חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אילנה בסטון – הרשעה בעבירות פליליות

תיאור הליך: הרשעה בעבירות פליליות (הנקבלת הואשמה ב- 6 עבירות של מסירת דו""ח וידיעות לא נכונות למס הכנסה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה בעבירות פליליות (הנקבלת הואשמה ב- 6 עבירות של מסירת דו""ח וידיעות לא נכונות למס הכנסה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודשיים
התליית רישיון לחודשיים

2 ,הלא הישעמ ןיגב . פ.ת( עבש ראבב םולשה טפשמ תיבב תלבקנה המשאוה 24711-05-13 ששב )
תריסמ לש תוריבע יעס תוארוהל דוגינב ,הסנכה סמל םינוכנ אל תועידיו חוד ף 217 הסנכה סמ תדוקפל
א"כשת ,]שדח חסונ[ – 1961 םויב . 6.1.2014 לש השנוע רזגנ רסאמ ישדח השישל תלבקנה ,לעופב
ש ךסב יפסכ סנקו ;םייתנש ךשמל יאנת לע רסאמ ישדח השיש ;תוריש תודובעב וצורי 300,000 .ח"ש

3 ,ש"מהיבב התעשרהו הרומאה התולהנתה תובקעב . ר"ד דגנ השגוה ןוטסב ,הנלבוק העשרוהש ךכ לע
השרומ תמלוה הניאש ךרדב הגהנ ןכו ,םיינישה יאפור תדוקפ יפל אלש תוילילפ תוריבעב םייניש יופירל ,
ע םיפיעס לע תוריב 45 (1 ו ) -(5 .םיינישה יאפור תדוקפל )

4 . רחאל תואירבה רש הנימ ,הנלבוקה תשגה בכרהב ,הב ןודל תעמשמ תדעו במוד תיגח ר"ד – ר"ד ,ר"וי
ןרוה יתור ד"ועו 'ץיבב ןוימס – ,ינמחר ד"וע ,)יתעמשמה ןוידב החכנ אלש( תלבקנה כ"ב .םירבח הדוה
יתלב תוגהנתה לש הריבעב העישרהל ןיא יכ ןעט ךא ,הנלבוקה בתכב הל תוסחוימה תודבועב המשב
לפטמ יסחיל וא ,םייניש תאפור תלבקנה לש התויה ןיבל הריבעה עוציב ןיב רשק ןיא ןכש ,תמלוה –
.לפוטמ

הטלחה 19 – 02

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל םיינישה יאפור "לשתה ,)שדח חסונ( ט- 1979

ר"ד ןוטסב הנליא לבקנה ת
כ"ב י"ע – ד"וע רפוע ינמחר

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – רדוהמ ךליל ד"וע

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ושה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפ

תודבועה ו הנלבוקה

הדעווה חוד

2

"השמטת הכנסה מדוחות המוגשים לרשויות המס, ללא הצדק סביר, אינה עבירה טכנית
וגם אם קיימת עבירת מס חמורה ממנה, מעשה כאמור אינו מתיישב עם רמת ההתנהגות
הנדרשת ממורשה לריפוי שיניים…".

5. אשר לאמצעי המשמעת שראוי להטיל על הנקבלת, קבעה הוועדה בזו הלשון:

" לא מדובר אם כן בעבירה טכנית, כטענת ב"כ הנקבלת, אלא במעשים חמורים הפוגעים
בכלל הציבור, מה גם שלא מדובר במעידה חד פעמית, אלא בדיווח לא נכון ובהשמטה
שיטתית של הכנסות, במשך שש שנים ובסכום מאד משמעותי", של קרוב למיליון ש"ח.

הוועדה התחשבה לקולה בעובדה שהנקבלת כבר נענשה בהליך הפלילי, בפגיעה בשמה הטוב ובמצבה
הכלכלי, ובעברה הנקי.

בדוח שהגישה ביום 30.1.19, ממליצה הוועדה, פה אחד, להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית
רישיון לעסוק בריפוי שיניים למשך חדשיים.

החלטה

.6

הנני סומך ידיי על ההמלצה להרשיע את הנקבלת בשתי העבירות שיוחסו לה בכתב הקובלנה,
ונימוקיה של הוועדה להרשעה, מקובלים עליי לחלוטין.

נוכח נסיבות המקרה בכללותן, אשר נשקלו כהלכה ע"י ועדת המשמעת, החלטתי גם לאמץ את המלצת
הוועדה באשר לאמצעי המשמעת המומלץ, של התלית הרישיון של הנקבלת למשך חדשיים.

הנני מטיל על הנקבלת, ד"ר אילנה בסטון, התליית רישיון לעסוק ברפואה למשך חדשיים (2), שתחילתם
ביום 1.4.19.

ניתנה היום, 18.2.19, יג אדר א' תשע"ט.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

<

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן