חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אפרים רימון – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל חתם בשם 61 חולים על טפסי הסכמה להשתתף בניסוי ובכך יצר מצג שווא)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל חתם בשם 61 חולים על טפסי הסכמה להשתתף בניסוי ובכך יצר מצג שווא)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודש ימים
התליית רישיון לחודש ימים

םינשב 2004-5 ויפ יוסינ םילוחה תיבב עצוב ןלהל( הביק ם – יוסינה ופתתשה וב ,) 61 םילוח ושרדנש
.םייאופר םיכרצל )הימוטסורטסג( הביק םויפ רובעל תיב לש יקניסלה תדעו רושיאב עצוב יוסינה
בק תבייחמ ייוסינה תכירע יכ ,ןייוצי .םילוחה .וב םיפתתשמהמ דחא לכ לש תעדמ המכסה תל

בע םילוחה תיב תקידב תובק קלח לבקנה לטנ םהב םייוסינה תא – םירחא םע דחי – תנשב 2005 ררבוה ,
המכסה יספט ךרע לבקנה יכ תופתתשהל תא ודיב ףיסוהו ,יוסינב תומיתח 61 ,יוסינב ופתתשהש םילוחה
.םתעידי אלל

2 . קעב תוב ,השעמה יוליג םויב תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה 4.9.11 ,ןומיר ר"ד דגנכ הנלבוק ,
םויב .יוסינב ופתתשהש םיפסונ םיאפור הנומש דגנכו 8.7.2013 תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,
תמלוה הניאש תוגהנתה הליג לבקנה יכ ןעטנ הב ,לבקנה דגנכ תנקותמ הנלבוק ומאכ ,השרומ אפור ר
ףיעסב 41 (1 םיאפורה תדוקפל ) ז"לשת ,]שדח חסונ[ – 1976 .

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

הטלחה 17 – 11

ר"ד ןומיר םירפא לבקנה
כ"ב י"ע – וע ה ד" רהז ילא רב רודירא לעי ר"דו – ןליא

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

ה ה ט ל ח

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומיד

עקרה רבעב םיכילההו

תודבועה

תויוכמס תלצאה ףקותב ,ילופיטל הרבעוה הדעווה תצלמה לש ס יפל ,יילא תואירבה רש ףיע 41 תדוקפל
םוימ יתטלחהב .םיאפורה 22.4.14 ה ירבח בור תצלמה תא יתיחד ונוישיר תא תולתהל יתטלחהו ,הדעוו
ש ךשמל ןומיר ר"ד לש השול ( םישדח הטלחה 9-14 .)

תא לטבל הרוהו רוערעה תא לביק רשא ,זכרמה זוחמב יזוחמה טפשמה תיבל וז הטלחה לע רערע לבקנה
ו ינפב לבקנה לש ותאדוה " יכ הוויצו ,תעמשמה תדע "תעמשמה תדעו ינפב שדחמ ןוידל רזחוי ךילהה
( א"שע קית 46766-07-14 .)

תנשב קלח לבקנה חקל םהב םייוסינה תא םילוחה תיב לש הקידב תובקעב" 2005 יספט ךרע לבקנה ,
לש תומיתח ודיב ףיסוהו יוסינב תופתתשהל המכסה 61 "יוסינב ופתתשהש םילוחה , רבע אוה ךכבו
תה לש הריבע ףיעסב רומאכ ,השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנ 41 (1 .םיאפורה תדוקפל )

:ןלהלדכ וירקיעש ןועיט רדסהל םעפה םג ועיגה םידדצה כ"ב בתכב ול םיסחוימה םישעמב הדוי לבוקה
םוימ הנלבוקה 8.3.13 ווהמ שקבת לבוקה כ"ב . ע וליאו ,דחא שדחל ןוישיר תיילתה לבקנה לע ליטהל הד
שקבי לבקנה כ"ב .ךכמ תוחפב קפתסהל הדעווהמ ו

6. תא םידדצה כ"ב ועימשה ,המשאב ותאדוה ס"ע ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב לבקנה לש ותעשרה רחאל
פוא ידע ודיעה ןכו ,שנעל םהינועיט .הנגההה םעטמ י תעמשמה תדעו הנייצ התטלחהב טעמ אל הטבלתה יכ
ע ץילמהל יוארש תעמשמה יעצמא והמ דחא דצמ .ןנד הרקמב ויל – אוה לבקנה לש והשעמ השעמ"
םיאפורב רוביצה ןומא לע הרימשב רוביצה סרטניאו ,דאמ רומח עוצקמ לש ודובכו ותמר לעו
.רורב רסמ הריבעמ םגש תמלוה תישנע הבוגת בייחמ ,האופרה . ". .הדעווה ןושלכ ,

רחאה דצהמ – כוז לבקנהש הברה הכרעהה תא הלוקל הדעווה הלקש ותאדוה ,תיעוצקמ הניחבמ הל ה
,וישעמ לע הנכ הטרח תעבהו המשאב ו ןכ .עוריאה זאמ ,ותסנרפבו יעוצקמה ודמעמב העיגפה דוע
,לבקנה רבעש "םירוסיה ךרדב" הדעווה הבשחתה תנשמ לחה 2011 , םייתעמשמה םינוידה ינש תוברל
"מהיבב ךילההו וניינעב וכרענש .יזוחמה ש

גה הדעווה ,רבד ףוס העי יוארה תעמשמה יעצמאש הנקסמל לבקנה לש ונוישיר תיילתה אוה ,הז הרקמב
שדח ךשמל האופרב קוסעלמ דחא .

4 . :אוהו ,הנושארה הדעווהמ הנוש בכרהב ,תעמשמ תדעו ינפב שדחמ ןוידל ,אופא רזחוה קיתה
הקשור 'פ ר"ד – ןרוה תור ד"ועו יאטיק רזעילא 'פורפ ,ר"וי – .םירבח

5 . יה שדוחמה ןוידל סיסבה םויב לבקנה דגנ השגוהש תנקותמה הנלבוקה ה 8.7.13 :היפלו ,

2

ד ח"ו תעמשמה תדעו

הנלבוקה

.7

3

לאור נימוקי הוועדה בהמלצתה, ובמיוחד נוכח עינויי הדין שעבר הנקבל מאז תחילת הפרשה ועד היום,
לרבות ההליכים המשפטיים החוזרים – הנני נכון לאמץ את המלצת הוועדה.

הנני מטיל על הנקבל, ד"ר אפרים רימון, אמצעי משמעת של התליית רישיון לחדש ימים, שתחילתו ביום

.15.5.17

ניתנה היום 9.4.17, יג ניסן התשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

e

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן