חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יוסרי מסראוה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה לחודש ימים
התליה לחודש ימים

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז- 197601-22 החלטה
בפני:
השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב
בעניין שבין:
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הקובל
ע"י ב"כ – התובע הראשי

לבין:
ד"ר יוסרי מסארווה הנקבל
ע"י ב"כ – עו"ד יוסי זילברברג
ה ח ל ט ה
העובדות
1 .ד"ר יוסרי מסארווה הינו רופא מורשה, שמענו בישוב טייבה )להלן – דר' מסארווה או הנקבל(.
בין היתר, היה הנקבל רופא משפחה של אדם בשם סומא, אשר בשנת 2020 היה נתון בפיקוח אלקטרוני
בבית הוריו בטייבה )להלן – מקום הפיקוח(. ביום 20.7.27 יצא סומא ממקום הפיקוח ונסע לעיר אום אל
פאחם, בניגוד לצו בית המשפט. לאחר שהתברר לסומא כי הפר את צו בית המשפט, הוא התקשר לנקבל
וביקש ממנו לדווח למשל"ט הפיקוח האלקטרוני כי הוא היה אצלו בבדיקה רפואית. הנקבל נעתר לבקשה,
ודיווח למשל"ט כי סומא היה אצלו בבדיקה רפואית במועד הרלוונטי, דבר שלא היה נכון.
פסיקת בית המשפט
2 .לנקבל יוחסו בבית משפט השלום בפתח תקווה, עבירות של קבלת דבר במרמה בצוותא חדא – לפי סעיף
415 רישא וסעיף 29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ,וכן סיוע להפרת הוראה חוקית – עבירה לפי סעיף
287(א( יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
הצדדים הגיעו להסדר מותנה, לפיו יודה הנקבל בעבירות המיוחסות לו, ישלם קנס בסך 000,10 ש"ח,
ירצה 60 שעות בעבודות שירות לתועלת הציבור, וכן יהיה במעקב קצין מבחן. ההסדר המותנה אושר על
ידי בית המשפט.
2
הקובלנה
3 .נוכח התנהגותו המפורטת לעיל, ולאחר העמדתו של הנקבל לדין בבית המשפט, כאמור הוגשה כנגדו
קובלנה לוועדת המשמעת של משרד הבריאות, בה יוחסה לו עבירה של התנהגות שאינה הולמת רופא
מורשה, לפי סעיף 41(א( לפקודת הרופאים.
דו"ח ועדת המשמעת
4 .בעקבות הגשת הקובלנה, התמנתה ועדת משמעת לדון בה, בהרכב: דר' אילן וסרמן – יו"ר, פרופ'
יעקב גוזל ועו"ד משה ארד – חברים. הנקבל הודה בפני הוועדה במעשים שיוחסו לו, והביע צער וחרטה
על התנהגותו. ב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון, והמליצו בפני הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת
של התליית רישיון למשך חודש וחצי.
5 .בדוח שהגישה הוועדה ביום 22.1.4 ,הדגישה הוועדה כי התנהגותו של הנקבל אכן אינה הולמת רופא
מורשה, ופוגעת באינטרס הציבורי עליו יש להגן. עם זאת, סברה הוועדה כי אמצעי המשמעת המבוקש
חמור בהשוואה למקרים אחרים, שהופנו לוועדה במקרים קודמים )החלטה 13-2 ,בעניין דר' ברנט
.)7.2.13 מיום, רוטנברג
לפיכך, ונוכח הודאת הנקבל וקבלת אחריות מלאה על מעשיו – ממליצה הוועדה להסתפק בהתליית
רישיונו של הנקבל למשך חודש אחד בלבד.
החלטה
6 .המלצת הוועדה הנכבדה מקובלת עליי, והנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, דר' יוסרי מסארווה,
למשך חדש ימים, החל מיום 22.3.15.
ניתנה היום, 22.2.13 ,יב אדר א' תשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

———————————-
אמנון סטרשנוב, שופט )בדימוס(

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן