חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אולגה רודנקו – התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים (הנקבלת לא הגיבה לפניות החוזרות של משרד הבריאות לתלונה שהוגשה נגדה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים (הנקבלת לא הגיבה לפניות החוזרות של משרד הבריאות לתלונה שהוגשה נגדה)

2. ךיראתב 22.3.12 ןלהל( 'בג לש התנולת תואירבה דרשמב הלבקתה – תננולתמה לע תלבקנה דגנכ )
יפלכ תמלוה אל תוגהנתהו ינלשר םייניש לופיט ה. תנפ ,הנולתה תלבק םע תונולת רוריב לע הנוממה ה
התוסחייתה תא לבקל השקבב תלבקנל ,קינשטומ ר"ד ,זאד תואירבה דרשמב םייניש תאופר אשונב
.ןגטנר ימוליצ ללוכ ,לופיטל סחייתמה יאופר רמוח ןכו הנולתל

3. ךיראתב 20.5.12 הזנמנא הללכ אלש ,תלבקנה לש דבלב תיקלח הבוגת תואירבה דרשמב הלבקתה
נכתו תיאופר .יתנחבא וניא ןגטנרה םוליצו ,ויד טרופמ היה אל םילופיטה סיטרכ .הרורב לופיט תי

4. ב תובקע דבלב םייקלחה םיכמסמהו הבוגתה תלבק , םיכיראתה ןיב תלבקנל תואירבה דרשמ הנפ
9.8.12 – 13.4.15 םימעפ עשתמ תוחפ אל , , ףסונ יאופר רמוח תאצמהו תורהבה תלבקל – םלוא
לבקנה ת ביגה אל ה פל .הלא תוינ

5 . םויב 15.7.15 , דגנכ הנלבוק ,בל זעוב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ר"ד וקנדור , ןיגב
התוגהנתה ,ליעל תטרופמה יה ךכבשכ א ליג ת אפור תמלוה הניאש תוגהנתה ה םייניש ףיעסב רומאכ ,
45 (1 ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור תדוקפל ) – 1979 .

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל םיינישה יאפור "לשתה ,)שדח חסונ( ט- 1979

הטלחה 16 – 06

ר"ד וקנדור הגלוא לבקנה ת
כ"ב י"ע – ררש לארשי ד"וע

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב(

תודבועה

2

התמנתה

6. ועדת המשמעת בהרכב ד"ר שלמה זוסמן, יו"ר, ד"ר הרציאנו ועו"ד יגאל חיות, חברים
לדון בעניינה של הנקבלת. במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים, הודתה הנקבלת בכל המיוחס לה
בכתב הקובלנה, וב"כ הצדדים המליצו בפני הוועדה להטיל עליה אמצעי משמעת של נזיפה.

7. בהופעתה בפני הוועדה, הביעה הנקבלת את חרטתה על התנהגותה, והתנצלה על כך שלא הגיבה
לפניות החוזרות ונשנות של משרד הבריאות. לטענתה, היא חלתה במחלת הסרטן מסוג מלנומה באותה
תקופה ונזקקה לטיפולים קשים, כולל ניתוחים והקרנות. כמו-כן, היא עולה חדשה מרוסיה ומתקשה

בהבנת השפה העברית.

בדוח שהגישה ביום 27.6.16, לעניין אמצעי המשמעת שיש להטיל על הנקבלת, שקלה הוועדה:

"… מחד, את חומרת התנהגותה של הנקבלת בכך שהתעלמה מפניות חוזרות של הממונה
במשרד הבריאות ולא המציאה חומר רפואי כנדרש ממנה. מאידך, שקלה לקולא את קשיי
השפה, את חומרת מצבה הרפואי… את חלוף הזמן, כארבע שנים מאז האירוע…".

סוף דבר, הוועדה ממליצה בפני שר הבריאות לכבד את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, ולהטיל על
הנקבלת ענש של נזיפה

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים, הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

8. סירובה העיקש של הנקבלת להגיב פעמים כה רבות לרשויות המוסמכות שדרשו את תגובתה לתלונה
שהוגשה כנגדה – ראויה לכל גינוי.

יחד עם זאת – נוכח הנסיבות המקילות בפרשה זו ובעיקר, מחלת הסרטן הקשה בה לקתה הנקבלת – נראה
לי כי אמצעי המשמעת שהוטל ע"י הוועדה אינו חורג מרמת ענישה סבירה, בנסיבות המקרה, על אף

קולתו.

9. אשר על כן החלטתי לאמץ את המלצתה של הוועדה, ולהטיל על הנקבלת, ד"ר אולגה רודנקו, אמצעי

משמעת של נזיפה.

ניתנה היום 31.7.16, כ"ה תמוז התשע"ו.

נא להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן