חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דניאל דריי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התלית רשיון לחודשיים
התלית רשיון לחודשיים

2 א בתכ לבקנה דגנ שגוה ,הלא וישעמ תובקעב . א"תב םולשה טפשמה תיבל םושי – ופי ול וסחוי וב ,
הנווכב דיזמב םיבזוכ תונובשח יסקנפ םויק ,סממ קמחתהל הנווכב דיזמב הסנכה תטמשה לש תוריבע
סממ קמחתהל – ףיעס יפל לכה 220 ל ,ויתופולח לע , הסנכה סמ תדוקפ ,]שדח חסונ[ א"כשת – 1961 ,
שומיש ;תובזוכ תומושרו םירפס םויקו הנכה ;סמ םולשתמ קמחתהל הנווכב הסנכה תטמשה :ןרקיעש
ב .דועו ,סממ קמחתהל הנווכב הלובחתו המרוע ,המרמ

3 . וה לבקנה פ.ת( א"תב םולשה ש"מיבב ותאדוה ס"ע עשר 38662-01-19 בו ,) םוי 15.9.16 וילע רזג ,
:םיאבה םישנעה תא ש"מהיב

הטלחה 21 – 11

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד יירד לאינד לבקנה
כ"ב י"ע – ינמחר רפוע ד"וע

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל םיאפורה ]שדח חסונ[ "לשתה , ז- 1976

6 לעופב רסאמ ישדח וצוריש , .תוריש תודובע לש ךרדב
8 ת"ע רסאמ ישדח .םינש שולש לש הפוקתל
ךסב סנק 40,000 ב ומלושיש ,ח"ש – 10 םיפוצרו םיווש םימולשת .

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ונמא )סומידב( טפושה בונשרטס ן

טפשמה תיב תקיספ

תודבועה

הקובלנה

4. בכתב הקובלנה, שהוגש נגד הנקבל ביום 6.6.21, צויין כי הנקבל הורשע בבית המשפט בעבירות
פליליות לפי הוראות סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ונהג בדרך שאינה הולמת מורשה לריפוי שיניים,
וזאת בניגוד להוראות סעיף 45(1) ו- (5) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976.

דו"ח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת הקובלנה, התמנתה ועדת משמעת בהרכב: דר' יוסף משעל – יו"ר, פרופ' בעז עמיחי
ועו"ד עירית אלטשולר – חברים. הנקבל הודה בפני הוועדה במעשים שיוחסו לו, והביע צער וחרטה על
התנהגותו. ב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון, והמליצו בפני הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של
התליית רישיון למשך חדשיים (2).

6. בדוח שהגישה הוועדה ביום 14.9.21, שקלה הוועדה את חומרת התנהגותו של הנקבל, אשר ביצע
את עבירות העלמת המס במשך שנים רבות, בסכום לא מבוטל של מליון ש"ח. לקולה שקלה הוועדה את
הזמן הרב שחלף מאז ביצוע העבירות, את הודאתו של הנקבל באשמות ונטילת האחריות מצדו, וכן את
הנזק הנפשי והכלכלי שנגרמו לו עקב הפרשה.

הוועדה נתנה דעתה גם לפסיקה קודמת בעבירות מאותו סוג של העלמת מס, בהם הוטל אמצעי משמעת
של התליית רישיון למשך חדשיים (החלטה 9-18 בעניין דר' יעקב מושל; החלטה 02-19 בעניין דר'
אילנה בסטון). כמו-כן ציינה הוועדה כי לפי ההלכה הפסוקה אין מקום לסטות מהסדר הטיעון, שעה
שההסדר סביר ומתקבל על הדעת.

7. סוף דבר, הוועדה ממליצה, פה אחד, לכבד את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים, ולהטיל על הנקבל
אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדשיים (2). על מנת לאפשר לנקבל לסיים את עבודות השרות
אותן הוא מרצה עתה ועד לסוף חדש ספטמבר, וכמו-כן כדי לאפשר לנקבל להתמודד עם תפקוד הקליניקה
– ממליצה הוועדה כי ההתלייה תחל בחודש ינואר 2022.

החלטה

8. מדובר במקרה זה בסדרת עבירות חמורות של העלמות מס בסכום של כ-מליון ש"ח, שבוצעו לאורך
תקופה ארוכה ביותר של כשבע שנים. אין מדובר אפוא, בכשלון מקרי וחד-פעמי, אלא בסדרת עבירות
חמורות שבוצעו בשיטתיות ובעקביות.

סבורני, כי הוועדה נתנה דעתה למכלול נסיבות המקרה, הן המחמירות והן המקילות, ועל כן המליצה
בפניי לדבוק בהסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.

9. לאחר שנתתי דעתי לנסיבות המקרה בכללותן, להסדר הטיעון ולהמלצת הוועדה הנכבדה
החלטתי
לאמץ את המלצת הוועדה, ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדשיים (2),

שתחילתם ביום 1.1.2022.

ניתנה היום, 26.9.21, כ' תשרי תשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן