חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אליהו טל – הקובלנה נגד ד"ר אליהו טל

תיאור הליך: ד"ר אליהו טל (קשירת קשר לבצע פשע, סיוע לקבלת דבר במרמה ומסירת הצהרה כוזבת)
שם פרטי: אליהו
שם משפחה: טל
שם מלא: אליהו טל
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: ירושלים
פירוט אמצעי משמעת: ד"ר אליהו טל (קשירת קשר לבצע פשע, סיוע לקבלת דבר במרמה ומסירת הצהרה כוזבת)
מס' רישיון: 2-5086
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1989/07/10

*

HEC

To:5657799

AIMJOH MEWPA21

בענין: הקובלנה נגד ד"ר אליהו טל

טטטטטаטטט

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרוטאים (נוסח חדש) תשל"ז-1976

22-FE8-2011 12:48 From:

22:48

21/02/2011

בקובלנה שהוגשה נגד ד"ר אליהו טל ולהלן הנקבל מיוחסת לו התנהגות שאינה הולמת רופא לפי
סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשליין – 1976 (להלן הפקודה), וכן עבירת משמעת לפי
סעיף 41 (5) לפקודה בשל הרשעתו בדין בעבירות של קשירת קשר לבצע פשע סיוע לקבלת דבר
במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת הצהרח כוזבת לפי סעיפים 49 (א) (1), 415 סיפא בצרוף
לסעיפים 31, 25 וסעיף 418 לחוק העונשין תשל"ז – 1977, וכן בשל הרשעתו בסעיף 398 (2) לחוק
הבטוח הלאומי (נוסח משולב) תשניה – 1995.

העובדות בשלן הורשע הנקבל בכל העבירות הללו סובבות שתי פרשיות של הגשת תביעות כזב
לבטות הלאומי כדי לקבל כספים שלא הגיעו. הנקבל הוציא תעודות חתומות על ידו לביסוס טענת
הזכאות לתגמולי מ.ל.ל. כל האמור בתעודות אלו היה כוב.

השמש שהושת על הנקבל בבימ"ש השלום בת"א, הוא מאסר של 4 חודשים אותו הוא רצה
בעבודות שרות, וכן קנס של 10,000 ש ומאסר על תנאי של 7 חודשים.

שר הבריאות מינה ועדת, כמצוות סעיף 44 לפקודה, כדי שהיא תשמע את שיש לנקבל לאמר, וכן
שתמליץ בפניו אין לנהוג בנקבל.

בפני הועדה הוזזו הנקבל בקובלנה, והדיון התמקד בענישה המשמעתית. בייב הקובל הדגיש את
חומרת מעשי הנקבל, ובייב ונקבל התמקדה בסבל שנגרם לקבל עקב הפרשה הזו, הוא נאלץ
לפרוש מעבודתו בביה"ח לאחר 30 שנה, הוא רצה עונש מאסר (אמנם בעבודות שירות), והוא
סובל ממחלת לב.

הועדה הדגישה את חומרת מעשי הנקבל, תוך שהיא מפנה לדברים שנאמרו על עבר עבירת
חומות עיי בתי המשפט. לצד זה היא לא נותרה אדישה לסבל של הנקבל, וגם אותו היא הביאה
בחשבון. הענישה המשמעתית עליה המליצה הועדה לאחר שהיא הביאה בחשבון את כל שנטען
בית, היא התלית רשיון הנקבל לששה חודשים.

המעשים שביצע הנקבל הם מבישים, והם מבישים שבעתיים נוכח העובדה שהם נעשו בתכנון
מוקדם ובידיעה על טיבם. הרשויות למיניהן פועלות פעמים רבות על סמך מסר רפואי המועבר
אליהן ע"י רופאים. אין בידי הרשויות לבחון את המצב הרפואי הרלוונטי זולתי על דרך של
הסתמכות על דברי רופאים. חפא המועל באמון שניתן בו ומטעה את הרשויות על מנת להטות
החלטות האמורות להינתן על-ידן, חוטא לא רק בהצבת מכשול בפני עיוור (שהרי הרשויות

MAut

To:5657799

AIMJGW MEWPATIT

טטטטטטטטט

משולות בעניין זה לעיוור, אלא להשתתת המידות, להקצאת כספים קלוקלת ומעוותת, ולאובדן

האמון ברופאים.

22-FE3-2011 12:48 From:
22:08
21/02/2011

חפתוי להכנע וללכת בדרך זו יכול להיות גדול, שהרי יש סיכון קטן בלבד שהרופא המועל בתפקידו
ייתפס, צריך איפוא ליצוך כח שמד שיהיה מדי כדי לסלק מחשבה רעה מליבם של הרופאים

חלשי דעת,

ניתן היום

הענישה שהומלצה ע"י הועדה איננה ממצה את מלוא הענישה לה היה הנקבל ראוי, ואולם היא
עדיין נמצאת במתחם האפשרי של אנשים שיש להטיל במקרים כאלו.

סממיות הענישה לפי סעיף 41 לפקודת הוענקו לשר הבריאות, ואולם הוא האצילן אלי. אני מאשר
את המלצת הועדה ומורה על תתלית רשיון הנקבל לששה חדשים החל מ- 1.6.2011.

32.2.1

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן