חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אליאס חורי – הליך לפי סעיף 44 א'

תיאור הליך: הליך לפי סעיף 44 א' (הנקבל ביצע עבירות מין חמורות בשתי מטופלות)
פירוט אמצעי משמעת: הליך לפי סעיף 44 א' (הנקבל ביצע עבירות מין חמורות בשתי מטופלות)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-6 חודשים. הנקבל הגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי על החלטת המנכ"ל –ערעור נדחה. הנקבל הגיש ערעור לביהמ"ש העליון על פס"ד במחוזי- הערעור נדחה
התליית רישיון ל-6 חודשים. הנקבל הגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי על החלטת המנכ"ל –ערעור נדחה. הנקבל הגיש ערעור לביהמ"ש העליון על פס"ד במחוזי- הערעור נדחה

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

STAX RETET

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת בית הדין למשמעת

המנהל הכללי

הנדון: החלטה לפי סעיף 44אי לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976
בעניינו של דייר אליאס חורי
החלטה מיום 7.10.19

Director General

דייר אליאס חורי הינו רופא מורשה לעסוק ברפואה ומומחה בתחום יילוד וגניקולוגיה (להלן: דייר חורי).
ביום 26.8.2018, הוגש נגד דייר חורי כתב אישום חמור בגין עבירות מין שבוצעו, לפי האישומים, בשתי
מטופלות, בארבע הזדמנויות שונות.

בעקבות הגשת כתב האישום מונתה ועדה מיוחדת שתפקידה להגיש המלצה בעניין התליית רישיונו של דייר
חורי מלעסוק ברפואה או הגבלת תחום עיסוקו, זאת מכח סעיף 44אי לפקודת הרופאים [נוסח חדש],
התשלייז-1976.

הוועדה המיוחדת קיימה דיון בנוכחותו של דייר חורי ובא כוחו, ולאחר ששקלה את האיזון הראוי בין פגיעה
בזכויותיו של דייר חורי לבין אינטרס הציבור והצורך להגן עליו, לאור המעשים החמורים המיוחסים לדייר
חורי בכתב האישום, הגישה את המלצתה ביום 7.10.2019.

המנהל הכללי
משרד הבריאות

www.health.gov.il

הוועדה המליצה בפניי להגביל את תחומי עיסוקו של דייר חורי, למשך שישה חודשים, כך שיותר לו לקבל
ולטפל במטופלות, בכפוף לחמש הגבלות מצטברות. להלן ההגבלות כפי שפורטו בהמלצת הוועדה וכלשונה:

ת.1176.7 ירושלים 91010

א' בחשון, התש"ם
30 אוקטובר 2019
סימוכין: 559134219
(במענה: ציין סימוכין)

(א) המשיב לא יקבל מטופלת ולא יטפל בה, אלא בבית חולים, או במוסד רפואי אחר שקיים בו פיקות
רפואי ומינהלי, כגון: מרפאה של קופת חולים (להלן – מוסד רפואי) וכן בנוכחות רופא נוסף או אחות
מטעם המוסד הרפואי, או בנוכחות אדם שהמטופלת תבחר בו (להלן – המלווה);

(ב) מנהל המוסד הרפואי אישר בכתב כי ידוע לו שכנגד המשיב הוגש כתב אישום, המייחס לו ביצוע של
עבירות מין במהלך טיפול בשתי מטופלות, שהן שתי עבירות של אינוס, שתי עבירות של מעשה מגונה
וכן שלוש עבירות של הטרדה מינית, כשמרבית המעשים נעשו במרמה כשהמשיב הציג אותם כחלק
מבדיקה רפואית (להלן – המידע על כתב האישום).

(ג) המשיב לא יקבל מטופלת ולא יטפל בה, אלא לאחר שהמטופלת תתמה על מסמך שבו אישרה כי המידע
על כתב האישום נמסר לה וכי למרות זאת היא מבקשת להיות מטופלת על ידו ;

(ד) מנהל המוסד הרפואי שהמשיב יעבוד בו, או מי שיוסמך על ידו לעניין זה, יעדכן את המלווה במידע על
כתב האישום והמלווה יאשר בכתב, על גבי המסמך האמור בסעיף קטן (ג), כי הוא נכח בחדר
הטיפולים, בכל פרק הזמן שהמטופלת שהתה בו במחיצת המשיב. המלווה יציין במסמך את שמו המלא
ומספר תעודת הזהות שלו.

mankal@moh.health.gov.il

(ה) המוסד הרפואי למסור את המסמכים האמורים בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), בתחילת כל חודש, לידי
מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא ימנה לעניין זה, תוך הסתרת שמות המטופלות.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

1

Director General

Ministry of Health

P.O.8 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

המנהל הכללי

הוועדה המיוחדת קבעה כי מעשיו של דייר חורי הם מהתמורים שרופא עשוי לבצע במהלך מילוי תפקידו
שהמעשים המיוחסים למשיב הם כאמור מהחמורים שרופא עשוי לבצע במהלך מילוי תפקידו. מעבר לכך
שמדובר במעשים שיש בהם משום קלון, מעשים כגון אלה נוגעים ללב ליבם של היחסים שבין רופא ומטופל,
והם מעלים ספק כבד אף באשר לכשירותו ולהתאמתו של אדם שנהג כך, לשמש כרופא."

Director General

הוועדה הנכבדה ציינה בהמלצתה כי חומרת הדברים מחייבת להתלות את רישיונו של דייר חורי לששה
חודשים, אך עם זאת המליצה בפניי להגביל את רישיונו בכפוף להגבלות שפורטו לעיל וזאת בשל פרק הזמן
שחלף מאז האירועים נשוא כתב האישום, כשלוש שנים, שבמהלכן המשיך בעבודתו בלא שהוגשה תלונה
נוספת בעניינו.

אחרי שעיינתי בהמלצת הוועדה ושקלתי את הדברים הגעתי למסקנה כי יש להתלות את רישיונו של דייר
חורי למשך תקופה של שישה חודשים.

כפי שציינה הוועדה, ואני מסכים עמה בהקשר זה – מדובר במעשים חמורים ביותר, שספק אם יש תמורים
מהם בהקשר של טיפול רפואי. ההגנה על שלום הציבור ואמון הציבור במערכת הרפואית והיא שעומדת כאן
על הכף, היא גוברת על הפגיעה שצפויה להיגרם לדייר חורי.

המנהל הכללי

משרד הבריאות

הפתרון שהומלץ על ידי הוועדה אינו פתרון הולם. ראשית, חומרת המעשים המיוחסים לדייר חורי היא כזו
המצדיקה התלייה מלאה של רישיונו ולא רק הטלת מגבלות. אין מדובר במעשים גבוליים או שוליים שהיו
יכולים לאפשר את הותרת שיקול הדעת בידי כל מטופל ומטופל. שנית, אין זה ראוי להעביר את האחריות על
קבלת טיפול לידיהם של מטופלים בעניינים הנוגעים לכשירותם או להתאמתם של העוסקים בתחום
הרפואה. אמון הציבור מחייב להעסיק רופאים ראויים שאינם מהווים סכנה לציבור ובתנאים המכבדים את
מקצוע הרפואה. כמי שנושא באחריות על המערכת בהקשר זה אינני רואה עצמי חופשי להשתחרר
מהאחריות החלה עלי ולהעבירה לכל מטופל ומטופל שבא בשערי המרפאה שדייר חורי מועסק בה.
שלישית, מהתנאים שהומלצו על ידי הוועדה עולה, למעשה, חוסר אמון בהמשך עיסוקו כרופא. בנסיבות אלה
מן הראוי ללכת את כל הדרך עד כדי התלייה מלאה. רביעית, קיימים בעיני ספקות של ממש לגבי יכולת
המערכת לאכוף ולפקח על קיום התנאים הנדרשים.

חמישית, אינני מייחס משקל משמעותי לאי הגשת תלונות נוספות מאז האירועים נשוא כתב האישום.

ת.ד.1176 ירושלים 91010

לאחר שקילת כל השיקולים ובראשם המחויבות שלי להגן על אינטרס הציבור, לאור ההגבלות החריגות
שהוועדה המליצה עליהן וחומרת העבירות המיוחסות לדייר חורי בכתב האישום, אני מורה להתלות את
רישיונו של דייר חורי לששה חודשים, החל מהיום.

mankal@moh.health.gov.il

www.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

2

בבר

משרד בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

1

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן