חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ילנה סלוצקי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: ילנה
שם משפחה: סלוצקי
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: באר שבע
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 2-6428
סטטוס רישיון: מותלה (אינו רשאי לעסוק במקצוע בתקופת ההתליה )
תאריך הנפקת רישיון: 1992/03/20
מה חשוב לדעת? התליה לתשעה חודשים
התליה לתשעה חודשים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

07-22 החלטה
בפני:
השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב
בעניין שבין:
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הקובל
ע"י ב"כ – עו"ד נועה מרגליות פריימן

לבין:
ד"ר ילנה סלוצקי הנקבלת
ע"י ב"כ – עוה"ד שמשון דוידי ועוז עזריה
ה ח ל ט ה
העובדות
1 .ד"ר ילנה סלוצקי, בת 61 ,היא רופאת שניים מורשית )להלן – הנקבלת או ד"ר סלוצקי(, ובעלת
מרפאת שיניים בעיר באר שבע.
2 .החל משנת 2000 ,במשך כשש עשרה שנים, העסיקה הנקבלת תחת פיקוחה הישיר במרפאת השיניים
שבניהולה, אדם שהציג עצמו רופא שיניים ואף טיפל בחולים, מבלי שהיה מורשה לכך. הנקבלת ידעה,
מראשית העסקתו, כי האיש שהועסק על ידה אינו מחזיק ברישיון לעסוק ברפואת שיניים. המתחזה קיבל
תשלום מהנקבלת עבור עבודתו במרפאה כ"רופא שיניים". הפרשה נחשפה בעת ביקורת שנערכה במרפאה
בשנת 2015.
פסיקת בית המשפט
3 .כנגד דר' סלוצקי הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בבאר-שבע, בו יוחסה לה עבירה של קבלת דבר
בתחבולה, לפי סעיף 416 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 .הנאשמת הודתה בעבירה שיוחסה לה, במסגרת
הסדר טיעון, ובית המשפט גזר עליה ענש של שישה חדשי מאסר ע"ת למשך שלוש שנים, וכן קנס כספי
.)23.6.22 מיום, 32286-02-18 פ"ת )ח"ש 10,000 בסך
הקובלנה
4 .בעקבות התנהגותה האמורה והרשעתה במשפט בעבירה פלילית, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,
דר' ספי מנדלוביץ, ביום 21.11.25 ,קובלנה נגד ד"ר סלוצקי, על כך שהורשעה בעבירה פלילית, וכן גילתה
התנהגות שאינה הולמת מורשה לריפוי שיניים, כאמור בסעיפים 45(1 )ו- )5 )לפקודת רופאי השיניים
]נוסח חדש[, התשל"ט-1979.
2
דוח ועדת המשמעת
5 .לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת לדון בה, בהרכב דר' תהאני זועבי – יו"ר,
דר' סמיון בביץ' ועו"ד רות הורן – חברים. הנקבלת הודתה במיוחס לה בכתב הקובלנה, וב"כ הצדדים
סיכמו את טענותיהם לגבי אמצעי המשמעת שיש להטיל עליה.
6 .בבואה להמליץ על העונש לו ראויה הנקבלת, ציינה הוועדה, בין היתר, בזו הלשון:
"אנו סבורים שמדובר במקרה חמור של התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים מורשה.
ענייננו במי שרמסה ברגל גסה ובידיעה שהיא עושה כן, במשך כשש עשרה שנים, כללי
התנהגות בסיסיים המחייבים רופא שיניים מורשה והמצופים ממנו…
הנקבלת העמידה במשך כשש עשרה שנים, במצח נחושה ובידיעה ברורה של העובדות, את
ציבור המטופלים שפנה למרפאה בסיכון לבריאותם ולחייהם, כשהיא מועלת באמון שניתן
בה…".
7 .הוועדה שקלה לקולה את נסיבותיה האישיות של הנקבלת, גילה המתקדם, והעובדה שהחלה לעסוק
ברפואת שיניים בשנת 1982 ,כאשר היא חוותה קשיים רבים בעקבות עלייתה ארצה וחבלי הקליטה
בישראל. כמו כן, נאלצת הנקבלת להתמודד עם תביעה שהגישה נגדה חברת הביטוח בסך העולה על 00,300
ש"ח.
סוף דבר, הוועדה ממליצה על התליית רישיונה של הנקבלת מלעסוק ברפואת שיניים לתקופה של תשעה
חדשים.
החלטה
8 .סבורני, כי הוועדה הנכבדה שקלה כהלכה את נסיבות המקרה ונתנה דעתה למכלול השיקולים, הן
לחומרה והן לקולה. אכן, התנהגותה של הנקבלת בפרשה זו רעה וחמורה היא, תוך שהעמידה את המטופלים
במרפאה בסיכון רב, תחת ידיו של אדם שלא היה מורשה כלל ליתן טיפול שיניים.
9 .הנני מחליט אפוא, לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רישיונה של הנקבלת, ד"ר ילנה סלוצקי,
למשך תשעה חדשים, החל מיום 22.7.10.
ניתן היום 22.6.8 ,ט' סיון תשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

———————————-
אמנון סטרשנוב, שופט )בדימוס(

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן