חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אברהם לוי – התנהגות שאינה הולמת ,פעל בניגוד לתקנות בדבר פרסומת אסורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ,פעל בניגוד לתקנות בדבר פרסומת אסורה (הנקבל פרסם פרסומת לעיסוקו באמצעי המדיה השונים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ,פעל בניגוד לתקנות בדבר פרסומת אסורה (הנקבל פרסם פרסומת לעיסוקו באמצעי המדיה השונים)

,רתיה ןיב פ םסר לבקנה תיטתסאו תיטסלפ היגרוריכל החמומ" אוה יכ ולש טנרטניאה רתאב " רבודמשכ ,
תיאליזרבה הטישל" החמומכ ולש קובסייפה ףדב ומצע תא לבקנה גיצה דוע .ללכ םייק וניאש םוחתב
"יעבט הארמ תלבקו ןבשיה בוציעל רתויב תינשדחהו – .העטמו םייק וניאש תויחמומ םוחת אוה ףאש
א לבקנה קובסייפה ףדב םסרפ ף םיאשונב הרואכל ,םיטטוצמה ,םימסרופמ םישנא לש תונומתו תומש
.תונקתל דגונמה םוסרפ תונורחא תועידי לש ףסומב לבקנה םסרפ ןכ ומכ .םייטתסא םילופיטל םירושקה

3 . ר"ד דגנ השגוה ,הרומאה ותולהנתה תובקעב יול ק הנלבו י"ע ירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה ,תוא 'פורפ
וטורג רמתיא , הב יכ ןעטנ ,ליעל תטרופמה ותולהנתהב הליג לבקנה השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה
– םיפיעסב רומאכ 41 (1) ןכו ,םיאפורה תדוקפל יכ .הרוסא תמוסרפ רבדב תונקתל דוגינב לעפ

1 . ר"ד רבא םה יול השרומ אפור וניה תיטסלפ תויחמומ לעבו ןלהל( – לבקנה וא ר"ד .)יול

הטלחה 20 -50

יפל וצ ףיעס 44 )א( תדוקפל םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ז- 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד יול םהרבא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןורוד רפוע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ומידב( טפושה בונשרטס ןונמא )ס

תודבועה הנלבוקהו

הנלבוקה

דו"ח ועדת המשמעת

4. בעקבות הגשת הקובלנה, מונתה ועדת משמעת לדון בה, בהרכב: ד"ר יוסי בר – יו"ר, ד"ר יואב
גרונוביץ ועו"ד זמירה גולדנר – חברים. ב"כ הצדדים הגיעו לכלל הסדר טיעון ולפיו, הנקבל יודה במיוחס
לו בכתב הקובלנה, ושני הצדדים ימליצו בפני הוועדה להטיל עליו ענש של התראה.

לאחר הודאתו עבירות המיוחסות לו בכתב הקובלנה, הרשיעה הוועדה את הנקבל ושמעה טיעונים לעונש.
בדו"ח מיום 20.5.20, מציינת הוועדה כי "הפרסום האסור היה מצומצם בהיקפו – וברף הנמוך…".
עוד כתבה הוועדה כי לנקבל אין עבירות משמעת, וממכתבי הההערכה שהוגשו לה עולה כי תפקודו
כרופא היה ללא רבב.

5. יצוין, כי הנקבל לא הוזהר על ידי רשויות משרד הבריאות על הפרסומים האסורים ולא נדרש להסירם,
טרם הגשת הקובלנה, כנהוג במקרים דומים. על כך העירה הוועדה בהמלצתה, ואף הפנתה להחלטתי
בתיק 21-18 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ. ד"ר יצחק משיח (מיום )25.11.18, בה המלצתי

בפני הגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, כי:

"במקרים שחומרתם קלה, מן הראוי להסתפק במקרים כגון דא בצעדים מנהליים כגון,
זימון לנזיפה בפני בעל תפקיד במשרד הבריאות או כל אמצעי אחר".

סוף דבר, הוועדה ממליצה, פה אחד, לאמץ את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, ולהטיל על הנקבל
אמצעי משמעת של התראה.

החלטה

6. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, לרבות הסדר הטיעון
בין הצדדים, אותו היא ממליצה לאשר.

אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהטיל על הנקבל, ד"ר אברהם לוי, אמצעי משמעת
של התראה.

7. בשולי הדברים, הנני שב וחוזר על המלצתי כי בנסיבות בהן מדובר בפרסום מצומצם בהיקפו, שאין
בו חומרה יתרה, וכאשר הוא מוסר מיד עם פניית משרד הבריאות, טרם הגשת קובלנה – ניתן להסתפק
בהליך מנהלי בפני גורם מוסמך במשרד הבריאות. דעתי היא, כי יש מקום לדרוש מהרופא, תחילה להסיר
את הפרסומים האסורים לאלתר, וכי במקרים בהם הנקבל הוזהר טרם הגשת הקובלנה אך לא הסיר
את הפרסומים האסורים תוגש נגדו קובלנה. מקרים שכאלה נדונו לא מכבר בתיק 14-19 בענין ד"ר
אריאל ונדר ובתיק 04-20 בענין ד"ר מיכאל זרחה, בהם הוטלו על הרופאים אמצעי משמעת של
התליית רישיון למשך ארבעה חדשים ושישה חדשים, בהתאמה).

ניתן היום 28.6.20, ה' סיון תש"פ. יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן