חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר דניאל שוהם – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הציג עצמו באתרי אינטרנט כמומחה לרפואה פנימית ומשלימה כפרסומת אסורה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הציג עצמו באתרי אינטרנט כמומחה לרפואה פנימית ומשלימה כפרסומת אסורה)

בקנה תואנ ,ומע הכרענש רוריב תחישו תואירבה דרשמ תושירד תובקעב םימוסרפה תא ריסהל ל
.םירוסאה

2 . םויב ,לבקנה דגנ השגוה ,הרומאה ותוגהנתה תובקעב 1.11.15 דרשמ לש תעמשמה תדעוול הנלבוק ,
םויב השגוה רתוי רחואמו ,תואירבה 7.5.17 הנלבוקב .ליעל טרופמ הנכות רקיעש ,תנקותמ הנלבוק
תנקותמה יאש ךרדב לבקנה גהנ ,הרומאה ותוגהנתהב יכ ןעטנ ףיעס יפל ,השרומ אפור תמלוה הנ 41 (1 )
.םיאפורה תדוקפל

יעצמא תלטה לע המכסהל ועיגה יכ הדעוול םידדצה ועידוה ,תנקותמה הנלבוקה תשגה םע דבב דב
.לבקנה לע הפיזנ לש תעמשמ

הטלחה 17 – 14

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

םהוש לאינד ר"ד לבקנה
כ"ב י"ע – וע ה ד" רמרק 'עו יחרזאה 'א

יפל וצ ףיעס 41 תדוקפל ז"לשתה ,]שדח חסונ[ םיאפורה – 1969

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

בל :ןי

ינפב :
)סומידב( טפושה בונשרטס ןונמא

תודבועה הנלבוקהו

דו"ח ועדת המשמעת

3. בעקבות הגשת הקובלנה, התמנתה ועדת משמעת בהרכב: פרופ' יהודה סקורניק – יו"ר; פרופ' ריפעת
ספדי ועו"ד משה מרבך – חברים, על-מנת לדון בקובלנה. הנקבל הודה בפני הוועדה במיוחס לו בכתב
הקובלנה המתוקן מיום 7.5.17, והוועדה שמעה טיעונים לענש מפי ב"כ הצדדים.

הוועדה התרשמה כי השיקול העיקרי שהיה ביסוד ההגעה להסדר טיעון הוא נכונותו של הנקבל לתקן את
דרכיו באופן כן ואמיתי והצעדים בהם נקט כדי לממש זאת, ועל כן ראתה לנכון לאמץ את הסדר הטיעון,
ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.

4. בשולי חוות דעתה, ציינה הוועדה בזו הלשון:

"… לא נצא חובתנו אם לא נביע את אי שביעות רצוננו מהתמונה שהצטיירה בפנינו… בכל
הנוגע להתמודדות המשרד עם תופעת הפרסומים שלא כדין הנקרים לפתחו חדשות
לבקרים… על המשרד לבחון האם קיימים בידו כלים מספיקים להתמודד ביעילות עם
תופעה זו, ויפה שעה אחת קודם" (סעיף 18 לדוח הוועדה).

החלטה

5. הוועדה הנכבדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והגיעה למסקנה כי מן
הראוי לאמץ את הסדר הטיעון שהומלץ בפניה על ידי ב"כ הצדדים. עמדת הוועדה מקובלת עליי, ולא
מצאתי להתערב בשיקוליה.

אשר על כן, הנני מחליט להטיל על הנקבל, ד"ר דניאל שוהם, אמצעי משמעת של נזיפה.

6. הנני מפנה את תשומת לבם של מנכ"ל משרד הבריאות והיועצת המשפטית של המשרד, להערת
הוועדה בסעיף 18 לדוח שהגישה, כמפורט בסעיף 4 דלעיל, לכל טיפול שימצאו לנכון.

ניתן היום 29.5.17, ד' סיון תשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

>.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן