חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר איתן וילנסקי – התנהגות שאינה הולמ

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמ (נמצאו ליקויים במרפאת השיניים של הנקבל, עיסוק בקוסמטיקה, פרסום המרפאה כעוסקת בתחום הרפואה האסתטית)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמ (נמצאו ליקויים במרפאת השיניים של הנקבל, עיסוק בקוסמטיקה, פרסום המרפאה כעוסקת בתחום הרפואה האסתטית)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודש
התליית רישיון לחודש

2 םויב . 15.7.15 תכשלב םידיגאתו םייניש תואפרמ חקפמ ,יקסנילב ר"ד י"ע תרוקיב האפרמב העצוב
.םייוקיל רפסמ ולגתה הכלהמב ,םורדה זוחמ תואירבה ,םיינישה תאפרמב הקיטמסוקב קוסיעה ,רתיה ןיב
ה םוסרפ םייתטסא םילופיטל סחייתהש האפרמל ץוחמ טוליש ןכו ,תיתטסא האופר םוחתב תקסועכ האפרמ
תאז לכ .תיאקיטמסוקה רדחל הנפיהו – דוגינב הנקתל 8 ח"לשתה ,םיינישה יאפור תונקתל – 1978 ,
לע תוארוההו – .ןשה תואירב להונ יפ

3 . לבקנה שרדנ י"ע .יקוח יתלבה טולישה תרסה תוברל ,ידיימ ןפואב םייוקילה תא ןקתל יקסנילב ר"ד
םוימ תפסונ תרוקבב 9.11.15 דרשמב עומישל ןמוז לבקנהו ,האפרמב םייוקילה לכ ונקות אל יכ ררבתה ,
תואירבה אולמב "תיאופר הקיטתסא" טלשה תא ריסהלו ,םייוקילה לכ תא ןקתל בייחתה אוה וכלהמב , .ו

םויב 8.9.16 בש ,רסוה אל ךא ,ןכל םדוק רתסוה רשא ,טלשה יכ אצמנו ,האפרמב עתפ תרוקב הכרענ
יאפור תונקתל דוגינב תאזו ,םייניש ילופיטל רשקהב םיעצבמ לע תועיבצמה תוקבדמ ופסונ ףאו ,ותומדקל
ט"סשתה )הרוסא תמוסרפ( םיינישה – 2009 .

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 18 -4

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד יקסנליו ןתיא לבקנה
ומצעב

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ומידב( טפושה בונשרטס ןונמא )ס

תודבועה הנלבוקהו

הקובלנה

4. נוכח התנהלותו האמורה של הנקבל, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' ארנון אפק, ביום
17.11.16 קובלנה, בה נטען כי הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 45(1) לפקודת רופאי
השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), במעשיו המפורטים לעיל.

דו"ח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת כדי לדון בה, בהרכב: ד"ר שלמה זוסמן –
יו"ר; ד"ר חיים נוימן ועו"ד זמירה גולדנר – חברים.

הנקבל הודה בפני הוועדה במיוחס לו בכתב הקובלנה, וטען להגנתו כי הסתיר את השלט, תחת להסירו
כנדרש, עקב העלות הגבוהה של הסרת השלט (כעשרים-שלושים אלף שקל). אמו של הנקבל, הגב' רחל
וילנסקי,התחייבה בפני הוועדה להסיר את השלט באופן מיידי ולנהל את המרפאה באופן מוקפד ומדוקדק,
בהתאם לנוהלי משרד הבריאות.

ב"כ הקובל ביקשה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון עד חודש ימים, ואילו הנקבל
ביקש להסתפק בענש של נזיפה.

6. בחוות הדעת שהוציאה תחת ידה ביום 21.1.18, הדגישה הוועדה לחומרה במיוחד את הישנות
הליקויים בביקורות חוזרות שנערכו במרפאה, וכן את נפוצות התופעה של פרסומת לא חוקית ומתן
שירותים שאינם בתחום רפואת השיניים (טיפולי אסתטיקה וקוסמטיקה), בניגוד לדין.

לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, לרבות הודאתו של הנקבל והבעת צער וחרטה מצידו, ממליצה
הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התתליית רישיון למשך חדש (1) אחד.

החלטה

7. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולה והן לחומרה,
ולכן יש מקום לאמץ את המלצתה.

הנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר איתן וילנסקי, מלעסוק ברפואת שיניים למשך חדש
ימים, החל מיום 15.2.18.

ניתן היום 31.1.18, טו בשבט תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן