חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יוסף זיסלין – התנהגות שאינה הולמת רופא, עבירה פלילית

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא, עבירה פלילית (הרשעה פלילית. נתן טיפול רפואי כפוי ולא ערך רשומה רפואית)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא, עבירה פלילית (הרשעה פלילית. נתן טיפול רפואי כפוי ולא ערך רשומה רפואית)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לחודש ימים
התליית רשיון לחודש ימים

2 . תדילי ,תננולתמה 1991 , וה םע הררוגתה ,םידחוימ םיכרצ תלעב תולובגל ץוחמ ןמזה תיברמ היר
תנשב תוכוסה גחל תוכימסב .לארשי תנידמ 2111 , דוע ררוגתהל תניינועמ הניא יכ תננולתמה הטילחה
.קרב ינבב םירכמ םע רוגל הרבעו ,הינטירבב הירוה םע ולעפו ,וז התטלחה םע ומילשה אל םירוהה
.ל"וחב םמע ררוגתהל הבישהל

םויב 22.11.11 ש הירוה ומאית ,רחא םדא תועצמאב ,תננולתמה ל לבקנה םע םילוחה תיבל התאבה תא .
העש תוביבסב 18.11 לע האבוה איה – הפורתב היבא התוא הקשה ןכל םדוקש רחאל ,םילוחה תיבל םדי
.יהשלכ נה גוסמ םירמוח תננולתמל קירזה לבק וא .הנוצרל דוגינב ,שוטשטל הל ומרגש ,הסקרפיזו םויל
המושר לוכ ךרע אל לבקנה וא הב התשענש הנחבאה ,םילוחה תיבל תננולתמה תלבקל עגונב תיאופר
.הל ןתינש לופיטה

העשה תוביבסב ברע ותואב ,םירוהה ושכר ,םתב תא זפשאל םוקמ ןיא יכ םירוהל עידוה לבקנהש רחאל
22.11 ,תננולתמבו םירוהב שגפ םש ,הפועתה הדשל לבקנה עיגה הלילה ךשמהב .הינמורל הסיט יסיטרכ ,
.וילע הבישוהל םירוהל עייסו ,םילגלג אסכ תננולתמה רובע רתיא לבקנה .תשטשוטמ איהשכ

הטלחה 41 – 41

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע יזרא ינש

ר"ד ןילסיז ףסוי לבקנה
כ"ב י"ע – וע " ד רשיפ לאנורו דוד תור

יפל וצ ףיעס 14 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 4791

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

פב :ינ
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

3 . קעב א"תב יזוחמה טפשמה תיבל םושיא בתכ ןילסיז ר"ד דגנכ שגוה ,וללה םיעוריאה תוב
פ.ת( 14449-12-11 קוחל דוגינב יופכ יתאפרמ לופיט לש תוריבע ול וסחוי וב ,) – ףיעס יפל 44 )ד(
ףיעס םע דחיב 11 א"נשתה ,שפנ ילוחב לופיטל קוחל – 1991 תיאופר המושר לוהינ תבוח תרפהו , – יפל
ףיעס 17 ףיעס םע דחי 28 ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוחל )ב( – 1996 .

,ליעל טרופמכ ,םושיאה בתכ ןקות ,םידדצה ןיב גשוהש ןועיט רדסה תרגסמב ,המשאב הדוה םשאנה
םויבו ונידב עשרוה 12.6.12 לש שנע וילע לטוה לש ףקיהב רוביצה תורישל תודובע 251 תועש
."ןויצמ רזע" תתומע תרגסמב

4 ה רחאל . נה דגנכ שגוה ,טפשמה תיבב ותעשר תעמשמל ןידה תיבל הנעבות בתכ לבק ידבוע לש
ג"כשתה ,)תעמשמ( הנידמה תוריש קוח יפל תעמשמ תוריבעב םשאוה וב ,הנידמה – 1963 .

ןידה תיב וילע רזג ,ול וסחויש תעמשמה תוריבעב לבקנה תא עישרהש רחאל תעמשמל םישנעה תא
:םיאבה
.הרומח הפיזנ
ןירוטיפ .רתלאל
ךשמל הנידמה תורישל הליספ 11 .םינש
הליספ ךשמל תואירבה דרשמב דיקפת לכל 15 .הנש

5 . ל הנשמה בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמ שיגה םויב , 28.6.12 , הנלבוק דגנ ןיגב ,לבקנה
.ליעל תטרופמה ותוגהנתה הליג לבקנה יכ ןיוצ הנלבוקה בתכב ר תמלוה הניאש תוגהנתה השרומ אפו , ןכו
,תילילפ הריבעב עשרוה ףיעסב רומאכ 41 (1) ו- (5) "לשת ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ז- 1976 ,
:ךכב

6 . :בכרהב ,הרקמב ןודל תעמשמ תדעו התנומ ,הנלבוקה תשגה תובקעב הקשור הלואפ ר"ד – ,ר"וי
ר"ד תרק הענ ד"ועו רלושטלא תיריע – .םירבח רחאל בתכב ול סחוימב לבקנה תא העישרה הדעווהש
.שנועה ןינעל תויאר הלביקו תויודע הדעווה העמש ,הנלבוקה

.ל"וחל םתב תא חירבהל התייה םירוהה תרטמש עדי אל ללכ יכ ןעטו ,הדעווה ינפב דיעה ומצע לבקנה
אב אוה .זופשא ךירצמה ףירח יטוכיספ ףקתיהמ תלבוס תננולתמהש ,אוה ול רמאנש לוכ ח"היבל ומצעב
תננולתמה תא קודבל ידכ הלבס תננולתמהש תורמל .ןנוכה אפורה לע המישמה תא ליטהל הצר אל ןכש ,
לע הל רמאנש תא הניבה איה ,"קוחצו יכב ,תוציפק ,ינוציק טקש יאב" העיגהו ילכש רוגיפמ – .ודי

.הזפשאל ךרוצ אצמ אל ךא ,יתפורת לופיט הל תתל טילחה לבקנה ותעד לע הלעה אל אוה ,רומאכ
.ןכ תושעל םדיב עייסמ אוה יכו ,ל"וחל תננולתמה תא חירבהל םינווכתמ םירוההש תא הווילש הביסה תא
."םוילווה ללגב םייתעש לש החגשהב ךרוצ היהש" ךכב לבקנה קמנמ ,הפועתה הדשל הירוהו תננולתמה

תובקעב רבעש םירוסיה תכסמ תא הדעווה ינפב שרפ לבקנה עוריאה – ותמשהו הרטשמה י"ע ורצעמ
י"ע וילע ורזגנש םישנעה רתיו ותדובעמ וירוטיפ ןכו ,בל יפקתה ינשל ול םרגש השרפה םוסרפ ,םיקיזאב
.הנידמה ידבוע לש תעמשמל ןידה תיב

2

םייתעמשמו םייטפשמ םיכילה

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

,רשיפ ד"וע ,לבקנה כ"ב יכ ןעט יכ עדי אל לבקנהש הדבועב רקיעבו ,ןתוללכב הרקמה תוביסנב בשחתהב
ייה םירוהה תרטמ .רתוי לק שנועב קפתסהל ןתינו ןוישירה תיילתהל םוקמ ןיא ,ל"וחל החירבהל הת

8 הרמוחב התאר הדעווה . העש ,לבקנה לש ותוגהנתה תא ךרע אלו יופכ יאופר לופיט תננולתמל ןתנש
יכ ,הינפב ועמשוהש תויודעהמ הדעווה המשרתה ,תאז םע .הל ןתנש לופיטה יבגל תיאופר המושר לוכ
צמ" לבקנה ."…וילפוטמ ןעמל רבעמו לעמ השעש ,רוסמו בוט רטאיכיספ אפורכ רייט

םוסרפה ,םילילפב עשרוה אוה :וז השרפב ותוגהנתה ןיגב רקי ריחמ םליש לבקנה יכ ,הדעווה הנייצ דוע
.הנידמה ידבוע לש תעמשמל ןידה תיב י"ע םידבכ םישנע וילע ולטוהו ,בוטה ומשב עגפ ברה

תעדל הדעווה ירבח בור – "דו הקשור 'פ ר"ד תרק 'נ ר – בל םישב יפכ ,לקשמה תודבכ תוליקמה תוביסנל
ש טרופ ו " ,ליעל יעצמאב קפתסהל אלא ,ונוישיר תא תולתהלו הז ךילהב םג ומע רימחהל םוקמ ןיא
"הפיזנ לש תעמשמ .

בח תעדל ווה תר .ןיינעה תוביסנב םלוה וניא הפיזנ לש תעמשמ יעצמאב תוקפתסה ,רלושטלא 'ע ד"וע ,הדע
" :הירבדכ לבקנה לש ונוישיר לש יהשלכ היילתהמ תוענמיה רבדב לבקנה תדמע תלבק יכ הארנ
."םיאפורה רוביצ ןהו םילוחה רוביצו יללכה רוביצה ןה ,רוביצל ןוכנ אל רסמ ריבעת

11 . המושר לוהינ יאו יופכ יאופר לופיט ןתמ לש ,יידמל רומח הרקמב הז הרקמב רבודמ יכ ,קפס ןיא
תננולתמה תא חירבהל םירוהה תנווכ לע לבקנה עדי אל םא םג ,הדעווה העבקש יפכ .קוחכ תיאופר
ל"וחל ה , " הדוה אוה דבעידב יר המודא הרונמ ול קלדהל הכירצ התייהש ."

וה ןהב תוריבעה" תורומחה תוריבעהמ ןניא םשאנה הד תאז םע דחי .םיקוחה רפסבש
ייצמ דחי תוביסנה ףוריצ …רתויב תורומח ועצוב ןהב תוביסנה תולהנתה לש הנומת ר
."םשאנה דצמ הריבס יתלבו הגירח

11 . תובקעב וקלח תנמ התייהש םירוסייה תכסמב ,לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנב תובשחתהה לכ םע
רב המוסריפו השרפה יוליג ב ןכו ,םיב ה םישנע םייתועמשמ תעמשמל ןידה תיבב וילע ולטוהש הדבועבו
פה וז וישעמ לע ןידה תא ןתונ אוהש תישילשה םע – היפלו הדעווה תרבח לש טועימה תדמע יל תיארנ , אל
ןתינ קרפל ולו ,ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא תלטהמ לילכ ענמיהל נימ ןמז .ילמי

לבקנה לש ונוישיר תא תולתהלמ ססהמ יתייה אל ,וז השרפב תוליקמה תוביסנה אלמלא יכ ,דוע רמאיי
תרמוחמ בייחתמכ ,רתוי הכורא הפוקתל .האופרה עוצקמב רוביצה ןומא לע היתוכלשהו ותוגהנתה

ע הצילממ ,ךכיפל לש ונוישיר תא תולתהל רלושטלא ד"ו לבקנה ."שדח לש ילמינימ ןמז קרפל"

9 ליטהל האובב . לע יוארה תעמשמה יעצמא תא לבקנה – :הדעווה ירבח תועד וקלחנ

:יכ עבקש ךות ,שנועב לקהש םגה ,הרמוחב הרקמה תא האר יזוחמה טפשמה תיב םג

3

הטלחה

אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את דעת המיעוט ולהתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר יוסף זיסלין, למשך
חדש אחד, החל מיום 1.7.14

ניתן היום 24.4.14, כד ניסן התשע"ד.

יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

<

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן