חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אריאל ונדר – התנהגות שאינה הולמת רופא התמיד להפר את הוראות הפקודה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא התמיד להפר את הוראות הפקודה (למרות אזהרות והתראות  הנקבל פרסם פרסומים הנוגדים את הוראות סעיף 11 לפקודה והתקנות ,אשר יש בהם כדי להביא להטעיית הציבור ופגיעה בכבוד המקצוע בניגוד לכללי האתיקה.)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא התמיד להפר את הוראות הפקודה (למרות אזהרות והתראות  הנקבל פרסם פרסומים הנוגדים את הוראות סעיף 11 לפקודה והתקנות ,אשר יש בהם כדי להביא להטעיית הציבור ופגיעה בכבוד המקצוע בניגוד לכללי האתיקה.)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחודש הנקבל הגיש ערעור, המערער הודיע כי חזר בו מן הערעור, הערעור נמחק
התלית רישיון לחודש הנקבל הגיש ערעור, המערער הודיע כי חזר בו מן הערעור, הערעור נמחק

2 . תנש ךלהמב 2013 – 2015 , וא ,ךכל ךומסב לבקנה םסריפ שיש םינוש םימוסרפ ,תונוש תויונמדזהב ,
ףיעס תוארוה לש הרפה םושמ םהב 11 ז"לשת ]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל – 1976 םיאפורה תונקתו
ט"סשתה ,)םירוסא םימוסרפ( – 2008 םירוסאה םימוסרפה וללכ ,רתיה ןיב . םהב שיש םיגצמו תורהצה
ש ,לופיטב החלצהל החטבה םושמ םילפוטמ תויהל םיזחנה םישנא וא םילפוטמ ימוליצב שומי םוליצ ,
.ירקחמ וא יעדמ סוסיב אלל החלצה יזוחא רואית ןכו ,"םינעודי"

3 . םויב תואירבה דרשמב הרהבה תחיש לבקנה םע הכרענש תורמל 9.2.14 םימוסריפבש ול רהבוה הב ,
,רוביצה תייעטה םושמ שי ולש יתעמשמה ךילההש ףא לעו גנכ תמיוסמ הפוקת ךשמל אפקוה וד – לדח אל
םימוסריפהמ לבקנה תנש ךלהמב ,הבותכה תונותעב םירוסאה 2015 .

4 בתכב . ק הנלבו ןקותמ םויב לבקנה דגנ שגוהש 8.2.16 י"ע ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה 'פורפ
קפא ןונרא יכ ןעטנ , רומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליג לבקנה פירל הש תא רפהל דימתהו םייניש יו
,הדוקפה תוארוה יעסב רומאכ םיפ 41 (1) ו- (3) תדוקפל יאפורה ם :ש ךכב ,

הטלחה 19 – 14

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד רדנו לאירא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ישאק ןר

יפל וצ ףיעס 41 תדוקפל ה יאפור ם "לשתה ,]שדח חסונ[ ז- 1977

1

הט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

בל :ןי

:ינפב
)סומידב( טפושה בונשרטס ןונמא

תודבועה הנלבוקהו

הנלבוקה

8. הדעווה ירבח תוצלמהל יתעד יתתנו ,ןנד הרקמה תוביסנ תא הבר הדיפקב יתנחבש רחאל םידבוכמה ,
הפיזנ לש תעמשמה יעצמא יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,טועימ תעדב ןהו בור תעדב ןה תעדב ץלמומכ ,דבלב
בורה – .דומעל לוכי וניא

תה נ רזחו ורוסל בש אוה תורזוח תוארתה תורמל רשאכ ,יוניג לכל היואר וז השרפב לבקנה לש ותולה
ולש הרוסאה םימוסרפה תוינידמל ףא לע . ךילהש תורמלו ,תואירבה דרשמב םינוש םימרוג י"ע רהזוהש
רבמבונ שדחב אפקוה ודגנכ יתעמשמה 2014 ( ףיעס 15 םימוסרפהמ לבקנה לדח אל ,)הנלבוקה בתכל
םינשב םג םהב ךישמהו ,םירוסאה 2015-16 . " :הדעווה חודבו הנלבוקה בתכב ןיוצש יפכ אל לבקנה
העש "םירוסאה וימוסרפב ךישמהו תורזוחה תורהזהלו תוארתהל .

תויח ד"וע ,אופא קדצ ותומשרתהב " יכ לבקנה אל םינפה וישעמ תא רח עיבה אלו ,"םניגב הט אוה תע
בר קדצבו ,בושו בוש ,ורוסל רזח ץילממ אוה .ונוישיר תא תולתהל

7. ירבח בור .הדעווה ירבח תועד וקלחנ ,לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא לע ץילמהל םאובב
הדעווה – 'פורפו קינרוקס 'פורפ רנרב – דב חכונ םג ,םידדצה ןיב גשוהש ןועיטה רדסה תא דבכל שיש הע
" רבדב לבוקה כ"ב ירבד זאמ םימוסרפמ תוענמיהב לבקנה לש הדמתהה 5 ותאדוה תא ףוסבלו םינש
."תוריבעה עוציבב .הפיזנ לבקנה לע ליטהל איה םתצלמה ,ךכיפל

הז הרקמב רבודמ ,ןועיט ירדסהל ףקות ןתיל המגמה תורמל יכ רובס ,תויח לאגי ד"וע ,הדעווה רבח
ןועיט רדסהב ותעדל .לבקנה םע הבר הדימב לקמ קע…" : תוטלחה רואלו ,םתונשיהו םירקמה תרמוח ב
עצומה רדסהה יכ הארנ ,לבוקה כ"ב י"ע ואבוהש יפכ ,םימוד םירקמב תומדוק הדימב הטוס
יכ יתמשרתה ןכ ומכ .טלוב ןפואב ריבס יתלבו ,הרקמה תוביסנב םייוארה םיעצמאה ןמ תיתועמשמ
"םהילע הטרח עיבה אלו וישעמ תא םינפה אל לבקנה . ,ןכ לע רשא טועימ תעדב הדעווה רבח ץילממ
.םיישדח ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל

5 . :בכרהב ,הב ןודל תעמשמ תדעו תואירבה רש הנימ ,הנלבוקה תשגה תובקעב קינרוקס הדוהי 'פורפ –
,ר"וי תויח לאגי ד"ועו רנרב להצי 'פורפ – .םירבח ינפב הדוה לבקנה וסחויש תוריבעב תעמשמה תדעו
,ול ו אדוה ךמס לע עשרוה .ות ,ול סחוימב הדוי לבקנהש רחאל ,ויפלו ןועיט רדסהל ועיגה םידדצה וצילמי
ליטהל .הפיזנ לש שנע וילע

6 . יכ ,ןייצו הדעווה ינפב דיעה לבקנה רחאל ותנעטל ,לדח אוה םהמ ,םימוסריפב תועט ודי לע התשענ
עה דוע .רהזוהש י וסרפ ומסרפש םירחא םיאפורמ הערל הלפוה אוה יכ ,לבקנה ד םירוסא םימ , וירבדלו :
תא ומכ וריהזה אל יתוא .דחא ףא יפלכ וגהנתה אלש ומכ ,הרימחמ הרוצב הלחתהמ יב וגהנ"
."םירחאה תנש ךלהמב הבותכה תונותעב םימוסרפל "עדומ היה אל"אוה ,ותנעטל 2015 רהזוהש רחאל ,
.תואירבה דרשמ י"ע ןכל םדוק

ה תורק זאמ ןמזה ףולח תא הדעווה הלקש הלוקל ןמז ךסחש רבד ,ול סחוימב ותאדוה תאו םיעוריא
.יטופיש

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הטלחה

9. אמצעי המשמעת המומלץ של נזיפה, הינו בלתי סביר בעליל, בעיניי. הוא אף סוטה סטיה משמעותית
וניכרת מענשים שהוטלו בעבר בעבירות כגון דא, כפי שצוטט ע"י ב"כ הקובל עצמה, בנסיבות שאינו
שונות בהרבה מנסיבות המקרה הנדון (התלייה לתקופה של שישה חדשים, ארבעה חדשים, ועוד).

רמת הענישה בעבירות של פירסומים אסורים באה לידי ביטוי בהתליית רישיון לתקופה של מספר
חדשים, ולא ידעתי על שום מה ולמה היה מקום לסטות ממנה במקרה דנן. במיוחד אמורים הדברים
בנסיבות מחמירות כגון דא, כאשר מדובר בעבריין חוזר, שלא מצא לנכון לציית להוראות ולאזהרות
שניתנו לו.

10. סוף דבר ואחריתו, נראית בעיניי, דעת המיעוט על פני דעת הרוב. אך משום הכלל, שאין הערכאה
הגבוהה נוטה להחמיר יתר על המידה בהחלטתה לשנות את המלצת הוועדה, וכן נוכח המגמה שלא לסטות
סטיה ניכרת מהסדר הטיעון שסוכם בין הצדדים – החלטתי להסתפק בהתליית רישיונו של הנקבל, ד"ר
אריאל ונדר, למשך חדש אחד בלבד.

תוקף ההתלייה מיום 1.11.19.

ניתן היום 26.9.19, כו אלול התשע"ט.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

ce

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן