישי רשק םירושק םשאנה לש

ויתועידי ןפואו תופורת ןתואל עגונב תקזחא ןומאהו תוירחאה לדוגכ .

תרפהב המולגה הרמוחה לדוג םג ךכ ,םשאנב ןתינש א ונחנא .ןומא ותו

ידי לע ןומא לש אשונה לכש בשוח ינאו ןומא תרפה לע הפ םירבדמ

ל"ז רלייז טפושה ירבד :סייו םייח חקורה ןיינעב הטלחה – " ןיא

אדוולו רמשמה לע דומעלו דיגהל תופורת ןכרצ לש ותלוכיב

תויפיצפסה תופורתב וקבד אל םירחאה םינוכיסה וא וללה םינוכיסהש

הזה אשונה לע יארחא אוה חקורה .שכור אוה ותוא תונקתה םויק לע ,

.םיללכהו אלמ ןומא םיכירצ ונחנא ב יכ ,חקור שכ תיבל עיגמ התא

התייה איה םא ,שכור התאש הפורתה םא עדוי אל התא ,תחקרמ

תילירטס איה םא ,הנוכנה הרוטרפמטב . אלמה ןומאה תא ןתונ התא

חקורב ". לבקנה וישעמב לעמ ו גפ חקורב ונל שיש ןומאב ע . מ יהשוזיא

ה תונמקנ לש השוחת ויה ןהש תופורת חלוש םצעב או תוניקת אוה ,

ךשמב ,ימעפ דח אל הזו ,הדמשהל תופורת יתטיש ןפואב חלוש

ןיינעב הטלחה הדאמח ריסיית : פיוזמ הרגאיו לש תוילבט ות. ןאכ םג

תוירחאה לש אשונה לע עיבצמ רלייז טפושה ןומאה לש תובישחהו

ןיב ןחבאמ לבוקה 'כב תורטמ ילילפה ךילהב השינעה תורטמל

ךילהב השינעה יתעמשמה ןוילעה ש"מהיב לש הטלחהל הנפמו .

הנפמ לבוקה 'כב :הז ןיינעב תוטלחה רפסמל הדעווה תא

עוצקמל יסיסב ךכ לכ הזו בושח ךכ לכ הז חקור .

ךירצש תתל .חקורב

4

. םייתנשכ

(5 ךרכו ) 5 דומעב 87 דומעבו 93 יכ עבקנ םש. ינורקע לדבה םייק

ןיגב לטומה תעמשמ יעצמא ןיבל תילילפ הריבע ןיגב לטומה שנוע ןיב

הנוש תילכת תרשל דעונ תעמשמה יעצמא .תיתעמשמ הריבע

ןכל ,ילילפה שנועה לש תילכתהמ ןורקיעה ןוכיס לש ענומ וניא לופכ

םיכילהת תטיקנ .םייתעמשמ ,םיפסונ םיכורכה םילוקישה תכרעמ

תלטהב הכורכה םילוקישה תכרעממ הנוש תעמשמ יעצמא תלטהב

ילילפה שנועה . תימדתה איה תעמשמה יעצמא לש תירקיעה תילכתה

יעצמא שקבל ונתוא ליבומ םצעב ,תוירחאו ןומא לש הזה אשונה

קמה דובכב העיגפ הפ התייהש בשוח ינא .םירומח תעמשמ התייה ,עוצ

ביצה ןומאב העיגפ הפ .רו לבקנה לש ונוישיר תיילתהש בשוח ינא

הז הנש ךשמל יעצמאה תוגהנתה הפ שי .הזה הרקמה תא םלוהש

תמלוה הניאש . יפל הניאש תוגהנתה ,ןוילעה טפשמה תיב לש הרדגהה

םיחנמה תונורקעה תא תמאות הניאש תוגהנתה םצעב הז תמלוה

עוצקמה לש קוסיעה םוחתב . העיגפ הפ שי ןיב סחיב ,עוצקמה דובכב

לכל אלא ,לעופב ןוישיר תיילתה קידצמ וניאו גירח אוה הזה הרקמה

נא רתויה זא לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל ולקשת םאש שקבא י

תוירחא חקל ,םשאנה ,לבקנה .יאנת לע היהת הילתההש תידימ לע

רדסה יפ לע הפ םרגנש יפסכה קזנה .קזנה ןוקיתל לעפו ולש םישעמה

תעמשמ יעצמא וילע ליטהל שקבמ ינא .הנשל היילתה לש

יוארה ה ירוביצה תורישה לש יוארה דיקפתה , .

ירקיע :לבקנה 'כב ינועיט

םיתימע ב העיגפו םילוח .

5

תואמ שולש םליש אוה ותרגסמב ,הרשפ רדסהל ועיגהו לבקנה

לקש ףלא םישישו . טפשמה תיב אישנ ינפב ךילהב הרשפ רדסה

םישימחו תואמ עבש לש קזנ ול סחיי ילילפה םושיאה בתכ ,ךכל רבעמ

הפוקה תדמעל דוגינבו ,לקש ףלא תא התארש הנכומ התייה וא הקזנ

ףלא םישיש תואמ שולש לע רשפתהל . ילילפה ךילהה קספ יפ טעמכ

יפסכה קזנה תא םיינש . נה ילילפה ךילהב האמ ,יח ףסכ םליש לבק

יוציפה וא רזחהה תא איבה הז דחיב רמולכ ,םילקש ףלא םיעברא

לקש ןוילימ יצחל . ויתויוכז לכ לע רתיו אוה הרשפה רדסה תרגסמב

ןיב רעפה תא השעמל ןזאמש םוכס ,ילוכו ןירוטיפ ייוציפ ,תוינויסנפה

יזוחמה טפשמה תיב .לעופב םרגנש קזנה ןיבל םלושש יחה ףסכה

קמ ואולמב בשוה קזנהש ונלש תאזה הסיפתה תא לב . יזוחמה טפושה

עבותכ ירבחש היישעה תבילב קהבומ אל אוהש קיתב רבודמ ונתנבהל

יתשב ,וליפא םירקמה ינשב ?ןווכמ ינא המל ,ודגנ תאצל שקבמ

רבחש תוטלחהה וא לעופב ונכיסש םיחקור לע רבודמ ,ןהילא הנפה י

תופורת תקזחא ידי לע םא ,לעופב הנכס ינפב רוביצה תא ודימעה

תביל הז ,רמולכ .עודי אל רוקממ תופורת וא תופיוזמ הנוגמה היישעה

.תאזה תורשפאה תא חקורמ עונמל םיצור רוביצכ ונחנאש ,הל ארקנ

ה תוטלחהב הנפמ ירבחש ןומאה ,רמולכ הלוחש יסיסבה ןומאה או

הזה ןומאה ,ול תקפנומ הפורתה ,הפורת שקבל תחקרמ תיבל סנכנ

לכ תא הרבעש ,תיקוח ,הניקת הפורת איה הפורתהש ךכ לע רבדמ

ןומאה תביל הז ,רמולכ ,ירוטלוגרה םרוגה לש םייטנוולרה םירושיאה

שוכרב קזיה לש הריבע ול הסחוי ידכב אל .חקורמ תשרדנש . תריבע

.ןוליא טפושה ,סומידב יזוחמה

החנהמ אצוי .רזחוה יוציפהש

6

ינא ,ונלש הזה ךילהה ךרוצל .תרחא תיביטקייבוא הביסנ םוש ךותמ

,יאנסחמכ וב תוארל תירופאטמ ,תיתוהמ אל ,תירופאטמ םכמ שקבמ

םיללכל ףופכ אוהש תופורת לש יאנסחמ היה אוה הזה הרקמבש

עטב אוהו ,היצלוגרו תונקתו ידי לע וקיסעמ לש שוכרב עגפ הרומח תו

תופורתב רבודמש הדבועה ,רמולכ .עוגפל ולש תלוכיה ךותמו הז

לבקנה לש ובצמ תא ונתנעטל הרימחמ הנניא . ,הריבע איה הריבעה

אל ונחנא .םכינפב םג ,יזוחמ טפשמ תיב ינפב םג ,דימ הב ונדוה

ע ונחנא ,וליפא תעמשמ תריבע העצוב אלש ךכ לע םירבדמ הב םידמו

םינש שמח וא עברא ךרעב רבכ וישעמ לע טרחתמ לבקנהו . הארה םג

ץוחלו הפה ןמ אל ,קזנה ןוקית לש הרוצב ולש הטרחה תא . דיעהש יפכ

םוכסה תא סייגל המתרנ תבחרומה החפשמה לכ ,רומעלא רוטקוד

קזנה תא ןקתל תנמ לע יפסכה . ירבחש תוטלחההש בשוח ינא ןכלו

ל תונפהל שקבמ הז רשקהב דומע 29 תורוש , 5 דע 7 ןידה קספב

:ונינפלש " יכ שיגדהל טפשמה תיב אצומ הריבע עוציב תוביסנ יבגל

הפיקע וא הרישי העיגפ ,איהש ךרד םושב ןובשחב חקול וניא אוה

ש םתואירבב אל אליממו ,ודמשוהש תופורתל וקקזנש םילוחהמ ימ ל

רוסחמ לשב הפורת םילוח םתואמ הענמנש חיכוהל הייאר לכ האבוה

רחא וא הזכ " ,תוטושפ אל ןה הריבע עוציב תוביסנ ,דחא דצמ ,רמולכ .

אל ,שיא לש תואירבה תא ןכיס אל אוה רמולכ ,ןועיטה הז ,ינש דצמ

פה ךותמ אל ,הנכסב דחא ףא דימעה הנעט ךותמ אלו ולש הלוע

רוסחמ והשזיא רצונ הדמשהה םצעבש תיטרואית . םירבד ונעטנ אל

ןועיטל רבחתהל וא תוארל תוסנל םכמ שקבמ ינא ןכלו ,ללכב הלאכ

בלב העיגפ אל ,רמולכ ,חקור ידי לע שוכרל קזיהב רבודמש ילש

כ אל ןה ןהילא ןווכמ ונלש ןיינעל תומיאתמ ךכ ל .

7

קל לומ ,יוניגל םייואר ולש םישעמה יכ םא ,תופורתל םיקקזנש תוחו

שנועה ןיבל יתעמשמה שנועה ןיב ןוזיאה הפו ,הפ אוה הז ללגבו

לוקל הגירח הרוצב הזה קיתה תא האר יזוחמה טפשמה תיב ה . רמא

כתיי ליגרבש יזוחמה טפשמה תיב םג קידצמ היה הזה קיתהש דואמ ן

תוביסנה ךותמ לעופב רסאמל החילשמ ענמנ תאז לכבו לעופב רסאמ

רבדמ ירבחש הפוקתל היילתהש בשוח ינא ןכלו ,תוגירח דואמ דואמה

הנפה ירבח .הלש תוביסנב תינוציקו תכל תקיחרמ יאדווב איה הילע

" בתכ תכלהל " ב שינעל תילילפה השינעה ןיב םילדבהה לע ןוילע ה

רתוי הברה אוהש ןיינעב הנד אקווד בתכ תשרפ לבא ,תיתעמשמה

העשרהה תלאש לש ןיינעב ,הזה ןידה קספ תא םיריכזמשכ ץופנ

קר ינאו ,הזל ארקנ ,טטוצמ רתוי אקווד הז ,רמולכ ,הלוטיבו תילילפה

םימרוג ,עוצקמ ימרוג לש הצלמה התייהש הזל רשקהב רמוא

ענמיהל ,ןחבמה תוריש לש םיילופיט טפשמה תיבו לבקנה תעשרהמ

ןיבל הצלמהה תלבק יא ןיב רעפה .תאזה הצלמהה תא לביק אל

אל ףקשמ אוה לבא לודג םנמא אוה תוריש תודובעב רסאמו ותעשרה

לופיטה ימרוג לש הדמעה תא אלא ,תיפוסה האצותה תא קר

ןידה וא תעמשמ תדעו .ומצע ןיינעל רשקתמ הזו ,םייטנוולרה

כסמ ינאו ,יתעמשמה יפכ ,עוצקמה תימדת לש םיטביה םג ול שיש םי

,םירחא םירקמב גוהנש " רוהט וננחמ היהו " ילוכו . רשפא יא לבא

םדאה תימדתה תא קתנל מ רוביצה , תא האר אקווד קקזנש רוביצ ותוא

,רמולכ ,וליפא בידא ,ןיוצמ ,יבויח דואמ ןפואב לבקנה לש ותדובע

לומ תוגהנתהה ןיב רעפב " הפוקה " ינא ,ולש תירוביצה תוחילשה ןיבל

הידגרטה הז ללגבו ליח השע אוה תירוביצה תוחילשב אקוודש בשוח

8

.ילילפה

לש ,הזל ארקנ ,יוליגה זאמ .ונעמשש יפכ בחרה יתחפשמה רשקהב

םישעמה . תפוקמ ויתויוכז לע רתיו ,רטופ אוה ןבומכ ותמכסהב םילוח

םילוח תפוקב םגו םייטרפב םג ,םירחא תחקרמ יתבב דבע ,תיללכ

תדחואמ . תדחואמ םילוח תפוקמ רטופ אוה הנורחאל . םש עומישב אל

נ הנעט יעוצקמה ודוקפת לע הנעט םוש . ,וליפא ,ותדובעב קבד אל בבר

קר הפוקה תורושמ קחרוה אוה לבא ,ןיוצמו רוסמ דבוע אוהש רבוד

ילפה ךילהה תובקעב תייחד תובקעב ורקש תואצותה ךכ רחאו יל

ןיתמהל המיכסה תדחואמ םילוח תפוק .ןוילעה טפשמה תיבב רוערעה

ןוילעה טפשמה תיב רוערע לש האצותה רחאל דע וירוטיפ םע .

יפכ האצותה תא ריאשהלו רוערעהמ ונב רוזחל ונל ועיצה םיטפושה

ידה רזג רבד לש ופוסבו הצלמהה תא ונלביק ונחנאו איהש תיב לש ן

םילוח תפוקמ רטופ אוה הז תובקעב קרו ונכ לע דמוע יזוחמה טפשמה

ןב לבקנה 40 םידליל בא ,יושנ , . ןיכה אוה דעיו ךרוצל וייח לכ תא

ול ןיא ,רמולכ ,תיעוצקמה הרשכההו ימדקאה דומילה ,תוחמתהה

תויורשפא וה המ ,טושפ זא הלתוי ונוישיר םא .תורשפא הקוסעת א

תינומ גהנ תויהל ךלי אוה ?השעי . דמל אוהש המ הז . תויהל דמל אוה

תונייטצהב ותדובע תא השע אוה ,חקור . ,הרומח תועט העט אוה

ו ,הילע םליש ו םישק םיריחמ הילע םלשמ ןיידע . והמ תמאב הלאשהו

וללה תוביסנב יוארה יתעמשמה שנועה , הדעווה ינפבש בשוח ינאו

םילוכי םלוכש תעמשמ יעצמא לש הבחר דואמ תשק שי הדבכנה

חתפ תראשה םג ינש דצמו םישעמה לש יוניג דחא דצמ ףקשל

בבר לפונ היה םא הלאה םירבדה תא רמוא יתייה אל .םוקישל

והשימ םא ,םילוח יפלכ ,רוביצ יפלכ ,םישנא יפלכ יעוצקמה ודוקפתב

9

.תדחואמ

םירבדה תא םכינפב ןעוט יתייה אל ,והשימ וליפא יטרואיתה . ינא

םושמ קר םתוא ןעוט , ןיידע אוה לבא רכינ יפסכ קזנב רבודמ םנמאש

ב ,דבכנה הדעווה רבח ריעהש יפכ ,יכ םא ,ןקותש יפסכ קזנ –

capacity ש םישעמה תא עציב אוה ,חקורכ ודמעמב ,ולש ינא .ול

תירשפאה הרקבה לע תזמורמ ולו תרוקיב יהשוזיא חותמל הצור אל

תופורתה תדמשה לע התייהש . ןועטל הנווכ יל ןיא " בנג ארבכע ואל

בנג ארוח אלא " ,ועצוב וללה םירבדהש תוארהל ילוא קר ,קר אלא ,

.הליגרה ךרדב ,הזל ארקנ לבקנה תיקוח המרופטלפ חקל אוה ,העט

אל השעמ השעו התוא ךפשו הפורת חקל אוהש אל הז ,רמולכ ,יואר

תמיוסמ ךרדב תדמשומ תויהל הכירצ התייהש הפורת ,רמולכ ,רויכב

ןוכיס ןיא הזב םגו ,תיטנוולרה תיקוחה ךרדב ,תמיוסמ ךרדב הדמשוה

סנכתמ ינא ןכלו ,הלאה םירוזאב והשמל וא הביבסל וא רוביצל

משמ יעצמאב קפתסהל םכמ שקבמ ינא ,האצותל םניאש םייפולח תע

םכדובכ םא ,ןיפולחל רמוא ינא .לעופב ןוישיר תיילתה םיללוכ

תכשוממ היהת אל תאזה הפוקתהש שקבא ינא ,םוקמ שי ןכש םיבשוח

לבקנה ,תוניגהב רמוא ינא .דרשמה חוכ אב רתעש יפכ וא ,עיצהש יפכ

ןידה רזג תרגסמב תוריש תודובע לש עוציב ליחתהל רומא . היה אוה

ל ךירצ הנורוקה תובקעבש אלא ,םישדוח רפסמ ינפל רבכ ןתוא ליחתה

ןמזב ,סנרפתהל םיירהצה רחא הדובע בלשל בשח אוה .בכעתה לוכה

לש ןבומב רשפאתי הז םא םיעדוי אל ונחנאו ,תורישה תודובע עוציב

ללכ ךרדב איה תוריש תדובע .ברע תרמשמ וא םיירהצה רחא תרמשמ

םויב תועש הנומש דע שש לש . בכ תודובע עוציבל םוקמ ול עבקנ ר

,םיבורקה תועובשב ,בורקה ןמזב הז תא ליחתהל רומא אוה ,תוריש

ןוישיר תיילתה ליעפהל םוקמ שיש םירובס םתאש לככ שקבמ ינאו

10

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן