חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ברנרט רוטנברג – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (העביר אישורים רפואיים כוזבים לעברין  שמטופל במרפאתו, והיה נתון במעצר בית .תוך שידע כי בעזרת האישורים הכוזבים  הללו יוכל להשתחרר ממעצר הבית)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (העביר אישורים רפואיים כוזבים לעברין  שמטופל במרפאתו, והיה נתון במעצר בית .תוך שידע כי בעזרת האישורים הכוזבים  הללו יוכל להשתחרר ממעצר הבית)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 30 יום
התליית רשיון ל- 30 יום

ןיבש הפוקתה ךלהמב 9.3.06 ןיבל 19.8.07 ולש םיינישה תאפרמב לבקנה ןתנ ,הנשמ הלעמל ךשמב ,
כ תובקעב תיב רצעמב ןותנ היה רשא ןיירבע וניהש ,וילפוטממ דחאל ןיגב ודגנכ שגוהש םושיא בת
.ותאפרמב לוכיבכ ,לביק הלהש םילופיט רבדב םיבזוכ םייאופר םירושיא ,םימויאב הטיחס לש תוריבע
םיבזוכה םירושיאה תרזעב יכ עדיש ךות ,עודי יתלב םימעפ רפסמב םירושיאה תא ןיירבעל ןתנ לבקנה
רצעממ ררחתשהל לכוי אוה וללה ה תיב ןותנ היה וב ןידכ אלש , .

2 . ךיראתב 22.8.07 םויב לוכיבכ ,לפוטמה לביקש לופיט וניינעש ,ףסונ רושיא לבקנה איצוה 16.8.07
– לפוטמל לבקנה ןתנ ,תורחא תויונמדזהב .לארשי תרטשמ לש שלב ידיל בזוכה רושיאה תא רסמו
לע ,בושו ,לעופב ויהש יפכמ רתוי םיכורא לופיט ינמז ןייצ םהב םירושיא – ול רשפאל תנמ ררחתשהל
.ןידכ ןותנ היה וב תיבה רצעממ

3 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב גרבנטור םולשה טפשמ תיבל םושיא בתכ פ.ת) םילשורי 3941-09 (
תורימחמ תוביסנב רבד תלבקל עויס לש תוריבע ול וסחוי וב – ףיעס יפל הריבע 415 ףיעס ףוריצב 31
ז"לשתה ,ןישנועה קוחל -1977 ףיעס יפל ,תיקוח הארוה תרפהל עויס ןכו , 287(א) ףיעס ףוריצב 31
.ןישנועה קוחל

הטלחה 13-2

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל יינישה יאפור ם [שדח חסונ] "לשתה , ט-1979

ר"ד גרבנטור טנרב לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמזייק ןרע

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא (סומידב)

תיב תקיספ טפשמה

תודבועה

טפשמ תיב :יכ ,רתיה ןיב ,עבק םולשה
לפנ ,הרבחה ילושב םייחה הלאכו םיקקזנ םילפוטמב ראשה ןיב לפטמה ,םשאנה יכ ירב …"
בוט תא לצינש ,ויפלכ הזה דחוימה לפוטמה לש תמייאמה ותוגהנתהל ןברק ןמזה ךשמב
"…שקיבש םירושיאה תא ונממ לבקל ידכ ,עייסל ותונוכנ תאו ותוריסמ תא ,ובל .

4 . תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,הלא םישעמ תובקעב , םויב 24.5.12 ר"ד דגנ הנלבוק ,
גרבנטור ךכ לע , גהנתהש אפור תמלוה הניאש ךרדב םייניש ףיעסב רומאכ ,השרומ 45)1 תדוקפל ( יאפור
םיינישה "לשתה ,[שדח חסונ] ט-1979.

5 . תעב וישעמב הדוה לבקנה אב ירבדלו ,תעמשמה תדעווב ןוידה – לבקנה ,ןמזייק ד"וע ,וחוכ םדא אוה
תלוזה ןעמל היישעב הוולמה ותסנרפל הבר הדובע הרקיעש םייח תרגש םינש ךרואל להנמה ,יביטמרונ
.תובדנתהב הקוצמל עלקנ אוה אל םאב ןיירבעה לפוטמהמ וששחו ,ןותנ היה ןהב תוגירחה תוביסנה בקע
ושיאה תא ול ןתיי םינשב ורקש םיעוריאב רבודמש הדבועה תא ןמזייק ד"וע ןייצ דוע .םיבזוכה םיר 2006
– 2007 לעו ,הליהקל הברה ותמורת תאו לבקנה רבעש ןידה ייוניע תא , – שקיב ןכ קפתסהל הדעווהמ
.הפיזנ לש שנועב ול סחוימב רומאכ ,הדוה לבקנה ךכב תוארל שקיבו והשעמ לע הטרחו רעצ עיבה ,
דח הדיעמ -פ .תימע

,לבקנה לש וישעמ תרמוח לע וימוכיסב דמע לבוקה כ"ב הקודהה הקיזה תא שיגדהש ךות וישעמ ןיב ןיבל
תעגופה ,הלוספ תיעוצקמ תוגהנתה םיפקשמ לבקנה לש וישעמ יכ שיגדה לבוקה כ"ב .אפורכ וקוסיע
ונוישר תא תולתהל לבוקה כ"ב ץילמה ,ךכיפל .רוביצה ןומאבו האופרה עוצקמ דמעמב ךשמל לבקנה לש
.םימי שדח

6 ס רשא ,לבקנה לש ותוגהנתה תא הרמוחב האור איה יכ הדעווה העבק התטלחהב . קפי םיבזוכ םירושיא
רצעמב לבחלו תיקוח הארוה רפהל ול עייס ךכבו ,לפוטמל ה .בושו בוש ,ןותנ היה וב תיב

אלש הדעווה הטילחה ,לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנ תא םג הלקשש רחאל ךות ,ןידה תא ומע תוצמל
:ןלהלדכ העבקש

" תוביסנהו לבקנה לש םיישיאה ויטביה לומ וילע ןגהל שיש ירוביצה סרטניאה ונדמעהשמ
לש ךרדב ןידה ומיע תוצמל היהי ןוכנ אל יכ ,דחא הפ ,הנקסמ ללכל ונעגה ,עלקנ ןהילא
הנל שי יכו רהה תא ןידה בוקיי תניחב ,העיבתה תשקבכ ,ןוישיר תיילתה תדימב וב גו
ןפוד יאצויו םיגירח םירקמ םתואמ דחא אוה ונינפבש הרקמה ,ונטופיש בטימל .םימחרה
דעצ אוה םא קפס ,ןוישיר תיילתה לש ךרדב ירוביצה סרטניאה לע ןגהל ןויסינ םהב רשא
ותרטמ תא גישי םא קפסו הלא תוביסנב יוארו יתדימ ."

לע רשא – הדעווה הצילממ ,ןכ א לבקנה לע ליטהל הפיזנ לש תעמשמ יעצמ .

2

ח"וד תעמשמה תדעו

לבוקה הנ

:יכ ותטלחהב עבק םולשה טפשמ תיב םג
" שכמה רבדב םילמב ריבכהל ןיא.. ,םשאנה לש וישעמב הנומטה הברה הל הרקיעשו
םייאופר םיכמסמ לש םתונמיהמלו םקוידל שוחרל רוביצה בייחש טלחומה ןומאב ותעיגפ
.ודי לע םימותחהו אפור לש ודי תחתמ םיאצויה ,םינוש םירושיאו
… הניא ונממ הלועה תואיצמה יכ ועדויבו ורבכ ונכות ןיאש יאופר רושיא לע םתוחה אפור
ש העיגפ עגופ ,לעופב השחרתהש תואיצמה לש םתימדתבו בושח ירוביצ ןינעב שממ ל
"םיאפורה .

8 םירבדה . וללה ותוגהנתה תרמוחל יואר לקשמ הנתנ אל הדעווה יכ ינששוח ךא ,ןיטולחל יילע םילבוקמ
,וז השרפב לבקנה לש ,אפורכ ועוצקמ ןיבל וישעמ ןיב הקודהה הקיזל ודיצמ הטובה ןומאה תרפהל
עייסש ךכב ,הנידמה תויושר תלשכהלו ןותנ היה וב תיבה רצעממ ,רופס ןיא םימעפ ,ומצע טלמל לפוטמל
.ןידכ וטרופש יפכ ,לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנ יכ ,ינששוח הבחרהב לע ןה – תיב י"ע ןהו לבקנה כ"ב ידי
המצע הדעווהו םולשה טפשמ – ,היוארו תמלוה השינע תמרמ הפירח הכ הייטס קידצהל ידכ םהב ןיא
חמ ,ייניעב תבייחתמה םישעמה תרמו ,תויתטישב השענ םיבזוכה םירושיאה ןתמ יכ ,שיגדהל םוקמה ןאכ .
תכשוממ הפוקת ךרואל לש כ דח הדיעמ םושמ וישעמב תוארל ןיאו ,יצחו הנש -.תימעפ

9 ,לבקנה רסמ ,רבכמ אל יינפב הנודנש השרפב . היהש אפור השרומ םייניע , ,םימעפ רפסמ םימשרמ
תויטוקרנ תופורת תלבקל דגומה , ,ןכוסמ םסכ תור .ולופיטב היה אל ללכש ,ןמוקרנ ידיב
ו .הפיזנ לש תעמשמ יעצמא וילע ליטהל הצילמה תעמשמה תדע

תצלמה לע התחדנ הדעווה -י :ןושלה וזב יתעבקש ךות ,יד
" ךרואל םימעפ שולשמ תוחפ אל המצע לע תרזוחה תוגהנתהב ונניינעש העש ,ידידל
יידמל הכורא הפוקת – טיש"ב רבודמ דח וא גירח השעמב אלו "ה -.ימעפ יתענכוש אל םג
'ובל םות'ב םות דע תא ול ןתיי אל םא הלוחה תוגהנתהמ וששח רבדב ותנעטו ,לבקנה לש
.רקיע לכ תענכשמ הנניא ,םשרמה

,וישעמ תרמוחל סחי םושב םידמוע םניא ,לבקנה דגנכ הדעווה הטקנ םהב תעמשמה יעצמא
טובה הגירחלו םהבש תויתטישל םוחתש יממו ,ללכב ,אפורמ תשרדנה תוגהנתהה תמרמ ה
."םינמוקרנב לופיטל "הבסה" ,המ םושמ ,השוע אוהו םייניע תאופרב ותויחמומ

10 . לבקנה ל וז הטלחה לע רערע טילחה רשא ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב רשאלו רוערעה תא תוחדל
םיישדח ךשמל ןוישיר תיילתה לש שנועה תא א"שע) 3104-09-12 טפושה דובכ .נ דיווס ר"ד
(סומידב) בונשרטס ןונמא – םוימ 24.1.13 ש"מהיב .(םסרופ םרט , ,עבק ,רתיה ןיב :ןושלה וזב

הרומח העיגפ תעגופה ךרדב ,רערעמה גהנ הבש תעדה תולילק ,בישמה לש ותעדל" ב םולש
הצילמה הילע רשא וזמ רתוי הרימחמ היצקנס תלטה תבייחמ ,עוצקמה תמרבו רוביצה
ויתוביסנ םא ףאו ,הדעווב וז הצלמהל ףרטצה בישמה כ"ב םא ףא תאזו ,הדעווה תוישיאה
הלא םירקמב רשה לש ודיקפת .ושנעב הלקה ןמצעלשכ תוקידצמ ויה לבקנה לש דקמתמ
תעיבקב רקיעב תוינידמ מה השינעה עבק ןנד הרקמב הנתינש הטלחהבו ,היוארה תיתעמש

.םיישדח ךשמל הרקמ ותואב לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל יתטלחה ,רבד לש ופוסב

3

הטלחה

המשיב מדיניות ברורה וסבירה לחלוטין, לפיה יש לפעול לאפס סובלנות למתן מרשמים
לתרופות ממכרות שלא בהתאם לנהלים המחייבים ותוך סטייה מרמת הזהירות המתבקשת.
סיכומו של דבר, לא מצאתי כל פגם, ובוודאי לא פגם מהותי, בהחלטת המשיב להחמיר
בענשו של המערער ולהעמידו על התלייה של חדשיים במקום נזיפה…".

אכן, סבורני כי יש מקום לקבוע מדיניות של "אפס סובלנות" גם במקרים כגון דא, שעניינם מתן אישורים
כוזבים על ביקורים במרפאה לצורך טיפול רפואי שלא נעשה כלל, במטרה לאפשר למטופל להונות את
רשויות אכיפת החוק, כבמקרה דנן.

11. אינני מתעלם כלל מנסיבותיו האישיות המיוחדות של הנקבל, אולם סבורני כי אין בנסיבות שכאלה,
תהיינה מקלות ככל שתהיינה, כדי להוות "תעודת חסינות" מפני ענישה הולמת וראויה. פרקליט הייתי, גם
שופט – ולא ראיתי נקבל או נאשם שאין לו נסיבות אישיות כבדות משקל, אשר יש בהן כדי להצדיק
הקלה בענישה. הקלה בענישה כן – אך זאת במתחם הסבירות וההיגיון, ומבלי להזניח כליל את האינטרס
הציבורי, כבמקרה דנן.

נסיבותיו האישיות של הנקבל, יש בהן כדי להשפיע במקרה זה על אורך תקופת ההתלייה – אך לא לבטלו
מכל וכל. יתכן והיה מקום להחמיר בדינו של הנקבל מעבר למה שהנני עומד לעשות, אלמלא הנסיבות
האישיות שלו, כפי שפירטה הוועדה, עמדתו של ב"כ הקובל, והעובדה שאין הערכאה הגבוהה נוטה
למצות את הדין עם הנדון, לאחר שהטריבונל שדן בעניינו הקל הקלה משמעותית בענשו.

לפיכך, הנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר ברנט רוטנברג, מלעסוק ברפואת שיניים למשך
שלושים (30) יום, החל מיום 1.3.13.

ניתנה היום, 7.2.13, כז שבט התשע"ג.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן