חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אילון הורוביץ – התנהגות שאינה הולמת רופא, ורשלנות חמורה במילוי תפקידו

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא, ורשלנות חמורה במילוי תפקידו (לא מילא הוראות הממונים עליו והמשיך בטיפול בחולה על אף שהונחה להפסיקו)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא, ורשלנות חמורה במילוי תפקידו (לא מילא הוראות הממונים עליו והמשיך בטיפול בחולה על אף שהונחה להפסיקו)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-45 ימים
התליית רישיון ל-45 ימים

2 . א.ג 'בגה הלפוט ,ל"נה תיטנוולרה הפוקתב ןלהל( – הלוחה ) ב םילוחה תיבב תיגולוטמהה האפרמ
( תינורכ תידיאולאימ הימקיולמ תלבוס איהש ששח ררועתהו ,ןורשה (CML . הפורתב לופיט הלבק איה
.תופייעו תואקה ,תוליחב ,ןוגכ תופירח יאוול תועפותל תמרוג רשא ,קבילג תארקנה םויב 2.8.07 ךרענ
.לבקנה םג ףתתשה וב ,תיגולוטמהה הדיחיב יתקלחמ ןויד החנוה ,הלוחל םיעגונה םינותנה לולכמ עמשל
מ תלבוס הלוחהש הנחבאל הרורב החכוה ןיאו רחאמ ,קבילגב לופיטה תא תידיימ קיספהל לבקנה –
CML .

תעד לע תופסונ תוקידב עציבו לבקנה רזח ,לופיטה תא דימ קיספהל הקלחמה תווצ לש וז הייחנה תורמל
שולש ךשמב יתפורתה לופיטב ךישמהו ,ומצע .םיפסונ תועובש ה .רתוימו ףסונ לבס הלוחל םרגנ ךכב

3 . ךיראתב 4.5.15 בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה הנלבוק , לבקנה דגנכ תנקותמ
םויב השגוה תירוקמה הנלבוקה( 1.4.14 ,) תונלשרו השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליגש לע
מאכ ,ודיקפת יולימב הרומח םיפיעסב רו 41 (1 ו ) – (3 " ךכב ,םיאפורה תדוקפל ) תוארוה תא אלימ אלש
."וקיספהל החנוהש ףא לע לופיטב ךישמהו וילע םינוממה

הטלחה 15 – 13
:ינפב
ה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפוש

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

ר"ד ץיבורוה ןוליא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע טנרב היל

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

דבועה תו

הנלבוקה

4. במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים בעקבות הגשת כתב התלונה המתוקן, הודה הנקבל במיוחס
לו בקובלנה המתוקנת. ב"כ הצדדים הסכימו כי ב"כ הקובל יעתור לאמצעי משמעת של התליית רישיון
למשך שלושה חדשים, ואילו ב"כ הנקבל תבקש להסתפק בהתראה בלבד.

דוח הוועדה

4. בדין וחשבון שהגישה ביום 9.10.15, לאחר שהרשיעה את הנקבל במעשים שיוחסו לו בקובלנה,
בהסתמך על הודאתו, קבעה הוועדה כי:

"בשוותנו לנגד עינינו את הערכים שנפגעו כתוצאה ממעשיו של הנקבל – פגיעה באחריות
המקצועית של רופא, פגיעה במערכת יחסי האמון בין רופא צעיר לממונים עליו ופגיעה
באמון הציבור במערכת הרפואה הגענו למסקנה כי אמצעי המשמעת המתאים הוא
התליית רישיון".

עוד ציינה הוועדה לחומרה את סיבלה של החולה, שהתארך שלא לצורך עקב התנהגותו של הנקבל.

5. לקולה ציינה הוועדה את חלוף הזמן הרב מאז האירוע ועד היום (כשמונה שנים), היותו של הנקבל
בשנה הראשונה להתמחותו בעת האירוע, העובדה שכיום הוא רופא מומחה העובד בבית החולים לניאדו,
וכן את חוות הדעת החיוביות מאת הממונים עליו בבית החולים. הנקבל אף הביע צערו וחרטתו על
המקרה. עוד ציינה הוועדה את הפער בין חומרת העבירות שיוחסו לנקבל בקובלנה המקורית, לבין
העבירות בהן הורשע על-סמך הקובלנה המתוקנת.

לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל, פה אחד, אמצעי משמעת של
התליית רישיון למשך 45 יום.

החלטה

6. ועדת המשמעת שקלה כהלכה את נסיבות המקרה לאשורן – הן לקולה והן לחומרה- והמלצתה נראית
בעיניי, שקולה ומאוזנת.

אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת חברי הוועדה, ולהטיל על הנקבל, ד"ר אילון הורוביץ, אמצעי
משמעת של התליית רישיון לעסוק ברפואה למשך 45 יום, החל מיום 15.12.15.

ניתן היום 27.10.15, יד חשון תשע"ו.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן