חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אבי סלומון – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (התעלם מפניות משרד הבריאות בניסיון לברר עימו את התלונה שהוגשה כנגדו)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (התעלם מפניות משרד הבריאות בניסיון לברר עימו את התלונה שהוגשה כנגדו)

פני:

שופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עוד יונתן ברג

ita1

בעניין שבין:

ע"י ב"כ – עו"ד שלמה יוספסון

לבין:

ה ח ל ט ה

הקובל

להתקבל

העובדות

1. ביום 3.9.2008 הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב, קובלנה כנגד ד"ר אבי סלומון,
רופא שיניים מורשה (להלן – ד"ר סלומון או הנקבל), בגין שתי פרשיות.

ב (להלן – עמר או המתלונן), והיא אירעה בתקופה שבין

הפרשה הראשונה – נוגעת למתלונן
חדש נובמבר 2005 עד חדש אוקטובר 2006. כנטען בכתב הקובלנה, טיפל הנקבל בתקופה הנדונה
במתלונן, שפיו היה מוזנח מאד והצריך עבודה דנטלית רבה ומגוונת, כולל טיפול במצב החניכיים שהיה
ירוד, טיפולי שורש, מבנים וכתרים. במקום לבצע תכנית טיפולית נרחבת לשיקום פיו של המתלונן, קיבל
הנקבל את בקשת המתלונן לתת עדיפות למראהו האסתטי, וטיפל בו בדרך שאינה מקובלת תוך גילוי
רשלנות חמורה בביצוע הטיפול. כך, לא טיפל הנקבל בחניכיים לקראת הטיפול, ביצע טיפולי שורש
לקויים, ביצע עקירות באופן רשלני וחלקי ובנה את הגשר בפה מוזנח, ללא היגיינה אורלית מתאימה
ודלקות בחניכיים. כמו כן, לא הבהיר הנקבל למתלונן את משמעות הטיפול וניהל רישום לקוי בכרטיס
הטיפולים. עקב טיפולו הרשלני של הנקבל, נאלץ המתלונן לעבור שיקום פה מחדש לאחר סיום הטיפול.

הפרשה השנייה – הקודמת לפרשה הראשונה מבחינה כרונולוגית, התרחשה בשנים 2002 – 2003,
ומתייחסת למתלונן (להלן – המתלונן או יוסף). כנטען בכתב הקובלנה, גילה הנקבל התנהגות
שאינה הולמת רופא שיניים מורשה, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],
התשל"ט-1979, בכך שנטש מטופל במהלך הטיפול; קיבל במרמה המחאות מהמתלונן בטענת שווא
שההמחאות הקודמות נגנבו; וכן לא השיב לפניות משרד הבריאות להגיב לתלונה שהוגשה כנגדו ושיבש
את הליכי בירור התלונה.

,

… הנקבל התנהג התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים מורשה רג במידה משמעותית
מרמת הטיפול המצופה מרופא שיניים מורשה. טיפולו של הל במר מר
המקרה הוא טיפול פנים ביותר, שאינו מצופה מרופא שיניים…
{עמ' 8 לדוח הוועדה מיום 27.9.2011)

לפיכך, הגיעה הוועדה למסקנה שהנקבל עבר עבירת משמעת לפי סעיפים 45, 3) ו- (3) לפקודת רופאי

השיניים.

4. בבואה לשקול את העונש לו דאוי הנקבל בגין התנהגותו בפרשה זו, הרגישה הוועדה את חומרת
התנהגותו ואת העובדה ש"הנקבל לא הפנים את הפגם שבהתנהגותו המקצועית, והוא חוזר למעשה וטוען
כנגד החלטתנו לגופה של קיום עבירת משמעת…" (עמ' 3 לדוח הוועדה המשלים מיום 7.5.12).

לקולא שקלה הוועדה את התקופה הקשה שעברו הנקבל ומשפחתו, את הסתבכותו הכלכלית והצורך
לשקם גם את חייו המקצועיים.

לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, הן המקילות והן המחמירות, המליצה הוועדה להתלות את רישיונו
של הנקבל לעסוק ברפואת שיניים למשך שלושה (3) חדשים.

דוח הוועדה – הפרשה השנייה

5. בדיון בפרשה זו, התרשמה הוועדה מהסתבכותו הכלכלית הקשה של הנקבל, אשר נרדף על-ידי נושיו,
נאלץ להעביר את מרפאתו ממקום למקום ואף העתיק את מקום מגוריו, שוב ושוב. הוא מצא עצמו נודד
עם מכשיריו בין מרפאות ידידיו שסייעו לו על-ידי העמדת מרפאותיהם לרשותו, ללא תשלום.

הוועדה התרשמה כי הנקבל לא "נטש מטופל בעיצומו של טיפול", וכי עקב היותו של הנקבל "במנוסה",
לא יכול היה למסור למתלונן פרטים על מקום המצאו. לאחר שחזר לעבודה שגרתית בסוף שנת 2003
ופתח מרפאה בבאר-שבע, הציע הנקבל למתלונן להגיע למרפאה החדשה, כאשר הוא יישא בהוצאות
הנסיעה – אך המתלונן סירב.

אשר לקבלת השקים במרמה, קבעה הוועדה כי לא הוכחה כוונת מרמה מצד הנקבל. הנקבל ביקש
מהמתלונן לבטל את השקים המקוריים ולהמירם בשקים חדשים עקב חששו כי השקים המקוריים נגנבו.
בסופו של יום, המתלונן ביטל את כל השקים והנקבל שילם את תמורתם לטכנאי השיניים, ואף פיצה את
המתלונן. הוועדה מציינת עוד, כי תיק החקירה שנפתח נגד ד"ר סלומון ע"י משטרת ישראל בנושא
השקים – נסגר.

5, אשר לאי התייחסותו של הגקבל לפניות הרבות של משרד הבריאות בעת רון התלונות נגדו חמים
פניות בכתב ופנייה טלפונית אחת) – קבעה הוועדה כי הנקבל היה אותה עת בוקה קשה ובמנוסה, תחת
איונים ותביעות, תוך שינוי כתובת מגוריו, כאשר אשתו מאיימת להתאבד. ל אלה, ועוד הביאו את
הוועדה למסקנה כי: "אדם במצב כזה המקבל ללא ספק אין ספור דברי דואר ביעות ודרישות, ומנסה
במקביל לשקם את חייו, כולל חייו המקצועיים, אינו מתייחס לכל פנייה אליו".

לדבדי הנקבל, הוא נפגש, ככל הנראה בשנת 2003, עם ד"ר גרינבאום מלשכות הבריאות המחוזית, סיפר
לו על השתלשלות האירועים, ובכך ראה "סוף פסוק" לפרשה. ד"ר גרינבאום ל:: העיד בפני הוועדה, עקב

מחלתו הקשה.
החלטה

7: ועדת המשמעת – בהרכב ד"ר לנה נטפוב, יו"ד, ד"ר חגי סלוצקי ועו"ד עיריית אלטשולד, חברים –
בחנה ביסודיות רבה את שתי הפרשיות שיוחסו לנקבל, ד"ר אבי סלומון, והוציאה תחת ידה דוח בהיר
ומפורט, המתייחס להיבטים השונים של המקרים.

וני סומן" ידיי על ממצאי הוועדה, מסקנותיה המלצותיו, בכל הכרוך לפרשה: "אשונה שעניינן: טיפול
לקוי ביותר במתלונן, מר עמד, בה גילה הנקבל התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים מורשו, ואף הרג
חריגה משמעותית מרמת הטיפול המצופה ממנו.

גם אמצעי המשמעת שהומלץ על-ידי הוועדה הנכבדה בפרשה זו – שלושה חדשי התליית רישיון – נראה
לי סביר והולם, בנסיבות המקרה, והנני נכון לאמצו.

{

8. אשר לפרשה השנייה – מקובלות עליי מסקנות והמלצות הוועדה בכל הקשוד להמלצה לזכות את
הנקבל משני פרטי הקובלנה הראשונים – נטישת המטופל באמצע הטיפול וקבלת המחאות במרמה – ולא
מצאתי מקום להתערב בהן.

שונה דעתי לגבי היסוד השלישי של הקובלנה, בדבר התעלמותו של הנקבל מפניות משרד הבריאות (שש
במספר) והיעדר שיתוף הפעולה מצדו, בניסיון לברר את התלונה כנגדו. לדעתי, אחריותו של הנקבל

לאישום זה הוכחה בעליל, וכל תירוציו לאי היענותו לפניות משרד הבריאות – רחוקים מלשכנע.
הוכח בפני הוועדה, כי המכתבים שנשלחו ע"י משרד הבריאות – מקצתם, רובם או כולם – הגיעו לידי
הנקבל, אך הוא לא טרח להתייחס אליהם כלל. גם הטענה כי נפגש עם ד"ר גרינבאום ממשרד הבריאות
אי שם בשנת 2003, איננה יכולה להצדיק, בשום פנים ואופן, התעלמות מפניות משרד הבריאות, שאירעו
לאחר מכן, במהלך שנת 2004 (ארבע פניות).

9. הנמקתה של הוועדה – כי ניתן להבין שאדם הנמצא במנוסה ובמצוקה קשה, כפי שהיה הנקבל, "אינו
מתייחס לכל פנייה אליו" – איננה מקובלת עליי, בכל הכבוד. סביר להניח, כי אילו קיבל הנקבל הודעה
בדבר ניתוק חשמל או מים עקב אי תשלום חוב – הוא היה מתייחס אליה ברצינות ומזדרז לשלם את חובו.
לא כל שכן, אם היה מקבל הודעה על זכייה בפיס או בטוטו…

נראה בעיניי, כי בהתעלמותו הברורה והבוטה מהפניות אין ספור של משרד הבריאות אליו, תוך שיבוש
הליכי בירור התלונה כנגדו, התנהג ד"ר סלומון באופן שאינו הולם רופא מורשה — כאמור בסעיף 45(1)
לפקודת רופאי השיניים, וכך הנני קובע.

10. כאן המקום לציין את החומרה שיש לייחס לתופעה המדאיגה של אי היענות לפניות משרד הבריאות
בעת בירור תלונות, תוך ניסיון לשבש את הליכי הבירור, בניגוד לסדר הטוב ולכללי מינהל תקינים,
תופעה חמורה זו באה לידי ביטוי לאחרונה גם בשתי החלטות – המתייחסות אף הן, משום מה, לרופאי
שיניים – ויש לציין אף את הענישה המחמירה שהוטלה בגין התנהגות זו, עד כדי התליית הרישיון לעסוק
ברפואה למשך שנים (ראה ע"ו- 11- 07 – 29419 (מחוזי ירושלים) ד"ר שלמה יצחקוב נ. משרד

סוף דבר

11. הנני מחליט לאמץ את המלצות הוועדה לגבי הפרשה הראשונה, ולהטיל על קבל, ד"ר אבי סלומון,
אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך שלושה (3) חדשים.

אשר לפרשה השנייה הנני קובע כי הנקבל התנהג באופן שאינו הולם רופא שיניים מורשה, בכך
שבמהלך השנים 2003 – 2004, התעלם מפניות משרד הבריאות בניסיון לבדר עמו את התלונה שהוגשה
כנגדו, ובכך גרם לשיבוש בירורה – כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים.

{

נוכח הנסיבות המקלות בפרשה זו, ומצוקתו של הנקבל, כמפורט בדוח הוועדה – החלטתי להסתפק בגין
התנהגות זו באמצעי משמעת של התליית רשיון לעסוק ברפואה למשך שלוש (3) חדשים, שיין וצה
באופן חופף להתלייה בגין הפרשה הראשונה.

סוף דבר

שלושה (3) חדשים, החל מיום 15.7.12.

ניתנה היום 7.6.2012, יז סיון התשע"ב.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

הנני מחליט להתלות את הרישיון לעסוק ברפואת שיניים של ונקב. ד"ר אבי סלומון, למשך

ei

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן