חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אלונה סמירנוב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (לא קיבלה הסכמת החולה להשתתף בניסוי וכן זיוף חתימה על טופס הסכמה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (לא קיבלה הסכמת החולה להשתתף בניסוי וכן זיוף חתימה על טופס הסכמה)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לחודש
התליית רשיון לחודש

לירפא שדח ןיב 2003 ראוני שדח ןיבל 2004 יבב עצוב ה יוסינ םילוחה ת – SPA ךורכה , רוקינ עוציבב
לש ש ןתשה תיחופל םילוחב םישישק ןלהל( – יוסינה יוסינב הפתתשה תלבקנה .) יעדמ תדובעמ קלחכ
.התוחמתה ךלהמב עצבל השרדנ התוא דוסיה

2 ויוכז קוחל םאתהב . ו"נשתה ,הלוחה ת – 1996 , דא ינבב יאופר יוסינ תכירע ,תופסונ ןיד תוארוהלו ,ם
המכסה תלבק תבייחמ יוסינב םיפתתשמהמ דחא לכ לש תעדמ . תאז תורמל – המתח יוסינה תרגסמב
ןלהל( .ד.מ הלוחה לש המכסה ספוט לע המצע תלבקנה – הלוחה תא הפייז ךכבו ,יוסינב ףתתשה רשא ,)
.יאופרה םושירה

3 . נ םיפסונ םילבקנ הנומשו תלבקנה דג םויב השגוה 4.9.11 מה י"ע הנלבוק דרשמ ל"כנמל הנש
םויב רתוי רחואמ הנקות רשא ,בל זעב ר"ד ,תואירבה 10.11.13 ןלהל( – תנקותמה הנלבוקה הנלבוקב .)
ר"דל תסחוימה תנקותמה בונרימס הניאש תוגהנתה תלבקנה התליג ,ליעל תטרופמה התוגהנתהב יכ ,ןעטנ
ףיעסב רומאכ ,אפור תמלוה 41 (1) ו- (7) תדוקפל דח חסונ[ םיאפורה זלשתה ,]ש – 1976 אלש ךכב ,
.תעדמ המכסהה ספוט לע ותמיתח תא הפייז ןכו ,יוסינב ףתתשהל הלוחה לש ותמכסה תא הלביק

4 עוציבו ןיקת לוהינ רדעה ,םילדחמ יוליג תובקעב רשאכ ,הלוכ השרפה לש עקרל סחייתהל םוקמה ןאכ .
יקניסלה תדעו רושיא אלל םירקחמ דלפצרהו ןלפק םילוחה יתבב תבבו םיפסונ םילוח י חודב וטרופש יפכ ,
תנשל הנידמה רקבמ 2004 – דגנכ הרטשמ תריקח המייקתה .םיאפור לש בר רפסמ

ר"ד בונרימס הנולא לבקנה ת
כ"ב י"ע – ד"וע רניק 'וו ןיל 'א

הטלחה 11 -11

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

יפל וצ ףיעס 11 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1791

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
( טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב

ודבועה ת עקרהו

לש תעמשמ יעצמא רבדב םידדצה תדמע תלבק" הארתה ןיינעש ךכ ,דבלב כ רומח ףויז
המיתח הרימשב רוביצה סרטניא םע תבשייתמ הניא ,ןוישיר תיילתה לש הדימ אלל םייתסי
ןוכנ אל רסמ הריבעמו ,םיאפורב רוביצה ןומא לעו האופרה עוצקמ לש ודובכ לעו ותמר לע
תיילתה לע הצלמהו ןועיטה רדסהמ הייטס ןכ לע .דחאכ םילוחה רוביצלו םיאפורה רוביצל
,לבקנה לש ונוישיר ."היואר איה

הלעפ םא םג י"פע תלבקנה ןהירחא אלמת אל םאש הששח בקעו ,הילע םינוממה תוארוה – ,הל עלובי
הווהמה השעמה תרמוחמ תוהקהל ידכ ךכב ןיא ,רשויבו תוניגהב גוהנל אפורה תבוח לש הטוב הרפה ןה
.ולוכ רוביצה יפלכ ןהו םילפוטמה םילוחה יפלכ יולימ יא לע תוסכל הרטמב ,ומשל ףויז השעמב רבודמ
ה יבגל ןידה תוארו תלבק תעדמ המכסה בתכב ופוגב יוסינ עוציבל הלוח לש .

,םינוממה תוארוהל הרסש החמתמ התייה תלבקנהש ךכב בשחתהב םג ,רב יסוי ר"ד ,הדעווה ר"וי תעדל
ש ירה ו ותמכסה אלל ,לפוטמב יוסינ עוציב ןיגב ותמיתח ףויז ךות – לש איה המיאתמה היילתהה תפוקת
.םישדח העברא

ד"וע ,לבקנה כ"ב רניק שקיב , םידדצה כ"ב י"ע ץלמוהש ןועיטה רדסה תא ץמאל ה , ו יעצמאב קפתסהל
הארתה לש תעמשמ , ,תלבקנה לש תוליקמה תוביסנה חכונ תאזו ריאה תעב החמתמ התויה עו הדבועהו ,
םישעמה תא העציב איהש התנעטל , הילע םינוממה תייחנה י"פע – ר"דו יול ר"ד ,םילוחה תיב להנמ
.ןומיר ,התנעטל הריווא םילוחה תיבב הררש ,םירחא םיאפור לש תועדוהב םג הכמתנש ו דחפ לש ח שש
יאש – .םהירוטיפל איבי ,םינוממה תוארוהל תויצ הרצענש תעב םירוסי תכסמ תלבקנה הרבע ןכ ומכ
.ץראהמ האיצי בוכיע וצ הדגנכ אצוה ףאו ,הרטשמה י"ע הרקחנו

8 . רומח השעמב ,ייניעב רבודמ וב ,יידמל תא הלביקש ילבמ לפוטמב יוסינ עוציבל הדי תלבקנה הנתנ
.המכסהה ספוט יבג לע ותמיתח תא הפייז ףאו ,ותמכסה

הדעווה ירבח בור – "ד רלושטלא תיריע ד"ועו ףסא יבוק ר – ,הרקמה לש תודחוימה תוביסנב יכ רבס
רקיעבו ה חכונ ,הרקמה זאמ ףלחש ברה ןמז חכונ תלבקנה לש הדמעמ החמתמכ תעב םישעמה עוציב ,
בשחתהב ןכו ,םדיתעל היתימעמ קלח לשו הלש הקלח תנמ ויהש תוששחבו התדוה תלבקנהש ךכב
" ,ןועיט רדסה תרגסמב דחא שדח לש ,תילמינימ תויהל הכירצ היילתהה תפוקת ."

7 . םאובב יעצמא לע טילחהל לבקנה לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה – .הדעווה ירבח תועד וקלחנ

6 ייתה תעמשמה תדעו . התטלחהב הסח םידדצה כ"ב י"ע הינפב גצוהש ןועיטה רדסהל , וזב העבקו
ןושלה :

5 . לבקנה יכ םכוס ,םידדצה ןיב גשוהש ןועיט רדסה תרגסמב ות ת הל סחוימב הד הנלבוקה בתכב
יכו ,ןקותמה ףתושמב וצילמי םידדצה כ"ב לש תעמשמ יעצמא הילע ליטהל .הארתה

2

תעמשמה תדעו ח"וד

הטלחה

9. הנני סומך ידיי על החלטת הוועדה, שניתנה פה אחד, שלא לאמץ את המלצת הצדדים להטלת אמצעי
משמעת של התראה בלבד, שהיא אמצעי המשמעת הנמוך ביותר במדרג הענישה. ברצוני לשוב ולהבהיר
– כפי שציינתי בהחלטות קודמות באותו עניין – כי אמצעי המשמעת הראוי לרופא המזייף או המשמיד
מסמך, בכלל ובמסגרת ניסוי רפואי, בפרט – אחד הוא: התליית רישיון.

הנסיבות המקילות והרקע לביצוע מעשים נלוזים שכאלה, יש בו כדי להשפיע, למירב, על תקופת
ההתלייה במקרה הספציפי, אך לא לבטלה כליל.

10. סיכומם של דברים – המלצת רוב חברי הוועדה בדבר הטלת אמצעי משמעת של התליית רישיון
למשך חדש ימים, הינה המלצה שקולה, המשקפת בעיניי, את מכלול השיקולים במקרה דנן, אף אם נוטה
היא במקצת, לצד הקולה.

האמצעי המומלץ תואם גם את מדיניות הענישה הראויה בעיניי, כפי שפירטתי לעיל וכפי שפסקתי גם
בהחלטות נוספות (ראה החלטות 10-14; 09/14 מיום 22.4.14)

סוף דבר הנני מטיל על הנקבלת, ד"ר אלונה סמירנוב, אמצעי משמעת של התליית רישיון מלעסוק
ברפואה למשך חדש (1) ימים, שמניינו מיום 15.6.14.

ניתנה היום 22.4.14, כב ניסן התשע"ב.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן