חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דב גפל – התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (הנקבל לא העריך ולא נקט את האמצעים הדרושים לייצוב המנוחה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות חמורה (הנקבל לא העריך ולא נקט את האמצעים הדרושים לייצוב המנוחה)

2. ןלהל( 'בגה – הלוחה ) שוא םויב הזפ 15.6.12 ,הנותחת ןטב יבאכ לשב לבקנה לש ותקלחמב תוליחב
ואקהו .ןתשה יכרדב תקלדכ וררבתה רשא ,ת

םויב 17.6.12 העש תוביבסב , 10.00 , תקידב הלוחל העצוב CT דשח בקע ,ידוגינ רמוח אלל
ב םינבא תואצמיהל יכרד העשב .ןתשה 13.10 תקידב עוציב ךרוצל ןגטנרה ןוכמל הלוחה הרבעוה
( היימדה US תקידב הכרענ היתובקעב ,) CT וגינ רמוח םע םעפה ,תפסונ רמוחה תקרזה רחאל .יד
,ידוגינה הל תתלו ןצמחל הרבחל טלחוה ןכ לעו ,ערב השחו טלוב טקש יא לע הלוחה הננולתה
הקלחמל הלוחה הרזחוה ,ןכמ רחאל .םידיאורטס אפורל תוארוה ריאשמו התוא הוולמ לבקנהשכ ,
השקה הבצמ רואל ,ןרותה דשחו ררועתהש .יתאיר ףיחסתל

כ- 15 תונויסינ ושענ .התרכה תאו התמישנ תא הדבאו הלוחה הסרק ,הקלחמל הבשש רחאל תוקד
.הרטפנ הלוחהו ,ליעוה אלל ךא ,האייחה

הטלחה 17 -70
:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד לפג בד לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע יאביל דוד

לפג ר"ד בזע ,ןכמ רחאל .םילוחה תיב תאו הקלחמה תא

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

תודבועה

2

4. מכתב הקובלנה המתוקן עולה כי הנקבל מואשם בכך ש"לא העריך נכונה את מצבה של החולה חרף
תלונותיה ולמרות סימני מצוקה ברורים …". עוד נטען כנגד הנקבל כי:"כמנהל מחלקה וכרופא הבכיר
באירוע, עזב מבלי לוודא שננקטו האמצעים הדרושים לייצוב המנוחה".

דוח ועדת המשמעת

4. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת לדון בה, בהרכב ד"ר משה לידג'י – יו"ר,
פרופ' אליעזר קיטאי ועו"ד משה ארד – חברים. בתחילת הדיון, הודיעו ב"כ הצדדים על הסדר טיעון אליו
הגיעו, ולפיו סוכם על תיקון כתב הקובלנה, כמפורט לעיל. כמו-כן, הוסכם ששני הצדדים יטענו לאמצעי
משמעת שלא יעלה על נזיפה.

5. וועדת המשמעת שקלה את מכלול נסיבות המקרה, והגיעה למסקנה כי מדובר אכן בהתנהגות לא
ראויה, אם כי אין היא מגעת לכדי רשלנות רפואית. הוועדה קובעת, כי גם אם היה הנקבל נוכח בעת
קריסת המערכות של המטופלת ואובדן הכרתה, "גם אז הוא לא יכול היה לשנות את התוצאה הטרגית".
לקביעת הוועדה:"הנקבל עבר עבירה ברף התחתון של עבירות המשמעת".

לאחר שהתחשבה גם בעברו הנקי של הנקבל, בתרומתו הרבה בתחום הרפואה למטופליו ולמוסדות
שונים, בהודאתו באשמות שיוחסו לו, וכן נתנה דעתה לתקופה הארוכה שחלפה מאז האירוע ועד היום –
ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התראה.

החלטה

6. ועדת המשמעת שקלה נכוחה את נסיבות המקרה המצער, והחליטה להסתפק בהמלצה לאמצעי
משמעת של התראה, בין היתר מאחר ומדובר בעבירה שהיא ברף התחתון של עבירות המשמעת, בעברו
הנקי של הנקבל, וכן בעובדה שהוא לקח אחריות על המעשה והודה במיוחס לו בכתב הקובלנה המתוקן.

7. אשר על כן, החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל, ד"ר דב גפל, אמצעי משמעת של

התראה.

ניתנה היום 20.2.17, כד שבט תשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן