חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אריה אבני – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (הנקבל פרסם דברי השמצה המגנים ופוגעים בציבור הרופאים ואנשי משרד הבריאות בנוגע למילוי תפקידים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (הנקבל פרסם דברי השמצה המגנים ופוגעים בציבור הרופאים ואנשי משרד הבריאות בנוגע למילוי תפקידים)

– " א תועיבט … םיאפור דיו עבצ ידמ רתויב תואצמנ יאו תורוב ךותמ תוומל םרת םהמ ימ ,םיתמ
."תונלשר וא הרהוי ךותמ ימו ,הבישח

– יגה הז ןיא ,תינורכ הלחמ לכב" .םיאפורה תרזע תא שפחלו תכלל ינו .םדגנ ישיא והשמ יל שיש אל
."םויהד תוצראה ימעו םירובה רתוי וא תוחפ םה

– רגוס יתייה הלשממ שאר יתייה םא" בקעי תא ללוכ ,תואירבה דרשמ לכ תא )םינש המכל( תינמז
הלשממב שיאה ימ .רוביצ יפסכ לש רידא זובזב אוה םייקה תואירבה דרשמ …ויערמ רבחו ןמציל
?תואירבה תוורוא תא הקניש

הטלחה 19 – 07

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד ינבא הירא לבקנה
כ"ב י"ע – ץלפ 'או איגש 'ב ד"הוע

יפל וצ ףיעס 41 תדוקפל םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ו- 1976

2 :רתאב לבקנה םסרפש "םירמאמ"ל תואמגוד רפסמ ןלהל .

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

4 ,ולש טנרטניאה רתאב םימוד םישיפכמ םימוסרפ ןיגב רבעב רבכ עשרוה לבקנה יכ ,ןיוצי . וילע לטוהו
הטלחה( דחא שדח ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא 4-15 , .נ תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה
,ינבא הירא ר"ד םוימ 1.4.15 ).

5. קה בתכב הנלבו , םויב לבקנה דגנ שגוהש 3.10.18 י"ע ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה רמתיא 'פורפ
וטורג יכ ןעטנ , ותוגהנתהב ,ליעל תטרופמה הליג לבקנה רומאכ ,השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה
ףיעסב 41 (1 תדוקפל ) םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ו- 1976 ןלהל( – הדוקפה ), ךכב " ירבד םסרפש
הצמשה ב םיעגופו םיזבמה יולימל עגונב ,רוביצ ידבוע םהש ,תואירבה דרשמ ישנאו םיאפורה רוביצ
."םדיקפת .הדוקפה תוארוה תא רפהל לבקנה דימתה ,ליעל םיראותמה וישעמב ,ןכ ומכ

6 . ודל תעמשמ תדעו התנמתה ,הנלבוקה בתכ תשגה תובקעב ן :בכרהב ,הב לעשמ ףסוי ר"ד – ,ר"וי ר"ד
דרא השמ ד"ועו ןמלגיז לאקזחי – לבקנה .םירבח הדוה ב תעמשמה תדעו ינפב ,ליעל תוטרופמה תויואטבתה
.דבלב שנועה תדימל ונעט םידדצהו

כ"הסב יכו ,םיאפורה רוביצ דגנכ רגית תאצל הנווכ לכ ול התייה אל יכ ,תעמשמה תדעו ינפב ןעט לבקנה
" אוה ."לארשי םעל תיתימאו הבוט תואירב גישהל הצר וישעמ תרמוח תא ןיבה אוה יכ ונעט לבקנה כ"ב
" ותוגהנתה תא רפשמו ."

7 ב . םויב השיגהש חוד 11.3.19 , הדעווה העבק יכ ונתעדל םייוצמ ,הנלבוקב טרופמכ ,לבקנה ישעמ"
לש ךומנה ףרב םימוסרפב ןיאו םימייוסמ םישנא םניא לבקנה ישעממ םיקוזינה …תעמשמה תוריבע
"ושיפכהל וא םיוסמ אפורל תונפל ידכ .

יכ ,הדעווה הנייצ דוע ךכב תבשחתמ איה ש לבקנה ןכו ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב הדוה תא םינפה"
ןרפשמו ויתויואטבתהב תויתייעבה רשא ." יטהל הדעווה הצילממ ,ןכ לע לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ל
.הפיזנ

8 . המוד רוביצ יפלכ ,ולש טנרטניאה רתאב םסרפש םירמאמב לבקנה לש תוטובהו ויתויואטבתה יכ ,
דרשמ ישארו םיאפורה ךרע וניהש ,יוטיבה שפוח תרגסמב רתומהמו ריבסהמ הברהב םיגרוח ,תואירבה
.תיטרקומד הרבח לוכב ןגומו בושח

םדוקה יתעמשמה ןוידהמ םיחקלה תא לבקנה דמל אל ,רעצה הברמל וניינעב ךרענש ונוישיר ללשנ ומויסב ,
ל ףאו ,םימי שדח ךשמל תושקבתמה תונקסמה תא קיסה א לביקש תורהזאהמ .תואירבה דרשממ

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

9. אמצעי המשמעת המומלץ על ידי הוועדה הינו קל ביותר, במיוחד בשים לב לעברו של הנקבל, ולחומרת
התבטאויותיו. עם זאת, החלטתי לא להתערב בהמלצת הוועדה, בתקווה שהנקבל אכן "ישפר את
התבטאויותיו" ויתחיל לדבר "בצורה הרבה יותר מרוסנת", כפי שהבטיח. שאם לא יעמוד הנקבל בהבטחותיו
וישוב לסורו, בפעם הבאה כאשר יעמוד לדין, חס וחלילה, יישלל רישיונו לתקופה משמעותית וארוכה.

הנני מטיל אפוא, על הנקבל, ד"ר אריה אבני, אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתן היום 6.5.19, א' אייר התשע"ט.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן