חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר גריגורי סוחמן – התנהגות שאינה הולמת רופא ורשלנות חמורה במילוי תפקידו

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא ורשלנות חמורה במילוי תפקידו (לא דיווח על אירועים חריגים אשר התרחשו במהלך הניתוח לא בדק ולא נתן הוראות או הנחיות לגבי המשך הטיפול ביולדת)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא ורשלנות חמורה במילוי תפקידו (לא דיווח על אירועים חריגים אשר התרחשו במהלך הניתוח לא בדק ולא נתן הוראות או הנחיות לגבי המשך הטיפול ביולדת)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 4 חודשים
התליית רישיון ל- 4 חודשים

1 . ר"ד ןמחוס ירוגרג ןלהל( – בקנה ל ר"ד וא ןמחוס השרומ אפור ונה ) .םידרמכ שמשמה
,הנלבוקה בתכל יטנוולרה דעומב שמיש אוה ןלהל( םילשוריב "םילוח רוקיב" םילוחה תיבב םידרמכ –
םילוחה תיב .)

,בתכב םתוא דעית אלו תדלויה תא וחתינש םיאפורל םירומאה םיעוריאה לע חוויד אל לבקנה יכ ,ןיוצי
.םויה תרחמל אלא

דחאה – ה ללחל רטטקה תא רידחהל שקיב לבקנהש העש חמה ,ילארודיפא ניפסה םחתמל הרדח ט .ילא
ה עציב לבקנ Blood Patch רידחה ןכו ,ילאניפסה םחתמל הרידחה םוקמ תא םותסל הרטמב , רטטק
.תירוזא המדרהב ךישמהו ןושארה הרידחה םוקמל לעמ ילארודיפא

הטלחה 41 – 41

ינשה עוריאה – תורופס תוקד הכשמנש ,היצרוטסב הדירי העריא ,חותינה תליחת רחאל העש עברכ
נוה תדלויהו .הכיסמ ךרד המש

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

ר"ד ןמחוס ירוגרג לבקנה
כ"ב י"ע – וע " ד ןמזייק ןרע

יפל וצ ףיעס 14 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 4791

םיגירח םיעורא ינש ועריא ,המדרהה עוציב ךלהמב ןלהל( – םיגירחה םיעוריאה ):

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

פב :ינ
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

העש תוביבסב 16… הרבעוה איה .בל םודב התקלש רחאל ,קפוד אלל תדלויה האצמנ תוששואתה רדחל
ירטאירג ח"יבב םויכ תזפשואמ תדלויה .האייחה הב התשענו – .הקומע המוקב תאצמנו ,ידועיס

הליג לבקנה יכ ןיוצ הנלבוקה בתכב השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה יולימב הרומח תונלשרו
,ודיקפת םיפיעסב רומאכ 41 (1 ) ו- (3 ) "לשת ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ז- 1976 ךכב , חוויד אלש
םיגירחה םיעוריאה לע שיאל חותינה ךלהמב ושחרתה רשא תוריהזה יעצמא תטיקנ לע ץילמה אל ;
ךשמה יבגל תומיאתמ תויחנה וא תוארוה ןתנ אלו םיבייחתמה םיעוריאהמ בייחתמכ ,תדלויב לופיטה
יכ אדיו אלו חותינה רחאל תוששואתהה רדחב תדלויה תא קדב אל ;המדרהה ךלהמב ועריאש םיגירחה
.ןיקת הבצמ

4 . :בכרהב ,הרקמב ןודל תעמשמ תדעו התנומ ,הנלבוקה תשגה תובקעב רב ףסוי ר"ד – ,ר"וי
ר"ד ןמלגיז לאקזחי ד"ועו ןרוה תור – .םירבח תיברמב הדוה יכ םא ,ול תוסחוימה תומשאב רפכ לבקנה
המייק הדעווה .הרקמה תודבוע ר הלבקו תויודע העמש ןכלהמב ,תובישי שולש ושגוה ןמויסב ,תויא
.בתכב םימוכיס

5 תוששואתהה רדחל תדלויה תא ריבעה אוה חותינה םויס רחאל ,ןמחוס ר"ד ,לבקנה תנעטל . חווידו
עציבש ךכ לעו ילארודיפאה רטטקה תסנכה עוריא לע תוששואתהה רדח תוחאל Blood Patch ,וירבדל .
ירי ןוגכ ,גירח עוריא לוכ לע ול חוודל הנממ שקיב אוה אוה .רחא יופצ יתלב עוריא לוכ וא םד ץחל תד
עוריאל ארקנ ,הליג תוששואתהה רדחל בששמו ,רחא ר"ד י"ע הקלחמל הררחוש תדלויהש ותעתפהל
."רדסב לכהש" תוחאה י"ע ול רמאנו ,ןעיק

רחאל תאז תושעל ןווכתה ,וירבדל ךא ,תיאופר המושרב םיגירחה םיעוריאה תא דעית אלש הדוה לבקנה
ןתינש תאז תושעל חכש אוהש אלא ,דמעמ הקיזחה המיסחהש אדוול היהי . אלש ,ןעטו לבקנה ףיסוה דוע
עייסל ולכי אל םה אליממו ליאוה ,חותינה ךלהמב ועריאש םיגירחה םיעוריאה לע םיחתנמל חוויד לבקנה .
דבלב תוחאל עדימה תא רסמ אלא ,תוששואתהה רדחב םידרמה אפורה תא םג ןכדיע אלש ךכב הדוה ןכש ,
.תוששואתהה רדחמ תדלויה תא ומצעב ררחשל ןווכתה אוה

זופשיאה ךלהמב ,ןיאקודילה תפלזה תדמוע הרומחה האצותה עקרבש ,יאדווול בורק"
ןיאקודיל לש הרידחל האיבה רשא ,ילארודיפאה רטטקה ךרד ,הקלחמב ."ילאניפסה ללחל

יתונקסמב ה יחרכה יאנת הווהמה ,הנמיהמ תיאופר המושר לש התובישח לע הדעווה הדמע לופיט ןתמל
תואנ יאופר דמע אל לבקנה יכ העבקו , םיגירחה םיעוריאה תא דעתל ותבוחב ומצע אוהש יפכו ,שרדנכ
הדעווה .השעמל הכלה ,הדוה תיאופרה המושרה תכירע יאל תוביסה רבדב לבקנה לש וירבסה תא התחד
:יכ העבקו ,םיגירחה םיעוריאה לע םיאפורה רתיל חווידה יאלו

3 . ל הנשמה ל"כנמ בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ שיגה םויב , 27.11.11 , הנלבוק דגנ .לבקנה

6 םויב השיגהש ידוסיהו טרופמה חודב . 7.1..13 :יכ הנקסמל הדעווה העיגה ,

2

ח"וד תדעו תעמשמה – הערכהה

הנלבוקה

7 . קודבל ןוכנל לבקנה אצמ אל ,הקלחמל תדלויה לש התרבעה רחאל םג התוא םיאפורהש אדוול וא ,
הבצמ ירחא בוקעל ךרוצל םיעדומ הקלחמב , ורקש םיגירחה םיעוריאה תובקעב ןפוד אצוי היה קפס אללש
.חותינה ךלהמב קעה םע תבשייתמ הניא לבקנה תוגהנתה ר ה םוחתב םיחנמה תונו הווהמ ףא איהו ,האופר
.ןינעה תוביסנב ,השרומ אפורמ הייופצהו תלבוקמה תוליעפה תמרמ תיתועמשמ הייטס

8 התצלמהב . םוימ 7.5.14 , שמה יעצמא יבגל הבש ,ןידב ובויח תובקעב ,לבקנה לע ליטהל שיש תעמ
ותוגהנתה תרמוח לע הדמעו הדעווה :יכ ,רתיה ןיב ,העבקש ךות ,

ה הרקמכ ןיא" נ אצוי לעופכ שחרתהל לוכי ןוסא הזיא שיחמהל ןאכ ןוד תבוח תרפהמ
יאמו טרפב ,םיגירחה םיעוריאה ,ןוגכ םיעוריא לע חוויד רדעיהמ ,תמא ןמזב דועית
יקנה "ללכב ,ןינעה תוביסנב םיבייחתמה תוריהז יעצמאב הט .

םיבותכ םילהונ רדעיהב ,םילוחה תיב תולהנתהב וז השרפב ולגתהש םייוקילה תא הדעווה הנייצ דוע
בקע ,םישק ץחל יאנתב דבע לבקנש הדבועה תאו ,תוששואתהה רדחמ הלוח רורחש ןינעל רסוח
ב .םימידרמ םיאפור

תנש דילי ,לבקנה 195. , ותוחמתה םוחתב דובעל ונממ ענמנו ,הרקמה תובקעב ותדובע םוקמ תא דביא
בעל לחה הנורחאל קר .םינש עבראכ ךשמב שיה ינייעמ םילוח תיבב םידרמכ דו לש וחוקיפ תחת ,העו
.תיעוצקמה ותדובע תא חביש רשא ,רלסקו 'פורפ

בור הדעווה ירבח – "ועו ןמלגיז לאקזחי ר"ד ןרוה תור ד – ונוישיר תיילתה תובייחמ ןינעה תוביסנש רובס
.הפיזנ לש תעמשמ יעצמאב קפתסהל ןתינ אל יכו ,לבקנה לש תוריהז יעצמאב טקנ אל לבקנה ,םתעדל
דעתל תיסיסבה ותבוח תא םייק אלו ,ןינעה תוביסנב םייחרכה .תדלויב ולופיט ךלהמב עריאש לע חוודלו
הדעווה ירבח בור אל ה מ םלעת נ דעו עוריאה זאמ םינש שש ףולח תוברל ,לבקנה לש תוישיאה ויתוביס
איה בורה תצלמה .םויה ישיר תא תולתהל .םישדח השיש ךשמל לבקנה לש ונו

הדעווה ר"וי תעדל – לע תוששואתהה רדחמ הררחוש תדלויהש הדבועה חכונ -י לע אלש ,רחא אפור יד
לבקנה דבע םהב ץחלה יאנת רואל ןכו ,ותעידיב וא לבקנה תעד – לש תעמשמ יעצמאב קפתסהל ןתינ
.הפיזנ

1. .וז השרפב לבקנה לש ותוגהנתה תא הרתי הרמוחב האורה ,הדעווה תדמע םע יכונא םיעד םימת .
המושרל שיש הנוילעה תובישחה לע קדצבו ,הדמע הדעווה קיודמ דועיתל הרורבה הבוחה לעו תיאופרה
חתונמב לפטמה אפורה תולועפ לש – ,הז הרקמב השקה האצותה .ץורח ןולשכ לבקנה לשכ הב הבוח
.לבקנה לש ותוגהנתהל הרמוח לש ךפונ איה ףא הפיסומ

הנלבוקה בתכב ול םיסחוימה םישעמבו תוריבעב לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילממ ,ןכ לע רשא .

9 מש תעמשמה יעצמא לע ץילמהל םאובב . לחנ ,לבקנה לע ליטהל יוארה ן ד וק הדעווה ירבח תוע :

תעמשמה יעצמא ןינעל תעמשמה תדעו ח"וד

3

הטלחה

11. נוכח חומרת המקרה ותוצאותיו הקשות, הנני מעדיף, ללא היסוס, את דעת רוב חברי הוועדה ולפיה
אין להסתפק, בנסיבות המקרה דנן, באמצעי משמעת של נזיפה.

כפי שנאמר, לא מכבר, בהחלטה 10-14 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ. ד"ר נדיה כגנסקי (מיום

(22.4.14

"… נקיטת אמצעי משמעת של נזיפה בהחלט תחטיא באופן בוטה את האמת והצדק..
גם כלפי אמון הציבור במקצוע הרפואה ותדמיתו של השירות הציבורי".

12. יחד עם זאת, ובהתחשב בעיקר בחלוף הזמן הרב מאז האירוע, בעובדה שהנקבל לא הועסק במשך
כארבע שנים במקצועו כרופא מרדים, וכי רק לאחרונה הוא שב לעבודתו בבית החולים מעייני הישועה,
לשביעות רצונו המלאה של הממונה עליו, פרופ' וקסלר – הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום להקלת מה
בתקופת ההתלייה

אשר על כן, הנני מטיל על הנקבל, ד"ר גרגורי סוחמן, אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך ארבעה
(4) חדשים, שתחילתם ביום 1.8.14.

ניתן היום 17.6.14, יט סיון תשע"ד.

יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן