חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דניאל קנדינו – התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה לריפוי שיניים

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה לריפוי שיניים (הנקבל לא השיב לפניות רבות וחוזרות של אנשי משרד הבריאות, לא העביר חומר רפואי לבירור תלונות כנגדו ולא קיים רישומיים רפואיים , שם שילוט בניגוד לתקנות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה לריפוי שיניים (הנקבל לא השיב לפניות רבות וחוזרות של אנשי משרד הבריאות, לא העביר חומר רפואי לבירור תלונות כנגדו ולא קיים רישומיים רפואיים , שם שילוט בניגוד לתקנות)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון 3 חודשים
התליית רשיון 3 חודשים

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עוד אייל חקו

ד"ר דניאל קנדינו
ע"י ב"כ – עו"ד רפאל בייפוס

בעניין שבין:

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 18-14

הקובל

הנקבל

העובדות

1. ד"ר דניאל קנדינו (להלן – הנקבל או ד"ר קנדינו) הינו רופא שיניים מורשה, העובד במרפאת
שיניים "חיוכים" בשדרות, וכמו-כן הוא בעל מרפאת שיניים "גלובל-דנט" בראשון-לציון (להלן –

המרפאה).

2. בכתב הקובלנה שהוגש נגד הנקבל נטען, כי גודל שילוט המרפאה חורג באופן קיצוני מהמותר עפ"י
התקנות. למרות פניות של משרד הבריאות, כולל שימוע שנערך לנקבל אצל ד"ר שלמה זוסמן, מנהל
האגף לבריאות השן במשרד הבריאות – לא הסיר הנקבל את השלט.

3. ביום 29.7.09 הוגשה תלונה נגד הנקבל ע"י
(להלן – המתלונן) בענין רשלנות
בביצוע טיפול רפואי. למרות חמש(!!!) פניות של ד"ר ע' מוטשניק לקבל התייחסות הנקבל לתלונה –

הוא לא טרח להשיב עליה או לשלוח את החומר הרפואי הרלוונטי.

, בדבר טיפול רשלני בשיניה

ביום 11.8.11 הגיעה תלונה נוספת נגד הנקבל, ע"י
(להלן – המתלוננת). הנקבל זומן לשימוע ביום 2.10.12 במשרד הבריאות, ולמרות שהתחייב תוך
14 יום להעביר תגובה ואת הרשומות הרפואיות הנוגעות לשתי התלונות שהוגשו כנגדו, וכן להסיר

את השלט מעל המרפאה – הוא לא עשה כן, אלא באופן חלקי בלבד.

4. בהסתמך על ממצאי בקורת הרופא המחוזי, הוגשה ביום 15.12.11 ע"י המשנה למנכ"ל משרד
הבריאות, ד"ר בעז לב, קובלנה כנגד ד"ר קנדינו, על כך שגילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה
לריפוי שיניים, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים, וכן הפר הוראות חוק זכויות החולה,
כאמור בסעיף 45(7) לפקודה.

דוח ועדת המשמעת

5. ועדת המשמעת שהתמנתה לדון בקובלנה בהרכב – ד"ר תרצה רמון, יו"ר, ד"ר עזרה בנימין ועו"ד
יגאל חיות, חברים – קיימה מספר ישיבות, בהן שמעה עדויות וקבלה ראיות.

בדוח שהגישה ביום 5.1.14, קבעה הוועדה כי הוכח בפנייה, ואף הנקבל הודה בכך, שגודל השלט ששם
במרפאה היה חורג, וכי הוא לא הסירו משנתבקש לעשות כן. עוד קבעה הוועדה, כי הנקבל לא המציא את
תיקו הרפואי של המתלונן ולא ענה לכל פניותיה של ד"ר מוטשניק – אף לא לאחר שנתבקש לעשות כן
בשימוע שנערך ביום 2.10.11 בפני ד"ר זוסמן – ובכך הוא עבר עבירה של התנהגות בלתי הולמת, לפי
סעיף 45(1) לפקודה.

הוועדה החליטה לזכות את הנקבל מהעבירות של טיפול רשלני במתלוננים, מחוסר ראיות.
יצויין כי בכתב הקובלנה לא יוחסו כלל לנקבל עבירות של טיפול רשלני במתלוננים, ואף ב"כ הקובל
הצהיר בפני הוועדה כי: "הקובלנה היא על התנהגות שאינה הולמת ולא מיוחסת רשלנות רפואית אלא
יותר אי היענות לפניות המשרד, שילוט ופרסום".

המלצת הוועדה

6. בחוות דעתה לענין אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על הנקבל, קבעה הוועדה כדלהלן:
"התנהגותו של הנקבל בפרשות שיוחסו לו בכתב הקובלנה משקפת התנהלות בלתי ראויה
ובלתי תקינה, בהתנהלותו בפן המקצועי, בתחום ניהול הרשומות, באי היענותו לפניות
משרד הבריאות ובאי קיום ההתחייבויות שקיבל על עצמו ובפרסום מרפאתו שלא כדין".

הוועדה דחתה את טיעונו של ב"כ הנקבל ולפיו, מדובר "בכשלים מינוריים וטכניים", כלשונו וקבעה כי
היא רואה בחומרה את התנהגותו של הנקבל, במיוחד בכל הנוגע להתעלמותו מפניותיה של ד"ר מוטשניק
ואי המצאת הרשומות הרפואיות, משנתבקש לכך.

לאור האמור לעיל, המליצה הוועדה לפני שרת הבריאות להתלות את רישיונו של הנקבל למשך שלושה

חדשים.

סמכותה של שרת הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים, הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

7. התנהגותו של הנקבל בפרשה זו – הן בנושא אי הסרת השילוט מהמרפאה והן, ובעיקר באי היענותו
לפפניות הרשויות המוסמכות במשרד הבריאות – חמורה בעיניי, עד מאד וראויה לתגובה ענשית הולמת.

לנקבל ניתנו הזדמנויות אין ספור להגיב ולהתייחס לטענות שהושמע כנגדו, אולם הוא בחר להתעלם מהן
במזיד, לא הגיב לפניות הרשויות המוסמכות, ובכך זילזל באופן מופגן ובוטה בסדרי מנהל תקין ובאמות
התנהגות בסיסיות, ואף מנע את האפשרות של בירור ענייני ומיידי של התלונות שהוגשו נגדו.

8. נראה בעיניי, כי הוועדה שקלה כהלכה את מכלול נסיבות המקרה לאשורן – הן לענין הכרעת הדין והן
לעניין ההמלצה להתליית הרישיון. עם זאת נראה, כי ההמלצה לגבי תקופת ההתלייה – שלושה חדשים
בלבד – נוטה לקולה, בשים לב גם לרמת הענישה שנקבעה בתיקים דומים (ראה, לדוגמה, החלטה בתיק
16-14 בענין ד"ר אברי לב מיום 27.7.14, בה הותלה רישיונו של הנקבל למשך ששה חדשים).

יחד עם זאת, המלצת הוועדה איננה חורגת בצורה קיצונית ממתחם הענישה, ולפיכך בדעתי לכבדה.לפיכך,
החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רשיונו של הנקבל לעסוק ברפואת שיניים למשך שלושה
חדשים, שתחילתם ביום 20.10.14.

9. למרבה הצער, הנני נתקל לאחרונה במספר לא מעט של תיקים בהם רופאי שיניים, דווקא אינם
מתייחסים ואינם מגיבים לפניות חוזרות ונשנות אליהם מצד משרד הבריאות – בין במתן תגובות לתלונות
שהופנו כנגדם ע"י מטופלים, ובין בנושאים אחרים – ואף אינם מעבירים תגובה או חומר רפואי, למרות
שהתבקשו לעשות כן. התנהגות פסולה שכזו – לא רק שהיא עומדת בניגוד לדין וסותרת כללי נימוס
אלמנטריים – אלא שהיא מונעת את בירור התלונות לאשורן בזמן אמיתי ובהקדם ככול הניתן.

מאחר ותופעה מצערת ופגומה זו היא נחלתם של רופאי שיניים רבים, משום מה, הנני ממליץ להעביר
העתק החלטה זו ליו"ר הסתדרות רופאי השיניים בישראל, על-מנת שייתן דעתו לתופעה מצערת זו ויורה
להגביר את מודעותם של רופאי השיניים לחובת ההיענות לפניות משרד הבריאות, במהירות וביעילות.

ניתנה היום 2.9.14, ז' אלול התשע"ד.

החלטה זו תופץ, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן