חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: דר' אריה חיימזון – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (עיסוק ברפואה ללא רישיון)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (עיסוק ברפואה ללא רישיון)

2 . ל"נה רישכמב שומישל ל"וחב םיכמסומ םימרוג רושיא וא תואירבה דרשמ רושיא לביק אל לבקנה
.תויאופר תונחבא תעיבק ךרוצל

3 קה בתכב . םויב לבקנה דגנ שגוהש הנלבו 5.7.12 י"ע ,בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה
יכ ןעטנ ג לבקנה ףיעסב רומאכ ,םייניש יופירל השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הלי 45)1 תדוקפל (
ט"לשתה ,[שדח חסונ] םיינישה יאפור -1979 ןלהל)– הדוקפה (, דוגינב ,ןוישיר אלל האופרב קסעש ךכב
ףיעסל 3 אפור אוה דועב ,האופרב קסועה אפור וניה לבקנה היפלו ,הייעטה הלוע תמוסרפהמ .הדוקפל
ניש עצבמה ,םיי רישכמב הקידב .ךמסומ םרוג לש רושיא לכ אלל

.הארתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל הדעווה ינפב וצילמהו ,ןועיט רדסהל ועיגה םידדצה כ"ב

הטלחה 13-21

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,[שדח חסונ] םיינישה יאפור -1979

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

ר"ד ןוזמייח הירא לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע בולוקרמ לבאפ

4 .ותאדוה ךמס לע עשרוהו ,ול וסחויש תוריבעב תעמשמה תדעו ינפב הדוה לבקנה .

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
) טפושה בונשרטס ןונמא (סומידב

ח"וד תעמשמה תדעו

תודבועה הנלבוקהו

הנקבל הביע צערו וחרטתו על מעשיו, וטען כי מדובר בפרסומים ישנים, ומאז שגילה את הטעות בפרסום,
הוא הפסיק אותו מיד. לטענתו, בעת שחתם על הפרסום באתר היה אחרי ארוע רפואי קשה ולחץ דמו היה

.200

5. הוועדה קבעה בדוח שהגישה ביום 9.6.13, בהאי לישנה:

"… הוועדה סבורה כי נסיבות המקרה, תכני הפרסום המטעה והעבירות המיוחסות לנקבל
המהווים התנהגות שאינה הולמת ופגיעה באמון הציבור במערכת הרפואה, יש להחמיר
באמצעי המשמעת ולא להסתפק בהתראה. לאור נגישות הפרסום באינטרנט לציבור הרחב,
הוודה סבורה כי יש להרתיע את המפרסמים… מפני פרסומים מטעים…".

לקולא התחשבה הוועדה בהודאת הנקבל בעבירות שיוחסו לו, בעובדה שמדובר בפרסום לתקופה קצרה,
שהופסק ביזמתו של הנקבל, וכן בכך שלא הוכח כי בעקבות הפרסומים בוצעו טיפולים בפועל. עקב מצבו
הרפואי הקשה והיותו מוגבל ביד ימין, הוא אינו עוסק עוד ברפואת שיניים.

לסיכום, ממליצה הוועדה בפני שר הבריאות להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.
סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

6. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולא והן לחומרא,
והמלצתה לגבי אמצעי המשמעת שיש להטיל על הנקבל, נראית לי שקולה ומדודה.

הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהטיל על הנקבל, ד"ר אריה חיימזון, אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתן היום 14.7.13, ז' אב התשע"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן