חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אברהם קריכלי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא התייחס כראוי לתלונות המטופל והפגין כלפיו בוטות מילולית קשה והתנהגות גסה. כמו כן סירב הנקבל לאפשר למטופל להגיע להמשך טיפול וסירב לטפל בו בהקשר לניתוח האף שבצע בו.)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא התייחס כראוי לתלונות המטופל והפגין כלפיו בוטות מילולית קשה והתנהגות גסה. כמו כן סירב הנקבל לאפשר למטופל להגיע להמשך טיפול וסירב לטפל בו בהקשר לניתוח האף שבצע בו.)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל-30 ימים
התלית רישיון ל-30 ימים

2 . עובש רובעכ איצוה ,תשובחתה תא דירוה לבקנה .תרוקב ךרוצל לבקנה תאפרמל לפוטמה רזח תא
.םימי השולש רובעכ רטסלפה תא ריסהל לפוטמל רמאו ,רטסלפב םוקמה תא שבח ,םירפתה רצק ןמז
רטסלפה תא דירוהש ןעטו ,לבקנה לא לפוטמה רשקתה ,האפרמה תא בזעש רחאל לבקנה .ףאב רוח אצמו
.דימ עיגה לפוטמהו ,תפסונ הקידבל ותוא ןימזה

3 נה .הכב ףאו שגרנ היה לפוטמה הקידבב . ,וילע קעוצ אוהש ךות ,תוסגבו תוטובב ויתונולתל ביגה לבק
השולש דועב ךל יתרמא ?תעגל ךל רמא ימ" :רתיה ןיב רשפא יא םוטמט …הז תא איצוהל םימי
."ליטנפניא דלי ומכ ןמזה לכ גהנתמ התא ..?הכוב רבג ןמ הזיא ,לכ םדוק הכוב התא המל …ריבסהל

םג לבקנה ,הקידבה ךלהמב יפ ףקת ה תא תיז אסכ רבעל תיביסרגא הרוצב ותוא ףחדש ךכב ,לפוטמ
.םילופיטה

4 . םעפ הנפ אוה ,ףאה הארממו חותינה תואצותמ ןוצר עבש היה אל לפוטמהו רחאמ , שדוחכ רובעכ
םיאפורל תונפל ץלאנ לפוטמה .ותשקבל בריס לבקנה ךא ,הקידבל רות עובקל שקיבו לבקנל תפסונ
א ,םירחא הלא ך .ירוקמה אפורל הרזח ותוא ונפה

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 20 – 07

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד ילכירק םהרבא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע םעונ םר

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

הקובלנה

5. בעקבות התנהגותו המפורטת לעיל, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, ביום
23.5.19 קובלנה מתוקנת כנגד הנקבל, לאחר שקודם לכן הוגשו שתי קובלנות באותו נושא (להלן –
הקובלנה) – על כך שנהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 41(1) לפקודת הרופאים
[נוסח חדש], התשל"ז-1976.

דוח ועדת המשמעת

6. לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת על מנת לדון בה, בהרכב: ד"ר דורון תודר –
יו"ר; פרופ' יוסף אלידן ועו"ד משה מרבך – חברים. ב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון ולפיו, לאחר
שהנקבל יודה באשמה, ימליצו שני הצדדים גם יחד להתלות את רישיונו של הנקבל למשך 30 יום.

בשלב הטיעונים לענש ביקש הנקבל, בן 76, להיעדר מהדיונים, בין היתר, מהחשש להידבק בנגיף
הקורונה. הוועדה נעתרה לבקשה, וב"כ הצדדים הגישו סיכומים בכתב.

7. בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה הוועדה, בדוח שהגישה ביום 31.8.20, את חומרת
מעשיו של הנקבל, וקבעה בזו הלשון:

"אכן לא הייתה זו שעתו היפה של הנקבל והתנהלותו מול המטופל רחוקה הייתה מלהיות
דוגמא ומופת להתנהגות המצופה מרופא בישראל. בוודאי שאין היא עולה בקנה אחד עם
כללי האתיקה שרופאים אמורים לפעול על פיהם ואין להקל בה ראש. מנגד לא מצאנו
מקום לדחות לקרן זוית את שרותו הרפואי רב השנים, ללא כל עבר משמעתי ונתנו לו את
המשקל הראוי במכלול השיקולים".

8. הוועדה התחשבה לקולה גם בגילו המבוגר של הנקבל (76), ובעובדה שלטענתו, הוא סגר את
מרפאתו והפסיק לפעול כרופא החל מיום 1.7.20. לאור מכלול נסיבות המקרה, החליטה הוועדה לאמץ
את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, והיא ממליצה להתלות את רישיונו של הנקבל למשך 30 יום.

החלטה

9. נראה, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולא והן לחומרא,
והחליטה להמליץ לאשר את הסדר הטיעון, שעליו סיכמו ב"כ הצדדים.

לאור האמור לעיל, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר אברהם
קריכלי, מלעסוק ברפואה למשך 30 יום, שתחילתם ביום 15.10.20 .

ניתן היום 15.9.20, כו אלול התש"פ.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן