חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר יצחק ברדה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (ביצוע לידת בית במצב עכוז ולא ליווה את היולדת והתינוק לביה""ח .ניהל לידת בית ביולדת שעברה בעבר ניתוח קיסרי בניגוד להוראות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (ביצוע לידת בית במצב עכוז ולא ליווה את היולדת והתינוק לביה""ח .ניהל לידת בית ביולדת שעברה בעבר ניתוח קיסרי בניגוד להוראות)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 3 שבועות
התליית רשיון ל- 3 שבועות

3 םויב . 5.1.11 ןלהל) .ק.ר 'בגה לש תיב תדילב לבקנה ףתתשה – תדלויה חותינב רבעב הדלי רשא ,(
חותינב קונית הדלי איה םש ,בוליכיא םילוחה תיבל תדלויה הרבעוה ,המדקתה אל הדילהש רחאל .ירסיק
ןלהל) ירסיק – ינשה עוריאה .(

תמדקומ הדילב ירסיק חותינ ,האופרה להנמ רזוחל םאתהב לעו ,תננכותמ תיב תדילל תורשפא ללוש
.הזכ הרקמב תיב תדיל שארמ עובקל ברסל אפורה

הטלחה 13-30

1 . ר"ד הדרב קחצי ןלהל)– לבקנה ר"ד וא הדרב מ אפור ונה ( החמומ ראות לעבו השרו דולייב
.היגולוקינגבו

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

ר"ד הדרב קחצי לבקנה
ומצעב

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,(שדח חסונ) םיאפורה תדוקפל -1976

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

פב :ינ
בונשרטס ןונמא (סומידב) טפושה

תודבועה

הנלבוקה בתכב ןקותמה הליג לבקנה יכ ןיוצ הניאש תוגהנתה השרומ אפור תמלוה ףיעסב רומאכ , 41)1 (
"לשת ,[שדח חסונ] םיאפורה תדוקפל ז -1976 תדלויה תא הוויל אלו זוכע בצמב תיב תדיל עציבש ךכב ,
םילוחה תיבל קוניתהו , מ רזוחמ בייחתמכ י (ןושארה עוריאה) האופרה להנ תיב תדיל להינש ךכבו ;
.(ינשה עוריאה) רזוחה תוארוהל דוגינב ,ירסיק חותינ רבעב הרבעש תדלויב

הליחת ,העמש הדעווה רתוי רחואמ ךא ,תוחכוה הנלבוקה בתכב ול סחוימב הדעווה ינפב הדוה לבקנה
ןקותמה כ"בו , ו םידדצה יכ הדעוול ועידוה לש תעמשמ יעצמא ןתמ לע וצילמי ,ויפלש ןועיט רדסהל ועיגה
הפיזנ .לבקנל

דעווהש תורמל ,ומצע לע ןגהל רחבש רחאל ,ןיד ךרוע י"ע גצוימ היה אל לבקנה יכ ,ןייוצי ותוא הדימעה ה
.אד ןוגכ םיכילהב יטפשמה גוצייה תובישח לע

6 הרמוחב התאר הדעווה . ,לבקנה לש ותוגהנתה תא לש םנוכיסל םרג תיארחא יתלבה ותוגהנתהב רשא
.דחי םג ,תוקוניתהו תודלויה

ענכוש אל יכ דימ רמאיי" םידדצה ןיב םכסוה וילע תעמשמה יעצמאב שי ןכא יכ ונ
רושקה לכב ירוביצה סרטניאה לע היוארה הדימב ןגהל ידכ ןועיטה רדסה תרגסמב
יכ ונאצמ אל .םיאפורב רוביצה ןומא לעו האופרה עוצקמ לש ודובכו ותמר לע הרימשל
ידכ ,ותאדוה יפ לע ךכ ,תושרפהמ תחא לכב ,לבקנה לש ותולהנתהב היה םצמצל וא ריסהל
."עונמל רזוחה תויחנה ודעונ ותוא ,רבועהו תדלויה לש םמולשל ינוכיסה לאיצנטופה

ךשמל לבקנה לש ונוישיר תיילתה לע ץילמהלו ,ןועיטה רדסהמ תוטסל הדבכנה הדעווה הטילחה ,ךכיפל
.תועובש השולש

7 ביסנ תא יתלקשו הדעווה לש תעדה תווח תא יתארקש רחאל . תו הקדצ יכ יל הארנ ,םרושאל םיעוריאה
לש תעמשמ יעצמא וילע ליטהלו ,לבקנה םע רתויב לקמה ןועיטה רדסה תא תוחדל התטלחהב הדעווה
הרצק הפוקתל ןוישיר תיילתה – .הדימה לע רתי רומח וניא אוה ףאש יעצמא

,ןכ לע רשא הלו הדעווה תצלמה תא ץמאל יתטלחה ר"ד ,לבקנה לע ליט דרב קחצי ה לש תעמשמ יעצמא ,
) השולש ךשמל האופרב קוסעל ןוישיר תיילתה 3( םויב םתליחתש ,תועובש 3.11.13 .

5 . :בכרהב ,הרקמב ןודל תעמשמ תדעו התנומ ,הנלבוקה תשגה תובקעב י'זיל השמ ר"ד – ,ר"וי
ר"ד ןמלגיז לאקזחי ד"ועו ךברמ השמ – .םירבח

םויב הדעווה השיגהש ןובשחו ןידב 25.8.13 :יכ הנקסמל העיגה איה ,

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

3

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן