חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אילן זמיר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל פרסם באופן בלתי חוקי פרסומים בתקשורת ובאתרי אינטרנט,כמו כן ביצע הנפקת רקיחות של תכשירים רפואיים וזריקות בניגוד לדין וללא אישור משרד הבריאות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל פרסם באופן בלתי חוקי פרסומים בתקשורת ובאתרי אינטרנט,כמו כן ביצע הנפקת רקיחות של תכשירים רפואיים וזריקות בניגוד לדין וללא אישור משרד הבריאות)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחמש שנים
התליית רישיון לחמש שנים

2 . הנושאר היישרפ – רושקתב םסרפל גהנ לבקנה יאופר ןוחביא ,םייאופר םילופיט טנרטניאה ירתאבו ת
."םיליעומ אלו םיקיזמ"כ םיילנויצנבנוק םילופיט גיצמ אוהש ךות ,תוינשדחו תונוש תופורתו ,המגודל ךכ
,תדחוימ הפורת תועצמאבו "תידוחי הטישב" תומוש תרסהל ויתואפרמב לופיטה ויפל גצמ לבקנה גיצה
,היסורמ הלעש דידימ הלבקתהש רב טילש רובע דחוימב םש החתופ הפורתה" יכו י ןילאטס רבעשל מ"ה
."…תורוחש תועובעבאב הלחש רחאל םיטטח ישורח וראשנ וינפש

העיגפו אפור תמלוה הניאש תוגהנתה לבקנה הליג ,ליעל תטרופמה ותוגהנתהב יכ ,ןעטנ הנלבוקה בתכב
רומאכ ,ירוביצה סרטניאבו עוצקמה דובכב םיפיעסב 41 (1 ו ) – (4 ףיעס ןכו ) 11 .םיאפורה תדוקפל )א(

3 . היינש היישרפ – םינשה ךלהמב 2007 – 2012 םירישכת םינוש םילפוטמל קפינו לבקנה חקר
קירזו תחקרמ תיבב אלש ,יאמצע ןפואב תו תואירבה דרשמ רושיא אללו – תדוקפ תוארוהל דוגינב
ףיעסו םיחקורה 16 .םיאפורה תדוקפל יב תואירבה תכשלב םילפוטמ לע תונולת רפסמ ולבקתה םילשור
ךיראתב .לבקנה חקר ןתוא "תוידוחיה" תופורתהמ האצותכ ועגפנש םינוש 23.8.12 תרוקיב הכרענ
האפרמב רשאו ,שומישל םירשואמ םניאש תוקירזו םירישכת וספתנ הכלהמב ,םילשוריב לבקנה לש
ג ףיעס( בלח ירצומ םע דחי ןוזמ ררקמב ונסחוא םקלח 6 תכל . )הנלבוקה ב .

הטלחה 17 -60

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוהי

ר"ד רימז ןליא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע רכיירטש ןפוח

יפל וצ ףיעס 41 תדוקפל םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ז- 1976

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

בל :ןי

:ינפב
)סומידב( טפושה בונשרטס ןונמא

תודבועה הנלבוקהו

5 םויב לבקנה דגנ שגוהש ,הנלבוקה בתכב . 2.7.13 תוגהנתהב יכ ,ןעטנ לבקנה רבע ,ליעל תטרופמה ו
עוצקמה דובכב העיגפו אפור תמלוה הניאש תוגהנתה לבקנה הליג ,רתיה ןיב .תוריבע לש הכורא הרוש
םיפיעסב רומאכ ,ירוביצה סרטניאבו 41 (1 ו ) – (4 ףיעס ןכו ) 11 הקפנה עציב ;םיאפורה תדוקפל )א(
ןפואב ,ןידל דוגינב ,תוקירזו םייאופר םירישכת לש תוחיקרו דוגינב ,תואירבה דרשמ רושיא אלל ,יאמצע
םיפיעסל 23 , 25 , 41 , 42 ו )א( – 47 אפורכ ודיקפת יולימב הרומח תונלשר הליג ;םיחקורה תדוקפל )ב(א
ףיעסב רומאכ השרומ 41 (1 ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוחמ תוארוה רפה ןכו ,םיאפורה תדוקפל ) -. 1996

6 . תובקעב ר"ד :בכרהב ,הב ןודל תעמשמ תדעו תואירבה רש הנימ ,הנלבוקה תשגה י'זיל השמ – ,ר"וי
ןרטש יבצ 'פורפ ד"ועו דרא השמ – .םירבח ינפב הדוה לבקנה ב תעמשמה תדעו םישעמהמ קלח וסחויש
ול םרתיב רפכו , .

םויבו ,םינוש םיכמסמ הלביקו תויודע העמש הדעווה 17.8.16 חוד הדי תחתמ האיצוה וב ,טרופמ
ותנעט תא הדעווה התחד ,ןוידה חתפב .הנלבוקה בתכב לבקנל וסחויש תוריבעלו םישעמל הסחייתה
,היפלו לבקנה כ"ב לש תימדקמה כ הזמ קסוע אוה – 30 אלו תאפוימוהכ תיביטנרטלא האופרב הנש
לעו ,אפורכ – ,הדעווה תעיבקל .וילע תולח םיחקורה תדוקפו םיאפורה תדוקפ תוארוה ןיא ןכ גיצמ לבקנה
שרמ לע םתוח ,אפורכ ומצע םסרפמ ,אפורכ ומצע תודוקפה ןכ לעו ,רבד לכל אפורכ להנתמו ,אפורכ םימ
.וילע תולח

הנושארה היישרפל רשא – ודגנ ןעטנה לכב ,השעמל הדוה לבקנה יכ תעבוק הדעווה בתכב וז היישרפב
,ןכ לע רשא .וילפוטמב לופיטל הב שמתשהו וידי ומב הסימת חקר לבקנה יכ הינפב חכוה ףאו ,הנלבוקה
.וז היישרפב ול סחוימה לכב לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילממ

היינשה היישרפל רשא – תופורת תחיקר רבדב הנעטה תא חיכוהל חילצה אל לבוקה יכ ,האצמ הדעווה
נה י"ע ,הז םושיא ףיעסמ ותוכזל הצילממ איה ,ךכיפלו ,)הנושארה היישרפב ול סחוימה טעמל( לבק
ףיעסב ןיוצמה 7א .הנלבוקה בתכל . הדעוול חכוה ,תאז םע שרדנכ תיאופר המושר להינ אל לבקנה יכ
ףיעסב רומאב ועישרהל הצילממ איה ןכ לעו ,הלוחה תויוכז קוח י"פע 7 .הנלבוקה בתכל .ב

ישרפל רשא תישילשה הי – ריבעה אל לבקנהש הינפב חכוה יכ תעבוק הדעווה וא תיאופרה המושרה תא
םעה תואירב תדוקפ יכ לבקנה לש ויתונעט תא התחד הדעווה .רמ לש ותנולתל תיאופר תוסחייתה לכ
רמ לש ותואירבב העיגפל דשחה אשונ טעמל( וז היישרפב ול סחוימב ועישרהל הצילמהו ,וילע הלח הניא
ןב .)שורה

תיעיברה היישרפל רשא – מיש השע לבקנה יכ ןעטנ הב ןפואב עודי וניא ובכרהש רמוחב שו וב שיש
'בגה ,תלפוטמל קזנ םורגל ידכ הדעווה העיגה הנקסמל ךלהמב הינפב הדיעה אל תננולתמהו רחאמ יכ
,יתעמשמה ןוידה לבקנה תא עישרהל הדעוו הצילממ ,תאז םע .קזנ הל םרגנ יכ חכוה אל םישעמב
םיפיעסב ול םיסחוימה 5 ו .ג .ב – תוסחייתה תואירבה דרשמל ריבעה אלש ךכ לע ,הנלבוקה בתכל .ד
,וילפוטממ השולשל 'בגה תנולת תא ריבעה ןכו ,הב לופיטה תודוא עדימו תלפוטמה תונולתל תיעוצקמ
.הב לופיטה תודוא יאופר עדימ תפישח ךות ,התמכסה אלל

7 :הנלבוקה בתכב לבקנל וסחויש תוריבעל הדעווה לש תינטרפה התוסחייתה ןלהל .

2

ח"וד תדעו תעמשמה – הערכהה

וליגב הדעווה הבשחתה ,הלוקל ןב( לבקנה לש 74 רוסמה לופיטה לע והוחבישש יפואה ידע תויודעבו ,)
עו ,חלצומהו ןכ ל .תחא הנש ךשמל האופרב קוסעלמ ונוישיר תא תולתהל הצילממ איה

8 ינש לש םמויק תדבועל הדעווה בל תמושת תא לבוקה כ"ב הבסה ,שנעל םינועיטב ןוידה תחיתפ םע .
,םישדח םינולע ומסרופש תיחכונה הנלבוקה תשגה רחאל , םהב םימוסרפ םתוא לע לבקנה רזוח םהב
.קוחה תרפהב לבקנה ךישממ השעמל הכלה יכו ,ןנד הנלבוקה אושנ ,עשרוה ומכ – נה יכ ,ררבוה ןכ לבק
תנשב דוע בייחתה 2005 רפה אוה התוא תובייחתה ,תומוש תרסה ךרוצל תוחשמב םילופיטב קיספהל
.ילג שירב

10 . ו תוריבע עצבמו בשה ,רזוח ןיירבע לבקנה לש ותויהב ךישממ תעכ םג םייקוח יתלבה ימוסריפב –
שקבמ ת ,לבוקה כ"ב ,ךליל ד"וע ."םינש רפסמ לש הפוקתל" לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל

" יכ ,הדעווה העבק דוע רבד תופורת ומצעב חקור לבקנה יכ תמאה הררבתה תוחכוהב ןוידה ךלהמב
."הנגהה ידע תויודעמ םג הלועה

תנש זאמ תואירבה דרשמ י"ע ףדרנ אוה ,הדעווה ינפב ותודעב לבקנה ירבדל 1985 ו , הדעווה ירבח ףא
ןעוטו ףיסומ .ותנעטל ךכ ,"עוצקמה תא םיריכמו םיעדוי םניא" ,לבקנה אל יכ ,ער השעמ לכ השע
" :כ"הסבו .םסרפ .. נימ דירטה וא עגפ ,גרה אלש רקיעה ."תי גה רחאל ,םישדחה םימוסריפה תא תש
בל לבקנה סחיימ ,ודגנ הנלבוקה .ות

9 . ק תועשרה לש הכורא הרוש לבקנל ו תומד ב תעמשמ תוריבעבו תוילילפ תוריבע םינשהמ 1984 ,
1986 , 1995 ו- 2004 ב , ןיגב ןקלח .תומוד תוריבע תנשב 1989 תוריבעב םשאנה עשרוה לש תומוד
םירוסא םימוסרפ .םייפסכ תוסנקל ןוילעה טפשמה תיב י"ע ןודנו ,

ישפנה ןפב םג אלא יזיפה םוחתב קר הניא וילפוטמל ותמורת ,לבקנה כ"ב תנעטל ו , םהל םרוג לופיטה
."תישפנ החוור" ה כ"ב ונוישיר תא תולתהל אלש שקבמ לבקנ .הפיזנ וא הארתה לש שנעב קפתסהלו ,

11 . לבקנה יואר ול תעמשמה יעצמא לע ץילמהל האובב לבקל לגוסמ וניא אוה יכ הדעווה תעבוק ,
."הפידר"ב תואירבה דרשמ תא םישאמ ,השעמלו וישעמ לע תוירחא יהשלכ תובישח סחיימ אל לבקנה
עציב ןתוא תוריבעל " תוטוז לאכ שאר תולקב ןהילא סחייתמו " – .הדעווה ןושל ךכ

יכ לבקנל הנימאמ הניא איה יכ הדעווה תעבוק ,הנלבוקה בתכ תשגה רחאל ושענש םימוסריפה ןיינעל
"ע ושענ םימוסרפה ב י .תובר תומדוק תוריבע לבקנל יכ ,הדעווה הנייצ דוע .ותעד לע אלש ,ות

3

תעמשמה תדעו חוד – שנועה

החלטה

12. סבורני, כי הוועדה בחנה כהלכה את חומר הראיות והעדויות שהוצגו בפנייה, עת הגיעה להחלטה
להמליץ להרשיע את הנקבל במרבית העבירות שיוחסו לו בכתב הקובלנה. הנני סומך ידי אפוא, על
המלצת הוועדה באשר להכרעת הדין.

אשר לאמצעי המשמעת המומלץ ע"י הוועדה, סבורני כי התליית הרישיון למשך שנה אחת בלבד הינה
ענש מופרז לקולה, על פניו, וכי יש מקום להחמיר החמרה יתרה בדינו, בעיקר לאור עברו המוכתם ואי
קבלת האחריות מצדו על מעשיו.

13. התנהלותו של הנקבל בפרשיות בהן הורשע, ראויה לכל גינוי, כאשר למרות התראות חוזרות ונשנות
הוא שב לסורו וחזר למדיניות הפרסומים האסורה שלו. גם לאחר הגשת הקובלנה, המשיך הנקבל
במעלליו וסירב לקבל עליו את דין הפקודות והוראות משרד הבריאות. יתרה מזו, לנקבל הרשעות קודמות
רבות, בחלקן בגין עבירות דומות, ונראה כי הוא עדיין לא למד את הלקח מניסיון העבר והוא חוזר ושב
לסורו. לא זאת אף זאת, הנקבל נדון בעבר פעמיים בבית משפט – פעם בגין הפצת פרסומים אסורים ופעם
בגין גרימת מוות ברשלנות, ורישיונו נשלל בעבר לתקופות שונות. אין ספק, בעיניי כי הנקבל הינו "שור
מועד" שיש להגן על הציבור מפניו.

14. כפי שהתרשמה הוועדה, הנקבל אינו לוקח אחריות על מעשיו, אינו מבין וקולט את חומרתם,
ומתייחס אליהם "כאל זוטות". הנני סבור כי בהתנהלותו החוזרת ונשנית של הנקבל, המסרב לקבל בתוקף
את מרות הדין והרשויות נשקפת ממנו סכנה ברורה, שלא לומר ודאית, לשלום הציבור ולבריאות
המטופלים. אם להשתמש בפראפראזה על דבריו של הנקבל עצמו: העיקר שעדיין לא הרג או פגע…".
כזכור, הורשע הנקבל בעבר בעבירה של גרימת מוות ברשלנות וכידוע, במקומותינו גם מלים ותרופות לא
מורשות יכולות להרוג…

15. שקלתי בכובד ראש, האם אין זה המקרה הראוי לשלול את רישיונו של הנקבל – המסרב לקבל כל
מרות, חוזר לסורו שוב ושוב, כאשר סביר בהחלט להניח כי הוא לא ינוח ולא ישקוט גם בעתיד
לצמיתות, וזאת נוכח הסכנה הצפויה מהתנהגותו לציבור כולו.

עם זאת, מאחר ואין ערכאה גבוהה נוטה למצות את הדין עם העומד בפנייה עד תום, החלטתי להסתפק
באמצעי משמעת של התליית רשיונו של הנקבל, ד"ר אילן זמיר, מלעסוק ברפואה למשך חמש (5) שנים,

החל מיום 15.3.17.

ניתן היום 23.1.17, כה טבת התשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן