חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אורי שולמן – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (קיים קשר מיני עם מטופלת שלו)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (קיים קשר מיני עם מטופלת שלו)

םויב 13.1.2009 :ןלהל) .ק.ל תרבגל הזח תלדגהל חותינ לבקנה עציב תננולתמה ,תליא ריעה תבשות ,(
לבקנה עידוה חותינה רחאל שדוחכ .התשקב יפל יכ הל עיצהו תליאב סנכל עיגהל ותנווכב יכ תננולתמל
לע ,תליאב ונולמב התוא קודבי תונמדזה התואב – .א"תל תפסונ םעפ עיגהל ךרוצה תא הנממ ךוסחל תנמ

םויב 28.3.09 לבקנה ןיב .בקעמה תקידב עוציב ךרוצל ,לבקנה ההש וב ןולמל תננולתמה העיגה
מ ומייק םהו ,ינימ רשק רצונ תננולתמל .המכסהב ,ןולמב לבקנה לש ורדחב ןימ יסחי םימעפ רפס

אפור יסחי תויהל םירזוח םהיסחי" יכ תננולתמל לבקנה עידוה ,א"תל רזחו תליא ריעה תא בזעש רחאל –
."תלפוטמ .םיעוריאה זאמ יצחו הנשכ ףולחב לבקנה דגנכ התנולת תא השיגה תננולתמה יכ ,ןייוצי

2 . ותוגהנתה חכונ תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה טילחה ,ליעל תטרופמה ,בל זעוב ר"ד , םויב
28.2.12 , ןמלוש ר"ד דגנכ שיגהל ךכ לע ,הנלבוק גהנ ךכבו ,ולש תלפוטמ םע ינימ רשק םייקש ךרדב
ףיעסב רומאכ ,השרומ אפור תמלוה הניאש 41)1 ז"לשת ,[שדח חסונ] םיאפורה תדוקפל ( -1976.

מה הנלבוקה יכ ,ןייוצי ךיראתב דוע השגוה תירוק 4.10.11 תמכסהב ,הנקות איה ךא , םויב םידדצה
28.2.12 .ליעל רומאכ ,

הטלחה 12-7
:ינפב
בונשרטס ןונמא (סומידב) טפושה

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,(שדח חסונ) םיאפורה תדוקפל -1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד ןמלוש ירוא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע יחרזאה ןתיא

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

ה תודבוע

הנלבוקה

4 . אלש הדבועה תא ןהיניבו ,וז השרפב תוליקמהו תודחוימה תוביסנה תא הדעווה ינפב ןייצ לבקנה כ"ב
ה יכו ,וז השרפב םידדצה ןיב םיאלמ ןימ יסחי ומייקתה ;הייפכ לכ אללו תידדה המכסהב ויה םיסחי
התנולתמ הב הרזח ףא ןכמ רחאלו ,עוריאה זאמ יצחו הנשכ רובעכ קר התנולת תא השיגה תננולתמה
/נ)2( הנלבוקה רבד םהל עדוויי םא ךיפה יתלב קזנ םהל םרגייו ,םיינלוחו םירגובמ לבקנה לש וירוה ;
.היתואצותו
בתכמ הדעוול לבקנה כ"ב איצמה דוע תא םישיגדמה ,םירחא םילפוטמ לש ןהו םיאפור לש ןה הכרעה י
/נ) הרבחל ותמורת תאו לבקנה לש ,ללכ ךרד ,תיביטמרונה ותוגהנתה 4.(

5 . םויב השיגהש ןובשחו ןידב 19.3.12 , לבקנה תא העישרהש רחאל ,הנלבוקב הל וסחויש םישעמב לע
תוטלחהה תא הדעווה הנחביא ,ותאדוה ךמס הז הרקמ יכ העבקו ,ןוישירה תיילתה רבדב רבעב ונתינש
.ויתוביסנב הנוש

הדעווה ןלהלדכ ,רתיה ןיב ,העבק :
" לש תודחוימה ויתוביסנל םיאתמה שנוע ןמלוש ר"ד לע ליטהל שי ונינפבש הרקמב…
המכסהב ושענ וללהש הדבועהו םידדצה ןיב םיסחיה וכשמנ וב ןמזה ךרוא ,ירק הרקמה
דחוימבו ."התנולתמ הב הרזח תננולתמהש הדבועה חכונ

הדוהש הדבועבו ןיטולחל יקנה ורבעב ,לבקנה תודוא ונתינש תויבויחה תעדה תווחב םג הבשחתהש רחאל
ןקותמה הנלבוקה בתכב ול סחוימב – הדעווה הטילחה ץילמהל .הארתה לש תעמשמ יעצמא וילע ליטהל

6 . ה לכ תא ןוכנ לא הלקש הדעווה יכ הנקסמל העיגהו ,ארמוחל ןהו אלוקל ןה ,וז תרעצמ השרפב םיטביה
.לבוקה כ"ב תריתעכ ,םות דע ןידה תא ומע תוצמל ןיא

וז השרפב תוליקמה תוביסנה חכונ ירה ,אלוקל הטונ הדעווה תצלמה םא םג – תטלחהב וטרופש יפכ
הדעווה – ימה יסחי םויק ,ןרקיעש המכסהב ן ,דבלב הרצק הפוקת ךשמל ףאו רוחיאב הנולתה תשגה
רתוי רחואמ ,הנולתהמ תננולתמה לש התרזח – טילחמ יננהו ,הדעווה תצלמהב ברעתהל םוקמ יתאצמ אל
.הצמאל

2

ןוידה וב תעמשמה תדעו

הדעווה חוד

הטלחה

אשר על כן, הנני מחליט להטיל על הנקבל, ד"ר אורי שולמן, אמצעי משמעת של התראה.

ניתנה היום 8.5.12, טז אייר התשע"ב.
המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן