חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אריה רז מזרחי – רשלנות גסה במילוי תפקידו

תיאור הליך: רשלנות גסה במילוי תפקידו (התיר לגורם בלתי מוסמך ולא מקצועי לרקוח תרופה לפי מינונים שאינם נכונים)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות גסה במילוי תפקידו (התיר לגורם בלתי מוסמך ולא מקצועי לרקוח תרופה לפי מינונים שאינם נכונים)
מה חשוב לדעת? התלית רשיון ל-6 חודשים
התלית רשיון ל-6 חודשים

ךיראתב 6.12.2006 נה קפיס ל לבק ןלהל) ןבואר ץרפ רמ – ןנולתמה י"פע ,"ןלירבס"םשב הפורת (
םיסוכריפמ לבס רשא ,הנומשה ןב ונב רובע םשרמ ןלהל)– דליה ( לחהש רחאל םימי רפסמ . ה דלי לוטיל
ול ונתינש הפורתה תוסומכ יכ ןיחבה אוה יזאו ,םיכשמנ ןיידע םיסוכריפה יכ ןנולתמה ןיחבה ,הפורתה תא
לע – .םינוש םילדגב ןה לבקנה ידי אל יכ לבקנה הדוה יזאו ,הליג רשא תא וינפב גיצהו לבקנל הנפ ןנולתמה
אלא, הפורתה תא ןיכהש אוה .תחקור הניאש ,תחקרמה תיב תדבוע

2 םויב עבש ראבב תואירבה תכשלב לבקנל ךרענש עומישב . 17.12.2006 , לש ותנולת תובקעב
,ןנולתמה לע הנכוה ןכא הפורתה יכ לבקנה הדוה – ,העוצקמב תחקור הניאש ,תחקרמה תיבב תיאפוקה ידי
ףיעס תוארוהל דוגינב תאזו 23 א"משתה ,[שדח חסונ] םיחקורה תדוקפל -1981 ןלהל)– הדוקפה .(
ונ :רומאל עבוק ףיעסה חס אפרמ ימס וחקרי אל" חקור ידיב אלא תחקרמ תיבב םייאופר םילער וא
."…חקורל רזוע ידיב וא השרומ

,הלע תואירבה דרשמב תוחקורה ףגאב תוסומכה תקידבמ ןיב ענ ןלקשמ יכ 0.2520 ל ג"מ – 0.5169
דועב ,ג"מ לקשמב תוסומכ לבקל דליה לע היה אפורה םשרמ י"פעש 0.2 .דבלב ג"מ

3 המשרנ אל הלועפה יכ ,ןיוצי דוע . ףיעסב שרדנכ ,תחקרמה תיב לש םימשרמה סקנפב 29 ו (א)- (ב)
ףיעסל דוגינב תאזו ,ןומיס לוכ אלל ,ריינ תיקשב חוקלל ורסמנ תוסומכה יכו ,הדוקפל 30 לו הדוקפל ת הנק
25 ו (ז)- .םיחקורה תונקתל (ח)

הטלחה 13-10

יפל וצ ףיעס 56 רה תדוקפל םיחקו ,(שדח חסונ) "משתה א -1981

רמ יחרזמ זר הירא , השרומ חקור לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע םולפ לייא

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
שה בונשרטס ןונמא (סומידב) טפו

תודבועה

4 . ,הנלבוקב ןודל התנמתהש תעמשמה תדעו ד םויב וניינעב הנ 24.1.13 םישעמב הינפב הדוה לבקנהו ,
.הנלבוקה בתכב ול םיסחוימה
םויב רבכ לחה הנלבוקב ןוידה יכ ,ןיוצי 9.3.2010 ,ופלחוה הירבח רשא ,רחא בכרהב הדעו ינפב ,
.תונוש תוביסמ לע עשרוה לבקנה – לע ,ול וסחויש תוריבעב הדעווה ידי – .רומאכ ,ותאדוה ךמס

לבקנה ותוגהנתה לע הטרחו רעצ עיבה ול םשרש תופורת תחת היה עוריאה תעב יכ ןייצו ,וז השרפב
יתב ינשב ריכש חקורכ דבוע אוה התע .רומח יתחפשמ רבשמ תובקעב הנפ וילא ,רטאיכיספ אפור
לע ותדובע תא םילשהל ץלאנ ףאו ,תחקרמ – .םירקבב םינותיע תקולח ידי

דוא ושגוהש תוירטאיכיספ תודועתמ לבקנה יכ הלוע ,ויתו תובקעב ,תויפרטוכיספ תופורתב לופיטל קקזנ
ולש ןיאושינה ייחב רבשמ .

5 . םויב הדעווה השיגהש ןובשחו ןידב 25.2.13 רקיעב ,לבקנה לש ותוגהנתה תרמוח תא השיגדה איה
תוסומכ תא ןיכהל יארחא אל םדאל ריתהש ךכב לש פורתה ה רבס ,ןלי יה ןתנכה יכ ררבתה דבעידבש התי
יהש רבד ,םידליב לופיטל רתומה לע הלועה לקשמב וחקרנ ןהו היוקל .דליה לש ותואירב תא ןכסל לולע ה

השגוהש הנושארה הנולתה וזו ,הנש םיעבראכ הזמ תוחקורב קסוע לבקנהש ךכב הלוקל הבשחתה הדעווה
.ירטאיכיספ לופיט רבע אוה ויתובקעבש ,ותוא דקפש ישיאה רבמשמב םג ומכ ,ודגנכ

,הרקמה תוביסנ לולכמ תא הלקשש רחאל ,םויה דעו עוריאה זאמ הפלחש הכוראה הפוקתה תוברל
) השש ךשמל תוחקורב קוסעל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל הדעווה הצילמה 6 (
.םישדח

8 . ףיעס יפל תעמשמ ידעצ תטיקנל תואירבה רש תויוכמס 56 לצאוה ,םיחקורה תדוקפל םויב יל ה
22.11.11 , ;יתטלחה ןלהלו

תעמשמה יעצמא ליטהל הדעווה הצילממש םלוה יל הארנ ,לבקנה לע םהב םישעמה תוביסנ תא הדוה
הפורת חוקרל יעוצקמ אלו ךמסומ יתלב םרוגל ריתה לבקנהש הדבועב תוארל שי הרתי הרמוח .עשרוהו
הלש ןוכנ אל ןונימו ,הבר תובישח לעב הלש ןונימהש – כ ןנד הרקמב – ,הלוחה תואירב תא ןכסל לולע
.םידליב רבודמשכ רקיעב

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

9. אשר על כן, הנני מאמץ את המלצת הוועדה, ומתלה את רשיון הרוקחות של הנקבל, מר אריה רז
מזרחי, למשך ששה (6) חדשים, החל מיום 1.5.13.

ניתן היום 21.3.13, י ניסן התשע"ג.

יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט בדימוס

<

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן