חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דוד שמיר – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (עבירות של מגע עם סוכן חוץ, והחזקת ידיעות במטרה לפגוע בביטחון המדינה)
שם פרטי: דוד
שם משפחה: שמיר
שם מלא: דוד שמיר
תחומים: רופאים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: גבעתיים
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (עבירות של מגע עם סוכן חוץ, והחזקת ידיעות במטרה לפגוע בביטחון המדינה)
מס' רישיון: 1-22812
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 1992/06/17
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 6 שנים
התליית רישיון ל- 6 שנים

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז – 1976

דייר דוד שמיר (להלן הנקבל) הוא רופא מורשה ובעל רשיון לעסוק ברפואה. התמחותו היא בתחום
הפסיכיאטריה.

נגד הנקבל הוגש כתב אישום בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ובו יוחסו לו עבירות של מגע עם
סוכן חוץ (בניגוד לסעיף 114 (א) + (ב) לחוק העונשין תשלייב 1971), והעברת ידיעות במטרה לפגוע
בבטחון המדינה (בניגוד לסעיף 112 (ב) לחוק העונשין הנייל). כתב אישום האמור הוא כתב אישום
שתוקן במסגרת הסדר עם הנקבל, וביהמ'יש הרשיע אותו, על סמך הודאתו, בעבירות האמורות.

התשתית העובדתית לאישומים האמורים תוארה כך בגזר הדין של ביהמ"ש המחוזי:
ענין לנו
בנאשם שנחשף במסגרת תפקידו בצבא (רסיין במילואים – ו.ז) לחומר מסווג שכלל בין היתר,
פרטים בטחוניים ומסמכים צבאיים מסווגים, תכניות חירום של חיל הרפואה, מידע על אופן
פרישת כוחות החיל ומרכזי השליטה, דרכי סיוע נפשי לעורף….. תכנית לפנוי אזרחים והערכות
מודיעיניות ומבצעיות, בכל אלה … ביקש הנאשם לעשות שימוש כאשר החליט לפנת אל גורמים

עוינים למדינה ולענינם בחומרים שבידיו הכל כנגד בצע כסף אותו תכנן לדרוש בתמורהיי.

"}

…..

כדי להוציא את תכניתו מהכח אל הפועל יצר הנקבל קשר עם גורמים איראניים (וגם עם גורמי
חמס ברצועת עזה), ואולם משנוצר הקשר נמנע הנקבל מלהתקדם במסלול זה, כנראה מתוך חשש
שיבולע לו עייי הגורמים אליהם פנה.

הנקבל הורשע בדין ונדון לחמש שנות מאסר, זאת בנוסף למאסר על תנאי. בעקבות הרשעתו הגיש
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות קובלנה נגד הנקבל. בקובלנה יוחסה לו עבירה לפי סעיף 41 (5)
לפקודת הרופאים (נס חדש) תשל"ז – 1976 (להלן הפקודה).

שר הבריאות מינה ועדה עליה הוטל לשמוע את אשר בפי הנקבל, לרכז את החומר כולו, ולהגיש
לשר הבריאות חווייד והמלצה על הצעדים שראוי לנקוט נגדו.

דויים הועדה הוגש ב- 16.4.09 והוא הופנה אלי זאת נוכח העובדה שסמכויות הענישה המשמעתית
לפי סעיף 41 לפקודה הואצלו אלי ע"י שר הבריאות.

הועדה מתארת בדויים את ההליכים המשפטיים הפליליים שעבר הנקבל (כולל ערעור שנדחה
לביהמ"ש העליון), ממשיכה ומתארת את התנהלות הדיונים בפניה, שבמסגרתם הנקבל הודה
במיוחס לו. סופו של דבר שהועדה המליצה להתלות את רשיון הנקבל לשש שנים מיום שיסיים
לרצות את עונש המאסר שהוטל עליו.

LESHKA MESHPATIT

025657799

Jul 07 09 09:318

09:17

הועדה נימקה את המלצתה בקלון האופף את מעשי הנקבל, והיא הוסיפה ואמרה שמעשי הנקבל,
שהוא רופא ממנו מצופה שיגן על צבור מטופליו, נועדו להשיג את היפוכו של דבר. הפקודה מתנה
הענקת רשיון לעסוק ברפואה בהיותו של המועמד אדם הגון. בדרישה זו מקופלת הבנה שרופא
נמנה על חוג האנשים והמקצועות שהצבור רוחש להם הערכה, ומצפה מהם להתנהגות התואמת
את מידת ההערכה הזן. בגידה בערכי הקיום היסודיים ביותר של החברה היא היפוכה של
ההתנהגות המצופה מרופא. ההנמקה שנתן הנקבל למעשיו הגבירה והאדירה את השפל המוסרי
אליו נפל. לפי הבנתו, המדינה עומדת להתמוטט, והוא ביקש למלט את משפחתו ואותו עצמו ממה
שנחזה בעיניו כספינה טובעת. הוא ביקש לממש זאת בכספים שקיווה לקבל עבור מסירת המידע

לאויבי המדינה.

1/76772009

אני מאמץ את המלצת הועדה. הדעת אינה יכולה לסבול שבקרב העוסקים ברפואה ימצא מי שנפל
לשפל מוסרי מסוג זה.

ן. זילר

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

הועדה הוסיפה והמליצה על הקמת ועדה רפואית כאמור בסעיף 31 לפקודה, שתבדוק, לקראת
תום תקופת ההתליה את כושרו של הנקבל לעסוק ברפואה.

מבלי להתייחס לשאלת הסמכות לפעול, במסגרת הליכי משמעת, בדרך המוצעת, ע"י הועדה,
נראה לי שעדין רב המרחק לסיום תקופת ההתליה, כושרו של הנקבל ייבחן על ידי המוסמכים
לכך, אם יהיה צורך בכך, במועד שייראה להם, והליכי סעיף 31 יופעלו אם וככל שיהיה צורך בכך,
ללא קשר להליכי משמעת אלן

רשיונו של הנקבל יותלה למשך שש שנים מיום שחרורו מהכלא, הכל כפי שהמליצה הועדה.

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן