חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר חאלד עכריה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: חאלד
שם משפחה: עכריה
שם מלא: חאלד עכריה
תחומים: רופאים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: כאבול
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 1-153911
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2019/06/24
מה חשוב לדעת? התליה שמונה חודשים
התליה שמונה חודשים

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים )נוסח חדש(, התשל"ז-1976

16-21 החלטה
בפני:
השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב
בעניין שבין:
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הקובל
ע"י ב"כ – עו"ד תומר דגני חנית

לבין:
ד"ר חאלד עכריה הנקבל
ע"י ב"כ – עו"ד מוחמד בדרנה
ה ח ל ט ה
העובדות
1 .ד"ר חאלד עכריה היה בתקופה הרלוונטית סטאז'ר בבית החולים וולפסון )להלן – ד"ר עכריה או
הנקבל(. ביום 18.12.24 ישב הנקבל בחדר לקיחת דמים עם מ', אשר שימשה סייעת רפואית )להלן –
המתלוננת(, ועם מתנדבת בשם ש'. המתלוננת בקשה מהנקבל שילמד אותה איך לפתוח עורק פורמלי,
ואזי הניח הנקבל את ידו על אבר מינה. המתלוננת אמרה לו להעיף את ידו, והוא עשה כן. מספר ימים
לאחר מכן, צעק הנקבל על המתלוננת, בנוכחות אחרים, והאשים אותה בעיכוב מתן טיפול למטופלת.
2 .ביום 19.5.7 נחקר הנקבל באזהרה בנציבות ששירות המדינה בגין האירועים הנ"ל, וביום 20.6.4
הוגש נגדו כתב אישום לביה"ד למשמעת של עובדי המדינה. ביום 19.6.24 קיבל הנקבל רישיון קבוע
לעסוק ברפואה. מאוחר יותר, ביום 20.9.13 ,סימן הנקבל בטופס קבלה לעבודה, כי לא מתנהל נגדו הליך
משמעתי, וזאת למרות שאותה עת התנהל נגדו הליך משמעתי.
3 .ביום 21.1.11 הועמד הנקבל לדין משמעתי בפני ביה"ד למשמעת של עובדי המדינה. הוא הורשע ע"ס
הודאתו, והוטלו עליו העונשים הבאים: נזיפה חמורה; פיטורים לאלתר מהמרכז הרפואי לגליל, בו הועסק;
ופסילה לשירות המדינה )לרבות משרד הבריאות(, למשך שנה אחת. בנוסף, הנקבל התחייב לפצות את
המתלוננת בסך 000,5 ש"ח.
הקובלנה
4 .ביום 21.8.3 ,הגישה ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר ורד עזרא, קובלנה כנגד הנקבל, על
כך שבמעשיו המתוארים לעיל גילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה, לפי סעיף 41(1 )לפקודת
הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז – 1976.
2
5 .ב"כ הצדדים הגיעו לידי הסכמה ולפיה, יודה הנקבל במיוחס לו בכתב הקובלנה, והם ימליצו בפני
הוועדה להטיל עליו אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך ארבעה חדשים. טרם עריכת הסדר הטיעון,
ביקש וקיבל התובע את עמדת המתלוננת, אשר תיארה את הטראומה הקשה ממנה היא סובלת עד היום
כתוצאה מהמעשה, ועל כן היא מבקשת להטיל על הנקבל שמונה חדשי התליית רישיון )ת/1.)
דו"ח ועדת המשמעת
6 .הוועדה ציינה, בדוח שהגישה ביום 21.12.6 ,כי היא רואה בחומרה יתרה את מעשה ההטרדה המינית
שביצע הנקבל במתלוננת, וכי: "הוועדה סבורה כי מעשיו של הנקבל פוגעים פגיעה לא רק בנפגעת
אלא גם בכבודו, בדמותו ובתדמיתו של מקצוע הרפואה, באמון הציבור ברופאים ובשלום הציבור".
7 .הוועדה בחנה את הסדר הטיעון המוצע, והגיעה למסקנה כי יש לדחותו, לנוכח "המעשה החמור
והמבזה בהטרדה המינית שביצע הנקבל בנפגעת". עוד הדגישה הוועדה את צעקותיו של הנקבל כלפי
המתלוננת, בנוכחות אחרים, וברישום הכוזב שרשם במסמך הקבלה לעבודה, בו העלים את עובדת
העמדתו לדין משמעתי בביה"ד למשמעת של עובדי המדינה.
סוף דבר, הוועדה ממליצה לדחות את הסדר הטיעון ולהתלות את רישיונו של הנקבל למשך שנה אחת.
החלטה
8 .תמים דעים הנני עם עמדת הוועדה כי מדובר במעשים חמורים מצד הנקבל, שעיקרם המעשה המגונה
שביצע במתלוננת, כמו גם מסירת דיווח כוזב במסמך הקבלה לעבודה בבית החולים. אשר על כן, מקובלת
עליי המלצת הוועדה שלא לאמץ את הסדר הטיעון המקל שהושג בין הצדדים.
9 .יחד עם זאת, הנני סבור כי הוועדה החמירה יתר על המידה עם הנקבל, נוכח הנסיבות המקילות בפרשה
זו, שעיקרן: הנקבל הודה באשמות ולקח אחריות על מעשיו; הוא נדון בפני ביה"ד המשמעתי של עובדי
המדינה, פוטר מעבודתו ונפסל משירות המדינה למשך שנה; הוא שילם למתלוננת פיצויים בסכום של
אלפי שקלים. לכך יש להוסיף גם, כשיקול נוסף, את עמדתה של המתלוננת, לגבי העונש לו ראוי הנקבל.
10 .סוף דבר – לאחר שיקול ושיקלול מכלול נסיבות המקרה – הן לחומרה והן לקולה – הנני מטיל על
הנקבל, דר' חאלד עכריה, אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך שמונה )8 )חדשים, שתחילתם ביום
.16.1.2022
ניתן היום 21.12.13 ,ט' טבת תשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

———————————-
אמנון סטרשנוב, שופט )בדימוס(

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן