חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דוד בנסל – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (עבירות של גניבה מרמה והפרת אמונים)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (עבירות של גניבה מרמה והפרת אמונים)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לשנה
התליית רשיון לשנה

2 תנש ףוסמ לחה . 2009 םידבוע י"ע ומלושש םיפסכ וסיכל לשלשל לבקנה גהנ ,םינש שולשכ ךשמבו ,
הפוקת התוא ךלהמב .תואירבה דרשמל ךכ לע חווידש ילבמ ,םינוסיח לבקל ידכ האפרמל ועיגהש םירז
וסיכל לשליש ,ךכ ןיגב הבגש םיפסכה תא ףאו ,תבלכ דגנ םינוסיח תתל לבקנה גהנ בנג לוכה ךסב .יטרפה
כ הלא םיכרדב לבקנה – 70,000 ח"ש .הנידמה שוכר םהש ,

3 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב לסנב םויב , 29.12.13 , טפשמ תיבל םושיא בתכ א"תב יזוחמה פ"ת(
62998-10-13 ) , ול וסחוי וב ריבע תו לש רוביצ דבוע ידיב הבינג – יפל ףיעס 390 קוחל ,ןישנועה
ז"לשתה – 1977 , םינומא תרפהו המרמו – ףיעס יפל 284 .ןישנועה קוחל

רזג טפשמה תיבו ,םושיאה בתכב ול סחוימב לסנב ר"ד הדוה ,םידדצה ןיב גשוהש ןועיט רדסה תרגסמב
:םיאבה םישנעה תא וילע
.תוריש תודובעב וצוריש ,לעופב רסאמ ישדח השיש
שולש ךשמל ת"ע רסאמ ישדח הנומש .םינש
10,000 .יפסכ סנק ח"ש

הטלחה 54-10

ומכ – ךסב תואירבה דרשמל םייוציפ םולשתב לבקנה תא ש"מהיב בייח ןכ 70,000 .ח"ש

יפל וצ ףיעס 14 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 4791

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד לסנב דוד לבקנה
כ"ב י"ע – ןמזייק ןרע ד"וע

1

ה ט ל ח ה
תודבועה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומיד

טפשמה יתב תקיספ

4. בעקבות ההרשעה בהליך הפלילי, הוגשה נגד הנקבל תובענה לבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה.
ביום 20.7.14 גזר בית הדין למשמעת על הנקבל פסילה לשרות המדינה במשך חמש שנים, וכן פסילה
לשירות במשרד הבריאות עד גיל שבעים.

5. בעקבות הרשעתו של הנקבל במעשים שיוחסו לו והענשים שנגזרו עליו, הגיש המשנה למנכ"ל משרד
הבריאות, ד"ר בעז לב, קובלנה כנגדו, על כך שהורשע בעבירה פלילית, לפי סעיף 45(5) לפקודת
הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1977.

דו"ח ועדת המשמעת

6. בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה הוועדה את חומרת מעשיו, תוך שהדגישה את
העובדה שהוא ניצל את האמון שניתן בו ונטל כספים לא לו, אותם שילשל לכיסו. לדברי הוועדה:

"מדובר בהתנהלות חמורה, שאינה מתיישבת עם אבני היסוד עליהם מושתת מקצוע הרפואה, מה
גם שמדובר במעשים שחזרו על עצמם במשך תקופה ממושכת".

לצד הקולה, התחשבה הוועדה בכך שהנקבל הועמד כבר הן לדין פלילי והן לדין משמעתי של עובדי
המדינה, ובענשים שנגזרו עליו. כמו כן התחשבה הוועדה בגילו המתקדם, כבן 60, ולעובדה שמזה כשלוש
שנים אין הוא עובד לפרנסתו.

7. לפיכך, החליטה הוועדה לאמץ את המלצתם המשותפת של ב"כ הצדדים, והמליצה להתלות את
רישיונו של הנקבל למשך שנה אחת.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים הואצלה לי ביום 22.11.11, ולהלן החלטתי.

החלטה

8. נראה, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולה והן לחומרה.
מהצד האחד – היא נתנה דעתה לחומרה שבמעשיו של הנקבל ולכך שהמעשים חזרו על עצמם במהלך
כשלוש שנים. מהצד האחר – נתנה הוועדה משקל ראוי לנסיבותיו האישיות ולגילו המתקדם..

אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר דוד בנסל,
מלעסוק ברפואה במשך שנה אחת, שתחילתה ביום 15.6.15.

ניתן היום 26.4.15, ז' אייר תשע"ה.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן