חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אנטולי קוגן – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (מערכת יחסים פיננסית בין הנקבל למטופל שהביאו למצב של ניגוד עניינים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (מערכת יחסים פיננסית בין הנקבל למטופל שהביאו למצב של ניגוד עניינים)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחודש אחד
התלית רישיון לחודש אחד

2 . תנש תליחתב 2000 רמב לפטל לבקנה לחה , ןלהל( – לפוטמה העיגפ בקע ל"הצ הכנכ רכוהש ,)
תנש תוביבסב .תישפנ 2002 מה ומצע גיצה , ,םיסנניפה םוחתב עדי לעבכ לבקנה ינפב לפוט לבקנל עיצהו
ונממ תוולל ימוכס לפוטמל לבקנה הוולה םינש ששכ ךשמב .חוור תפסותב ול רזחוי ףסכהו ,ףסכ ימוכס
.לפוטמו לפטמ לש םיסחיה תכרעמ םהיניב הכשמנ ליבקמב רשאכ ,םינוש ףסכ

3 . וולהה תא לבקנל לפוטמה ריזחה אל ,רבד לש ופוסב לש ךסל ועיגה רשאו ,ונממ לביקש תוא
1,285,000 .הב הכזו ,לפוטמה דגנכ טפשמה תיבל תיחרזא העיבת שיגה לבקנה .ח"ש

4 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,הרומאה ותולהנתה תובקעב . םויב ,וטורג 'א 13.6.17
הנלבוק , הליג לבקנה יכ ןעטנ הב תמלוה הניאש תוגהנתה השרומ אפור םיפיעסב רומאכ 41 (1 תדוקפל )
ז"לשתה ,]שדח חסונ[ םיאפורה – 1977 :ךכב , םיליבקמ םיסחי ול ויה רשאכ לפוטמב לפיט אוהש"
."םיניינע דוגינ לש בצמל ותוא ואיבהש ותיא

הטלחה 18 – 20

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד ןגוק ילוטנא לבקנה
כ"ב י"ע – בקעי בינ ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

בל :ןי

:ינפב
סומידב( טפושה בונשרטס ןונמא )

תודבועה

הנלבוקה

" הדעווה ,הוולו הוולמ ,חקו ןת לש תינרגת ,תיקסע ,תיסנניפ תכרעמ יכ הרובס ימוכסב
לבקנה ,הלוחב אפור לפיט ליבקמב ,םהב ,םינש שמחכ ,םינש ינפ לע הכשמנש ,קתע
לפוטמב – הניה תמאות הניאו ,עוצקמה דובכל הניא ,הרקיעב המוגפ ,התואנ יתלב תכרעמ
."האופרה עוצקמב ולוחיש יוארש תושיפתהו םיכרעה תא

לבקנה תא עישרהל הצילמהו ,יוהישו תונשייתה רבדב לבקנה כ"ב תונעט רתי תא םג התחד הדעווה
ףיעסב רומאכ ,תמלוה יתלב תוגהנתה לש הריבעב 41 (1 אפורה תדוקפל ) .םי

6 ל האובב . ץילמה יכ הדעווה הנייצ ,ןידב ותעשרה תובקעב ,לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא לע
ותמרו ודובכ לע רומשלו ,רוביצה סרטניא לע ןגהל תנמ לע ,ותוגהנתה ןיגב עיתרמ שנוע וילע ליטהל שי
.האופרה עוצקמ לש

הלוקל , ידע לבקנה לע וריתעהש חבשה ירבדב הדעווה הבשחתה ןכו ,לביקש הצלמהה יבתכמב ,הנגהה
לקש דוע .הדעווה ינפב עיבהש הטרחב ה .םיעוריאה זאמ ףלחש ברה ןמזה ףולח תא הדעווה

7 . םינשב ושענ םישעמהש תורמל יכ ,ןאכ ןייוצי 2002 – 2008 רוביצה תוליבק ביצנל השגוה הנולתה ,
םויב קר תואירבה דרשמב 3.7.2014 . תא התוחדב ,העבק הדעווה ןמזה קרפ יכ ,לבקנה לש יוהישה תנעט
" הנולתב לופיטב ."רתויב ריבס וניה

הנקסמל הדעווה העיגה הרקמה תוביסנ לולכמ רואל ,רבד ףוס יואר הז אהי יכ לש ונוישיר תא תולתהל
ךשמל לבקנה 30 .םוי

8 וב ,יידמל רומח הרקמב ןנד הרקמב רבודמ . ניפ תכרעמ רטאיכיספ אפור להנמ םינש ךשמב ,הפינע תיסנ
בו ,ולש לפוטמ םע ,הברה מ לפטמ יסחי םהיניב םימייקתמ ליבק – .לפוטמ רבודמ יכ הדעווה לש התעיבק
,"עוצקמה דובכל הניאש ,הרקיעב המוגפ תכרעמב" ןתיא סיסב הווהמו ,ןיטולחל יילע תלבוקמ
לה .תמלוה יתלב תוגהנתה לש הריבעב לבקנה לש ותעשר

9 . ל רשא ה יעצמא תעמשמ הדעווה הצילממ וילע – דבלב ןוישיר תיילתה םימי םישולש – יכ ינששוח
אוה םא ייניעב ,קפסו ,רתויב לק אוה לבקנה לש וישעמ תרמוח תא םלוה .

םיעוריאה זאמ ברה ןמזה ףולח חכונ רקיעבו ,הדעווה ידי לע ונייוצש תוליקמה תוביסנה חכונ ,תאז םע –
הלעמו םינש רשע – ןכו דספהה ותולהנתה בקע לבקנל םרגנש רכינה יפסכה – יעצמא יכ ינרובס
.יתוברעתה תא קידצמ וניא ץלמומה תעמשמה

הדעווה :ןושלה וזב העבקו ,לבקנה לש הנגהה תונעט תא התחד

2

תעמשמה תדעו חוד

הטלחה

10. אשר על כן, הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר אנטולי קוגן, מלעסוק ברפואה למשך
חודש אחד, שתחילתו ביום 16.12.18.

ניתן היום 14.11.18, ו' כסלו תשע"ט.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן