חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דניאל מאיר – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (התעללות בחסר ישע, שימוש פסול באמצעי כפיה כנגד חוסים והזנחת חסר ישע.)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (התעללות בחסר ישע, שימוש פסול באמצעי כפיה כנגד חוסים והזנחת חסר ישע.)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשנה. הוגש ערעור הערעור נדחה
התליית רישיון לשנה. הוגש ערעור הערעור נדחה

1. ר"ד ריאמ לאינד וניה אפור טאיכיספל החמומ ראות לעב ,השרומ היר ילי , ד תנש 1952 ןלהל) – ר"ד
ריאמ וא לבקנה וא םשאנ 3 .( םינשב ,הז קיתב םימושיאל תיטנוולרה הפוקתב 2003 – 2004 ,
"םינתיא" םילוחה תיבב הקלחמ להנמכ לבקנה שמיש ןלהל) – םילוחה תיב ( םילוח וזפשוא הב ,
הנודנה הפוקתב השמיש ריאמ ןב הנד 'בגה .םזיטואמו רוגיפמ ולבסש םישק הקלחמב תישאר תוחא
ןלהל) – תוחאה וא ריאמ ןב (.

" םשאנ 3 (לבקנה) להנמו אפור , םילוחה תיבב הקלחמ בקעש ,עשי ירסח םיאצמנ וב וקוסיע
ו ועוצקמב םיארחאה ידיב םיסוחב תוריבע ורבענ יכ בושחל ריבס דוסי ול היה ודיקפת
הרטשמל וא דעסה דיקפל ירשפאה םדקהב ךכ לע חוויד אל ,הקלחמב ."

הטלחה 17-08
:ינפב
בונשרטס ןונמא (סומידב) טפושה

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,(שדח חסונ) םיאפורה תדוקפל -1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד ריאמ לאינד לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע יאביל דוד

ה ט ל ח ה
תודבועה

3. :ןלהלדכ םינושה םושיאה יטרפב ןיוצ לבקנה יבגל

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

5 . יזוחמה טפשמה תיבב ןידל דמעוה ,םירחא םע דחי ,ריאמ ר"ד םילשוריב סחויו , לש תוריבע ול ו
ףיעס יפל עשי רסחב תוללעתה 368 ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 'ג -1977 ; דגנכ הייפכ יעצמאב לוספ שומיש
םיסוח םיפיעס יפל , 34 ו- 44 שפנ ילוחב לופיטל קוחל , א"נשתה -1991 ,םיחגשומ תחנזה לש הריבעו ;
ףיעס יפל 362 .ןישנועה קוחל

.פ.ת) יזוחמה ש"מהיב וילע רזג ,ןידב עשרוהש רחאל 2184-06 םויב ( 30.9.13 :םיאבה םישנעה תא ,
.תוריש תודובעב יוצירל ,לעופב רסאמ ישדח השש
18 שולש ךות רובעי אלש ת"ע רסאמ ישדח אלש ת"ע רסאמ ישדח השימחו תוללעתה לש הריבע םינש
.הייפכ יעצמאב לוספ שומיש וא םיחגשומ תחנזה לש הריבע םייתנש ךות רובעי
ךסב יפסכ סנק 15,000 .ח"ש ןוילעה טפשמה תיבל םשאנהו הנידמה ושיגהש םירוערע – .וחדנ

" םשאנ 3 ) לבקנה ( עוציבב םינוש םימושיאב עשרוה …ותלכשהב אפור ,הקלחמה להנמ ,
םיסוחל סחיבו תושק תודבוע תכסמ ןיגב ,עשי רסח תחנזה לש הריבעבו תוללעתה תוריבע
םשאנ ;םינוש 3 שחרתמל יביספ היה אוה ,ודיקפת םורמ שרדנכו הפוצמכ לועפל ןיכסה אל
,ארקו האר רשאל שרדנכו יוארכ ביגה אל ,הקלחמב תישנעה תוינידמה טקלפל הז ללכבו
הקלחמב שחרתמה תא תונשל תנמ לע ריבס ןפואב לעפ אלו ,ןיעל הלגנו יולת היהש …
םשאנ ,בלה תניגמל 3 ןמז יקרפ ותקלחמב לעפ אלו ויתולועפבו ותוגהנתהב יטאטס היה
םלבס לע לקהל ידכ ,הלא תמגוד םיסוחל החמומה הקלחמ להנממ שרדנה ןפואב ,םיכשוממ
ו ילופיטה ביתנב םמדקל ".

7 ,םיסוחב תויוללעתהה תשרפב יטננימודה םרוגהו היחה חורה התייה תישארה תוחאה יכ הנעטל רשא .
:ןושלה וזב ש"מהיב עבק

םשאנ לש ויתוריבע תרמוח " 3 רחא ררגנ אוהש היה המדנ תע םג תמעמעתמ הניא
תמשאנ לש רתיה תויביטרסא 4 םשאנ ןכש …היתולועפו 3 לעפ ןתינ אלו תועדומ ךותמ
לקהל ….תרחא לועפל היה ךירצו היה לוכי אוה .ותלועפ ןפואב שאר ,ותלכשהב םדא
וילע ןכ השע אלשמו ,לעפ וב ןפואהמ תרחא לועפל היה בייח ,ינוגראה ומוקימבו ודמעמב
תא עציב רשא הז היה אל אוה םא םג ,יוארה ושנע לע אובלו ךכ לע תוירחאב תאשל
תולועפ תהה ללע …לעופב תו ."

8 העשת לש שנע הילע רזגנו ,יזוחמה טפשמה תיבב איה ףא העשרוה ,ריאמ ןב הנד ,תישארה תוחאה .
ךסב יפסכ סנקו ,ת"ע רסאמ ישנע ,לעופב יוצירל רסאמ ישדח 15,000 .ח"ש תוחאה השיגהש רוערעב
תוריש תודובעב וצורייש ,רסאמ ישדח השישל השנע רצוק ,ןוילעה טפשמה תיבל .

ליטהל הצילמה רשא ,תואירבה דרשמ לש תעמשמה תדעו ינפב ןידל הדמעוה איה ףא ,תועד בורב ,הילע
לש תעמשמ יעצמא ) שולש ךשמל ןוישיר תיילתה 3 .םינש ( ב ,הדעווה תרבח טועימ תעד , לטבל הצילמה
.תותימצל הנוישיר תא
םויב 26.3.17 וט ןמיס רב השמ רמ ,תואירבה דרשמ ל"כנמ טילחה תא ץמאל ,ב לע הרוהו ,בורה תעד
.םינש שולש לש הפוקתל ריאמ ןב הנד תוחאה לש הנוישיר תיילתה

4 . םושיאה בתכב יללכה קלחב העיבתה תסחיימ , ר"דל ריאמ :ןלהל טרופמה תא

2

6. :רתיה ןיב ,יזוחמה ש"מהיב עבק ןידה רזגב

קספ ןידה

לע רזגו ,ועיגה וילא ןועיט רדסה תרגסמב םידדצה תצלמה תא ד"היב לביק ,םידדצה ינועיט תעימש רחאל
םויב ,לבקנה 28.3.16 :םיאבה םישנעה תא

10. ךיראתב 9.12.15 תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , קפא ןונרא 'פורפ הנלבוק , תנקותמ דגנכ
,לבקנה לע – ךמס םהב ,ליעל םיטרופמה םימושיאה יזוחמה טפשמה תיבב עשרוה אוה – ףיעס יפל הריבע
41 )5 ל ( םיאפורה תדוקפ דח חסונ] ז"לשתה ,[ש -1976.

11 . ,הנלבוקה תשגה תובקעב תואירבה רש הנימ עו ד בכרהב ,הב ןודל תעמשמ ת י'גדיל השמ ר"ד – ,ר"וי
יאטיק רזעילא 'פורפ ד"ועו דרא השמ – םירבח םויב הדעווה השיגהש טרופמה חודב . 25.1.17 איה ,
:יכ תעבוק ה ישעמ" םיקוזינה .םתומכ ןיאמ םירומח ,םושיאה בתכבו הנלבוקב טרופמכ ,לבקנ
."…הנבות ןיא םבורלש םישק םילוח םניה וילדחממ השעמלו לבקנה ישעממ

" :יכ הדעווה העבק דוע תעמשמ יעצמאו ילילפהה רושימב שנוע ןיב ןיחבהל שי יכ לבוקה כ"ב קדוצ
,לקה שנעה ןמ שיקהל ןיא …יתעמשמה רושימב לע טפשמה תיב י"ע לבקנה לע לטוהש הרואכל
"וז הדעוו תרגסמב לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא .

12 םיטרופמה םישעמהמ דחא ףא לעופב עציב אל לבקנהש הדבועה תא הדעווה הנייצ ,הלוקל םיקומינכ .
,םישעמה לע תעדל היה רומא וא עדי ,הקלחמ להנמ ותויהבש אלא ,םושיאה בתכב ו אל אוה ידכ רבד השע
םתוא עונמל םהילע חוודל וא .הריבעל ףתושל ךפה ךכבו ,

תוחאה י"ע הקלחמה הלהונ לעופב יכ ,הדעווה העבק דוע תישארה דבכנ קלחמ לבקנה תא הרידה רשא"
,"הקלחמה תויוליעפ לש ומכו – ןכ ךישממ לבקנה רשאכ ,תווצה ישנא ינפב וילע הקעצו ותוא התזיב"
ע תומיעמ ענמנו עתריהל ."תוחאה ם

,הלוקל הבשחתה הדעווה ןב 'בגה לש התודעב דחוימבו ,לבקנה תודוא ונתינש תויבויחה יפואה תויודעב
הלוחל םא ,דוד ,טסיטוא םיסוחה רתיבו הנבב לבקנה לש רוסמה ולופיט לע םיבר םיחבש הריתעה רשא
ומכ .הקלחמב – ואכרע יתש ינפב ןידה תא רבכ ןתנ לבקנה יכ הדעווה הנייצ ,ןכ ת – יזוחמה טפשמה תיב
םילשוריב הנידמה ידבוע לש יתעמשמה ד"היבו זאמ הנש הרשע עבראמ הלעמל רבכ ופלח יכו ,
.םיעוריאה ןיוצי תאז םע עוגפל תכמסומ התייה אל ,ןידל לבקנה דמע ןהינפב תואכרעהמ תחא ףא יכ ,
שירב י .האופרב קוסעל ונו

א. .הרומח הפיזנ
ב. מ תקנעה ךות) רתלאל םירוטיפ לע תועיגמה תויוכזה אול – .(םשאנל ןיד יפ
ג. .תואירבה דרשמל תותימצל הליספ .

ה לש ונוישר תא תולתהל הצילממ הדעווה ,רבד ףוס .דבלב דחא שדח ךשמל לבקנ

ב ךילהה יתעמשמה ןידה תיב הנידמה ידבוע לש

3

תעמשמה תדעו חוד

הנלבוקה

14 ןיב שיגדהש ךות ,לבקנה לש ותולהנתהו ותוגהנתה יבגל רתויב םירומח םיאצממ עבק טפשמה תיב .
:אוה יכ רתיה
…" יכסה אל ,הקלחמב שחרתמל יביספ היה אוה ,ודיקפת םורמ שרדנכו הפוצמכ לועפל ן
יולת היהש תישנעה תוינידמה טקלפל הז ללכבו ,ארקו האר רשאל שרדנכו יוארכ ביגה אל
הקלחמב שחרתמה תא תונשל תנמ לע ריבס ןפואב לעפ אלו ,ןיעל הלגנו ,בלה תניגמל …
םשאנ 3 ו ויתולועפבו ותוגהנתהב יטאטס היה ןפואב ,םיכשוממ ןמז יקרפ ותקלחמב לעפ אל
ביתנב םמדקלו םלבס לע לקהל ידכ ,הלא תמגוד םיסוחל החמומה הקלחמ להנממ שרדנה
ילופיטה ".

15 ףקותב רשא ,לבקנה לש הריפחמה ותוגהנתה יכ ,ינרובס . לע עדיו ,הפצ ,האר הקלחמ להנמכ ודיקפת
,הקלחמב םיסוחב תושק תויוללעתה ,םילבוסו םיללמוא עשי ירסח ידכ רבד יצחו רבד השע אל אוהו
עונמל םישעמה תא םהילע חוודל וא – .הדעווה הצילממש וזמ הברהב הרימחמ השינעלו יאנג לכל היואר

ו אפורה תעובש תא ןיטולחל חכש לבקנהש ,ינששוח תוארוה תא רמול אלש ,הקיתאהו רסומה יללכ תא
.םיקקזנה םיסוחב לופיטב תוישונאו דובכ רתיב גוהנל ותוא ובייח רשא ,ןידה

ב תובשחתהה לכ םע ןתוא תוליקמה תוביסנ דעווה הטריפ התעד תווחב ה – םישקה םיאנתה תוברל
,ויתודוא תויבויחה תעדה תווח ,לבקנה לש "החושקה" ותקלחמב מה וליג ,רגוב תא ןתונ אוהש הדבועה
,תישילש האכרע ינפב ןידה םיעוריאה זאמ הכוראה הפוקתה ףולח רקיעבו – יכ איה יתעד םוקמ היה אל
וישעמ תרמוחל סחי םושב דמוע וניאש ,רתויב ילמס שנע וילע ליטהל ץילמהל יא ףאו , תורטמ לע הנוע ונ
העתרההו השינעה .

16 דבועה תא ןובשחב תחקל שי דוע . לבקנל הפופכ התייהש ריאמ ןב תוחאה לעש ,ה – ש םגה איה
תוללעתהה ישעמב הליעפהו היחה חורה התייהש – לטוה הנורחאל לש תעמשמ יעצמא ןוישיר תיילתה
םינש שולש ךשמל ,דבלב דחא שדח ךשמל לבקנה לש ונוישיר תיילתה לש תעמשמה יעצמא ,ךכיפל . ףא
חאה לע רזגנש שנעל סחי םושב דמוע וניא .תישארה תו

ה תוליקמה תוביסנה אלמלא יכ ,שגדויו ןיוצי ליעל תוטרופמ – הלעמל לש הכוראה הפוקתה ףולח דחוימבו
מ- 14 םויה דעו םיעוריאה זאמ הנש – יפ ונידב רימחהלו ןידה תא לבקנה םע תוצמלמ ססהמ יתייה אל
.תותימצל ונוישיר לוטיב לש תורשפא ידכ דע ,המכ

17. יתלקשש רחאל הנושארו שארב דמוע ייניע דגנלשכ ,הרקמה תוביסנ לולכמ תא שאר דבוכב , ךרעכ
,ןוילע בל ירסח םילפטמו םיאפור לש הערה םתעיגפמ עשי ירסחו םילוח לע ןגהל ךרוצה – ללכל יתעגה
.לבקתהל הלוכי הניא ,תעמשמה יעצמא יבגל הדעווה תצלמה יכ הנקסמ

תעמשמ יעצמא תלטה תעב םג םצמאל יוארה ןמ רשא ,תונברדכ םירבד םה הלא יואר .לבקנה לע

4

הטלחה

אשר על כן, הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר דניאל מאיר, מלעסוק ברפואה, למשך שנה
אחת. תחילת ההתלייה ביום 15.7.17

ניתנה היום 4.4.17, ח' ניסן תשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן