חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יעקב מייסון – התנהג בדרך שאינה הולמת רופא. הורשע בעבירה פלילית

תיאור הליך: התנהג בדרך שאינה הולמת רופא. הורשע בעבירה פלילית (התליית רישיון ל- 3 שנים אך מאחר והנקבל לא עסק בפועל כרופא במשך 9 שנים הוחלט כי תקופה זו תילקח בחישוב תקופת ההתליה שהטיל השופט , ולפיכך אין התליה עוד על רשיונו.)
פירוט אמצעי משמעת: התנהג בדרך שאינה הולמת רופא. הורשע בעבירה פלילית (התליית רישיון ל- 3 שנים אך מאחר והנקבל לא עסק בפועל כרופא במשך 9 שנים הוחלט כי תקופה זו תילקח בחישוב תקופת ההתליה שהטיל השופט , ולפיכך אין התליה עוד על רשיונו.)
מה חשוב לדעת? מעשה מגונה במטופלת במהלך טיפול רפואי
מעשה מגונה במטופלת במהלך טיפול רפואי

2 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב ןוסיימ םויב , 26.12.04 , טפשמ תיבל םושיא בתכ םולשה הלמרב
.פ.ת( 9222/04 ) , ריבעב ה לש הנוגמ השעמ חוכב שומיש ךות , ףיעס יפל 348 ג( 1) ,ןישנועה קוחל
ז"לשתה – 1977 .

תומשאב רפכ םשאנה , אהש ןעטו לתמה י"ע םינעטנה םיעורי לוכ םהו ,וארבנ אלו ויה אל תנננו ירפ ם
לשו הזמ תננולתמה לש םהיתויודע תאו וינפבש תויארה רמוח תא ןחב םולשה טפשמ תיב .הלוחה הנוימיד
.תננולתמה ירבדב ןומא תתל טילחה םוי לש ופוסבו ,הזמ לבקנה תודעב ףא הכמתנ תננולתמה לש התודע
הל ,האפרמה תדיקפ הרפיס איה םויה תרחמלו ,תשגרנו תרעסנ איהש ךות עוריאה לע תננולתמה הרפיס
.דול ריעב החוורה תקלחממ ,ךורבל םג עוריאה לע

1 . ר"ד עי דול ריעב וירוגמ םוקמש ,השרומ אפור אוה ןוסיימ בק ןלהל( – לבקנה וא ןוסיימ ר"ד .)

יפל וצ ףיעס 14 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 4791

הטלחה 41 – 14

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

ר"ד ןוסיימ בקעי לבקנה
כ"ב י"ע – "וע ה ד ןמדלפ 'או ץיבומרבא 'י

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
מידב( טפושה בונשרטס ןונמא )סו

טפשמה יתב תקיספ

תודבועה

לעמש ,רערעמה ישעמבש הרמוחה לע טפשמה תיב דמע ,וניד רזגב ןכו ,תננולתמה וב הנתנש ןומאב
תא שיגדה רעפה לש היפויתאמ השדח הלוע ,תננולתמה לש הדמעמ ןיבל אפורכ ודמעמ ןיב תרבוד א
וברתבשו ,תירבע האב הנממ ת ."ילאטוט דובכ" אפורל קנעומ

םשאנה לע רוזגל ש"מהיב טילחה ,תוביסנה לולכמ לוקיש רחאל לש שנע 21 םהמ ,רסאמ ישדח 10 ישדח
לעופב רסאמ ךסב תננולתמל םייוציפו , 10,000 ח"ש םויב( 15.10.07 ).

3 . מ רחאל יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ תננולתמה יכ ררבוה ,ןידה קספ ןת פשוא תנשב הז 2005 ח"יבב
ש"מהיב י"ע רזחוה קיתה .םיינוטטק םיפקתה םע תידיאונרפ הינרפוזיכסמ תלבוסכ הנחבואו ,ירטאיכיספ
ש"מיבש מ"ע ,יזוחמה "ע ושגוהש תויאופרה תודועתלו תננולתמה לש ישפנה הבצמל ותעד ןתיי םולשה י
,רטאיכיספה אפורה .ןמצלז ר"ד לז ר"ד בתכ ותעד תווחב יכ ,ןיוצי :יכ ןמצ תמייק יכ חינהל ןתינ"
הנטק אל תוריבס ."תידיאונרפ היזולדמ קלח ןה םג ןוסיימ ר"ד דגנ היתונולתש

יכ הנקסמל םולשה ש"מיב עיגה ,רטאיכיספה אפורה לש תיעוצקמה ותעד תווחו ותודע תא ןחבש רחאל
ב םשאנה לש ותעשרה רבדב הנקסמה תא תונשל ידכ ןמצלז ר"ד לש ותעד תווחב ןיא ןיד תעדה תווח יכו ,
לצה אל י " הח העישרמה האצותב יונישל איביש ריבסה קפסה תא םיקהל ."

4. םויב 29.11.12 ךא ,ןידה תערכה לע םשאנה רוערע תא זכרמ זוחמ ,יזוחמה טפשמה תיב החד
לע רסאמה שנע תא דימעהו ושנועב לקהל טילחה העבש ,לעופב רסאמ ישדח זכרמ פ"ע( ת"ע הרתיהו
6219-11/07 .)

:ןושלה וזב ,וניד קספב עבק יזוחמה טפשמה תיב
אר לקהל ילבמ" ה לש ותוגהנתהב ש םינש הנומשכ לש ןמז ףולחב שי יכ ונל הארנ רערעמ
ךלהמב רשאכ …םיעוריאה זאמ םינש ןתוא לכ ,אפורכ ותדובעמ ונוצרמ העשומ רערעמה
"…רסאמה תפוקת לש םיוסמ רוציק קידצהל ידכ .

5 . יימ ר"ד ןהו ןידה תערכה לע ןה ,יזוחמה ש"מהיב לש וניד קספ לע ןוילעה ש"מהיבל רוערע שיגה ןוס
ה .ןידה רזג לע ע לש ויאצממב ברעתהל ןוכנל אצמ אל ןוילעה ש"מהיבש רחאל ,החדנ העשרהה לע רוער
םשאנה לש ותעשרהל ואיבה רשאו םולשה ש"מיב פ"ער קית( 223/13 ).

דחאה – עוריאה זאמ םינש עשת לש הכורא הפוקת ףולח חכונ – " םשאנה היה ףא ןהב ונוצרמ העשומ
אפורכ ותדובעמ םינופה תא אוה הנפמ ותרגסמב יתלהנמ דיקפתב קסעומ תאז תחתו םילוחב לפטמה
."םילוח תוק םעטמ םימיאתמה םיאפורה לא יאופר לופיט לבקל

ה ינש – תידעלבה תרומשמה הרסמנ וידיל רשא ,םשאנה לש ןפודה תואצויו תושקה תויתחפשמה ויתוביסנ
הרוהכ דקפתמ םשאנהו ,רסאמ שנוע הצרמ ותשורגו רחאמ ,הניטק ןהמ תחאש ,תוריעצה ויתונב יתש לע
.ןרובע דיחי

לע ודימעהלו ,רסאמה שנעב לקהל ןוילעה טפשמה תיב טילחה ,ליעל רומאה רואל וצוריש ,םישדח השש
.תוריש תודובעב

שנועל רשא – לעה ש"מהיב טילחה :םימעט ינשמ תאזו ,וב לקהל ןוי

2

,ןועיט רדסהל ועיגה םידדצה כ"ב תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל הדעווה ינפב וצילמהו
םיישדח ךשמל ןוישיר דבלב .)!!!ךכ(

5 . הדעווה הנייצ ,לבקנה יואר ול שנועה לע ץילמהל האובב םויב השיגהש חודב , 8.9.14 , תרמוח תא
ו וישעמ תא ,תננולתמב השקה העיגפה :יכ הנייצש ךות

" וניגבש השעמה לבקנה עשרוה הנוגמ השעמ עצבמה אפור .יאנג לכל יוארו רומח אוה ,
פורכ ודמעמ לוצינ ךות ,יאופר לופיט ךלהמב ,תלפוטמב וב ןתינש טלחומה ןומאה לוצינו א
…לפוטמו אפור יסחי םיתתשומ וילע יסיסבה ןורקעה תא ךכב רפמ ,הז ודמעמ רואל
רוביצל שיש סרטניאבו ללכב םיאפורה רוביצב רוביצה ןומא תא תרערעמ וז ןוגכ תולהנתה
הרימשב "האופרה עוצקמ לש ודובכו ותמר לע .

6 . סנב םג הדעווה הבשחתה ,תאז םע הנייצו לבקנה לש תוישיאה ויתובי זאמ םיכילהה תוכשמיה תא
םגה( ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספב וטרופש יפכ ,תושקה תויתחפשמה ויתוביסנ תא ,עוריאה
אוה םינש עשתל בורק ךשמבש הדבועה תאו ,)הילע לטוהש רסאמה שנעמ ותשורג הררחתשה םייתניבש
ינופלט ץועיי ןתונ אלא ,אפורכ דקפתמ וניא פר יתורש ןתמב תקסועה הרבחב .םוריח תאו

הדעווה הצילממ לש הפוקתל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל תואירבה רש ינפב ,םישדח העברא תאזו
רבעמ ל תאזו ,םידדצה תצלמה חכונ הלא ןוגכ םישעמ ינפמ העתרהבש תובישחה" ". ,הדעווה העבק דוע
לע הלטוהש היילתהה תפוקתמ יכ – על לבקנה לע רסאנ הב היילתהה תפוקת הכונת הדי ךכ ,האופרב קוס
לעופבש . הלתוי אל לבקנה לש ונוישיר

7 םוימ םייניב תטלחהב םידדצל יתינפ ,תעמשמה תדעו חוד תלבק תובקעב . 21.9.14 יתשקב הב , כ"במ
םידדצה תועמשמ יבגל תורהבה " היה לבקנהש הדבועה ונוצרמ העשומ הלועכ ,אפורכ ותדובעמ "
יספמ .הדעוה תטלחהמו ןוילעה ש"מהיב תק

המימי ד"וע ,לבקנה כ"ב יכ הלוע םהמ ,םיכמסמב הבוגמ ,העדוה יילא הרגיש ,ץיבומרבא הגגש הלפנ
" היה לבקנהש הדבועה ןויצב ונוצרמ העשומ לעופב ןכש ," ךשמב אפורכ ותדובעמ העשומ היה לבקנה
תנשב םישדח השימחכ 2005 י"פע תאזו , יטופיש וצ "מיב לש םויב טילחה רשא ,הלמרב םולשה ש
2.1.2005 " תוברל ,םיליבגמ םיאנתב רצעמהמ לבקנה לש ורורחש לע וקוסיע ךשמה לע רוסיא
אפורכ ."

,לבקנה כ"ב תנעטל רבמטפס שדחב 2005 ריתהו ,רצעמהמ רורחשה יאנתב לקהל טפשמה תיב טילחה ,
רבחב דובעל לבקנל "רוטינומ" ת ינופלט האופר יתוריש תקפסמה תואירקל הנוע אוה התרגסמב ,םי
פה תא הנפמו תוינופלט םייקמ ונניא לבקנה .םימיאתמה םיפוגל וא םיאפורל םינו וז ותדובעב זיפ עגמ י
.דבלב ינופלט הנעמב וקוסיע לכו ,םילפוטמה םע והשלכ ושיגהש םיכמסמה לע ססובמ הז עדימ יכ ,ןיוצי
פשמה תיב תטלחה ןכש ,ש"מהיבל ל"נה השקבב םידדצה .םדי לע הרתוא אל ט

3

תועמשמ ה הייעשה /ה היילתה ה קומ תמד

ח"וד תעמשמה תדעו

:לבוקה כ"ב תעדל יוכינ לע הטלחה ,ונייהד .ןאלבק ידאר ןינעב הטלחההמ ונניינעב שיקהל ןתינ …"
מנ אפורכ הדובע לע רוסיאה תפוקת צ םרוגה ןכו הצילממה הדעווה לש תיעבטה התוכמס םוחתב תא
."טילחמה

9 . הטלחהב .סמ 28-13 ןאלבק ידאר חאה .נ תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה םויב הנתינ(
22.9.13 ,) יכ יתעבק ןכא ,םידדצה כ"ב וסחייתה הילא ותואב הלטוהש הייעשה תפוקתב בשחתהל ןתינ
.הריבע התוא ןיגב תלטומה היילתהה תפוקתמ התוכנלו ,)הנידמה תוריש ביצנ( רחא םרוג י"ע ןינע
כ בתכנש יפ :הטלחהב

…" םייתנשל בורק ךשמל חאכ ותדובעמ העשוה ררועהש הדבועה חכונ יכ הנקסמל יתעגה
תפוקת ןיינמב וז הייעשה ןובשחב תחקל םוקמ שי ,)שרדנל רבעמ ףא הפוקתה לש הקלחב(
תאז .הדעווה י"ע הלטוהש היילתהה – וניינעב ונדש תונוש תואכרע יתשב רבודמש תורמל
יעשהה לע וויצש תונוש תויושרב ףאו היילתההו הי – תדעוו ,הזמ הנידמה תוריש ביצנ
הזמ ,תואירבה דרשמ ל"כנמו תעמשמה ".

העשוה וב ,ןנד הרקמל םג םישי ,ל"נה הטלחהב הבחרהב טרופש יפכ ,םירבד ןויגיה ותוא יכ ינרובס
אפורכ ותדובעמ לבקנה – יקלח ןפואב ןיבו אלמ ןפואב ןיב – י"פע תאזו יתב לש תויטופיש תוטלחה
שמה טפ , .םילוחב לפטמה אפורכ וקוסיעב ,הפוקת התוא ,לעופב קסעש ילבמ

10 . יכ ,ינרובס תורומח ןימ תוריבע ןיגב םישדח העברא ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמה יעצמא
תלפוטמב לבקנה עציבש הל ךרעש תיאופר הקידב ךלהמב , – ,םישעמה תרמוחל סחי םושב דמוע וניא
נב תמייקה הקיספל הבתכ הדעווה .אד ןוגכ תוריבעב העתרההו השינעה תורטמלו ,ןוד ,קדצבו םירבד
התטס ,איה הירבדמ המלעתה איה ,שנעה תא רוזגל האובב ךא ,ליעל טרופמכ ,לבקנה לש ונינעב םישק
תמרמ ןיטולחל וארה השינעה .לילעב הריבס יתלבו תגלפומ הלקה לבקנה לש ונידב הלקהו הי
,ינששוח א הדעווה יכ הו התעטוה ף הכל יבש – ללוש אמש וא – וצילמהש שנעה רחא ה כ"ב וילע םידדצ –
היילתה םיישדח – וניהש ךרפומ ורקיעמ .

11 . לע וטרופש תוליקמה תוביסנה – בה רשאו ,םינושה טפשמה יתב ידי תיתועמשמ הלקהל םתוא ואי
הליחתכלמ ,וילע רזגנש רסאמה שנעב – םלוכ לוכ םה ילילפה רושימב , תאזו לידבהל רושימהמ
יתעמשמה ב וניינע רקיעש , ןומא רורשל בייחה תלפוטמל אפור ןיב םיסחיב – י"ע ןאכ רפוהש ןומא
.רתויב תממוקמ הרוצבו הסג לגרב לבקנה דמועה השינעה ילוקיש יכ ,ינרובס ,תעמשמה תדעו ינפב םי
יאפורה תוגהנתה לש םייתאהו םיירסומה םיטביהה לע הנומאה ם םרקיעב ,םינוש , השינעה ילוקישמ
.ילילפה טפשמב

יכ ,שיגדהלו תעדל תאז תננולתמה לש התומימת תא עשפנ ןפואב לצינ לבקנה – היפויתאמ השדח הלוע
תירבע תרבוד ישוקבש – מח םיינימ םישעמ הב עצבל מ"ע םישעמה לש ןוילעה דבורב םיאצמנה ,םירו
םינוגמה – ונימ רביא תפישח ,הידש שושימ נכה ,וילע תננולתמה לש הדי תחנהו תיאצחל תחתמ ודי תס ה
וטרופ אל רשא תודבוע( המ םושמ , .)הדעווה חודב אל ףאו הנלבוקה בתכב ,

יכ ,איה יתעד ,הז רומח הרקמ תוביסנב הל ךירצ לבקנה לש ושנע י םישדחב אלו םינשב דדמ םידדוב .

4

הטלחה

כי יש

12. נקבע לא אחת הן בפסיקת בתי המשפט והן בהחלטות שר הבריאות, או השופט מטעמו
להתייחס בחומרה יתרה לעבירות מין המבוצעות ע"י רופא כלפי מטופלת, תוך ניצול ציני וחמור של
האמון שהמטופלת רוחשת לו. הנני חוזר, מדגיש ומנחה, כי ככל שהזיקה בין מעשה העבירה לעבודתו
של הרופא קרובה והדוקה יותר כך יהיה אמצעי המשמעת שיוטל עליו כבד וחמור יותר.

הוועדה הנכבדה הרבתה לצטט מהפסיקה בנושא זה (סעיף 4, עמוד 3 לדוח) – אולם, למרבה הצער, מלים
לחוד – וענשים לחוד. אין זה מתקבל על הדעת, כי הענש המומלץ של התליית רישיון לחדשים ספורים
בגין מעשי תקיפה מינית כה חמורים, ישמש תקדים במקומותינו ויצוטט בעתיד, חדשות לבקרים וללילות.

13. לאחר שיקול נסיבות המקרה בכללותן, לרבות התקופה הארוכה שעברה מאז האירוע ונסיבותיו
האישיות הקשות של הנקבל – החלטתי להטיל עליו אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך שלוש

שנים.

מאחר והוברר לי כי הנקבל לא עסק בפועל כרופא במשך כתשע שנים, וזאת מכוח צווים שיפוטיים של
בתי המשפט, כמפורט לעיל, ולאור ההלכות והתקדימים בנושא הנני מחליט כי תקופה זו תילקח
בחישוב תקופת ההתלייה שהנני מטיל עליו עתה. לפיכך, אין להתלות עוד את רישיונו.

ניתן היום, 21.10.14, כז תשרי תשע"ה.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן