היסטוריית רופא: בוטרוס שאמיה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: בוטרוס
שם משפחה: שאמיה
תחומים: רוקחים בעלי רשיון
עיר: לוד
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 3-122225
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2014/10/21
מה חשוב לדעת? התליה ארבעה וחצי (4.5) חודשים
התליה ארבעה וחצי (4.5) חודשים

מערער

משיבה

.1

.2

תגובה מטעם המשיבה

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 27.8.23, מתכבדת בזאת המשיבה להגיב לבקשת הבהרה מטעם
המערער כדלקמן: |י"ג אלול תשפ"ג, 30/08/2023
|תיק 71846-03-23

החלטה

ביום 8.23. שו' נמרוד פלקס לכך דין לפני קרע בית המשפט הנכבד כי יש להעמיד את משך תקופת

.4

.5

.6

עב"י 71846-03-23

בוטרוס שאמיה, ת"ז 039387774

ע"י ב"כ עו"ד אבי עמבר ואח', מייר עוייד 65694

מצדה 9 (מגדל ב.ס.ר 3) בני ברק

טל: 072-2150777 פקס 072-2150888

– נ ג ד –

.7

של המערען העותר את רישיונו לידי המשיבה. מפרק ההתליה תכנס לתוקפה החל מיום 1.9.23

ועד ליום 3זמן התליית הרשיון כפי שנקבע בבית אות לטובתו בסך של 20,000 ₪ לפחות.

משפט זמן

3. לעניין טענן וזאת נוכח הסכמת הצדדים, כפי שצויינהנו של המערער הותלה בפועל עד להחלטת
בית המשפן בפרוטוקול הדיון מיום 6.7.23, לפיה מאז סכם כי הרישיון הותלה עם עצם החלטת

ועד

מדינת ישראל – משרד הבריאות

ע"י פרקליטות מחוז ירושלים – אזרחי
מרח' מחייל 7, ירושלים 9149301 תייד 49333
טלי : 073-3920000 פקס: 02-6468053
כתובת דואייל: ez-jer@justice.gov.il

התליית רי כבקשת המערער, תחל תקופת השעייתוים בלבד.
בהתאם לפסק דינו של בית משפט זה ביום

ביום 4.8.23 1.9.23, ובלבד שעד אותו המועד ימציא יכוי התקופה בה הותלה כבר רישיונו

וועדת המש החלטת "מזה 2 הא וייצא את רישיונו לידי המשיבה כמתבקש, כך

בית משפט זה

שאין הוכח בפועל למשך חודשיים. איני מוצא לנכוך תקופה.
ת, הן בהיות הבקשה כך כי התליית רישיונו של המערער תהיה

המשיבה מת

זה

בשים לב לכך

ולעשות צויין
להוצאות,
לתקופה בןהערר התעדת המשמחת שק השיתה עליו, ואין לנכות מתקופה זו כל תקופה.
עוד תטען המערער חיוב בהוצאות.ינה בקשת הבהרה אלא בקשה לתיקון פסק דין ולמקצה
שיפורים שיש לדחותה.

שאף

מעבר לאמור ומבלי לגרוע בעמדת המשיבה המפורטת לעיל, המשיבה תבהיר כי אין מניעה כי
התליית הרישיון תתחיל ביום 1.9.23 ובלבד כי המערער ימצוא את רישיונו לידי המשיבה בטרם

אותו מועדן

המשיבה מתנגדת מכל וכל לבקשת המערער לפסיקת הוצאות לטובתו, בקשה זו לא נומקה פרט
לטענת המערער לפיה הערעור התקבל בחלקו ומטעם זה דינה להידחות. נוסף על כך, עיון בפסק הדין
מגלה כי טענות רבות ומהותיות של המערער דתו ונאמרבית טענותיה של המשיבה התקבלו.
נחתם דיגיטאלית
במצב דברים זה, אין כל הצדקה לפסיקת הוצאות לטובת המערער, וודאי לא בשיעור המבוקש

ןמוגזם.

אשר על כן, מתבקש בית המשפט להבהיר כי התליית הרישיון של המערער תתחיל עם המצאת רישיונו

של המערער לידי המשיבה וזאת למשך ארבע חודשים וחצי כנקבע בפסק הדין.

היום: לייב אלול תשפ"ג, ( 29 אוגוסט, 2023)

SBper

אביגיל ואן וייק-שפיגלמן, עוייד
פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן