חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אייל פולק – רשלנות חמורה

תיאור הליך: רשלנות חמורה (הנקבל לא התייחס לתלונות המנוח, כשיהיה מחייב מידת יתר תשומת לב ובירור מעמיק)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה (הנקבל לא התייחס לתלונות המנוח, כשיהיה מחייב מידת יתר תשומת לב ובירור מעמיק)

2 ךיראתב . 5.7.15 ןלהל( מ.ג רמ הנפוה – הלוחה םילוחה תיבב ד"רלמל ) תיבב תוחונ יאמ לבסש רחאל
ה דביא ףאו םיידיב לומינ ,ןוילעה ילאמשה הזחה תולק טבחנו תלדה לע לפנ ,תורופס תוינש ךשמל ותרכ
ושארב היינפהה בתכמב . החפשמה אפור ןייצ לולשל ידכ הנפומ חונמה יכ PE הנפומו ,)יתאיר ףיחסת(
.רטלוהו בל וקא ,.ג.ק.אל

3 . העשב 18.11 םוי ותואב ובצמ ,בוטב שח חונמה יכ ןוימב םשר ,תינילק הקידב הלוחה תא קדב לבקנה
רפתשמ ל תוריבסהו – PE לבוס אוהש הנחבאב הלוחה תא ררחשל לבקנה טילחה ןכ לע .הכומנ
תרוחרחסה רוריבל ג.א.א אפור לש הקידבו החפשמה אפור לש בקעמ ךשמהל הצלמהב ,תרוחרחסמ .
העשב ,ןכמ רחאל תועש שולשכ 23.13 .ותומל םרגש ,בל םוד חונמה לביק ,

4. ךיראתב 25.7.19 שיגה הנשמה תואירבה דרשמ ל"כנמל , 'פורפ ,וטורג רמתיא הנלבוק תנקותמ דגנכ
,לבקנה יכ רמאנ הב ה לבקנ הליג הרומח תונלשר ודיקפת יולימב , רומאכ ב ףיעס 41 (3) םיאפורה תדוקפל
דח חסונ[ ז"לשתה ,]ש – 1976 ןלהל( – הנלבוקה וא תנקותמה הנלבוקה .)

הנלבוקה בתכב ,ןייוצ יכ לבקנה : " אל ארכ סחייתה תועש רפסמ הזחב תוריקד לע חונמה תונולתל יו
,ןכ ינפל יפכ יתאיר ףיחסתל שרופמה דשחה …יתאיר ףיחסת לע םידישחמה םימידקמ םינמיס
ידכ קימעמ רוריבו בל תמושת רתי בייחמ היה החפשמה אפור לש היינפהה בתכמב שרופמב ןיוצש
."הז דשח לולשל
הנלבוקה בתכב בתכנ דוע ילבמו ,דבלב תינילק הקידב רחאל ותיבל הלוחה תא ררחשל טילחה לבקנה יכ
.יתאיר ףיחסת לש תורשפא לולשל ידכ הב שיש הקידב עצבל

הטלחה – 19 – 15
:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד קלופ לייא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןורוד רפוע

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

ל :ןיב

תודבועה

הנלבוקה

2

5. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת לדון בה, בהרכב ד"ר ליז'י משה – יו"ר,
ד"ר אליעזר גולן ועו"ד לינדה שפיר – חברים. במהלך הדיון המשמעתי, הודיעו ב"כ הצדדים כי הגיעו
לכלל הסדר טיעון ולפיו, תתוקן הקובלנה המקורית שהוגשה נגד הנקבל, והוא יודה באמור בקובלנה
המתוקנת מיום 25.7.19. אשר לאמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על הנקבל, סוכם כי שני הצדדים
ימליצו להטיל עליו נזיפה.

6. לאחר שהנקבל הודה במיוחס לו בכתב הקובלנה, והורשע ע"ס הודאתו, נפנתה הוועדה לדון מהו
אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל עליו. בחוות דעתה מיום 2.10.19, כתבה הוועדה, בין היתר, כי
מעדויות המומחים שנשמעו עוד במהלך הדיון, עלה כי ניתן לראות בהתנהגותו של הנקבל רשלנות ברף
הנמוך. עוד ציינה הוועדה, כי מעדויות המומחים שהעידו בפניה, עולה קושי לצפות מתלונותיו של החולה
בחדר המיון כי מדובר בתסחיף ריאתי.

אשר על כן, ממליצה הוועדה לאמץ את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, ולהטיל על הנקבל אמצעי
משמעת של נזיפה.

החלטה

7. נוכח רף הרשלנות הנמוך מצד הנקבל במקרה דנן, ובהתחשב ביתר הנסיבות שפורטו ע"י הוועדה
הנכבדה, וכן ברמת הענישה במקרים דומים – הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל,
ד"ר אייל פולק, אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתנה היום 6.11.19, ח' חשון תש"פ.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן