חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר אריה אבני – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (פרסם דברי השמצה פוגעת נגד ציבור הרופאים ומשרד הבריאות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (פרסם דברי השמצה פוגעת נגד ציבור הרופאים ומשרד הבריאות)
מה חשוב לדעת? התלית רשיון לחודש ימים
התלית רשיון לחודש ימים

ןלהל( םינוש םירמאמ םסרפמ אוה וב ,טנרטניא רתא לעב אוה לבקנה – רתאה לבקנה םסרפ ,רתיה ןיב .)
.היגולוקנואה םוחתב םיקסועה הלא רקיעב ,םיאפורה רוביצ דגנ השפכהו הצמשה ירמאמ רתאב

– וח ןומה םאש .דחא ששח קר שי יכ םהל יתרבסה" ל אל םיגולוקנואל ,םילער לבקל וברסי ןטרס י
."הדובע היהת

– לש םרבק תיירכל םיירקיעה םימרותה םה םיגולוקנואהש תחא אל יתבתכ ירהש" 11,111 ילוח
ל המל .םיהולא תעווז .הנש לכ ,לארשיב ןטרס םוי תמחלמב וליפא ?הריקח תדעו םימיקמ א
רופיכ שילש ילוא וגרהנ "שדוקה ץראב םיגולוקנואה לש יתנשה גרההמ .

– רוסא .תימלסומה המואה תא יל םיריכזמ םה ?םיינויח תמאב םיגולוקנואה םאה" רחא חור בשמל
."…םנוטלש םוחתב םורזל

הטלחה 11 – 44

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע זרא ינש ד"ועו גרב ןתנוי

ר"ד ינבא הירא לבקנה
ומצעב

יפל וצ ףיעס 41 תדוקפל םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ז- 1916

2 מ ןלהל . :רתאב לבקנה םסרפש "םירמאמ"ל תואמגוד רפס

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
סומידב( טפושה בונשרטס ןונמא )

תודבועה הנלבוקהו

– ,תוומה ידדועמו םייחה יבולע םה …חומ יפוטש םה ,חומ ימוגפ םה … תואירבה דרשמ ישאר"
םעה יטושפ ,ונחנאש םיחוטב – ."םייתיבפלאנא

4. קה בתכב הנלבו , םויב לבקנה דגנ שגוהש 29.9.13 י"ע ,בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה
יכ ןעטנ ,ליעל תטרופמה ותוגהנתהב הליג לבקנה ףיעסב רומאכ ,השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה
41 (1 תדוקפל ) םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ו- 1976 ןלהל( – הדוקפה ), ךכב " הצמשה ירבד םסרפש
."םדיקפת יולימל עגונב ,רוביצ ידבוע םהש ,תואירבה דרשמ ישנאו םיאפורה רוביצ דגנ תעגופ

4 . תשגה תובקעב ודל תעמשמ תדעו התנמתה ,הנלבוקה בתכ ן הקשור הלואפ ר"ד :בכרהב ,הב – ,ר"וי
תויח לאגי ד"ועו ןדילא ףסוי 'פורפ – לבקנה .םירבח הדוה ב תעמשמה תדעו ינפב תוטרופמה תויואטבתה
תחת הנטק אל הדימב תוסוח ןה יכ ןעט ךא ,ליעל תנגה תוכז אוה יוטיבה שפוח ,ותנעטל .יוטיבה שפוח
דוסי לש םירקמב םג תמייקו הבושח יוטיבה שפוח לע הנגההו ,ישפוח ןפואב תופקשהו תועד עימשהל
לוכ יפלכ טקנ וב ינעגופ יוטיב לוכ לע לצנתמ אוה יכ לבקנה ריהבה ,תאז םע .םיממוקמו םישק םייוטיב
.אפור וניאשו אפור אוהש םדא

חתב טוידה וניאו יוזה םדא וניא" אוה יכ ,לבקנה דיעה דוע םעז ךותמ םירבדה תא בתכ יכו ,"יאופרה םו
.ןטרסה תלחממ לבס תונש רחאל ותשא תריטפ לע וסעכ לשב םג רתיה ןיב ,ךשוממ

5 ב . םויב השיגהש חוד 28.8.14 , הדעווה הטילחה רחאל ,ול סחוימב לבקנה תא עישרהל ץילמהל
אירבה דרשמ ישארו םיאפורה רוביצ יפלכ ויתויואטבתה יכ הנקסמל העיגהש רתומהמ הברהב הגרח תו
:השיגהש טרופמה חודב הדעווה תעבוק ךכו .יוטיבה שפוח תרגסמב

העיגפ ליכמ וניאש יוטיב לע קר אלא יוטיב לש ןפואו גוס לכ לע ןגמ וניא יוטיבה שפוח"
םייוטיבה יכ הרובס הדעווה .םייתרבח םירחא םיכרעב וא תורחא תויוכזב תקדצומ הניאש
בתכב רומאכ ,תואירבה דרשמ ישארו םיאפורה רוביצ יפלכ לבקנה שמתשה םהבש
וביסה תמר' לע םילוע ןכא ,הנלבוקה תיניצר השק' העיגפ םיווהמו תיטרקומדה הרבחב "תל
ןוגכ תויואטבתה דגנכ ןנוגתהל תשקבמ תיטרקומד הרבחו רוביצה לש ויתושגרב 'הרומחו
."הלא

תואירבה תכרעמ ישארו םיאפורה רוביצ יפלכ הליפשמו הטוב ןושלב שומיש יכ הדעווה העבק ,םוכיסל
רוקב ירבד עימשהל תיתאהו הנוכנה ךרדה הניא יפלכ לבקנה לש ויתויואטבתה .ויהיש לככ םירומח ,ת
לעו ,"תוליפשמו תוטוב ,תושק" ויה עוצקמל ויתימע – יתלב תוגהנתה לש הריבעב ועישרהל יואר ןכ
ףיעס יפל תמלוה 41 (1 .הנלבוקה בתכב ול סחוימכ ,הדוקפל )

– אופרה ביבאב ונחנא .יתריקי יריש" "לארשי ,ךילע םיחצור .תוהמאה יניע תא חותפל הבוח .י .

– "םירחא ומישאי אלש קר ,םיצופ ומכ םיגהנתמ םהיתורודל תואירבה דרשמ יל"כנמ" .

– "ןתוא עינמ והשמש ,תובולע תוטנוירמ םה דרשמה ישאר" .

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

6. בדוח נוסף שהגישה ביום 12.3.2015 לענין אמצעי המשמעת שיש להטיל על הנקבל, קבעה הוועדה
בזו הלשון:

"הנקבל לא בחל להשתמש בביטויים מעליבים ומעוררי סלידה ושאט נפש, ובתיאורים
הלקוחים מתחתית תהום אשפת השפה. הנקבל, למרות שננזף בעבר בבגין התבטאויותיו
והוזהר מלחזור על התנהגותו – המשיך בסורו ופרסם מאמרי שטנה מעליבים ומשפילים".

לקולא, רשמה הוועדה לפניה את הפנמתו של הנקבל את התנהגותו והודעתו כי מחק וימחק מהאתר את כל
התבטאויותיו הבוטות, וכי בעתיד יימנע מלנקוט בלשון שכזאת. כמו-כן התחשבה הוועדה בכך שהנקבל
נכה צה"ל והכנסתו בנויה מגימלה שהוא מקבל ממשרד הביטחון ובעובדה שלדבריו, הוא כתב את הדברים
מתוך "זעם ממושך" גם בשל כעסו על פטירת אשתו לאחר שנות סבל ממחלת הסרטן.

סוף דבר, הוועדה ממליצה, ברוב דעות, להתלות את רישיונו של הנקבל למשך חדש ימים.

חבר הוועדה, פרופ' יוסף אלידן, סובר כי חומרת התנהגותו של הנקבל מצדיקה התליית רישיונו למשך

שנה.

החלטה

7. אין ספק, כי התבטאויותיו הקשות והבוטות של הנקבל במאמרים שפרסם באתר האינטרנט שלו, כלפי

ציבור הרופאים וראשי משרד הבריאות, חורגים בהרבה מהסביר ומהמותר במסגרת חופש הביטוי, שהינו
ערך חשוב ומוגן בכול חברה דמוקרטית.

לא מצאתי כול קשר בין הערך החשוב של חופש הביטוי, לו טוען הנקבל, לבין הביטוים החריפים
והמכפישים שנקט, ובהם האשים את ציבור הרופאים ב"כריית קברם של 10,000 חולי סרטן"; כמו גם
"בהרג שנתי של האונקולוגים בארץ הקודש"; ואף לא בקריאת התיגר "רוצחים עליך, ישראל". דברים
פוגעניים וחמורים שכאלה אינם נכנסים במסגרת חופש הביטוי, אלא נכללים בהגדרת "חופש" השיסוי
והביזוי, שאינם מוכרים במקומותינו.

בצדק רב הגדירה הוועדה את התבטאויותיו של הנקבל "קשות, בוטות ומשפילות", ולכך הייתי מוסיף
מבישות ובלתי קבילות בעליל על כול בן תרבות, לא כל שכן רופא במקצועו ובייעודו.

8. סבורני, כי אמצעי המשמעת המומלץ על ידי הוועדה הינו קל ביותר, נוכח חומרת התבטאויותיו של
הנקבל, וכי הוא היה ראוי לתקופת התליית רישיון ממושכת ביותר. יחד עם זאת, בשים לב לנסיבותיו
האישיות הקשות ובמיוחד להיותו נכה צה"ל ולעובדה המצערת של פטירת אשתו ממחלת הסרטן
(עובדה שהשפיעה, ככל הנראה, על שיקול הדעת שלו בעת שהטיח את התבטאויותיו הקשות והפוגעניות)
– החלטתי, ולא בלב קל, שלא להחמיר בדינו מעבר להמלצה המקילה של רוב חברי הוועדה.

אשר על כן הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר אריה אבני, מלעסוק ברפואה, למשך חדש
ימים, החל מיום 17.5.15.

ניתן היום 1.4.15, יב ניסן התשע"ה.
יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן