חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אברהם דותן – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (מרמה והפרת אמונים לקיחת שוחד הספקת סם מסוכן קבלת דבר במרמה והשמטת הכנסות)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (מרמה והפרת אמונים לקיחת שוחד הספקת סם מסוכן קבלת דבר במרמה והשמטת הכנסות)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחמש שנים
התליית רישיון לחמש שנים

להונב םיעובקה םיאנתב םידמועה םיכמסמ תויהל וזחנש ,אפורה תוצלמהו תושקבה 106 ףגא לש
קיפנהל תכמסומה תואירבה דרשמב הדיחיל ורבעוה ,תואירבה דרשמב תוחקורה התבושתו ,ןוישירה תא
בעומ התייה .לבקנלו חוקלל תר

3 ועיגה םיבר םירקמבש ,םילקש יפלא ופתושלו לבקנל תוחוקלה ומליש ,םירומאה"םיתורישה" תרומת .
ידכל 10,000 .םהיניב וקלוח הלא םימוכסו ,רתוי ףאו ח"ש

הטלחה 17 – 15

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד ןתוד םהרבא לבקנה
כ"ב י"ע – קינזר 'נו קינזר 'י ד"הוע – יברגומ

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

ינפב :
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

5 . ,םושיאה בתכב ול וסחויש תוריבעב טפשמה תיבב הדוה לבקנה םויב עשרוהו 8.9.16 ךמס לע
.ותאדוה תיב ה טפשמ ה רזג יזוחמ לבקנה לש ושנע תא ל- 46 ךסב יפסכ סנקו רסאמ ישדח 250,000
.ח"ש :ןלהלדכ ש"מהיב ןייצ ןידה רזגב

" רשאכ ,םיעוריא לש הרומח תכסמ תולגמ הז קיתב תוראותמה תוריבעה
תתל ךמסומו באכ תאפרמב דבועכו ריכב אפורכ ודמעמ תא לצינ םשאנה
יבנק תלבקל ןוישיר שקבמש ימל תוצלמה לע םתחו םיכמסמ ףייז אוה .יאופר ס
לבקל תוחוקלל רשפאל ידכ ,תואיצמב ויה אלש תודבוע לעו תובזוכ תוצלמה
תא לצינ םשאנה רשאכ ,ןומאב הרומח הליעמב רבודמ .יאופר סיבנקל ןוישיר
תא לבקל םיאכז ויה אלש םישנאש ךכל םרגו דחוש תלבקל ודיקפת תאו ודמעמ
ש וא ותוא ולביק ,סיבנקה םס ."ןידכ אלש ,םסה לבקל ןוישיר לבקל ונפ

6 ינפב ןידל ןתוד ר"ד דמעוה ,יזוחמה טפשמה תיבב ותעשרה תובקעב . ידבוע לש תעמשמל ד"היב
םויבו ,הנידמה 5.3.17 הליספ ;רתלאל םירוטיפ ;הרומח הפיזנ :םיאבה תעמשמה יעצמא וילע ולטוה
ליגל ועיגה דע הנידמה תורישמ הליספ ;תואירבה דרשממ תותימצל 71 .

7 . ךיראתב 26.10.16 ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה קפא ןונרא 'פורפ ר"ד דגנכ הנלבוק ,
ןתוד םהרבא השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליג לבקנה יכ ןעטנ הב , תוריבעב עשרוה ןכו
תוילילפ ףיעסב רומאכ , 41 (1) ו- (5) ז"לשת ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל – 1976 .

8 . תובקעב הנלבוקה תשגה תדעו התנמתה תעמשמ ליא ר"ד :בכרהב ,לבקנה לש וניינעב ןודל ,ןמרסו ן
ןרוה תור ד"ועו ןדילא ףסוי 'פורפ ;ר"וי – ,הנלבוקה בתכב ול וסחויש תוריבעב הדוה לבקנה .םירבח
לש ונוישיר תא ןיטולחל לטבל השקיב לבוקה כ"ב .שנועל םינועיט העמש הדעווהו ,ותאדוה ס"ע עשרוה
חכונ תאזו ,םינש רשעל ונוישיר תא תולתהל רעצמל וא ,האופרב קוסעלמ לבקנה לש הברה ןתרמוח
.ןמז ךרואלו תויבקעב ,תויתטישב ועצובש ,תוריבעה

תיסחי ,רגובמה וליג חכונ רתיה ןיב ,לבקנה םע ןידה תא תוצמל אלש ושקיב לבקנה כ"ב – 67 ותאדוה ;
לע ויתודוא ונתינש םייבויחה הצלמהה יבתכמו ,ןידל דמעוה ןהב תואכרעה לכ ינפב המשאב – םיאפור ידי
,ומע םידבועה תישונאה ותשיגו הדובעל ותוריסמ רבדב .םילוחה יפלכ

2

ח"וד תעמשמה תדעו

םייטפשמ םיכילה

9. ביום 4.6.17, הגישה הוועדה דין וחשבון, בו ציינה כי היא רואה בחומרה רבה את התנהגותו של
הנקבל ואת המעילה באמון הציבור שבמעשיו. הוועדה קבעה, בין היתר, כדלהלן:

"הנקבל עשה שימוש בסמכות שניתנה לו, ותמורת תשלום המליץ על מתן רישיון לשימוש
בקנביס רפואי למי שלא מתקיים לגביו הנדרש לצורך קבלת הרישיון, ביודעו שהמלצה
כאמור עשויה להביא את המוסמכים לכך, ליתן את הרישיון למי שרישיון כאמור לא יועד
לו ואף יכול שיהיה מי שעושה שימוש עברייני בסמים. דומה הדבר לרופא הנותן אישור
רפואי כוזב…".

עוד ציינה הוועדה לצד החומרה, את מספרן הרב של העבירות שביצע הנקבל וההשלכות של מעשיו ובהן
הפגיעה במעמד הרופאים, באמון בציבור הרופאים ובמערכת הרפואה כולה.

10. הוועדה ציינה בדוח שהגישה גם את הנסיבות המקילות של הנקבל, שעיקרן חוות הדעת החיוביות
שניתנו לגבי אופיו הטוב, מסירותו ויחסו האנושי למטופליו; העובדה שהוא פוטר ממקום עבודתו בבית
החולים; ונושא עתה ענש מאסר ממושך של 46 חדשים.

לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, הן לקולה והן לחומרה, ממליצה הוועדה להתלות את רישיונו של
הנקבל לעסוק ברפואה למשך חמש שנים, מיום סיום תקופת המאסר שהוא מרצה עתה.

החלטה

11. הנני סבור, כי כף המאזניים במקרה דנן נוטה לחומרה דווקא, וזאת נוכח מעשיו החמורים של
הנקבל, אשר במשך תקופה ארוכה נתן המלצות לקבלת רישיון לשימוש בקנביס, בהסתמך על מידע כוזב.
הוא עשה כן בשיטתיות ובעקביות, במשך כארבע שנים, והכל תמורת בצע כסף.

עם זאת, שיקולי הוועדה בבואה להמליץ להטיל על הנקבל אמצעי משמעת ראוי מקובלים עליי, לאחר
שהוועדה התחשבה הן בחומרת מעשיו של הנקבל, מצד אחד, והן בנסיבותיו האישיות, מהצד האחר.

12. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית
רישיונו מלעסוק ברפואה למשך חמש (5) שנים, שתחילתן מיום סיום ענש המאסר אותו הוא מרצה כעת,
בגין אותן עבירות.

ניתנה היום, 19 יוני 2017, כה סיון התשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן