חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יעקב מושל – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (עבירות מס שונות    )
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (עבירות מס שונות    )
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודשיים
התליית רישיון לחודשיים

2 חתפב םולשה טפשמה תיבל םושיא בתכ לבקנה דגנ שגוה ,הלא וישעמ תובקעב . – ול וסחוי וב ,הווקת
משה :ןרקיעש ,הסנכה סמ תדוקפ י"פע תונוש תוריבע הנכה ;סמ םולשתמ קמחתהל הנווכב הסנכה תט
.דועו ,סממ קמחתהל הנווכב הלובחתו המרוע ,המרמב שומיש ;תובזוכ תומושרו םירפס םויקו

פ.ת( ת"פב םולשה ש"מיבב ותאדוה ס"ע עשרוה לבקנה 56359-12-15 םויבו ,) 15.9.16 וילע רזג ,
:םיאבה םישנעה תא ש"מהיב

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ]שדח חסונ[ םיינישה יאפור "לשתה , ט- 1979

הטלחה 18 -9

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד לשומ בקעי לבקנה
כ"ב י"ע – ןיול ןתנויו הודח ד"הוע

8 .לעופב רסאמ ישדח
8 מ ישדח .ת"ע רסא
ךסב סנק 80,000 ב ומלושיש ,ח"ש – 10 םיפוצרו םיווש םימולשת .

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
סומידב( טפושה בונשרטס ןונמא )

טפשמה תיב תקיספ

תודבועה

זגב ןייצ אמק טפשמה תיב" תשרדנ היפל ,הכלהה תאו סמה תוריבע תרמוח תא וניד ר
הרימחמ השינע רשאכ ,םשאנה לש תוישיאה ויתוביסנ ינפ לע ירוביצה סרטניאה תפדעהו
ליטהל שיו ,תוריש תודובעב יוצירל רסאמ תתשהב קפתסהל ןתינ אל ,סמ תוריבעב ללככ
."שממ לש םירסאמ םימשאנה לע

4 הש הנלבוקה בתכב . םויב לבקנה דגנ שגו 29.8.17 ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה י"ע רמתיא 'פורפ
וטורג , וה לבקנה יכ ןייוצ תוילילפ תוריבעב טפשמה תיבב עשר יופירל השרומ תמלוה הניאש ךרדב גהנו
תוארוהל דוגינב תאזו ,םייניש ףיעס 45 (1) ו- (5) ט"לשת ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור תדוקפל – 1979 .

8. ועצובש ,ח"ש ןוילמל בורק לש םוכסב סמ תומלעה לש תורומח תוריבע תרדסב הז הרקמב רבודמ
דחו ירקמ ןולשכב ,אופא רבודמ ןיא .םינש עבשכ לש רתויב הכורא הפוקת ךרואל – תרדסב אלא ,ימעפ
.תויבקעבו תויתטישב ועצובש תורומח תוריבע

וקמ לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמאו תוריבעה תרמוח רבדב ןמסוז 'פורפ לש ותעד תווח יילע תלב
ויתוביסנ ינפ לע ירוביצה סרטניאה תא הז הרקמב ףידעהל יוארה ןמ יכ ,ייניעב םג קפס ןיאו ,לבקנה
.לבקנה לש תוישיאה אל לבקנהש ,הדבועה תרעצמ ותעד ןתנ ל בוטה ומשב העיגפה תורשפא לו צמ ב
ותחפשמ העלקנ וילא השקה הזולנה ותולהנתהמ האצותכ – תאזו םרטב עציב םינש ךרואל תוריבעה תא
.הברה

6 םויב הדעווה השיגהש חודב . 8.3.18 , לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא יבגל הדעווה ירבח תועד וקלחנ
ח בור .לבקנה הדעווה ירב – רלושטלא תיריע ד"ועו ץיבב ןוימס ר"ד – יכ רובס תוליקמה תוביסנה
וז השרפב ייחב לודגה ישפנהו ילכלכה רבשה ,איה ףא העגפנש ותסנרפ ,בוטה ומשב העיגפה ןרקיעש ,
םע רדסהל עיגה לבקנהש הדבועה ןכו ,ויתודוא תויבויחה תעדה תווח ,הרקמהמ האצותכ החפשמה
ל סמה תונוטלש בוחה רזחה יבג – תוקידצמ בורה תעד ,ןכ לע רשא .שנעה תלטה תעב תיברימ תובשחתה
רבמטפס שדחמ לחה הצוריש ,דחא שדח ךשמל ןוישירה תיילתהב קפתסהל ןתינ יכ הניה 2018 תע ,
.טפשמה תיב י"ע וילע לטוהש סנקה םולשת תא לבקנה םילשי

5 . ןמסוז המלש 'פורפ :בכרהב תעמשמ תדעו התנמתה ,הנלבוקה תשגה תובקעב – ץיבב ןוימס ר"ד ,ר"וי
רלושטלא תיריע ד"ועו – לע הטרחו רעצ עיבהו ,ול וסחויש םישעמב הדעווה ינפב הדוה לבקנה .םירבח
ןב לבקנה .ותוגהנתה 47 השולשל באו יושנ , הציר אוה .זוכירו בשק תויעבמ לבוס םידליה דחאשכ ,םידלי
,טפשמה תיב י"ע וילע רזגנש רסאמה שנע תא אוה רבוטקוא שדחב אלכהמ ררחתשהש זאמו תא םלשמ
.וילע לטוהש סנקה

7 . בס ,ןמסוז 'פורפ ,טועימה תעד לעב הדעווה ר"וי גהנתה הב הכוראה הפוקתהמ םלעתהל ןתינ אל יכ רו
.קוחה תוארוהמ ןמז ךרואל תומלעתהב אלא תימעפ דח הדיעמב רבודמ ןיא יכו ,תמלוה אל הרוצב לבקנה
:ותעדל רסמה" דאמ םיבושח תוניגהו רשויש ,עוצקמל ויתימעל םגו לבקנל םג רובעל ךירצש
."…דאמ ונוישיר תא תולתהל שי ,טועימה תעדל .םישדח השולש לש הפוקתל לבקנה לש

2

"וד ח תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

9. לאחר שנתתי דעתי לנסיבות המקרה בכללותן, ואף לא נעלמה מעיניי דעתם המקילה של רוב חברי
הוועדה – החלטתי לנקוט בדרך הביניים, ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך
חדשיים (2), שתחילתם ביום 1.9.18.

ניתנה היום 10.4.18, כה ניסן תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן