חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דוד יעקובי – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (התחזות כאדם אחר במטרה להונות ,זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר וניסיון לקבלת דבר במרמה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (התחזות כאדם אחר במטרה להונות ,זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר וניסיון לקבלת דבר במרמה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 3 חודשים
התליית רישיון ל- 3 חודשים

2 תנשב לחה . 2009 רבמטפס שדח דעו 2015 םירקס תורשע לבקנה אלימ , לש רקחמב םירושקה
ךות ,תיגולוריונה הקלחמב םילוחל לוכיבכ ,קנעומה יתפורת לופיט יבגל םיבזוכ םיטרפ רסמ םהב ,הרבחה
.ומש לעש ל"אודה תבותכבו ינרק ר"ד לש ומשב שומיש השוע אוהש

ךס לבקנל םלשל הרומא התייה טניופ לבולג תרבח 100 אלימש רקס לכ לע רלוד . םיקשהו רחאמ
,ראודב םדעיל ועיגה אל הרבחה החלשש שקיב לבקנה דחא םולשתב ףסכה תא לבקל . תלבק ךרוצל
,ףסכה שקיב אוה ורבחמ תנמ לע ,ולש ןובשחה יטרפ תא םירכ לא דבע ר"ד ,הז ןובשחל רבעוי ףסכהש
ישמ תעבונ השקבה ,ויפלו אווש גצמ וינפב גיצמ אוהש ךות .סמ ילוק

לבקנה "נה ןובשחה יטרפ תא חלש ,טניופ לבולג תרבחל ל ףסכהו ,תימרתה התלגתה רבד לש ופוסב ךא
לש ללוכ ךסב 3,100 .לבקנל םלוש אל ,$

1 . ר"ד בקעי דוד ה השרומ אפור וני האופרב קוסעל ןוישר לעבו ןלהל( – ר"ד יבקעי וא לבקנה .)

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 18 – 07

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד יבוקעי דוד לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןייטשניבור םחנמ

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
מידב( טפושה בונשרטס ןונמא )סו

תודבועה

םויב 18.1.18 וילע ולטוהו ,העשרה אלל ,לבקנה דגנ ןיד קספ ןתינ 200 ,רוביצה תלעותל תוריש תועש
ךס לע תובייחתה ןכו ,הנש ךשמל ןחבמ וצ 3,500 .יהשלכ המרמ תריבעמ הנש ךשמב ענמיהל ח"ש

6 . ץילמהל האובב ל שנועה לע ,תעמשמה תדעו הנייצ ,לבקנה יואר ו רב יסוי ר"ד בכרהב – 'פורפ ,ר"וי
ביני קחצי ד"ועו דרא השמ – םירבח םויב השיגהש חודב , 26.2.18 , וישעמ תרמוח תא ,לבקנה לש ךות
:יכ הנייצש

" םימלוה םניאש יאדוובו םיטושפ םניא ,םושיאה בתכבו הנלבוקב טרופמכ ,לבקנה ישעמ…
."הדוה ןהב םושיאה בתכב ול וסחויש תוריבעה תא עצבי אפורש יואר הז ןיא .אפור

7 . הדעווה הבשחתה ,תאז םע קל ב הלו ה ,הדעווה ינפב ןהו טפשמה תיבב ןה ,ול סחוימב לבקנה לש ותאדו
רח תעבהו ותולצנתה .ויתודוא ונתינש תויבויחה תעדה תווח תא ןכו ,ותט ןיא לבקנל יכ הדעווה הנייצ דוע
יתעמשמ וא ילילפ רבע יכו , לש ןוילעה ףרב תויוצמ אל ןהב הדוהו לבקנה עציב ןתוא תוריבעה" :
לעופכו הרמוחה השינעה ףרב םג אצוי ."

דוע העבק " :יכ הדעווה "ףסכ עצב לשב םהב הדוה רשאו ול םיסחוימה םישעמה תא השע אל לבקנה
ףיעס( 5 .)תעדה תווחל בי

הצילממ ,רבד לש ופוסב הדעווה לש הפוקתל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל תואירבה רש ינפב שדח
דחא .

8 . יכ ,ינרובס הרקמב רבודמ לבקנה עציב ןתוא ,המרמ ישעמ לש יידמל תורומח תוריבע תרדסב הז
תרבח י"ע ולגתה ולש תימרתה ישעמש דע ,םינש ששכ לש הכורא הפוקת ךשמב תויבקעבו תויתטישב
,םיכרפומ םירקס ךורעל ידכ היגולוריונה םוחתב החמומ אפור לש ויטרפב שמתשה לבקנה .טניופ לבולג
31 תנמ לע ,רפסמב דעב לבקל הרומת ם תיפסכ .

5 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה ודגנ שיגה ,םולשה טפשמ תיבב לבקנה לש ותעשרה תובקעב .
םויב ,וטורג רמתיא 29.8.17 תמלוה הניאש תוגהנתה הליג ,ליעל תטרופמה ותוגהנתהבש ךכ לע ,הנלבוק ,
ףיעסב רומאכ ,השרומ אפור 41 (1 .םיאפורה תדוקפל )

4 . לטוהו ,הנידמה ידבוע לש תעמשמל ד"היב ינפב ןידל דמעוה לבקנה יכ ,ןיוצי דוע ו וילע םויב
11.11.17 , שנע םי הפיזנ לש הרומח , תעקפה .הנש ךשמל תוגרד יתשב הדרוהו תעבוק תרוכשמ תיצחמ
.ודגנכ ילילפה ךילהה םויסל דע ,הנשכ ךשמב אפורכ ותדובעמ לבקנה העשוה ,ןכ ומכ

2

ח"וד תעמשמה תדעו

טפשמה יתב תקיספ

הטלחה

9. אינני מקבל את עמדת הוועדה הנכבדה ושל בית המשפט ולפיה, הנקבל לא עשה את מעשיו "בשל
בצע כסף", ונראה כי קביעה זו עומדת בניגוד לעובדות המקרה. לאחר שהשקים עבור כל סקר "שערך"
הנקבל, בסך $100 כל אחד, לא הגיעו ליעדם, הוא ביקש לקבל את הכסף בסך 3,100 ש"ח בתשלום
אחד. על מנת להשיג מטרה זו הוא מסר לחברה פרטי חשבון של חברו הרופא, אותם הוא קיבל ממנו
בתואנות שווא.

אין ספק, אפוא כי הנקבל ביצע סדרה של פעולות במטרה ברורה לקבל את הכסף – ולא לשם שמיים.
סביר בהחלט להניח, כי אלמלא התגלתה התרמית ע"י חברת גלובל פוינט, היה הנקבל משלשל את הכסף
לכיסו, ללא הנד עפעף. לפיכך, גם הנימוק שהכסף לא הגיע בסופו של יום לידי הנקבל, אינו נראה לי
כנימוק מוצדק להקלה בעונש.

10. אמצעי המשמעת של התליית רישיון למשך חדש אחד בלבד בגין מעשי מרמה חמורים למדיי, אשר
בוצעו בשיטתיות ולאורך תקופה ארוכה – נראה לי, בכל הכבוד מופרז בקולתו. העונש אף עומד בניגוד
לפסיקה העניפה של ועדות המשמעת עד כה, לפיה נשללו רישיונותיהם של רופאים שזייפו מסמכים
ומחקרים, לתקופות ארוכות ביותר (ראה: ענין ד"ר דיקר שרישיונו נשלל ל- 15 חדשים, לאחר שזייף
מחקרים; ד"ר נחום זאבין, שרישיונו נשלל למשך שנה לאחר שזייף שלוש חוות דעת פסיכיאטריות,
ועוד).

11. אלמלא הנסיבות המקילות שפורטו ע"י הוועדה, וההלכה שאין ערכאה גבוהה נוטה למצות את הדין
לאחר שהערכאה הראשונה הקלה בענש, לא הייתי מהסס מלהחמיר בדינו של הנקבל פי כמה ממה שהנני
עומד לעשות.

סוף דבר, הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר דוד יעקובי, מלעסוק ברפואה למשך שלושה
(3) חדשים, שתחילתם ביום 15.4.18.

ניתן היום 11.3.18, כד אדר תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

e

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן