חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אניטה מנסו – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (התחזתה כרופאה בעלת רישיון לעסוק הרפואה בארץ, וכן פרסמה פרסומים שגויים ומטעים בכל הקשור לתחום עיסוקיה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (התחזתה כרופאה בעלת רישיון לעסוק הרפואה בארץ, וכן פרסמה פרסומים שגויים ומטעים בכל הקשור לתחום עיסוקיה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 4 חודשים
התליית רישיון ל- 4 חודשים

2 קה בתכב . דגנ שגוהש הנלבו לבקנה ת םויב 11.10.15 י"ע ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה ןונרא
,קפא יכ ןעטנ לבקנה ת ליג ת ףיעסב רומאכ ,םייניש יופירל השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה ה 45 (1 )
ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור תדוקפל – 1979 התזחתהש ךכב , קוסעל ןוישיר תלעב האפורכ
סרפ ןכו ,ץראב האופרב .היקוסיע םוחתל רושקה לכב םיעטמו םייוגש םימוסרפ המ

3 לבקנה . התדוה ת ינפב ,ול וסחויש תוריבעב תעמשמה תדעו עשרוה ינפב ןוידהו ,התאדוה ךמס לע ה
ןומר הצרת ר"ד :בכרהב ,תעמשמה תדעו – ןרוה תור ד"ועו ןמיונ םייח ר"ד ,ר"וי – יבגל להנתה ,םירבח
ועה תדימ .דבלב שנ

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 16 – 05

ר"ד וסנמ הטינא לבקנה ת
כ"ב י"ע – ד"וע ימש זעוב

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
דב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומי

ח"וד תעמשמה תדעו

תודבועה הנלבוקהו

הנלבוקה

לטענת הנקבלת, הפרסומים המוטעים והמטעים שפרסמה וכן השימוש בתואר לא לה, נבעו מקשייה בשפה
העברית. עוד טענה הנקבלת כי בקשה מספר פעמים מבן זוגה להסיר את הפרסומים מהאינטרנט, אך הוא
לא עשה כן. הוועדה דחתה את טענותיה של הנקבלת, וקבעה כי היא נמצאת בארץ כבר 26 שנים ושולטת
כהלכה בשפה העברית. הוועדה דחתה את טענתו של ב"כ הנקבלת כי היא פעלה בתום לב, תוך שקבעה
שהיא הייתה אמורה לדעת מה משמעותו של רישיון לעסוק בריפוי שיניים ולהכיר את הוראות הדין
הרלוונטיות לרישיון זה.

4. הוועדה קבעה בדוח שהגישה ביום 23.5.16, בהאי לישנה:

"… השיקול המרכזי בהליך המשמעתי הוא האינטרס שיש לציבור בשמירה על רמתו
וכבודו של מקצוע הרפואה ועל אמון הציבור ברופאים, כאשר השיקולים הספציפיים
הנוגעים לעבריין המשמעת משניים, אם בכלל…'

לקולא התחשבה הוועדה בהודאת הנקבלת בעבירות שיוחסו לו, ובעובדה שהתליית הרישיון תפגע במקור
פרנסתה ואף עלולה לפגוע במוניטין שלה.

לסיכום, ממליצה הוועדה בפני שר הבריאות להתלות את רישיונה של הנקבלת מלעסוק בריפוי שיניים,
למשך ארבעה חדשים.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

5. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והמלצתה לגבי תקופת
התליית רישיונו של הנקבל – סבירה וראויה, בעיניי.

הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רשיונו של הנקבלת, ד"ר אניטה מנסו, מלעסוק
בריפוי שיניים למשך ארבעה (4) חדשים, החל מיום 1.8.16.

ניתן היום 15.6.16, ט' סיון תשע"ו.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

>.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן