חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אבנר שיפטן – התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (הורשע בשש פרשיות בגין התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה.בנוסף, הורשע בפרשה אחת בגין רשלנות חמורה במילוי תפקידו כרופא מורשה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (הורשע בשש פרשיות בגין התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה.בנוסף, הורשע בפרשה אחת בגין רשלנות חמורה במילוי תפקידו כרופא מורשה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-10 חודשים הוגש ערעור- ערעור התקבל חלקית רישיונו של הנקבל יותלה לחמישה חודשים
התליית רישיון ל-10 חודשים הוגש ערעור- ערעור התקבל חלקית רישיונו של הנקבל יותלה לחמישה חודשים

םויב השגוה לבקנה דגנכ 2.6.2013 ןלהל( תנקותמ הנלבוק – הנלבוקה ,םירקמ השש ול וסחוי הב ,)
םינשה ךלהמב 2010 – 2013 , ץילמה םהב הוויל , אלש תורמל תאזו ,תיב תודילב ףתתשה וא לעב היה
תויוותהל דוגינב ןכו ,תודליימבו םישנ תאופרב החמומ ראות יפכ ,תיב תדיל לש המויק רסאנ ןהב ועבקנש
האופרה להנמ ירזוחב 1 ו- 2. טנרטניאב ומצע גיצהל גהנ לבקנה ול שיש ימכו ,יאמצע ןפואב תיב דליימכ
.תיב תודיל םוחתב תויחמומ

נלבוקה בתכב ול םיסחוימה םירקמהמ קלחב ורבע תודלויהש תורמל ,תיב תודיל עוציבב לבקנה עייס ,ה
,ןוגכ הדילל רחא ןוכיס היהש וא ,םיינש וא ירסיק חותינ רבעב ,םימואת תדיל רבוע תדיל וא ןוירה תלער
.רבעב תמ הדילה תא ומייסו ,םילוחה תיבל תודלויה ולהבוה ,רבד לש ופוסב םולשב דגנכ ןעטנ דוע .
להינ אל אוה יכ ,לבקנה ריבעה אל ףא אליממו ,קלח לטנ ןהב וללה תיבה תודיל יבגל תיאופר המושר לוכ
.ךכל שקבתנשמ ,תואירבה דרשמל הלאכ תומושר לוכ

הטלחה 15 – 10

1 . ר"ד טפיש רנבא ן ןלהל( – לבקנה ר"ד וא ןטפיש השרומ אפור ונה ) וניאש , החמומ ראות לעב
ב .תודליימבו םישנ תאופר

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – "וע ה ד וקח לייא גרב ןתנויו

ר"ד ןטפיש רנבא לבקנה
ומצעב כ"ב י"עו – ונאירוצ 'ר ד"וע

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

פב :ינ
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

3. ל הנשמה בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמ שיגה , םויב 23.8.12 ,לבקנה דגנ הנלבוק ו םויב
2.6.13 , שיגה הנלבוק תנקותמ ןלהל( – הנלבוקה ).

בתכב יכ ןיוצ הנלבוקה הליג ,ליעל הרומאה ותולהנתהב לבקנה ןכו הרומח תולשרתה הניאש תוגהנתה
השרומ אפור תמלוה םיפיעסב רומאכ , 41 (1) ו- (3) "לשת ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ז- 1976
ןלהל[ – הדוקפה ] ךכב , וניאש ףא לע תיב תודילב קסעש ;םישנ תאופרו דולייב תויחמומ לעב ךכב
מוסרפבש םסרפמ אוה םינוש םי רוביצה תא תועטהל ידכ וב שיש ןפואב וראותו ומש תא העיגפ תווהלו
;עוצקמה דובכב לש ומויקב רוביצה סרטניאב עגפ ךכבו שרדנש יפכ תיאופר המושר ריבעה אלש ךכבו
.האופרב םיקסועה לע תואנ חוקיפ

4 . תנומ ,הנלבוקה תשגה תובקעב :בכרהב ,הרקמב ןודל תעמשמ תדעו ה רלדירפ חבש 'פורפ – ,ר"וי
ר"ד ףסא בקעי ד"ועו ךברמ השמ – .םירבח ב ול סחוימב רפכ לבקנה כ הנלבוקה בת תונוש תונעט ןעטו
.תואירבה דרשמ י"ע םיאצומה ,האופרה להנמ ירזוח לש יטפשמה ןפקות דגנכ היה אל לבקנה יכ ,ןייוצי
ל ,ןיד ךרוע י"ע גצוימ גוצייה תובישח לע ותוא הדימעה הדעווהש תורמל ,ומצע לע ןגהל רחבש רחא
לוכב דומצ יטפשמ יווילל הכוז אוהש הדעווה ינפב ריהצה אוה ,תאז םע .אד ןוגכ םיכילהב יטפשמה
.קיתב ויכלהמ .ונאירוצ 'ר ד"וע י"ע לבקנה גצוי ,שנעל םינועיטה בלשב קר

5 . המייק הדעווה 15 אר הלבק ,תובישי ,תועד בורב ,הטילחה ןויד לש ופוסבו ,תויודע העמשו תוי
.הנלבוקה יטרפ תששב ול סחוימב לבקנה תא עישרהל ,ידוסיו טרופמ חוד הדי תחת האיצוה הדעווה
קבוחה 115 יתונעט לוכל הסחייתה וב ,םידומע ו .דחאל דחא ,םירורב םיאצממ העבקו לבקנה לש

ח ,היפלו לבקנה לש תיזכרמה ותנעטל רשא שפוחב םיעגופו יטפשמ ףקות לוכ םירסח האופרה להנמ ירזו
עה י :ןלהלדכ הדעווה העבק ,ולש קוס

להנמ ירזוח לש בייחמה יטפשמה םפקותב קפס ליטהל םוקמ ןיא יכ הנקסמ ללכל ונעגה"
.סמ האופרה 1 .סמו 2 לש ודצמ הרכהל התכז אל וז הדמע יכ התע רבכ ןייצל רתומל אל .
טפשמה ץועייהו לבקנה תיב תודילב קוסעל ךישמהל וינפב ץילמה ,וירבדל ךכ ,לביקש י
"תוננכותמ דומע( 16 .)הדעווה חודל

לבקנה שקב םג ויפל העיבקל םוקמ ןיא יכ ןעטו ,םירזוחה תוארוה לש יעוצקמה ןפקותב קפס ליטהל
כבו ונויסינב שי" יכו תיב תודילב קוסיעל יאנתכ היגולוקינגבו תודליימב תויחמומ תשרדנ ידכ וירושי
:יכ העבקש ךות ,הז ןועיט םג התחד הדעווה ."הז םוחתב קוסיעל קיפסמ יעוצקמ סיסב תווהל

רתויב הריכבה המרב יעוצקמ תעד לוקיש לש ירפ ןה םירזוחב יוטיב ידיל ואבש תויחנהה"
ומדק םירזוחה םוסרפלש ךכל תישממ הייאר לכ האצמנ אל .תואירבה תכרעמב םיחמומ לש
רז םילוקיש ."ותנעטל ,לבקנב עוגפל התייה םתרטמ לכ רשאו םי

2

ח"וד תעמשמה תדעו – הערכהה

הנלבוקה

ל הכשלה לש הדמעה ריינב רומאה ןיטולחל ונילע לבוקמ" תיאופרה תורדתסהה לש הקיתא
אפור לש ותובייוחמ ןיינעל האופרה להנמ ירזוח תוארוה תא םייקל 1 ו- 2 תורשפא ןתמ …
רפהל םיאפורל ותעד לוקיש יפל דחא לכ ,הז ךילה אשומ האופר להנמ ירזוח תויחנה תא
ףאו םמולשל ןוכיס הדיצבש תיאופר היכרנא לש התורצוויה דדועמ ,יעוצקמה וא ישיאה
"יאופר לופיטל םיקקזנה לש םהייחל דומע( 32 .)הדעווה חודל

לבקנה לש ונויסינ םג אמש וא דבלב "הדילה יוויל" וא "תיב תדיל עוציב" לש םיחנומה ןיב הנחבא תושעל
דבלב ץועיי – אל הדעווה ירבח בור תעד לע לבקתה . ומצע טלמל לבקנה לש ונויסינ יכ רובס ינא ףא
עיט ךות ןידה תמיאמ .ללכ ןעטנ היה אלש בטומו ,חלצ אל ינחרטו ינשלב ןו

7 . מייסש רחאל ,לבקנה הלעהש תוינורקעה תולאשב ןודל ה הרבע הדעווה תשש לוכב טורטורפב ןודל
העבקו ,לבקנל וסחויש הנלבוקה יטרפ – ךברמ ד"ועו רלדירפ 'פורפ ר"ויה תועד בורב – יכ ןכא אוה
תא עציב םישעמה ול וסחויש רפה תששב תוש תא להינו ןנכת לבקנהש חכוה םירקמה לכב אל םא םג ,
.תיבה תדיל
הדעווה תעיבקכ םירקמהמ קלחב , :

" לבקנה ןנכת היפל תקפסמ תיתייאר תיתשת ונינפב החנוה אל… התוא להינו תיב תדיל
יכ ונינפב ויהש תויודעהו תויארהמ ונענכוש ,תאז םע .תדלויה תיבב הדיל לבקל הרטמב
לש ותולהנתה התייה …לבקנה האופר יללכל דוגינב אפור לע םילחה םייתאו םייעוצקמ
אפור אוה רשאב 'מע( " 100 .)חודל

תונושה תוישרפל הדעווה לש תינטרפ תוסחייתהל – םידומע האר 69 דע 115 ,השיגהש טרופמה חודל
.וז הטלחהב םירבדה לע רוזחל ךרוצ האור יניאו

8 . חוימב יב תא הדעווה השיגדה ד חותינב תודיל לש רבע םע תודלויב ,ןתליחת וא ,תיבה תודיל עוצ
.ירסיק םישנ תקלחמ להנמ ,ןמרה הירא 'פורפ ,העיבתה דע לש ותעד תווח תא הז אשונב הצמיא הדעווה
הינפב דיעהש ,אפורה ףסא םילוחה תיבב תודלויו תואירבה דרשמ ירזוחב תויוותהה תמישר יבגל , ב וז
:ןושלה

פא המישרה…" הבחר ,הילע חכוותהל רש םהש םיבצמ ינש שי לבא ,ידמ הבחר אל וא ידמ
ירחא הדילש ,תומוקמה לכב ,תונידמה לכב סוזנצנוקב .הובג ןוכיסב הדיל איה ירסיק חותינ

אוה ,ירסיק חותינ ירחא השיא לש םילוח תיבל ץוחמ הדיל לש לוהינ ימעטלש בשוח ינא
..ייניעב רומח דאמ ,דאמ ,דאמ אוה ,יתייעב דאמ ,דאמ . ."

השרומ אפור תמלוה הניאש ךרדב וללה תושרפב גהנ לבקנה יכ ,הדעווה ירבח בור ועבק ןכ לע רשא
ןקלחבו אוה ףא יולימב הרומח תונלשר םג הליג םיפיעס תוארוהב רומאכ ,השרומ אפורכ ודיקפת 41 (1 )
ו- (3 .םיאפורה תדוקפל )

:ןושלה וזב ,לבקנה לש ותוגהנתה לש םייתאה םיטביהל רשאב העבק הדעווה

3

10 . םוימ הדעווה חודב 2.6.15 ווה ירבח בור ונייצ ,לבקנה דגנכ טוקנל שיש תעמשמה יעצמא יבגל ע הד
– ךברמ ד"ועו רלדירפ 'פורפ – משרתה תא השרומ אפורכ לבקנה לש ותולהנתה ךרדמ תילילשה םתו , וזב
:ןושלה
" תולהנתהב רבודמה ססבל ידכ םהב שיש םימוד םינייפאמ תלעב ,לבקנה לש תינשנו תרזוח
תא תקפסמ הדימב ריכמו עדומ לבקנה ןיא ,ןהיפל ןידה תערכהב וניתועיבק תא ןיטולחל
תאהו תיעוצקמה תוביוחמה תאו אפורכו דיקפת תוהמ ךכ בקע וילע הלחה תי ונינפב ותודע .
ודוקפת ןפואב רתויב תגיוסמו תיקלח האדוה דצל ותולהנתה ךרד לע תיתימא הטרח רדעיהו
– ילילש ,ףסונ ךפונ אפורכו םדאכ לבקנה לש ותוישיאמ ונתומשרתהל התנקה ."

11 . םינוידה לוקוטורפ ארקמל ,ןכא יכ ינרובס , שי ב הדעווה ירבח בור תעיבקב שממ ותולהנתה ןיינע
והשמ תיתייעבהו הרזומה ,לבקנה לש דיעי ךכ לעו ,הלוכ השרפב םג .אבה עוראה
ךיראתב 30.5.12 ,וזמג ינור 'פורפ ,זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ ןיבל לבקנה ןיב השיגפ המייקתה
?( הרודסה ותנשמ תא ל"כנמה ינפב חטש אוה הכלהמב ? ךורכה לוכב ,תידוחייה ומלוע תפקשה תאו )
רחאל תדלל תדמועה השיאל ףקשנה ןוכיסל עדומ אוה יכ לבקנה הדוה ףא החישה ךלהמב .תיב תודילב
האר( ירסיק חותינ יאופרה הרבעבש /ת 13 .)

אד :ןושלה וזב בתכמ וזמג 'פורפל לבקנה רגיש השיגפה תרחמל ,אקע
ואית אלו ,האצמה ויה יירבד בור ,לומתא החישה ךלהמב תומיענ אל תושוחת בקע" ןוכנ ר
"החישב םיפתתשמה ראש ינפבו ךינפב ,ךכ לע לצנתמ יננה .יתדובע לש ( /ת 12 ).

אוה ,דרשמה ל"כנמ םע ותולהנתה ךרדו הומתה ובתכמ רשפל יתעמשמה ןוידה ךלהמב לבקנה לאשנשמ
:אנשיל יאהב בישה
לביק אוה ןכלו ,םירופיסבו תולאש לשו עדימ לש תויצלופינמ השע וזמג 'פורפ" הרטנוקכ
"רמוא יתייה םיקייודמ אל םהש םירבד וא תויצלופינמ םג דומע( 56 הדעווה חודל .)

12 . זאמ השרומ אפור אוה יכ הדעווה ינפב הנייצ לבקנה כ"ב תנש 1995 לכש ,םידלי העבשל באו יושנ ,
ביבס בסנ וקוסיע תודליימה םוחת א דבע אוה . הרשע עבר ,הירופ םילוחה תיבב הדיל רדחב הנש ןכו
.םירדענ רותיאל הדיחיב ןיצקכ תובדנתהב םיאולימב תרשמ רבד לש ופוסב יכ ,לבקנה כ"ב הנייצ דוע
ייתסה פלו ,םולשב םילוחה תיבב תודילה לוכ ומ י .ושנעב לקהל שי ,ךכ

13 ,בישמה לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמא לע ץילמהל םאובב . וקלחנ הדעווה ירבח תועד בוש –
.שולשל םעפהש אלא

תא שיגדה ,רלדירפ 'פורפ ,הדעווה ר"וי :לבקנה לש תינשנו תרזוחה ותוגהנתה " םושמ הב שי רשא
םעו תודלוי לש ןתואירבבו ןמולשב העיגפב ןוכיס תליטנ ךות …תואירבה דרשמ תויחנהב לוזלז
"וז ךרדב ךישמי יכ ההובג תוריבס . רשא לע הדעווה ר"וי ץילממ ,ןכ לבקנה לע תישהל תעמשמ יעצמא
.ןידה תערכהב עשרוה ןהב תוריבעה לוכ ןיגב ,םישדח יצחו העבראו הנש ךשמל ןוישיר תיילתה לש

,אפור יפמ וללה םירבדכ עומשל …ןימאהל אלו אורקל

4

תעמשמה תדעו חוד – תעמשמה יעצמא

הדעווה רבח , "ד סא ר ,ף יכ ןייצמ ינא .ייתימע לש וזמ הנוש לבקנהמ תישיאה יתומשרתה" :
ינא םישעמה לע הטרח עיבה אל יכ הדבועה תא …ויתולפוטמל גאודה אפורו ןוגה םדאמ יתמשרתה
."ותבוחל אלו ורשוילו ותוכזל ףקוז ןיגב לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל ץילממ אוה ,ןכ לע רשא
בש השולש ךשמל תיששה השרפה הנלבוקה בתכב םיפיעסה רתי יבגלו ,תועו – לש תעמשמ יעצמא ליטהל
.הפיזנ

14 תעדה תווח תא יתארקש רחאל . תטרופמהו תידוסיה תוביסנ תא יתלקשו הדעווה לש םיעוריאה
וסחויש תוריבעה תא רבע ןכא לבקנה יכ עובקל םתטלחהב הדעווה ירבח בור קדצ יכ יל הארנ ,םרושאל
וקה בתכב ול לבקנה .הנלב ץעי וא הוויל וא ףתתשה ב תיב תודיל לש הכורא הרוש , החמומ היהש ילבמ
דבלמש ךכב ,עשפ לע אטח ףיסוה לבקנה .תואירבה דרשמ ירזוחל טלחומ דוגינב ,היגולוקינגבו דולייב
,תיב תודיל עצבל רישכ יתלב ותויה ,רזוחה תוארוה י"פע דרשמ תויוותהל טלחומ דוגינב לעפ םג אוה
בה כיס יופצ םהב םירקמב תיב תודיל עצבל ןיא ןהיפל תואיר לש הרבעב ירסיק חותינב הדיל ,ןוגכ ןו
,תדלויה .דועו ,םימואת תדיל

15 . ותומכשלו לבקנל ריהבהל םוקמה ןאכ – םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב – ירזוחב רומאה יכ
דרשמ הווהמ תואירבה תבייחמ המרונ דח , – תיעמשמ הפקתו – ניחבמ תיתא ,תיעוצקמ ,תיטפשמ ה
ו תירסומ , דחי םג הניחב לוכמ םג ומכ( ותעדב תולעהל שקבי לבקנהש תרחא ולטוב אל דוע לוכ .)
ךמסומה טפשמה תיב י"ע ןיבו םתוא האיצוהש תושרה י"ע ןיב ,םירזוחה – יוארה ןמ היה לבקנהש
תייצי לע לעפיו םהל – רוהרה וא רוערע אלל ,םהיפ !

,השע אל אוה תאזכ הסנמ אוהש ךות – הסנמו בשו – תאו תוידוחייה ויתועד תא תכרעמה לע תופכל
שה תססובמ תויהלמ הקוחרה ,ומלוע תפק .

ה ,לארשיב חרזא לוכ תמלוה הניאש תוגהנתה וז בייוחמ לעו ,דבוע אוה הב תכרעמה תויחנהלו קוחל תייצל
יאש המכו המכ תחא נ בג המר תשרדנ ונממ ,אפור לש תוגהנתה תמלוה ה תיתא תוגהנתה לש רתוי ההו
.תירסומו ותשיג אפור לכ תניחבב ,תיאופר היכרנאל קהבומ םשרמ הניה לבקנה לש – ויניעב רשיה
!השעי

" :הארנה לוככ ,יכ הדעווה ירבח בור עבק קדצב ו עדומ לבקנה ןיא תקפסמ הדימב ריכמ תוהמ תא
אפורכ ודיקפת בקע וילע הלחה תיתאהו תיעוצקמה תוביוחמה תאו ךכ ." םינוידה לוקוטורפ ארקמל
ו ותולהנתה ,לבקנה לש ,ללכ ךרד נ .ליעל טרופמכ ,רתויב תססובמ וז תומשרתה יל תיאר

16 . ה ירבח י"ע ץלמוהש תעמשמה יעצמאל רשא לע ליטהל ךברמ ד"וע לש הצלמהה יכ ינרובס ,הדעוו
םישדח השימח ךשמל ןוישיר תיילתה לבקנה יצחו ונ תאזו ,רתויב הלק הניה אוה םהילע וישעמ תרמוח חכ
יתטיש ןפואב רזח דירטמו תודלויה לש תואירבו םייח ןוכיס ךות , וישעמ תרמוח תא ותנבה יא םג ומכ , .
ךשמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הדעווה ר"וי תצלמה ,תאז תמועל צחו םישדח העבראו הנש ,י
,לבקנה םע הדימה לע רתי הרימחמ יל תיארנ ותומשרתה חכונ םג ךישמי יכ ההובג תוריבס" תמייק יכ
."וז ךרדב

17 . לש תובייחמ תוארוה לש ןיעדויב הטוב הרפה ךות ,לבקנה דצמ םירומח םישעמב ,ייניעב רבודמ
,תואירבה תכרעמ ו וז ,ומייתסה אל לזמה הברמלש ,םידולייהו תודלויה לש ןתואירבו ןהייח ןוכיס ךות
,םעפה יתוביסנ תא יתלקש ,הלוקל .ןוסאב יכ ינרובס םלוא ,כ"ב י"ע וטרופש יפכ ,לבקנה לש תוישיאה ו
יל יוארה ןמ ,אד ןוגכ םירקמב מה ירוביצה סרטניאל הרוכב טביה ןת העיתרמ השינע בייח לע ,תיתדימו – ינפ
.תורחא וא הלאכ הנייהת ,טרפה לש תוישיאה ויתוביסנ

5

הטלחה

18. אשר על כן, החלטתי ללכת בדרך הביניים ולהטיל על הנקבל, ד"ר אבנר שיפטן, אמצעי משמעת של
התליית רישיון מלעסוק ברפואה למשך עשרה (10) חדשים, שתחילתם ביום 1.8.15.

ניתן היום, 21.6.15, ד תמוז תשע"ד.

יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן