חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ג'יימס מיכאל רייכמן – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל קיים יחסי מין בכח עם מטופלת במרפאתו וללא הסכמתה  במהלך בדיקה רפואית)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל קיים יחסי מין בכח עם מטופלת במרפאתו וללא הסכמתה  במהלך בדיקה רפואית)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 8 שנים
התלית רישיון ל- 8 שנים

2 . ךיראתב 16.1.14 ב םחר תתירכ חותינ תננולתמה הרבע , .קדצ ירעש םילוחה תיב ראוני םישדחה ךלהמב
– הרמחה הלחש רחאל ,הקיטויביטנא תופורתו םילופיט הלביקו םילוחה תיבב בוש הזפשוא איה ראורבפ
.חותינה תובקעב ,הבצמב ב םוי 26.2.14 לבקנל תננולתמה התנפ ו התקידב רחאלו ,םיבאכ לע הננולתה
םויב .ןפיסקומ ירודכ לבקנה הל םשר 3.3.14 בקנל ןורסמ תועצמאב תננולתמה התנפ , ל לבקל השקיבו ,
העש תוביבסב .סקלרפיצ ירודכ רובע םשרמ 19.20 ףילחהל השקבו ,לבקנל ףסונ ןורסמ תננולתמה החלש
םע ךישמהל שי יכ הל בישה לבקנהו ,הקיטויביטנאה תא .ןפיסקומה

3 העשה תוביבסב . 20.30 לבקנה רשקתה ,םויה ותואב ותמזויב אובת יכ עיצהו ,המולשל לאש ,תננולתמל
.תרחואמה העשה תורמל ,האפרמב הקידבל תננולתמה ,האפרמל העיגה תיגולוקינג הקידב הל ךרע לבקנהו ,
םילופיטה תטימ לע תבכוש הדועב לתמה תא לבקנה קשינ ,הקידבה ידכ ךות . חוכב תננו תא םירה ,היפב
התייזח תאו התיאצח רחאלו , ,התוא לעב ןכמ התנעטל לדחיש תונשינו תורזוחה היתושקבו התודגנתה תורמל
הקינ ,ינימה וקופיסל עיגהש רחאל .הרבעש חותינה זאמ םירפת הל שיו םיבאכמ תלבוס איה ןכש ,וישעממ
ישעמ לע תננולתמה ינפב לצנתהו ,תבגמב ומצע תא לבקנה .ו

4 . הרשקתה ,עוריאה רחאל דימ תינופלט תננולתמה ןכו ,התרבחל ל ,האפרמב תדבועה ,הרוא ו ףא החלש
ןורסמ קלופ יקימ ר"ד רטאיכיספל , ,התייה איה ולופיטבש הבתכ וב סנוא תעכ יתרבע" : אפור ,םלהב ינא …
"הרק ,והזו יאופרהה ןפל רבעמ אל םעפ ףא ,םינש ותוא הריכמ יאקירמא יתד " ע . העיגה איה ברע ותואב דו
.םומידו םירפת ידירש ,ערז ינמיס ואצמנ התקידבבו ,הסדה םילוחה תיבב תינימ הפיקת תועגפנל האפרמל
,האפרמה לש יביטרטסינימדאה להנמה ,ןייטשדלוג ר"ד לש ותריכזמל הרקמה לע תננולתמה החוויד ,תרחמל

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 19 – 03

ר"ד מ סמיי'ג י ןמכייר לאכ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע דירפ סומע

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

5 םויב . 19.3.14 תננולתמה השיגה ותריקחב .לבקנה דגנ הרטשמב הנולת םע םייק יכ לבקנה ןעט ,
רסוח" תליעב קיתה תא רוגסל תוטילקרפה ידי לע טלחוה ,הריקחה םויסב .המכסהב ןימ יסחי תננולתמה
תוטילקרפה תטלחה לע תננולתמה השיגהש ררע ."תויאר – לופיטל תוטילקרפה י"ע רבעוה קיתהו ,החדנ
.תואירבה דרשמ

7 . תדעו תדעו התנמתה ,הנלבוקה תשגה תובקעב תעמשמ – רב יסוי ר"ד בכרהב – ילא 'פורפ ,ר"וי ףסוי ןד
ד"ועו ריפש הדניל – םירבח לבקנהש הדבועה יבגל תקולחמ השעמל ,התייה אל הדעווה ינפב . יסחי םייק
ןימ םע הלאשהו ,תננולתמה הדיחיה הינפב הדמעש ןיבל לבקנה ןיב ןימה יסחי ומייקתה םולכ ,התייה
.לבקנה תסריגכ ,המכסהב םיסחיב רבודמ אמש וא ,התנעטכ ,חוכב תננולתמה

8 . תויודע העמש הדעווה תובר בורב ,הטילחה רבד לש ופוסבו ,לבקנה תודעו תננולתמה תודע תא ןהיניב ,
תועד )ריפש הדניל ד"ועו רב יסוי ר"ד( בקל , ופסונ תויארב ףא הכמתנש ,תננולתמה תסריג תא ל :ןוגכ ת
ל תידיימה התנולת ח התרב ולופיטל הנולתה תא הריבעהש ,הרוא האפרמה תריכזמלו קלופ ר"ד רטאיכיספל ,
ןייטשדלוג ר"ד לש ; התיינפ ברע ותואב ל ב הקידב נימ הפיקת יעגפנב לופיטל האפרמ ;תי אצמנש ערזה ינמיס ו
קידבב ה .דועו , וה ירבח ואבש ,תבכרומה התוישיאו תננולתמה לש השקה ישפנה הבצממ ומלעתה אל הדעו
הנושארל ועמשש םידעה םג יכ ,ןיוצי .היפב תמא ירבד יכ ןיטולחל הענכוש ךא ,התודע ךלהמב םג יוטיב ידיל
.ןיטולחל םינימא ועמשנ הירבד יכ ונייצ ,עוריאה לע תידיימה התנולת תא
לופ ר"ד רטאיכיספה ןייצ ,ךכ ."ןימא הזש ,יתימא הז יכ" םשרתה יכ ,ותודעב ק

9 . ,ךדיאמ הדעווה ירבח בור וחד ,המכסהב ומייקתה םיסחיה יכ לבקנה תנעט תא ,לכו לכמ , עקר לע
לוכיבכ ,יטנמור תויזטנפ" רבעב חתיפ יכ םג הדוהש רחאל .היבגל "תוינימ דוסי לכ ןיא יכ העבק הדעווה
,"יטנמור רשק"רבדב לבקנה תנעטל ש רחאל ,תננולתמה םע לוכיבכ אוה ןימזה ,תננולתמל ותמזויב הנפ
תעשב האפרמל התוא תרחואמ ברע םוחתב הניא ללכש ,תיגולוקינג הקידב הל ךרעו , ו ותוכמס ותויחמומ
.יאמינפ אפורכ ילב יוויל ילב התייהש הנממ ץוח תיגולוקינג הקידב רכוז אל ינא" :הדעווה ינפב אוה וירבדכ
הלוחה לש לעב ."… :לבקנה הנע ,תרחואמ ברע תעשב האפרמל תננולתמה תא ןימזה עודמ הלאשל הבושתב
."…רבד םוש הרקי אלש ץמאמ יתישע …הילא יתרשקתה ,םימת יתייה אלש ךתיא םיכסמ ינא"

" ונניינעב ומייקתה ,םוכיסל לש הריבעה תודוסי ףיעס יפל תמלוה הניאש תוגהנתה 41
תורימחמ תוביסנבו תננולתמה תמכסה הנתינש ילבמ ןימ יסחי םייק לבקנהש ךכב ,הדוקפל
םג תננולתמב לפיטש העשבו החפשמ אפור ותויה ףא לע ,תיגולוקינג הקידב עציבש תעב
בה ןומאה תרפה ךות …ישפנה הבצמ לשב תוירטאיכיספ תופורתב םינש וב הנתנש גייוסמ יתל
"תובר .

6 . תטרופמה ותולהנתה תובקעב וטורג 'א 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה ודגנ שיגה ,ליעל , םויב
19.9.17 ףיעסב רומאכ ,ודיקפת יולימב השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליגש ךכ לע הנלבוק , 41
(1 ז"לשתה ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ) – 1976 ,ותאפרמב תלפוטמ םע חוכב ןימ יסחי םייקש ךכב ,
להמב ,התמכסה אלל .תיאופר הקידב ך

10 . םויב השיגהש חודב 19.2.19 , ירבח בור ועיגה :האבה הנקסמל הדעווה

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

13 עימה תעדב הדעווה רבח . םייקש ןימה יסחי םא אשונב הערכההו ןוידה יכ רובס ,ףסוי ןדילא 'פורפ ,טו
תננולתמה םע לבקנה ויה אל וא המכסהב לבקנה רבע הרקמ לכבש הדבועה חכונ ,םירתייתמ תיתא הריבע
םויק םצעב לעב ןייצמ דוע .תלפוטמ םע ןימה יסחי טועימה תעד , אה רבדב בורה תעדל ףתוש ונניא יכ ןומ
יש אלמה .רתוי הנימא לבקנה לש ותודע ,ותעדלו ,תננולתמה ירבדב תתל ש

הניאש תוגהנתה לש רתויב רומחה גרדמב םידמוע לבקנה לש וישעמ יכ קפס ןיא"
ודמעמ לוצינב ,תמלוה רמוחו ,תשלחומ תלפוטמ יפלכ אפורכ הרתי ה סחייל שי לשב
השעמהש ךכ תיאופרר הקידב ךלהמב השענ ."

פכ ,אפורכ ותויעוצקמו ותוישיא תא הדעווה הלקש הלוקל כב ,ויתודוא תעדה תווחמ ררבוהש י ך דביאש
תעבה ,עובקה ותדובע םוקמ תא ה בור וטילחה ,ןכ לע רשא .עוריאה זאמ ףלחש ברה ןמזה ןכו ,ודצמ הטרח
אלש הדעווה ירבח תיילתה לש תעמשמ יעצמא וילע ליטהל םיצילממ םהו ,לבקנה םע ןידה תא תוצמל
.םייתנש ךשמל ןוישיר

15 ימעפ דח ןפואב דעמ" רשא ישונאו רוסמ אפורב רבודמ יכ ,טועימ תעדב ,רובס ףסוי ןדילא 'פורפ .
השולש לש הפוקתל ונוישיר תיילתהב קפתסהל ןתינ ןכלו ,"…תיעגר השלוחמ האצותכ תעד .דבלב םישדח
ינעל םניא םתיברמש ינששוח רשא ,הקיספה ןמ םימידקת תעד תווחב טטצל התברה טועימה ממ םניאו ן י ן
אמש וא ימואל חוטיבל דסומל תובזוכ תועיבת תשגה וא ךמסמ ףויז לש הריבע ןיב רשקה המ יכו .ןינעה
הסנכה סממ תוסנכה תמלעה – ומח הריבע ןיבל לש רתויב הר מ יסחי םויק םע ןי םילופיטה תטימ לע תלפוטמ
תיאופר הקידב ךלהמב תינפוגהו תישפנה התשלוח לוצינ ךות , ???

16 . ב לבקנה תא עישרהל ,ריפש הדניל ד"ועו רב יסוי ר"ד ,הדעווה ירבח בור לש םתצלמה ןימ יסחי םויק
םע .קיתבש תויארה רמוחב הכלהכ תססובמו ,ןיטולחל ילע תלבוקמ ,התמכסה אלל ,תלפוטמה הדעווה
ל הרע התייה ישפנה הבצמ יתלב דע השק"ו תויוצרפתהב הוולמ התייה התודעש תורמלו ,תננולתמה לש
הדעווה ןושלכ ,"יסחי טקשבו ףצרב רבדל הל םורגל היה ירשפא – הרחב הדעווה אלמ ןומא תתל ריגב ,התס
,עבק ךרד תוירטאיכיספ תופורת תלטונה השיאמ תופצל ןתינ המ יכו .ךכ התשע ןידבו עוריאל םדוק הרבע
ןכמ רחאלו ,םחרה תאצוהל חותינ ינפוג לבס הלבס םג םיבורמ ישפנו יתמוארטה עוריאה תובקעב התווחש
– ?שפנ ןויווישבו תושידאב דיעתש

יב רבודמ היה ןכא םאש ,תעדה לע לבקתמ אל ההומתה ותנעטכ ,ןוצרמ םיסח הריבס יתלבהו לבקנה לש –
תזרדזמ תננולתמה התייה תידיימ ןנולתהל תינפוג הקידב רובעל ,התוא סנא לבקנהש םינושה םימרוגה ינפב
.הרטשמב הנולת רתוי רחואמ שיגהל ףאו ,הסדה םילוחה תיבב המיענ אל רחאל תננולתמה לש התולהנתה
ייתמ ,ליעל טרופמכ ,עוריאה םע ןימה יסחי ,היפלו הנמיהמה התסריג םע טלחהב תבש ה ,הילע ופכנ לבקנ
הנוצרל דוגינב ו יכ ,רעוי רגסומ רמאמב .התמכסה אלל ,עודיכ רתי תוזרדזמ ןניא ןימ תוריבעב תוננולתמ
הנולת תשגהב הדימה לע .ךכב הכורכה תומיענה יא בקע ,

14 :ןושלה וזב ,הדעווה ירבח בור ועבק ,לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמאל רשא .

3

העשרהה ןינעל

הטלחה

17 . ךדיאמו – הדעווה ירבח בור וחד ,המכסהב םיסחי המיע םייק יכ ,לבקנה לש תממתימה ותסריג תא
לבקנה לש חדוקה וחומב ולוכ לכ םייק היה ,הזלה "יטנמורה עקרה" יכ ,ינששוח .לוכיבכ ,יטנמור עקר לע
תלבקנה יבגל "תוינימ תויזטנפ" ול ויה יכ ומצעב הדוה רשא ,דבלב עוריאה םויל םדוק דוע , .

הלוע תויארה רמוחמ ,ינימ וא יתרבח ,והשלכ רשק וא הלועפ ףותיש םוש היה אל יכ ,רוריבב ,םיינשה ןיב
םדוק תינימה הפיקתל וכלהמב אל םגו ,הב עציב לבקנהש עוריאה לש ,קלופ ר"דל תננולתמה הבתכש יפכ .
."…יאופרה ןפל רבעמ אל םעפ ףא םינש ותוא הריכמ ,יאקירמא יתד אפור" :עוריאה רחאל דימ
זמ הרתי הקידב הל ךרעו ,תיתרגש יתלב ברע תעשב הקידבל תננולתמה תא ןימזהש אוה לבקנה ,תא
ךכל ךמסומ היהש ילבמ ,תיגולוקינג – רשק לכ ןאכ היה אל יכ ,תננולתמה תסרגב לילעב תוכמותה תודבוע
.הדיצמ ןימ יסחי םויקל המכסה תישאר אל ףאו ,יטנמור

18 קנה יכ ,תננולתמה לש הנימאה התסריג . לב ןימ יסחי התיא םייק סנא ,הנושלב וא( התמכסהב אלש
נולת :הדעווה ינפב גצוהש תויארה רמוח ללשב הכלהכ תכמתנ ,)התוא ותי ידיימה ה ו ינפב ,התרבח ינפב ת
.דועו ;הקידבה יאצממ; ברע ותואב דוע תיאופר הקידבל התיינפ ;ןייטשדלוג ר"ד ינפבו קלופ ר"ד

19 נה לש ותודע התייה ךדיאמ . הדעווה יניעב הנמיהמ יתלב ,המכסהב ןימ יסחי תננולתמה םע םייק יכ לבק
תיעצמא יתלבהו הרישיה התומשרתהמ תססובמ הדעווה לש התטלחה .אמלעב אלו ,התוא התחד איהו
ינפב ועיפוהש םידעהמ ה ינא ףתוש יכ ,שרדנל רבעמ ,קר ףיסוא .הלא םיאצממב ברעתהל םוקמ לכ ןיאו ,
ש תילילשה םתומשרתהל הלא תויאר .הז קיתב קצומה תויארה רמוח רואל ,לבקנהמ הדעווה ירבח בור ל
תרחואמ העשב האפרמל תננולתמה תא לבקנה לש ותנמזה :תיצמתב ,ןה רשק לכ רדעה ;תיתרגש הניאש ,
ןייטשדלוג ר"ד ינפב תפרוגה ותשחכה ;חדוקה וחומב דבלמ ,עוריאל םדוק ,תננולתמה םע רחא וא יטנמור
,עוריאה תא ;םויה תרחמל .דועו

20 . םויב ,היפלו הדעווה ירבח בור תדמע תא ןיטולחל ץמאמ יננה ,ןכ לע רשא 3.3.14 לבקנה , יסחי םייק
,תורימחמ תוביסנבו התמכסה אלל ,ותאפרמב תננולתמה םע ןימ יתלב תוגהנתה לש הריבעב ותוא עישרמו
ףיעס יפל ,השרומ אפור תמלוה 41 (1 .םיאפורה תדוקפל )

21 . לש וישעמ יכ ונייצש ךות ,ןנד השרפה תוביסנל היואר הרמוחב וסחייתה תעמשמה תדעו ירבח בור
" לבקנה תמלוה הניאש תוגהנתה לש רתויב רומחה גרדמב םידמוע העבקו הדעווה הפיסוה דוע ." , יכ
השענ השעמהש הדבועל סחייל שי הרתי הרמוחו ,השלח תלפוטמ יפלכ אפורכ ודמעמ תא לצינ לבקנה
יוטיב ידיל האב אל ,לבקנה לש הזולנה ותוגהנתהב וז הרתי הרמוח יכ ,ינששוח .תיאופר הקידב ךלהמב
בורה ידי לע ץלמומה תעמשמה יעצמאב – דבלב ןוישיר תיילתה םייתנש – .רקיעו ללכ

22 . יקס ןלהל ,לבקנל יוארה שנעה לע טילחא םרטב הרצק הר ב תיטנוולרה הקיספה לש םימוד םירקמ
צ"גבב .תומוד תוביסנב ,רבעב ועריאש ,רתוי 78/71 תואירבה דרשמ דגנ יחרזמ ףסוי ר"ד (הכ ד"פ , 2 ,)
238 תכמ וידיל הרסמו ,תואירבה דרשמ ל"כנמ לצא השיא דחא ריהב םויב הבצייתה וב הרקמ ןודנ הנולת ב ,
בתכמב .הלש החפשמ תבורק לש ,םש םוליעב הנעט ,תננולתמה היהש ,יחרזמ ר"ד י"ע הקדבנש תעב יכ
התוא לעב אוה ,הרדחב הפי ללה ש"ע םילוחה תיבב םישנ אפור תע התואב ,הנוצרל דוגינב התיהש תעב
,רוריבל יחרזמ ר"ד תא דימ וילא ןימזה תואירבה דרשמ ל"כנמ .םילופיטה אסיכ לע אפורה הדוה וכלהמב
הליעבה השעמב ."ףוריט השעמ היה הז" :ורמואב , תיבמ תורטפתה בתכמ יחרזמ ר"ד שיגה ,םויה תרחמל
.הרשוא השקבהו ,ותואירב בצמב תורערעתה לש קומינב ,םילוחה

4

נעל תעמשמה יעצמא ןי

ש לש שנע הדעווה וילע הליטה ,העשרהה תובקעב .תותימצל ונוישיר תליל צ"גבל יחרזמ ר"ד לש ותריתע
עבקנש ךות ,התחדנ ,ןוילעה טפשמה תיב י"ע :ןושלה וזב

רערעמהש הדבועה תדמוע …" נ .רתויב לפש השעמב ץורח ןולשכ לשכ דוסי ןיא ונל
תואירבה רש לש ותעד לוקישב ברעתהל תאש עוצקמה תורושמ דימתל רערעמה תא איצוהל
.לליח ודובכ ,עוצקמב תודימה רהוט לע דקפוהש ימב ךומתל הז טפשמ תיב לש ותבוחמ ..
חרכה לוקש םעפה םגו ,ןידה רמוח לכב תאזכ הריפחמ העפות לע ביגהל חרכה האור הז רשאכ
."טרפכ םשאנב תובשחתה דגנכ הז

23 . א"ער קיתב 8074/06 תואירבה רש .נ ןאדיז דבע ןב דאיז ר"ד מה דמעוה וב הרקמ ןודנ , ,רערע
תיבב ותעשרה רחאל .תלפוטמ יפלכ הנוגמ השעמו סוניא לש תוריבעב טפשמ תיבב ןידל ,םייניש אפור
ולש ןוישירה תא לטבל הצילמה רשא ,תואירבה דרשמ לש תעמשמה תדעו ינפב ןידל דמע אוה ,טפשמה
רש רשא ,םייתעמשמה םידעצה לע הנוממה ידי לע הלבקתה התצלמהו ,םייניש תאופרב קוסעל תואירבה
ןוישירה לוטיב תא רשיא ןוילעה טפשמה תיב .ותוכמס תא ול ליצאה אפורה לש .

.סמ הטלחהב 04-16 ןינעב בוקו'ז רדנסכלא ר"ד רפסמב םינוגמ םישעמ השעש יאבצ אפור לש הרקמ ןודנ ,
הלש ןימה רבאב עגנו ,ןהינותחתו ןהיסנכמל תחתמ וידי תא סינכהש ךכב ,ודי לע וקדבנש תעב תולייח ,ן
ללשנ אפורה לש ונוישיר .)תולייחה ןיבל אפורה ןיב ןימ יסחי הלא םירקמב ומייקתה אל( ןתמכסה אלב
לש הפוקתל 10 .םינש

24 יתתנו ,ןינעל תעגונה הקיספה תא יתרקס ,יינפבש רומחה הרקמה תוביסנ לולכמ תא יתלקשש רחאל .
וטרופש יפכ ,לבקנה לש תולקמה תוביסנל םג יתעד דעווה ידי לע ה – יעצמא יכ הנקסמ ללכל יתעגה
ותוגהנתה תרמוחל סחי םושב דמוע וניא ,הדבכנה הדעווה ידי לע ץלמומה תעמשמה רתונ אלו ,לבקנה לש
הדעווה תצלמה תא תוחדל אלא יל .

בודמ ר תננולתמה לש היתושלוח תא לצנל רחב רשא ,לבקנה דצמ רתויב הריפחמ תוגהנתהב ,ייניעב – ןה
חבמ איהש ךכו הבצמל עדומ ותויהב ,תישפנ הניחבמ ןהו םחרה תתירכל חותינ הרבעש רחאל , תינפוג הני
תוירטאיכיספ תופורת תלטונ הל םושרל גהנ ומצע אוהש , . ןימה יסחי תא םייק לבקנה ,הדעווה הנייצש יפכ
.םילופיטה תטימ לע ,הל ךרעש תיאופר הקידב ךלהמב ,התמכסה אלל ,תננולתמה םע םולכ תוביסנ שי
?הלאמ תורומח ?הזמ הלקנו לפש השעמ שי םולכ

25 תחא אל עבקנ . – ומעטמ טפושה וא ,תואירבה רש תוטלחהב ןהו טפשמה יתב תקיספב ןה – שי יכ
ןומאה לש רומחו יניצ לוצינ ךות ,תלפוטמ יפלכ אפור י"ע תועצובמה ןימ תוריבעל הרתי הרמוחב סחייתהל
ול תשחור תלפוטמהש . זחל שי ,שיגדהלו רו הבורק אפורה לש ותדובעל הריבעה השעמ ןיב הקיזהש לככ יכ
רתוי הקודהו – .רתוי רומחו דבכ וילע לטויש תעמשמה יעצמא היהי ךכ

5

רבד ףוס

26. שקלתי בכובד ראש, אם אין מקום לבטל כליל את רישיונו של הנקבל, נוכח מעשהו החמור והשפל,
בצורה כה בוטה ובלתי נתפסת, וזאת בהמשך לפסיקת בתי המשפט בכגון דא, כמצוטט לעיל. אם לא אעשה
כן, הרי זאת מתוך התחשבות מסוימת בנסיבותיו האישיות של הנקבל, חלוף התקופה הארוכה מאז האירוע,
והכלל הנהוג במקומותינו לפיו, אין הערכאה הגבוהה מחמירה יתר על המידה מהענש שנגזר או הומלץ ע"י

הערכאה הדיונית.

אשר על כן החלטתי, ולא בלי היסוס, להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר מיכאל ג'יימס רייכמן, לתקופה
של שמונה (8) שנים, שתחילתם ביום 15.5.19.

27. בשולי החלטה זו, אבקש להעביר את החלטה זו, וכן את חומר החקירה בתיק זה לנציב תלונות הציבור
על הפרקליטות, השופט (בדימוס) דוד רוזן, על מנת שישקול לבחון האם הייתה במקרה זה הצדקה לסגירת
התיק "מחוסר ראיות". מן הראוי לתת את הדעת לשאלה העקרונית, האם חומר הראיות המוצק למדיי בתיק
זה, כך בעיניי, לא הצדיק להגיש כתב אישום לבית המשפט, למרות אישיותה הבעייתית של המתלוננת,
ולהותיר את ההכרעה בנושא המהימנות בידי בית המשפט.

ניתן היום, 10.3.19, ג' אדר ב' תשע"ט.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן