חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אדוארד שכטר – התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (לא ערך למטופלת בדיקות נדרשות, וגרם לה לנזק רב)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (לא ערך למטופלת בדיקות נדרשות, וגרם לה לנזק רב)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשישה שבועות
התליית רישיון לשישה שבועות

2 . ךיראתב 5.10.14 'בגה התנפוה , תב , 23 ןלהל( יארתירא אצוממ – תלפוטמה הדעוול לבקנה י"ע )
ןלהל( "סטינס" םילוחה תיבב ןוירה תקספהל – םילוחה תיב י .) רדגומ ל"נה םילוחה תיב יכ ,ןיוצ
ןייוצ ,לבקנה י"ע ןכוהש ספוטב .תועובש הרשע רחאל ןוירה תקספה וב עצבל רוסאו תיגרוריכ האפרמכ
הניא רשא( תלפוטמה לש הגוז ןב םע לבקנה םייקש החיש ךמס לע תאזו ,תועובש העבש ןוירהה ליג יכ
ציב וא תלפוטמה תא קדבש ילבמו ,)תירבעה הפשב תטלוש רטלוא תקידב ע .דנואס

3 ,תינכדע דנואסארטלוא תקידב לבקנה עציב ,תמדרומו םיחותינה ןחלוש לע התייה תלפוטמה רשאכ .
יכ ול ררבוה יזאו ליגב רבועב רבודמ 18 ,הלפהה עוציבב לבקנה ךישמה ,הז שדח עדימ תורמל .תועובש
סמ בלשב .םדקתמ ןוירה תקספהל דחוימ הדירג טסב שמתשמ אוהש ךות יעמ תאלולב לקתנ רשאכ ,םיו
.ףוחד חותינל סיל םילוחה תיבל תופיחדב הרבעוה תלפוטמהו חותינה תא קיספהל לבקנה טילחה ,קד
.ןטבה ללחב היה רבועהו םחרב םיערק ולגתנ ,חותינה ךלהמב

4 . ךיראתב 5.1.15 בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה הנלבוק , גנכ תנקותמ ,לבקנה ד
םיפיעסב רומאכ ,ודיקפת יולימב הרומח תונלשרו השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליגש לע 41 (1 )
ו- (3 ךכב ,םיאפורה תדוקפל ) :ש

הטלחה 18 – 02
:ינפב
ה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפוש

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד ודראודא רטכש לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמזייק ןרע

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

תודבועה

הנלבוקה

2

ב. לא ביצע למטופלת כל בדיקה רפואית או בדיקת אולטרסאונד, טרם הפנייתה להפסקת הריון,
כמתחייב מהפרוצדורה הנוהגת במקרים של הפסקת הריון.

ג. עם גילוי המצב של הריון מתקדם בן 18 שבועות, לא הפסיק הנקבל את הפעולה והמשיך בה,

עד שלא היה מנוס מלהעביר המטופלת לבית חולים ליס.

5. במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים בעקבות תיקון כתב הקובלנה, הודה הנקבל במיוחס לו
בקובלנה המתוקנת. ב"כ הצדדים הסכימו כי ב"כ הקובל יעתור לאמצעי משמעת של התליית רישיון
למשך חדשיים, ואילו ב"כ הנקבל יבקש להסתפק בהתליית רישיון לתקופה שלא תעלה על חדש ימים.

דוח הוועדה

6. בעקבות הגשת התלונה, התמנתה ועדת משמעת לדון בה, בהרכב: פרופ' שבח פרידלר, יו"ר; פרופ'
אליעזר קיטאי ועו"ד משה מרבך – חברים. הנקבל העיד בפני הוועדה וציין כי הינו רופא בעל ותק של 28
שנים, עברו נקי והוא לוקח אחריות על מעשיו ומודה שלא פעל נכון, בנסיבות המקרה דנן.

7. בדין וחשבון שהגישה ביום 2.1.2018, לאחר שהרשיעה את הנקבל במעשים שיוחסו לו, על סמך
הודאתו, קבעה הוועדה כי גם לאחר הסדר הטיעון בין הצדדים, מדובר בקובלנה חמורה דייה בכל הנוגע
להתנהלותו של הנקבל. עם זאת, הוועדה התרשמה כי: "הקווים לאישיותו כרופא וכאדם הינם חיובים
ביותר", וכי מדובר "במעידה חד פעמית המלווה בחרטה ובצער כנים".
לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, ממליצה הוועדה, פה אחד, להטיל על הנקבל, אמצעי משמעת של
התליית רישיון למשך שישה שבועות.

החלטה

8. התנהגותו של הנקבל בפרשה זו רעה וחמורה בעיניי, כאשר הוא סטה סטייה של ממש מרמת התנהגות
של רופא סביר בטיפולו הכושל במתלוננת. במיוחד חמורה בעיניי, העובדה שהוא קבע את גיל העובר
לשבעה שבועות, ללא שערך למטופלת בדיקה פיזית או בדיקת אולטרסאונד, ובסופו של דבר הוברר כי
גיל העובר הוא כ-18 שבועות.

אלמלא הסדר הטיעון המקל אליו הגיעו ב"כ הצדדים במקרה דנן, סבורני כי היה מקום להחמיר באופן
ניכר בענישתו של הנקבל, נוכח התרשלותו החמורה.

9. עם זאת, ובשים לב לנימוקים לקולה אותם ציינה הוועדה ונוכח הסדר הטיעון שהוסכם בין הצדדים,
הנני מחליט לאמץ את המלצת חברי הוועדה, ולהטיל על הנקבל, ד"ר אדוארדו שכטר, אמצעי משמעת של
התליית רישיון לעסוק ברפואה למשך שישה (6) שבועות, החל מיום 15.2.18.

ניתן היום 14.1.18, כז טבת תשע"ח.
יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן