חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אלנבוסי באסם – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (לא העביר גיליון החולה כנדרש למשרד הבריאות ולמטופל)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (לא העביר גיליון החולה כנדרש למשרד הבריאות ולמטופל)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשבועיים ימים
התליית רישיון לשבועיים ימים

2. לופיטל םיסחייתמ הנלבוקה יטרפ םייניש י לבקנה ןתנש תנשב רמ ,ןנולתמל 2010 אוה םמויסבש ,
ריס ול רוסמל ב א ויתוינפ תורמל ,יאופרה וקית ת ה .תונשנו תורזוח

ךיראתב 28.2.11 ןנולתמה הנפ ל הנפ הלהו ,תואירבה דרשמב רוביצה תונולת ביצנ ,וקשרה 'פורפ
ןנולתמה לש יאופרה קיתה תא לבקל השקבב לבקנל םימעפ שולש אוה ףא – .הנענ אל ךא ר"ד
ה דרשמב תוכיאה תחטבא ףגאמ ,קינשטומ ,תואירב איה ףא התסינ ,אשונב לופיטה רבעוה הילא
לבקנה םע רשק רוציל – .אוושל ךא

3 . ליעל רומאה רואל השגוה , םויב 11.11.13 ר"ד דגנכ הנלבוק יסלובאנלא תוגהנתה הליגש ךכ לע ,
תמלוה הניאש ףיעס יפל ,םייניש יופירל השרומ 45 (1 כז קוח תוארוה רפהו ,םיינישה יאפור תדוקפל ) תויו
ףיעסב רומאכ ,הלוחה 45 (7 תואירבה דרשמל שרדנכ הלוחה ןויליג תא ריבעה אלש ךכב ,הדוקפל )
.לפוטמלו

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל םיינישה יאפור "לשתה ,)שדח חסונ( ט- 1979

הטלחה 15 – 16

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – גרב ןתנוי ד"וע

ר"ד יסלבאנלא םסאב לבקנה
כ"ב י"ע – ןמזייק ןרע ד"וע

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
שה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפו

תודבועה

4. בעקבות הגשת הקובלנה, התמנתה ועדת המשמעת לדון בה, בהרכב – ד"ר לנה נטפוב, יו"ר, ד"ר
ליאור הרציאנו ועו"ד משה ארד, חברים. הנקבל הודה במיוחס לו בכתב הקובלנה, וטען כי לא הגיב
לפניות אליו עקב "בעיות אדמיניסטרטיביות".

2

במסגרת הסדר טיעון שהושג בין הצדדים, ביקש ב"כ הקובל להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של
התליית רישיון למשך חדש אחד, ואילו ב"כ הנקבל עתר להסתפק בנזיפה בלבד.

5. בדוח שכתבה ציינה הוועדה את חומרת התנהגותו של הנקבל, בזו הלשון:

"בפתח הדברים ראוי לציין כי מעשי הנקבל ומחדליו אינם מקובלים וכי על רופא שיניים
החובה להיות בקשר ובשיתוף פעולה עם משרד הבריאות וכמובן שעליו לכבד את חוק
זכויות החולה".

לאחר שהתחשבה לקולה בהודאתו של הנקבל במיוחס לו ובנסיבותיו האישיות, ממליצה הוועדה להתלות
את רישיונו של הנקבל למשך שבועיים ימים.

החלטה

6. המלצת הוועדה לגבי אמצעי המשמעת שיש לנקוט כלפיי הנקבל, נראית שקולה ומאוזנת, בעיניי והנני

נכון לאמצה.

.10.01.2016

לפיכך, הנני מורה כי רישיונו של הנקבל, ד"ר באסם אלנאבלסי, יותלה למשך שבועיים, החל מיום

ניתנה היום 1.12.15, יט כסלו תשע"ו.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן