חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יורם פינקלשטיין – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל עשה שימוש בתואר "פרופסור" אשר לא הורשה לו, והתייחס בזלזול לפניות משרד הבריאות ולשכת האתיקה וסרב לקבל הנחיותיהם)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל עשה שימוש בתואר "פרופסור" אשר לא הורשה לו, והתייחס בזלזול לפניות משרד הבריאות ולשכת האתיקה וסרב לקבל הנחיותיהם)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודש ימים, הנקבל הגיש ערעור לביהמ""ש המחוז- הערעור נדחה. הנקבל הגיש ערעור לביהמ""ש העליון- הערעור נדחה
התליית רישיון לחודש ימים, הנקבל הגיש ערעור לביהמ""ש המחוז- הערעור נדחה. הנקבל הגיש ערעור לביהמ""ש העליון- הערעור נדחה

תנשמ לחה 2006 " ראותב שומיש לבקנה השע ,אפורכ ותדובע תרגסמבו תונוש תויונמדזהב , ,"רוספורפ
.לארשיב ךמסומ םרוג י"ע ול ןתינ אל הז ראותש תורמל

תנשב 2005 רפסה תיבמ "תימע רוספורפ" לש יונימ לבקנה לביק ליברדנו תטיסרבינוא לש האופרל ט ,
יסנט ,ליוושנ ןלהל( – הטיסרבינואה ). "חרוא רוספורפ" לש יונימ ןייטשלקניפ ר"ד לביק ,ךכל ףסונב
בינוא התואמ .הטיסר תה תחא ףא י"ע ימשר ןפואב רכוה אל ,הטיסרבינואהמ לבקנל ןתינש ראו
.תואירבה דרשמ י"ע וא ץראב האופרל תוטלוקפהמ

2 . תנשמ לחה 2006 ומצע גיצה , ,תויאופר תודועת ג"ע ותמיתחב תוברל ,רוספורפכ תובר םימעפ לבקנה
.עוצקמל ויתימע ינפבו םיבתכמ ריינב

ב לבקנה השעש שומישה תובקעב תורדתסה לש הקיתאה תכשלב רוריב יכילה ודגנ וחתפנ ,רוספורפ ראות
יכ עבקנ םמויסב ,לארשיב םיאפורה .יואר וניא ,רומאה ראותב לבקנה השועש שומישה

ורוערע רוערעה תדעול לבקנה לש םויב החדנ ,הקיתאה תכשל לש 11.1.2011 עבקנ הדעווה תטלחהבו ,
:יכ םידקמכ רוספורפ ראותב שומישה" רוסאו לוספ ןייטשלקניפ 'רד לש ומש תא ."

הטלחה 15 – 15

ר"ד ןייטשלקניפ םרוי לבקנה
כ"ב י"ע – "הוע הנחוא 'צו דרלסקא 'א ד – שפק

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – זרא ינש ד"ועו בל

יפל וצ ףיעס 41 תדוקפל םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ז- 1976

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
)סומידב( טפושה בונשרטס ןונמא

תודבועה

ארתהה בתכמו הקיתאה תכשל תעיבק תורמל " לבקנה ךישמה ,תואירבה דרשמ ל"כנמ לש ה "תאשל
.עגמב אב םמיע םינושה םימרוגה ינפב הזככ ומצע גיצהלו ,"רוספורפ" ראותב

4 קה בתכב . םויב לבקנה דגנ שגוהש הנלבו 21.8.13 י"ע ,בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה
יכ ןעטנ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליג לבקנה רומאכ ,הדוקפה תוארוה תא רפהל דימתה ןכו
םיפיעסב 41 (1 ו ) – (4 ז"לשתה ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ) – 1976 ןלהל( – הדוקפה .)
:ןלהלדכ םה הנלבוקה יטרפ

תואירבה דרשמ םעטמ רומאכ האשרהל תוקקזיה היפל העיבקל יואר סיסב ונתעדל שי"
ויהל הרומא ,רוספורפ ראותב שומיש תיישעל קנעוה רוספורפ ראותה םהב םירקמ םתואב ת
לע אלש אפורל – ."ץראב האופרל תוטלוקפה ןמ תחא ידי

הדעווה הטילחה ,יתעמשמה ןוידה םויסב ,הכלהכ תקמונמו הכורא ,תידוסי תעד תווחב לכ תא תוחדל
ףיעס יכ לבקנה לש ותנעט תא התחד הדעווה .ןידב ועישרהל ץילמהלו ,לבקנה לש ויתונעט 9 תדוקפל
"ב שומיש רסואה ,םיאפורה ,"רדגה וא יוניכ רקמב לח וניא ,ןידכ אלש אוה רוספורפ ,ותדמעל ןכש ,הז ה
אלו ראות .הדוקפב ותועמשמכ ,רדגה וא יוניכ
הכמתסהש ךות הדעווה העיגה ,אשונב ןוילעה ש"מהיב תקיספ לע םג :היפלו ,הנקסמל

םירדסומ ,ראותה גצוי וב ןפואהו "רוספורפ" ראותה תקנעה יכ ,ןכ םא תואורה וניניע"
לש הקיתאה תדעו י"ע ועבקנש הקיתאה יללכש ,תיביטמרונהו תיקוחה תרגסמב בטיה
םניה הז אשונב י"רה .הנממ דרפנ יתלב קלח לע רערעל וא רהרהל םוקמ שי יכ ונאצמ אל
לחש יתאה דוקה ןמ קלחכ ,ליעל וניוצש םיאנת עובקל הקיתאה תכשל לש התוכמס רוקמ
"לארשי תנידמב םיאפורה ללכ לע .)רוקמב השגדהה(

6 תיאופרה תורדתסהה לש הקיתאה יללכל דוגינב לעפ לבקנה יכ ,הדעווה העבק דוע . תטלחהלו כשל ת
" וניה ,ול אל ראותב לבקנה השועש שומישה יכ העבק רשא ,הקיתאה התחד הדעווה ."רוסאו לוספ תא
:ןושלה וזב העבקו ,הקיתאה תכשל תויחנהו תונקת לש בייחמה ןפקות רבדב לבקנה כ"ב לש ויתונעט

5 . תשגה תובקעב קינרוקס הדוהי 'פורפ :בכרהב ,הב ןודל תעמשמ תדעו התנמתה ,הנלבוקה – ,ר"וי
ךברמ השמ ד"ועו ןרטש יבצ 'פורפ – .םירבח לבקנה רפכ ,ול וסחויש תוריבעב תעמשמה תדעו ינפב
משל הצלאנ הדעווהו תויאר לבקלו םידע עו .

ףיעס תוארוהל דוגינב ,ול השרוה אל רשא "רוספורפ" יוניכב שומיש השע .א" 9 .הדוקפל
תואירבה דרשמ תוינפל לוזלזב סחייתה .ב ."םהיתויחנה תא לבקל ברסו הקיתאה תכשלו

2

ח"וד תעמשמה תדעו – הערכהה

הנלבוקה

" יתלב םיתומיע לש וז ךרדב רחב לבקנה לש ודמעמב ריכב אפור יכ רעטצהל אלא ונל ןיא
ימרוג יפלכ לוזלז תנגפה ךות ,הקיתאה יללכו קוחה תוארוה לש הטוב הרפה לשו םיקסופ
יכאה היוארה ךרדבכ ,תואירבה תכרעמב הפ ותדמעל , ויניעב הארנש המ םע דדומתהל
דוסי לכ הל היה אלש תורמל ,רזח אל הנממ הדמע ;ימדקאה ודמעמב העיגפו וידעצ תרצהכ
."ונינפב החנוהש תיתייארה תיתשתב

לע רשא – לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילממ ןכ תא רפהל דימתהש ךכבו אפור תמלוה הניאש תוגהנתהב
םיאפורה תדוקפ תוארוה – תוריבע םיפיעס יפל 41 (1 ו ) – (4) בתכב ול סחוימכ ,םיאפורה תדוקפל
.הנלבוקה

9 וז המוגע השרפב ,ןייטשלקניפ ר"ד ,לבקנה לש ותולהנתה תא הבר הרמוחב התאר הדעווה . ןה ,
םינושה םייאופרה םימרוגה יפלכ תלזלזמה ותוגהנתהב ןהו ול אל ראות תאישנב תכרפומ השירד ידכ דע ,
פורפ תא דימעהל וזמג 'פורפ תאו סכר ' ( ןידל /נ 56 ).

תוארל שי יכ ונענכוש …" לומ לא לבקנה ידי לע רוספורפ ראותב שומיש תיישע הרמוחב
לע הז ראות ול קנעוהש ילב ,םינוש תודסומו ויתימע ,וילפוטמ – רכומ ימדקא דסומ ידי
…הלאכש תוביסנב הקיתאל הכשלה י"ע ועבקנש םיללכל םאתהב אלש ,ןיפולחלו ץראב
ףיעסל םאתהב תואירבה דרשמ רושיא תא ךכל לבקיש ילבו 9 פל העטמ גצמ תריצי .הדוק
ודמעמבו םיאפורה ללכב ,רוביצה ןומאב עוגפל ידכ הב שי ,וז הטלחהב וטרופש תוביסנב
."האופרה עוצקמ לש

הדעווה הבשחתה הלוקל ךות ,אפורכ הכז הל תיעוצקמה הכרעהבו לבקנה גיצהש תיבויחה תעדה תווחב
" יכ הריהבמ איהש בו ודמעמב תובשחתה ולש יעוצקמה קתוובו אפורה לש םייעוצקמה וירושיכ –
."הזמ רומח תעמשמ יעצמא תטיקנב הצלמהל העגה ונתיאמ הענמ

7 אב רבודמ ,ותנעטל רשאכ ,"קדצה ןמ הנגה"ל לבקנה לש ותנעט תא םג התחד הדעווה . תינררב הפיכ
ולש תישיא הפידר בקע סכר םעוניבא 'פורפ ,הקיתאה תדעו ר"וי דצמ ראש לומ לא היילפא ןאכ שיו ,
הדעווה .לארשי יאפור לכ ןיא יכ ,השיגהש חודב העבק החנהל דוסי לבקנה דגנ השגוה הנלבוקהש
:רומאל תעבוק הדעווה .ותנעטכ ,"הלוספ הרטמ" תגשהל וא ,םירז םילוקישמ

רמאיי ה לש וז ותנעט יכ ,התע רבכ לבקנ רחא אלמל ףקותב בריסש הז אוהש רחאל ,ייניעב ההומת
יחנה לכ קוחה תפיכא ימרוגל ריתוה אל השעמלו ,תואירבה דרשמ ל"כנמו הקיתאה תכשל תוארוהו תו
.ותושקיעו ותונברס חכונ ,הנלבוק בתכ ודגנ שיגהל אלא ,הרירב

,םוכיסל קוסעלמ לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הדעווה הצילממ האופרב ךשמל , .םימי שדוח
.

3

8 . ווה ע :ןושלה וזב ,התדמע תא תמכסמ הד

תעמשמה תדעו חוד – שנועה

:הדבכנה הדעווה ירבדכ

12 . לע ץלמוהש תעמשמה יעצמא – הדעווה ידי – דבלב דחא שדח ךשמל ןוישיר תיילתה – הארנ ,לק
ייניעב םנמז זובזבו ,וז השרפב ןייטשלקניפ רוטקוד לש םייואר יתלבה ותוגהנתהו ותולהנתה חכונ דחוימב
ושה םימרוגה לש .הלאכש תוטוזב ,קוחה תפיכאב םיקסועה םינ תויבויחה תעדה תווחל בל םישב םלוא
הכוז אוה הל תיעוצקמה הכרעהלו הדעוול שיגה אוהש – אוהש ףא לע ,ושנעב רימחהל אלש יתטלחה
הלוקל הטונ רומאכ , םג ןייטשלקניפ רוטקוד עגפ רבד לש ופוסבש ,תרעצמה הדבועה תא םג ךכל ףסוה .
ותימדתב ולש הדעווה תעיבקכ , – התעמשכ יאשר היהי אוה תאשל םג ראותב "לבקנ" – הביס ךל ירהו
.הנכ לע הדעווה תצלמה תא ריתוהל תפסונ

טילחמ יננה ,אופא ו ,הדעווה תצלמה תא ץמאל לבקנה לש ונוישר תא תולתהל , ןייטשלקניפ םרוי רוטקוד ,
מ קוסעל האופרב ךשמל םימי שדח , םוימ לחה 3.01.2016 .

וצי יין םג יכ , לש ותולהנתה לע השק תרוקב הריבעה הקיתאה תכשל לש רוערעה תדעו רוטקוד
תעצהל ובוריס תוברל ,השרפב ןייטשלקניפ ה הרשפ ה וה .ול העצוהש תדבוכמ ו ףא הלאש הדע התטלחהב
תהל ןייטשלקניפ 'רד הצור תמאב םאה" :תירוטר הלאש ןיא רשאכ ,"?תימע רוספורפ תועמשמ לע לפלפ
יל תיבויח ךכל הבושתה יכ קפס ב טלחה .

11 וריבעהש תרוקבל אלמ ףתוש יננה . םימרוגה לכ השרפב לע וז ה ותוגהנתה ההומת תיתא אלה ,
לש תיביטמרונ יתלבהו רוטקוד ןייטשלקניפ דבכנה תמלוה הנניא רשא ,וז המוגע השרפב – אפור קר אל
,השרומ הדוקפה ןושלכ – םתס וא ,החמתמ ,רוטקוד ,רוספורפ וראות היהי ,ינויגהו ריבס םדא לכ אלא
ה ןמ ליגר םדא בושיי .

השק תרוקב הדעווה הריבעה בר קדצב הפירחו – ו לבקנה לש וישעמ לע קר אל לע ותורדהתהו ותוזחתה
ול אל ראותב – פלכ תויואר יתלבהו תופצוחמה ויתובוגת לע םג ךכמ תוחפ אל אלא הפיכאה ימרוג י
:הדעווה תעיבקכ .תואירבה דרשמבו הקיתאה תכשלב

שידקמ ןייטשלקניפ רוטקוד היה םא יכ ,ינרובס ולו םינושה םימרוגה תדרטהל שידקהש ןמזהמ טעמ
תוליבק יתלבהו תורזומה ויתוינורטבו ויתונעטב – ראות תגשהב קוסיע ךרוצל קוחכ הרוספורפה , זא יכ
.ןמזמ רבכ ,ןידכו תדכ ,ראותה תא אשונ היה

םימרוגה לומ ךכ להנתמ לבקנה לש ודמעמב אפורש ךכ לע רעטצהל אלא ונל ןיא"
םימרוגב עיגפמב לוזלז םושמ וז תולהנתהב שי…תואירבה תכרעמב רתויב םיריכבה
נידמב םיאפור לש םינוכנה תוגהנתהה יללכ תפיכא לע םיארחאה לכ רדעיהו לארשי ת
."הלועפ םמיע ףתשל תונוכנ

4

הטלחה

ניתן היום 8.11.15, כו חשון תשע"ו.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל, וכן להפיץ העתק ממנה לכל הגורמים שטיפלו בפרשה.

כמו –כן, הנני ממליץ כי יו"ר ההסתדרות הרפואית יפרסם לכלל הרופאים, בכל דרך שימצא לנכון, את
דבר תוארו האמיתי של דוקטור פינקלשטיין, וזאת על-מנת למנוע הטעיית הציבור.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן