חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: אשתיי ראניה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבלת ירקה על מטופל בבית אבות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבלת ירקה על מטופל בבית אבות)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 6 חודשים
התליית רשיון ל- 6 חודשים

Ain

IDEES

PUTO

את המנהל הכללי

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

Director General

הנדון: המלצה לפי תקנה 16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות(,
התשמ"א-1981 בעניין האחות אשתיי ראניה

8:29

האחות אשתיי ראניה, הינה אחות מוסמכת (להלן:"הנקבלת"), אשר בתקופה הרלוונטית לכתב
הקובלנה שימשה כאחות מעשית בבית האבות "פנינת שלושת האבות" (להלן:"בית האבות'י).

המנהל הכללי

משרד הבריאות

ביום 15.5.12 הגישה עוייד שרה שר-לב, התובעת הראשית ביחידת הדין המשמעתי, קובלנה נגד
הנקבלת, בגין התנהגות שאינה הולמת עפ"י תקנה 15(1) לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי
במרפאות), התשמ"א-1981 (להלן:"התקנות"), לפיה נטען כי הנקבלת ירקה על מר דורון דוד, דייר
בבית האבות (להלן: "הדייר"), בעת שהתנהל ויכוח בינה לבין הדייר עקב התנגדותו לעבור חדר.

www.health.gov.il

בי בחשון, התשע"ה
26 אוקטובר 2014
סימוכין: 77587214
במענה: ציין סימוכין)

ועדת המשמעת שדנה בקובלנה, בהרכב: דייר יפה אהרון – יו"ר, גב' שרה אפרתי – נציגת הסתדרות
האחים והאחיות ועוייד יגאל חיות- נציג היועמ"ש, שמעה עדויות, קיבלה ראיות והחליטה, בהכרעת
דין מנומקת מיום 1.2.14, להרשיע את הנקבלת בעבירה של התנהגות שאינה הולמת, לפי תקנה 15(1)

לתקנות.

מסקנותיה של ועדת המשמעת נשענו על מוצגים שהוצגו בפניה; על עדותו של הדייר אשר דבק בכך
שהנקבלת ירקה על פניו וכי היה עליו למחות את היריקה במטפחת; ועל עדותן של שתי העדות,
שנמצאו על ידי ועדת המשמעת כמהימנות, אשר מסרו כי הנקבלת הודתה בפניהן כי ירקה בפני

הדייר וכי מגיע לו.

ת.ד.1176 ירושלים 91010

אין חולקין כי הנקבלת הודתה בפני ועדת המשמעת שאמרה לדייר את המילים "יטפו עליקי שהינו,
כשלעצמו, ביטוי גנאי והשפלה בשפה הערבית.

mankal@moh.health.gov.il

לדידי, היה ניתן להסתפק בהודאתה זו של הנקבלת בפני ועדת המשמעת ומפיה לייחס לה התנהגות
שאינה הולמת, בגין התבטאות שיש בה כדי להשפיל ולהעליב דייר בבית אבות. אין מקום לאמירות
והתבטאויות מעין אלו בקרב אנשי מקצוע בעת מילוי תפקידם.

אולם, יצוין כי הוועדה השתכנעה שהנקבלת אכן ירקה בפניו של הדייר, בנוסף להודאתה בהתבטאות
הבלתי ראויה דלעיל.

טל: 02-5081309 פקס: 02-5655966

2/..

Director General

Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081309 Fax: 02-5655966

445

טרול

המנהל הכללי

Director General

בדוייה ועדת המשמעת נקבע כי התנהגותה של הנקבלת הייתה כתגובה לקללה בוטה ומעליבה מצדו

של הדייר ואשר פגעה ברגשותיה.

-2

התנהגותה של הנקבלת הינה התנהגות בלתי הולמת, כשלעצמה, על כן אין לייחס משקל למניעים
שהובילו להתנהגות זו או שתרמו להתרחשותה.

www.health.gov.il

כאן המקום לגנות כל פגיעה מילולית או פיזית מצדם של דיירים או מטופלים, כלפי צוות המטפלים
אשר מבצעים עבודת קודש הראויה לכל הערכה. עם זאת, אני מסכים עם מסקנותיה של ועדת
המשמעת ביחס להתנהגותה של הנקבלת כפי שהובאו בסע' 7 לדויים, שם נקבע כי התנהגותה של
הנקבלת הייתה בוטה, בזויה ובלתי הולמת כל אדם ככלל, ושל אחות האמונה על סיעוד, חמלה

ואנושיות המתחייבים ממקצוע זה- בפרט".

אין חולק כי, הנקבלת פגעה פגיעה קשה בכבודו של הדייר, בשמו הטוב ובכבודו של מקצוע הסיעוד
ובאמון הציבור בו ובמערכת.

ועדת המשמעת, בבואה להמליץ בפניי על אמצעי המשמעת שיש להטיל על הנקבלת, שקלה לקולא
את היותה של הנקבלת בעת האירוע, בתחילת דרכה המקצועית וכן את חלוף הזמן, כשנתיים, מיום

האירוע.

המנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

התנהגות בוטה ובלתי הולמת כל אדם ראויה לגנאי ללא קשר לניסיון ולוותק שלו.

לטעמי, היותה של הנקבלת בתחילת דרכה המקצועית בעת האירוע אינו מהווה שיקול לקולא
במקרה דנן שבו נבחנת התנהגות בוטה ובלתי ראויה מצדה של מטפלת כלפי מטופל.
התנהגותה של הנקבלת הינה התנהגות אלימה, קשה, משפילה ויש לגנותה בחריפות ולתת לכך ביטוי
באמצעי המשמעת שיש להטיל על הנקבלת בגין התנהגותה האלימה והמשפילה.

mankal@moh.health.gov.il

יש לייחס חומרה יתירה להתנהגותה מבזה ומשפילה של הנקבלת בכך שהופנתה כלפי דייר מבוגר
שהינו חולה סיעודי ומרותק לכיסא גלגלים.

יתרה מזאת, דבריה של הנקבלת- "כי ירקה בפני הדייר וכי זה מגיע לו מאחר וקילל אותה" בעת
שסיפרה על האירוע למנהלת ולאחות ואי הבעת חרטה מידית, מעידים על חוסר הבנה לפסול

שבמעשה.

טל: 02-5081309 פקס: 02-5655966

3/..

Director General

Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081309 Fax: 02-5655966

המנהל הכללי

הילד

R

Director General

14599

אנשי מקצועות רפואיים נדרשים לשמור על איפוק, על רמת התנהגות ראויה ומתאימה, לגלות חמלה
בעת מילוי תפקידם, להפגין סבלנות וסובלנות כלפי מטופלים.

המנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

-3

כל התנהגות שאינה הולמת, מצד אנשי המקצוע, המהווה פגיעה במטופלים, בכלל ובחסרי ישע,
בפרט תתקבל בחומרה יתירה.

mankal@moh.health.gov.il

המלצתה של ועדת המשמעת הנכבדה, להתלות את רישיונה של הנקבלת לתקופה של שלושה
שבועות, אינה מבטאת כראוי את חומרת התנהגותה המשפילה והבלתי הולמת של הנקבלת בנסיבות
המחמירות שפורטו לעיל.

לאחר שקילת כל השיקולים ולמען העברת מסר ברור ושמירה על כבודו של מקצוע הסיעוד ואימון
הציבור בו, אני מורה על התליית רישיונה של הנקבלת לתקופה של ששה חודשים.

העתק: עוייד מירה היבנר-הראל, היועצת המשפטית, משרד הבריאות

www.health.gov.il

טל: 02-5081309 פקס: 02-5655966

בכבוד רב,

אגנון אפק

Director General
Ministry of Health
P.C.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081309 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן